E01C 9/04

Krytie koľajiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 287681

Dátum: 23.05.2011

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01B 19/00, E01C 9/04

Značky: koľajiska, krytie

Zhrnutie / Anotácia:

Krytie koľajiska pozostávajúce z krycích prvkov (5) uložených medzi oboma koľajnicami (2, 3) koľajiska (4) a prípadne aj z krycích prvkov (6) uložených z vonkajšej strany a priliehajúcich k týmto koľajniciam (2, 3). Krycie prvky (5, 6) sú usadené na nosných prvkoch (14), ktoré sú uložené v smere dĺžky podvalu (15) a umiestnené práve nad priestorom (16) medzi podvalmi (8) nasledujúcimi po sebe a sú vytvorené vždy z dvoch podperných a...

Železničná priecestná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18578

Dátum: 08.10.2008

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/04

Značky: konštrukcia, železničná, priecestná

Text:

...a výhodné, ked sa bude predpokladať, že na posuvné uloženie oporných telies na príslušnom priradenom sklopnom telese sa jednak na týchto sklopných telesách a na druhej strane na oporných telesách naformujú žliabky a vytvarujú lišty zapadajúce do týchto žliabkov.0009 Stavebne jednoduchá realizácia železničnej priecestnej konštrukcie vyhotovenej podľa vynálezu, na ktorej sú oporné telesá uložené na krycích prvkoch posuvne, sa docieli aj v...

Úrovňové zakrytie koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3309

Dátum: 08.10.2002

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/04

Značky: zakrytie, úrovňové, koľaji

Text:

...Druhá časť párovo usporiadanej zádlažbovej dosky je spojená tvarovo proñlovanou spojovacou časťou, ktorá je vo svojich častiach elastícká.Úrovňové zakrytie koľají musí umožniť cestným vozidlám bezpečný a plynulý prejazd oblasťou koľají. Súčasný stav techniky v oblasti usporiadania koľajových dráh, t.j.železničný spodok a zvršok, vyžaduje zachovanie rovnakej tuhosti v ich usporiadaní v3 mieste železničného priecestia s ostatnými priľahlými...

Kĺbový nosník železničných prejazdových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1819

Dátum: 06.05.1998

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/04

Značky: nosník, železničných, kĺbový, dielcov, prejazdových

Text:

...obrázkov na głkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je náčrt riešenia kĺbového nosníka. Na obr. 2 je detail podložky s tŕnmi, na obr. 3 je detail uloženia podložky V drážkePríklad uskutočnenia technického riešeniaNa úrovňovom krížení pozemnej komunikácie so železničnou traťou bol vo rnútri koľajového roštu použitý klbový nosník 1 železničných prejazdových dielcov. Kĺbový nosník 1 je vyrobený z...

Križovanie vozovky s koľajovou traťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278381

Dátum: 05.02.1997

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01B 21/04, E01C 9/04

Značky: traťou, koľajovou, vozovky, križovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Horná plocha každého podvalu (2), upevňovacie prostriedky (3) koľajníc (1), päty (7), boky stojín (8) a hláv (9) koľajníc (1) sú vybavené pružnou vrstvou (10), výhodne z mikroporéznej gumy s maximálnou nasiakavosťou 20 %, pričom voľné priestory nad pružnou vrstvou (10) a nad štrkom (6), uloženým na štrkovom lôžku (4) medzi podvalmi (2), sú medzi koľajnicami (1) a zvonka koľajníc (1) až do úrovne koncov podvalov (2) vyplnené na liatymi vrstvami...

Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278070

Dátum: 06.12.1995

Autori: Čapek Josef, Hanka Jaromír, Schejbal František, Eisenreich Jan, Vobořil Roman

MPK: E01C 9/04

Značky: prejazd, prvkov, železničný, stavebnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Prejazd, ktorého povrch lícuje s hornou úrovňou koľajníc, je zostavený z vnútorných stredových prvkov (1) a vonkajších stredových prvkov (3), na ktoré nadväzujú na obidve strany v smere koľajníc (9) vnútorné krajné prvky a vonkajšie ľavé a pravé prvky. Vnútorné krajné prvky sú ukončené na obidvoch stranách prejazdu ochranným dielom. Jednotlivé prvky sú zložené z roštu zostaveného z pozdĺžnych výstuží (14) a priečnych výstuží (15), na ktorom je...

Pryžokovový panel železničního přejezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264499

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hanka Jaromír

MPK: E01C 9/04

Značky: pryžokovový, železničního, přejezdu, panel

Text:

...V tom, že tvoří nehlučný, oděru a povětrnosti odolný díl přejezdové konstrukce. zlepšuje životní prostředí a celkovou úroveňželezničního přejezdu. Vedení ve tvaru obráceného písmena U vytvorené na spodní části paneluv příčném řezu kolejiště vyztužene ocelovým plechem sledujícím tvar tohoto vedení zapadá do spodní zpravidla ocelové konstrukce a zachycuje síly od brzdění a záběru silničních vozidel. Zvýšení adheze silničních vozidel k...

Velkoplošný panel pouliční kolejové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261793

Dátum: 10.02.1989

Autor: Svoboda Jiří

MPK: E01B 3/38, E01C 9/04, E01C 9/06...

Značky: dráhy, panel, kolejové, pouliční, veľkoplošný

Text:

...v ni jsou vzájenně rovnoběžně olazeny dva kovové žleby 5 lichohěžnikovým příčným průřezem pro uložení blokovéjkolejnlce, podle vynilezu, jehož podstata spočíva v ton, že je opatłen ocelovýn obvodovým pláitěn z kotcvními železy, přičemž äelezobetonovú vrstva dosahuje nad dno kovových žlebů a je shore opatłena penettečnín nátěrem a na něm položenou obruanou vrstvou.Výhodou velkoplešnéhe panelu podle vynálezu je že na jeho łelezobetonový povrehá...

Zádlažba kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261029

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pechman Jiří

MPK: E01C 9/04

Značky: kolejového, roštů, zádlažba

Text:

...kolejového roštu podle vynálezu je snadné přizpůsohení pryžových sendvičových desek jakémukoliv druhu kolejového roštu a svršku a různým podmínkám použití.Příklad provedení zádlažby kolejového roštu pryžovými sendvičovými deskami, vyrobenými z vyřazených pryžových pásů dálkových dopravníků, je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je příčný řez deskou, znázorñující její skladbu při průmyslové výrobě, na obr. 2 jepříčný řez...

Pryžová deska pro zádlažbu kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260643

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pechman Jiří, Marek Milan, Petrovic Karel, Maurer Erich

MPK: E01C 9/04

Značky: kolejového, roštů, pryžová, deska, zádlažbu

Text:

...pryžo-vé desky měnit. Výhodou pryžovych »desek podle vynálezu je jejich jednoduchá výroba bez potřeby gumárenského strojního vybavení, výrazné zefektivnění druhotné suroviny, nízké výrobní .náklady bez nároků na výrobní kapacity gumárenského průmyslu. Výhodou je i snadna a poměrně rychlá montáž i demo.ntáž. Pryžové desky dle vynálezu nepotřehuji žádné další podpěrné konstrukce, nejsou citlivé na přesnost a rovinnost uložení, lze...

Zádlažba kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233422

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: E01C 9/04

Značky: roštů, zádlažba, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Zádlažba kolejového roštu, zejména železničních přejezdů úrovňových, jejíž zádlažbové desky jsou prostřednictvím nosníků, zavěšených elektricky izolovaným kloubem do zádlažbové desky, volně uloženy na patách kolejnic v mezeře mezi pražci kolejového roštu, přičemž mezi nosníky a paty kolejnic, nosníky a zádlažbové desky jsou vloženy elastické podložky.