Ebringerová Anna

0-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropyl derivát hemicelulóz typu (1-4)-beta-D-xylánu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278628

Dátum: 05.11.1997

Autori: Antal Miroslav, Ebringerová Anna, Micko Michael, Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14

Značky: spôsob, derivát, 0-3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl, hemicelulóz, přípravy, 1-4)-beta-d-xylánu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty hemicelulóz typu (1->4)-beta-D-xylánu so štrukturálnymi jednotkami vzorcov (I) a (II) a/alebo (III), kde R1 a R2, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, znamenajú vodík alebo skupinu všeobecného vzorca (IV), v ktorom X znamená hydroxylový, dihydrogenfosforečnanový, hydrogensíranový, chloridový alebo octanový anión, R3 znamená štrukturálnu jednotku kyseliny 4-O-metyl-alfa-D-glukurónovej vzorca (V), v ktorom Y znamená vodík, sodík...

Sodná sol sulfoalkyllignínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267384

Dátum: 12.02.1990

Autori: Telyševa Galina, Ebringerová Anna, Pastýr Ján

MPK: C08H 5/02

Značky: přípravy, sulfoalkyllignínu, spôsob, sodná

Text:

...vo vode łgkondenzované deriváty lignínu) sa môže použi ako silnokyslý iónomenič s možnosťou recyklovania.Príprava sotlitcj soli sulĺottlkyllignínu podľa vynálezu má prednosti v tom, že na dosiahnutie požadovaného obsahu sulĺoalkylskupín 10,4 až 100 hmot. sa éteriíikácia nemusí opakovať,doba reakcie u prípravy sulfoetyllignínu je skrátená na 3 hodiny v porovnaní napr. s prípravou metyllignínu s dimetylsulíátom, kde trvá 10 hodín a 5 až...

Spôsob prípravy polyamidoxímov sieťovaných polysacharidových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263563

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ebringerová Anna, Pastýr Ján

MPK: C13K 13/00

Značky: polyamidoxímov, sieťovaných, přípravy, polysacharidových, spôsob, materiálov

Text:

...i awlkalickom prostredí. Po zachytení kovov nie je potrebné spätné cyklovanie ale kovy sa môžu vyredukovať spaľovaním polysacharidického polyamirloxímu vzhľadom na dostatok a nízku cenu východiskového materiálu.Polyamidoxím sieťovaných, lDFŠŠKOVÝCh polysacharidových materiálov je sch-opný z roztoku pod pH 5 selektivne viazať ťažké kovy z odpadných vôd napr. atómových elektrární, drahých kovov, textilných, tlačiarenských, kožiarskych a iných...

Polymérne tenzidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261831

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blažej Anton Akademik, Hodúl Pavol, Rendoš František, Antoš Kamil, Markušovská Elena, Ebringerová Anna, Hayden Viktor, Koman Václav

MPK: C11D 1/66

Značky: přípravy, tenzidy, spôsob, polymérne

Text:

...až do rozpustenia xylánu. Potom sa z prikvapkavacieho lievika postupne pripusti 24,9 g dodecylbromidu, pričom sa udržuje teplota 90 až 95 °C. Reakcia prebieha za zahrlevania a miešania 12 hodin. Roztok sa potom zahustí vákuovou destiláciou na objem 100 m 1. Tento sa pretrepe 3 X 30 mililitrami petroléteru na odstránenie nezreagovaného dodecylbromidu. Zahustený roztok sa potom podrobi dialýze na odstránenie solí. Zriedi sa na 1 000 mi...

Zařízení pro řízení stavové veličiny zrychlení spolupracujících elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241845

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ebringerová Anna, Biely Peter, Karpiš Ladislav, Štefek Slavomír

MPK: G05D 5/03

Značky: zařízení, spolupracujících, zrychlení, pohonů, řízení, veličiny, elektrických, stavové

Text:

...5.13 prvního vyhodnocovvacího bloku 5.Na »ovládací vstupy 5.4, 5.9, 5.14 prvního vyhodnocovacího bloku 5 jsou palk zapojeny příslvušné tři ovládací -výíst-upy 4.1, 4.2,4.3 a na korekční vstupy 5.5, 5.10, 5.15, příslušné »druhé tři ovládací výstupy 4.4, 4.5,4.6 ovládacíiho bl-oku 4.Blokovalcí výstup 4.7 ovlá-dascího bloku 4 je paralelné spo-jen .s blokovacím vstupom 6.2 prvního hradl-a 6 .a s blok-ovacím vstupem 7.2 drulhého~ hradla 7, .na...

