F16L 57/00

Stroj na vinutie rúr malého priemeru na mieste a spôsob jeho používania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287179

Dátum: 29.01.2010

Autor: Bateman Ian Roger

MPK: F16L 58/02, F16L 55/162, F16L 57/00...

Značky: mieste, spôsob, vinutie, stroj, priemeru, malého, používania

Zhrnutie / Anotácia:

Podlhovastý stroj (10) na vinutie skrutkovicovo vinutej rúrky z pásu (12) sa skladá z rámu (20), ktorý má aspoň tri obvodovo odsadené vodiace valce (30,31,32) upravené na dosadnutie oproti vnútornému obvodu ovíjanej rúrky podlhovastého vedenia (40) pásu na axiálne vedenie pásu (12) strojom (10) od vstupnej polohy (42) susediacej s odvádzajúcim koncom (13) stroja k výstupnej polohe (44) susediacej s jedným z troch vodiacich valcov (30,31,32)...

Chránič na závitový spoj pre rúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17802

Dátum: 02.09.2009

Autori: Clem David, Yamamoto Yasuhiro, Nagasaku Shigeo

MPK: F16L 57/00

Značky: rúru, závitový, chránič

Text:

...dodaní. Chránič, vrátane jeho závitovej časti, je spravidlavytvorený injekčným vstrekovaním a jeho závitová časť je príslušným spôsobom0007 Včase zostavovania rúrovitých výrobkov pre ropný priemysel je viskózne kvapalinové mazivo, obsahujúce prášok ťažkého kovu a označované ako zmesové mazivo alebo pasta, aplikované v mieste použitia (na mieste) na kontaktné povrchy závitového spoja (závitové časti a nezávitové kovové kontaktné časti čapu a...

Ochranná čiapočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285988

Dátum: 10.12.2007

Autori: Reining Michael, Emmrich Michael

MPK: F16L 55/10, B65D 59/00, F16L 57/00...

Značky: čiapočka, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ochrannej čiapočky (1) na nasadenie na prípojné hrdlo (19) v oblasti koncového úseku rúry alebo hadice s poklopovým úsekom (4), do ktorého je pri nasadenej ochrannej čiapočke (1) vložené prípojné hrdlo (19), pričom na poklopovom úseku (4) je vytvorený najmenej jeden pružne deformovateľný vodiaci jazyk (5), ktorý pri nasadenej ochrannej čiapočke (1) prinajmenšom po úsekoch zasahuje do vnútorného prierezu prípojného hrdla (19) a...

Výkyvná poistka na tlmenie alebo prevenciu pohybu zlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284886

Dátum: 09.01.2006

Autori: Hofmockel Albrecht, Mudra Dimitrij, Andersen Aksel, Both Hubert

MPK: F16L 57/00

Značky: prevenciu, poistka, částí, výkyvná, tlmenie, potrubia, zlomenej, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvná poistka na tlmenie alebo prevenciu pohybu zlomenej časti potrubia (1) obsahuje spojovací prvok na premostenie predpokladaného možného miesta (2) zlomu. Ako spojovací prvok sú usporiadané najmenej dve ťahadlá (5), ktoré sú po obidvoch stranách možného miesta (2) zlomu kĺbovo spojené s potrubím (1). Alternatívne sú ako spojovací prvok usporiadané najmenej dve ťahadlá (5), ktoré sú na jednej strane spojené s potrubím (1) a na druhej strane...

Plavená základka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4207

Dátum: 01.07.2005

Autor: Krajec Pavol

MPK: F16L 58/00, F16L 57/00, E02D 37/00...

Značky: základka, plavená

Text:

...V zabezpečení používania komunikácie počas opravy, v stabilizácii telesa komunikácie počas opravy a v odstránení pnutia pôsobiaceho na potrubie, ktoré spôsobuje sedimentácia po zásype a úprave komunikácie a jej okolia.Ďalšou výhodou je použitie plavenej základky, obr.l a obr. 3, ktorá odstraňuje zníženie životnosti potrubia po ukončení opravárenských prác na potrubí. Po zasypaní výkopu sekundámym zásypom s použitím pôvodného materiálu...

