C21D 9/52

Proces výroby elektrotechnického oceľového plechu s orientovanou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14057

Dátum: 24.11.2010

Autori: Abbruzzese Giuseppe, Bracke Lieven, Fortunati Stefano

MPK: C21D 8/12, B22D 11/00, C21D 9/52...

Značky: strukturou, ocelového, elektrotechnického, výroby, proces, orientovanou, plechů

Text:

...pásov plechu s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami založeného na technológii odlievania tenkých dosiek.0009 Cieľom tohto vynálezu je tiež poskytnutie nízkonákladového procesu na výrobu izotropných elektrotechnických pásov plechu s vynikajúcimi a stálymi magnetickými vlastnosťami založeného na technológii odlievania tenkých dosiek.0010 Jeden alebo viacero z týchto cieľov sú dosiahnuté procesom v súlade s nárokom 1.0011 Proces je založený na...

Spôsob a zariadenie na fúkanie plynu na pohybujúci sa pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9090

Dátum: 14.03.2008

Autori: Durighello Paul, Santi Ivan, Muller Jérôme, Beaujard Karen, Elias Akli, Petesch Thierry

MPK: C21D 9/52, B21B 45/02

Značky: spôsob, zariadenie, pohybujúci, fúkanie, plynů

Text:

...na chladenie fúkaním jednak v prípade, keďje pás chladený pomocou zariadenia podľa vynálezu, a potom v prípade,ked je pás chladený zariadením na fúkanie cez strbiny podľa doterajšieho stavu techniky.- Obrázok 8 je schematicke znázornenie výstupu zo zariadenia na nanášanie povrchu ponáraním vybaveného zariadením na chladenie,- Obrázok 9 je grafická závislosť postranneho vychýlenia pásu chladeneho v zariadeni na chladenie fúkaním v...

Spôsob tepelného spracovania oceľového pásu elektroplechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16475

Dátum: 08.12.2006

Autori: Telger Karl, Schneider Jürgen

MPK: C21D 6/00, C21D 8/02, C21D 8/12...

Značky: elektroplechu, pásu, tepelného, spôsob, spracovania, ocelového

Text:

...skupina týchto oceli sa u výrobcov oceľových pásov dodatočne tvaruje čiastočne v zariadení hladiaceho valcovania a/alebo V zariadení na predlžovanie so súčasným rovnaním a dodáva zákazníkom vo forme polotovaru. U zákaznikov sa z polotovaru vysekávajú alebo vystrihujú plechové diely, ktoré sa následne žíhajú. Požadované dobré mäkké magnetické vlastnosti sa získajú až po tomto žíhaní.0011 Ďalšia skupina týchto elektrotechnických oceli,...

Tepelné spracovanie oceľového drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280740

Dátum: 11.07.2000

Autori: Meersschaut Dirk, Vanneste Godfried

MPK: C21D 9/573, B21C 9/00, C21D 9/52...

Značky: spracovanie, drôtu, tepelně, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob ohrevu a nasledujúceho ochladzovania najmenej jedného oceľového drôtu s priemerom menším ako 2,8 mm. Ochladzovanie sa uskutočňuje striedavo blanovým varom vo vode počas najmenej dvoch periód vodného ochladzovania a na vzduchu počas najmenej jednej periódy vzduchového ochladzovania. Perióda vodného ochladzovania bezprostredne nasleduje po perióde vzduchového ochladzovania a naopak. Dĺžka každej periódy vodného ochladzovania a...

Spôsob zabraňovania lokálnemu zlepovaniu pri žíhaní oceľového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281218

Dátum: 06.10.1993

Autor: Zylla Peter

MPK: C21D 1/70, C21D 9/52

Značky: spôsob, zabraňovania, pásu, žíhání, zlepovaniu, ocelového, lokálnemu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri žíhaní oceľového pásu s nízkym obsahom uhlíka často dochádza na povrchu k lokálnemu zlepovaniu. Aby sa tomu zabránilo, vybaví sa v priebehu udržiavacieho žíhania nad 600 °C oceľový pás tenkou krycou vrstvou, ktorá sa pod 600 °C počas ochladzovacej fázy redukciou znova odstráni. Pri ochrannom plyne z dusíka a vodíka sa dáva prednosť oxidu uhličitému ako oxidačnému médiu. Redukcia sa vykonáva zmenou rovnováhy vodného plynu.