Polypropylenové sdružené dloužená filmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244818

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jidda Ladislav, Ebringerová Anna

MPK: B32B 27/32, B32B 27/08

Značky: filmy, sdružené, polypropylénové, dloužená

Text:

...statistický kopolymer má hmotnostni obsah ethylenu V rozmezí 5 až 11 a hmotnostní obsah propylenu v rozmezí 89 až 95 S a/nebo~ krystalický ethylen-pronylen-1-butenový statistioký kopolymer má hmotnostní obsah ethylenu v rozmezí 2 až 6 , hmotnostní obsah propylenu V rozmezí 74 až 94 S a hmot nostní obsah 1-butenu v rozmezí 4 až 20 .Krystalický polypropylen používaný jako základní vrstva podle tohoto vynálezu má speci 244818 4/podíl...

Spôsob prípravy katiónaktívnych hemicelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 238884

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ebringerová Anna, Antal Miroslav, Šimkovič Ivan

MPK: D21C 3/02

Značky: přípravy, katiónaktívnych, hemicelulóz, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy katiónaktívnych hemicelulóz. Podstata prípravy spočíva v tom, že sa drevné piliny aktivujú 3,5 až 25 percentným vodným roztokom hydroxidu sodného alebo 5 až 30 %-ným vodným roztokom hydroxidu draselného pri teplote 15 až 30 °C po dobu 30 až 120 minút, za tým sa alkylujú 10 až 50 %-ným vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamóniumchloridu pri teplote 40 až 70 °C po dobu 1 až 4 h pri váhovom pomere drevné piliny...

Plnicí zařízení pro stroje na zpracování plastických hmot, zejména k výtlačným lisům

Načítavanie...

Číslo patentu: 245044

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan

MPK: B29C 31/00, B30B 15/30

Značky: zařízení, zejména, výtlačným, lisům, plnicí, plastických, zpracování, stroje, hmot

Text:

...CTGHGHB sanonnenns nnacwnumpymmn qepsaxos.HBĽL Maoópcwenma aaxnmqaewca B TOM, qro npm sarpyane yMeHB~ MMTL Toxnnqecxme 3 aTpaTu na nponenenme nerasaumm nnacwmacc c neóoxLmMm Hacunnum BGCOM, ynyqmnTL KaqecTBo sKcTpynaTa, a Taxxe HOBHCMTL paarpysoqaym npou 3 BonuTenLHocTL sa cuêr cmaónnnsaunn Upoueoca ancmpysmn.Banana MBOÓpeTeHMH saxnmqaewca B TOM, qwoóu co 3 naTL 3 arpy 3 oquoe ycwpoücrao co CTOHOPHHM qepnaom. KOT 0 p 0 e npousaonnr ynanenne...

Spôsob prípravy 4-O-metyl-D-glukoróno-D-xylánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231686

Dátum: 01.05.1986

Autori: Toman Rudolf, Ebringerová Anna

MPK: C07H 1/08

Značky: přípravy, spôsob, 4-o-metyl-d-glukoróno-d-xylánov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 4-0-metyl-D-glukoróno-D-xylánov. Podstata prípravy spočíva v tom, že z delignifikovaných pilín listnatých drevín sa po odstránení kontaminujúcich polysacharidov použitím 1 až 5 % vodného roztoku hydroxidu amónneho extrahujú D-xylány v dvoch následných exstrakčných stupňoch 3 až 8 a 10 až 18 % vodnými roztokmi hydroxiddu sodného alebo 3 až 12 % a 15 až 24 % vodnými roztokmi hydroxidu draselného pri teplote 15 až...

Spôsob modifikácie termomechanickej vlákniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220273

Dátum: 15.02.1986

Autori: Joniak Dušan, Ebringerová Anna, Košíková Božena

Značky: modifikácie, spôsob, termomechanickej, vlákniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie termomechanickej vlákniny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa termomechanická vláknina acetyluje acetanhydridom v prítomnosti pyridínu na 15 až 20 % obsah acetylových skupín s následným premytím acetylovanej vlákniny vodou a vysušením na vzduchu. Význam vynálezu spočíva v použití modifikovanej termomechanickej vlákniny na výrobu papiera.

Způsob přípravy nových cykloalkanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239937

Dátum: 16.01.1985

Autori: Antal Miroslav, Stárek Jioí, Doubal Karel, Šimkovič Ivan, Bembenek Zdeninek, Blažík Otakar, Ebringerová Anna

MPK: C07C 109/16

Značky: nových, způsob, cykloalkanových, přípravy, derivátů

Text:

...nebo etylenketal. Reakce se moze provádět při teplotä zo az 2 oo °c v inertním rozpouszscneĽJako reakčního prostředí se může používat s výhodou aromatiokých uhlovodíků, Jako Jsou například benzen, toluen a xylen. Reakce ee může provédčt v prítomnosti katalytických množství silné kyseliny k tomuto účelu sa může používat například chlorovodíkové kyseliny, bromovodíkové kyseliny a p-toluensulfonové kyseliny.Místo sloučenin obecného vzorce...

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Antal Miroslav, Košíková Božena, Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan

Značky: anexov, silně, materiálov, bazických, lignocelulózových, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...