Zdokonalenie čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3417

Dátum: 04.12.2002

Autor: Leach Bernard

MPK: F16L 57/00, F24F 13/00

Značky: zdokonalenie, čerpadiel

Text:

...elektrického napájacieho 23 prívodu. Vo výhodných uskutočneniach, čerpadlo 20 obsahuje tiež poplachový spínač (nie je zobrazený), ktorý prostredníctvom kábla 24 spúšťa poplach a môže tiež vypnúť jednotku vzduchotechniky v prípade zlyhania čerpadla.0012 V typickej inštalácii vzduchotechniky je koleno 10 použité V kombinácii s ďalším konvenčným predĺženým vodiacim 30 kanálom a krytom 31, prvkami pripojenýmí na každom otvore 12,13. V...

Zdokonalenie čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 457

Dátum: 04.12.2002

Autor: Leach Bernard

MPK: F16L 57/00, F24F 13/00

Značky: zdokonalenie, čerpadiel

Text:

...na obrázky je znázornené vyhotovenie kolena 10 podľa predloženého vynálezu. Koleno pozostáva z krytu 11,majúceho prvý otvor 12 a druhý otvor 13, definovaný medzi základným prvkom 14 a viečkom 15. Zostava 20 čerpadla jeuložená vnútri kanálového prvku 14, majúca vstup 21 a výstup22, orientovaný o 90 ° vzhľadom na vstup 21. Zostava 20 čerpadla obsahuje elektricky ovládané čerpadlo a elektrická energia je dodávaná pomocou prívodu 23 elektrickej...

Skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2095

Dátum: 12.03.1999

Autor: Čižinský Prěmysl

MPK: F17D 3/01, F16L 57/00

Značky: plynů, osadenie, regulačnej, techniky, meracej, skriňa

Text:

...na skriňu z boku. Obr. 3 znázorňuje základovú dutú štvorbokú tvarovku a obr. 4 znázorňuje plášťovú dutúNa obr. 1 a 2 je skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu. vytvorená z troch na seba uložených základových dutých štvorbokých tvaroviek 1 obdĺžnikového pôdorysného tvaru. na ktoré sú uložené dve duté plášťové štvorboké tvarovky g s jedným otvoreným bokom Q, ktoré majú pôdorysný tvar približne písmena C. Základová dutá...

Výstražný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 279164

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: F16L 57/00, H02G 9/02

Značky: výstražný

Zhrnutie / Anotácia:

Výstražný pás na uloženie v zemine nad podzemným vedením elektrického prúdu, plynu, vody a podobne, ktorý hlavne pri strojných zemných prácach označuje pod ním ležiace vedenie, pozostáva z fólie z plastu s výstražnou farbou a s vysokou pevnosťou v ťahu. Tento pás (10) je opatrený perforovanými líniami (11) pretrhnutia, pričom každá línia (11) pretrhnutia je vytvorená šikmo k pozdĺžnemu smeru pásu.

Delená objímka s nosnou výplňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 315

Dátum: 08.12.1993

Autor: Vainer Vladimír

MPK: F16L 57/00

Značky: delená, nosnou, objímka, výplňou

Text:

...k potrubiu a ich konce sú k sebe zvarené, pričom podkladové pásky sú osadené z vonkaj šej strany úseku so zvyšovanou únosnosťou.V pripade použitia na ďalších úsekoch potrubia, čo je dĺžka plášťa objímky, sú delené objímky s nosnou výplñou radené za sebou, pričom podkladová páska je spoločná pre plášť objimok ležiacich vedľa seba. Táto výhoda delenej objímky je celkomojedinelá v porovnaní so známym stavom techniky.V porovnaní so známymi...

Způsob ochrany spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269228

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horejš Jan, Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel, Volf Radko

MPK: F16L 57/00

Značky: ochrany, způsob, spojů

Text:

...spočíva v dosažení vyšší spolehlivosti a přesností dávkovacích zařízeních plynných směsi, především při velmi nízkých koncentracích následně analyzovaných složek.Způsob ochrany spojů podle vynálezu je dále popsán na připojeném výkresu, na kterém je spoj dvou částí aparatur v řezu a na příkladu provedení.Na výkrese je levý přívod l spojen s pravým přívooem Ä s těsnící kuželovou plochou 3. Levý prívod l a pravý přívod g s navlečenou převlečnou...

Mechanická ochrana izolace potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266669

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kredba Jaroslav, Pužej Vladimír, Rajniak Igor, Míčko František, Richter Jaroslav

MPK: F16L 59/14, F16L 57/00

Značky: mechanická, ochrana, izolace, potrubí

Text:

...je známé použití vláknitých materiálů z netkaných geotextilií zhotovených převážně z polyesterů nebo polyoleFinů.Vyššího účinku je dosahováno dvojvrstvými materiály,kde první vrstvu tvoří rohož z jednosměr ných vláken a druhou vrstvu tuhý p 1 stěnec.Avšak ani tyto materi- .ály nemají dostatečnou mechanickou odolnost vůči padajícím kamenům při záhozu potrubí. 255559Uvedené nevýhody odstraňuje mechanickú ochrana izolací kovových potrubí...

Potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264074

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: F16L 59/14, F16L 57/00

Značky: tlaku, potrubní, horkých, médií, dopravu

Text:

...AUvedené nedostatky odstraňuje potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku podle vynàlezu, jehož podstata spočívà v tom, že trubková vložka je rozdělena na dvě části mezerou,která je překryta objímkou, přičemž každá část trubkové vložky je spojená na vnějším konci plynotěsným víkem s nosným plàštěm. Pod plynotěsnýmí víky jsou umístěny nejméně dva drátové elemen ty, spojené s trubkovou vložkou a nosným pláštěm. Objímka jesoojena s...

Potrubní kus s odbočkou pro dopravu horkých medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262577

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: F16L 57/00, F16L 59/14

Značky: médií, dopravu, odbočkou, potrubní, horkých

Text:

...suvně spojeny s vnitřními konci trubkových vložek přímé části potrubního kusu a odbočky /2/. vložkový kus je pevně spojený drátovými elementy s vnějším pláštěm potrubního kusu, přičemž drátové elementy jsou prostorově vyhnuté. Vložkový kus je tvořen kusem ve tvaru T nebo křížovým kusem, kde úhel alfa mezi přímou částí potruhního kusu a odbočkou g je od 30 ° do 90 °. Vnitřní konce trubkových vložek jsou nasunuty na vložkový kus nebo vsunuty...

Spádové potrubí pro dopravu abrazivních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237156

Dátum: 01.10.1987

Autori: Szkopek Josef, Kencki Bruno, Minarz Alois

MPK: F16L 57/00

Značky: materiálů, spádové, abrazivních, dopravu, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro dopravu abrazivních materiálů. Zařízení sestává z kovové roury a mezikruhových přepážek Kovové roury jsou na vnitřním povrchu opatřeny v pravidelných intervalech pevně přivařenými mezikruhovými přepážkami, jejichž vnější průmer odpovídá světlosti roury a vnitřní průměr je o čtvrtinu až pětinu menší vnitřního průměru. Účelem vynálezu je zvýšení životnosti spádového potrubí, používaného zejména v hlubinných dolech, lomech a...

Ochranný povlak spojovacích částí trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251002

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hnilica Petr

MPK: F16L 57/00, B65D 59/00

Značky: trubek, spojovacích, částí, ochranný, povlak

Text:

...vnitřním prostoru trubky, Na připojeném Vškresu je znazcrněn příklad provedení ochranného povlaku podle vynálezu. Je znézornčn v řezu konec. trubky s vnější a vnitřní částí ochranného povlaku, Na vnější část ochranného povlaku je provedono bandážování jednou vrstvou samolepící folia. .Vynélez využívá pro protikorozní a protideformační ochranu spojcvaoíoh částí trubek všeho druhu ochranný povlak, který je sestaven z vnější části ł, vnitřní...

Způsob uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech, zejména zaslepováním kruhových otvorů v rozvodech plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 229576

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šturma Jaroslav

MPK: F16L 57/00

Značky: kapalných, zaslepováním, otvorů, kovových, materiálech, způsob, rozvodech, médií, plynných, uzavírání, zejména, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech bez tepelného porušení povrchu uzavírané části a nutnosti jejího následného opracování. Účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že leštěná kulička z kovového materiálu o vyšší tvrdosti, než je tvrdost základního materiálu, se vtlačí do kruhového otvoru, načež se základní materiá1 nad leštěnou kuličkou spěchuje. Způsob je využitelný ve výrobě zařízení a rozvody plynných a...

Ochranný těsnicí vak z pružné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228751

Dátum: 15.04.1986

Autori: Medvecký Ľudovít, Igas Peter

MPK: F16L 51/02, F16L 57/00

Značky: pružné, ochranný, těsnicí, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém zdokonalení těsnicího vaku z pružné hmoty, který je určen k ochraně proti vnikání nežádoucích předmětů nebo unikání maziva u pohyblivých součástí, které vykonávají vzájemně kývavý nebo posuvný pohyb Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojovací stěny těsnicího vaku se do svých středů k vrcholům protilehlých ohybů rozšiřují po celé ploše.