Zariadenie na hromadné spracovávanie kovových drôtov a spôsob spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281370

Dátum: 14.10.1992

Autori: Meersschaut Dirk, Bicalho Mauricio

MPK: C21D 9/54, C21D 9/52, C21D 9/60...

Značky: spracovania, kovových, zariadenie, spôsob, drôtov, hromadné, spracovávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) zahrnuje frekvenčný generátor (2), jednu alebo viac indukčných cievok (4), ktoré sú napájané frekvenčným generátorom (2), a prostriedky (3) na vedenie kovových drôtov. Kovové drôty zahrnujú kovové drôty patriace k podskupine (8) a kovové drôty, ktoré do podskupiny nepatria. Zariadenie (1) rovnako zahrnuje (6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) na zmenu úrovne čistej tepelnej energie, ktorá sa prenáša do kovových drôtov podskupiny (8) v...

Spôsob tepelného spracovania za studena tvarovaných nelegovaných a mikrolegovaných nízkouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278650

Dátum: 13.05.1992

Autori: Machek Václav, Vilhelmová Emílie

MPK: C21D 9/52, C21D 1/25

Značky: spôsob, nízkouhlíkových, nelegovaných, mikrolegovaných, studena, tvarovaných, tepelného, spracovania, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený najmä na tepelné spracovanie za studena valcovaných pásových ocelí na výrobu viazacej pásky, obsahujúcich maximálne 0,35 % hmotn. uhlíka, 1,3 % hmotn. mangánu, prípadne titán, hliník a niób do 0,5 % hmotn. ako mikrolegúr, zvyšok železo a sprievodné prvky a nečistoty. Jeho podstata spočíva v tom, že oceľ sa podrobí pôsobeniu teploty 300 až 470 °C počas 10 sekúnd až 12 hodín. Pre jednotlivú teplotu ohrevu je čas ohrevu daný...

Sposob ochladzovania pásov na teplých tratiach pre hlbokotažné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266279

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pavlík Jozef, Pelikán Karol, Kováč František

MPK: C21D 9/52

Značky: teplých, ochladzovania, tratiach, pásov, spôsob, ocele, hlbokotažné

Text:

...a rekryštalizačným žíhaním s chemickým zloženlm v hmotnostných percentách 0,005 až 0,l 5 uhlíka, 0,05 až 0,50 mangánu, stopy až 0,05 fosforu, stopy až 0,035 síry, stopy až 0,30 kremika, 0,01 hliníka, 0,001 až 0,02 dusíka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že pás sa laminárne ochladzuje dvojstupňovo a to na začiatku a na konci laminárneho ochladzovacieho úseku. Pri prvom stupni laminárneho ochladzovania je pás z dcvalovacej...

Způsob tepelného zpracování pásů z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266170

Dátum: 13.12.1989

Autori: Křiva Miroslav, Peřina Bohumír

MPK: C21D 9/52

Značky: austenitických, zpracování, oceli, pásu, způsob, tepelného

Text:

...odstřihnout.Tyto nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování pásů z austenítických chromniklových a chromniklmolybdenových oceli dle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že pás se žíhá v oxidačni atmosféře při teplotě 950 až 1 150 °C s výdrži 6 až 10 minut s následným mořenim v 0,16 až 0,25 roztoku hydrídu sodného s výdrži 8 až 15 minut při teplotě 300 až 500 °C, načež se dočistí v 8 až 10 kyselině dusičné.způsob tepelného zpracování...

Způsob tepelného zpracování plochých průřezů z titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263092

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vilhelmová Emílie, Machek Václav

MPK: C21D 9/52

Značky: zpracování, tepelného, plochých, průřezu, titanu, způsob

Text:

...(ruzmezí 4 stupně podle ASTĽ).Uvedené nedostatky te.elného zpracování odstranuje způsob spodle vynílezu, jehož pod ata spočívá V izv. stupnovitém žíháni,kdy se vsázka ohřeje na 680 až 760 OC, na této teplotě probíhá ž 7 hání 1 až 4 hodiny a pak se teplota žiháni zvýši te teplotu720830 °c.teltose mąteriál íšiihá po dobu z až 8 nI hodin. Celé žínąni se provádí ve vakuu TO 3 la a méně. Chlad probíhá libovolnou rąohlostí.o tašnosti vyšší než Ľ 5...

Způsob rekrystalizačního žíhání tenkých ocelových pásů z výšeuhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262210

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědek Vladimír, Bořuta Josef, Místecký Emerich

MPK: C21D 9/52

Značky: způsob, tenkých, pásu, výšeuhlíkových, oceli, žíhání, oceľových, rekrystalizačního

Text:

...pásy se .před rekry-stalizačnim žílniním váloují za studena -a celkovým úbčrcm -tloušílçy -od 30 do 80 0/0 ,a žíhají v rozmezí teplot od 520 až 620 C s výdrží 3 .až 12, hodin »při teplote pece v obd-obl v 5 držeo 100 C vyšší, než je hor ní mez ulvevdeného rozmezí teplot .a u oceli,u nichž jsou oibsahy niklu vyšší než 0,5 0/0 je teplota pece vyšší maximálně o 610 °C, než je horní mez uvedeného rozmezí teplot.~Podstinta vynálezzu dále spočívá V...

Způsob žíhání tenkých ocelových pásů ve svitcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262209

Dátum: 14.03.1989

Autori: Místecký Emerich, Bořuta Josef, Filip František

MPK: C21D 9/52

Značky: žíhání, pásu, tenkých, oceľových, způsob, svitcích

Text:

...kovů vzâcný-ch zemin, a- to vše při zvýšené eko.nomičnosti výroby těchto jpasů ve valcovně za studena, dosažené jednak úsporami energie při poidst-atnêm snížení žihacích teplot proti režimiů-m dosud při stacionärních žíhaních těchto upásů používaných, a »dále snížení pracmosti a také zmetkovitosti při jejich výrobě a zvýšením .produktivity práce jak při žihání, tak i při välcování za studena .a jpoděllném i přičném dělení na požadované...

Spôsob výroby ocelových pásov a plechov pre smaltovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261659

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janok Jan, Papcun Jozef

MPK: C21D 9/52

Značky: oceľových, pásov, výroby, plechov, spôsob, smaltovanie

Text:

...sa navijajú do zvitkov, potom sa valcujú za studena a rekryštalizačne žíhajú, podla vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v inom, že oceľový pás po vyvalcovani za tepla sa navíja pri teplote 680 až 710 °C, a po vyvalcovaní za studena sa rekryštalizačne žíha s rýchlosťou ohrevu 90 až 110 °C . hod. pri teplote 690 až 720 C s výdržou 16 až 19 hodín.Výhody spôsobu výroby ocelových pás-ov a plechov pre smaltovanie najmä kúpacich vani podľa...

Způsob výroby kruhových průřezů a plochých průřezů vyráběných ploštěním kruhových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243715

Dátum: 01.04.1988

Autori: Frank Josef, Koscelanský Jozef, Hertel Jan, Koldovský Karel, Vodieka Ivan, Benko Viktor, Hezina Jaroslav

MPK: C21D 8/12, C21D 9/52

Značky: plochých, ploštěním, způsob, vyráběných, průřezu, kruhových, výroby

Text:

...tešenína ploätőním na kruhové a ploché průřezy, které ae po chřevu na 700 až 860 °G,a výdrží na teplote 1 až 30 II 1 nut,do 15 sekundochladí na vzduchu nebo v oleji nebo vo vodě.Uvedené tepelné zmacorvůní podle vynálezu unožnuje delší zpraoováníxvöetnä tvarcváni kruhových a plochých průřezů do forny tomých odporovýoh a odporových článků a zařízení určenýchpředevším pro elektrotechnický průmysl. Způsob výroby dle vynálezu se...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Procházka Miroslav, Nimec Bohumil, Švastal Jioí, Šíma Josef, Blecher Milan, Hůlka Tomáš

MPK: C21D 9/52, B21B 3/00

Značky: pásu, zpracování, oceli, pevnosti, vyšší, způsob, chromových

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Eada Ladislav, Uhlío Petr, Fiala Booivoj, Martinát Antonín, Pavlík Miroslav, Honzák Jioí

MPK: B21B 3/02, B21B 3/00, C21D 9/52...

Značky: výrobu, způsob, zařízení, tepelných, zejména, výroby, součástí, pásu, chrómniklových, pevnosti, vyšší, oceli

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů z oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236207

Dátum: 01.02.1988

Autori: Janok Jan, Demeter Arpád, Berghauer Zoltán, Uličný Štefan, Szlauer Jiří, Stračár Slavomír

MPK: C21D 8/12, C21D 9/52

Značky: oceli, způsob, orientovaných, pásu, výroby, transformátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s hmotnostním obsahem 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,06 % uhlíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,004 až 0,012 % dusíku, 0,003 až 0,030 % síry, stop až 0,050 % hliníku, zbytek železo a nečistoty, je vyválcovaná z bram za tepla na pás tloušťky 1,0 až 3,0 mm, potom válcována za studena na konečnou tloušťku 0,2 až 0,4 mm a podrobena žíhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bramy z oceli, ve které je poměr obsahu hliníku k obsahu dusíku 0,3 až...

Způsob výroby vysocepevných pásů, zejména pro cyklopásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240848

Dátum: 01.01.1988

Autori: Minárik Stanislav, Rosina Štefan, Straka Ján, Mocko Rastislav

MPK: C21D 9/52, C21D 8/02

Značky: pásu, způsob, zejména, vysocepevných, cyklopásky, výroby

Text:

...zo až soo s,načež se pás.cch 1 azuáe ve vodní lázni o teplotě 80 až 100 °G na teplotu 100 až 150 °c a dále se volně ochlazuje rychlostí 3 až7,10 0 G/sšf přičemž doba od přeohodu teploty C 00 °C při ohřevu nažíhscí teplotu po přechod teploty 600 ° 0 při oohlazování je kigsií než 1 780 s.způsobem podle vynálezu se docílilo výhodnějěí kombinace pevncstníoh a plastických charakteristík ve srovnání s dosud uživanými mikrolegovanými ocelemi a...

Způsob tepelného zpracování pásů z hlubokotažných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243069

Dátum: 15.11.1987

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Hladík Rastislav, Kastel Pavel

MPK: C21D 9/52, C21D 9/48

Značky: zpracování, hlubokotažných, oceli, pásu, způsob, tepelného

Text:

...až 2,50 manganu, 0,1 až 2,0 fkřemíku, max. 0,04 0/0 síry, max. 0,05 fosforu a max. 0,1 °/1 hliníku. Mohou být obsaženy i další legující prvky, a to jednotlivé nebo ve skupinách, chrom max. 1,5 hmot.,molybden max. 0,8 9/0 hmot., vanad max. 0,2 hmot., niob max. 0,2 0/0 hmot., nikl max. 1,5 hmot. Teplota ACl je v rozmezí 700 až 1 100 °C.ąPři způsobu tepelného zpracování podle vynálezu lze jednoduše dodržet konstantní rychlost...

Způsob tepelného zpracování nástrojové wolframové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 243370

Dátum: 15.09.1987

Autori: Straka František, Janota Josef, Konrád Bohumil

MPK: C21D 9/02, C21D 9/52

Značky: způsob, nástrojové, oceli, tepelného, zpracování, wolframové

Text:

...i nasmu, 0,15 s 0,45 S üsníku, stopy sl 0,030 i tosťoru, stopy sl 0,030 i síry, 2,1 si 2,6 S chrom. 0,15 si 0,30 Ívsnsdu s 8,5 sl 10,0 I volnom, před tvüsnín ucho broulsnís s nlslodrvýn sulloohtluís, podle vyndlssu. Podststs vyndlssu spočíví v 000,10 so ocsl líbí při. toplotł 700 si 150 °c po 0000 2 as 10 minut. vv Výhodou spůsohu tspolnsho pracovní dle vyudlesu jo , Io 0 on 0 ks vsníku hodnot ss- l ohsníclýoh vlsstností vhodnou k dsllínu...

Způsob výroby vysokopevných pružinových drátů ze žárupevných slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nikolajeva Zoja

MPK: C21D 6/02, C21D 9/52, C21D 9/02...

Značky: pružinových, drátu, výroby, způsob, vysokopevných, bázi, niklu, slitin, žárupevných

Text:

...dále zvětäováne nedněrným e pro docíleni požadované moze pevnosti spotrebný rozsahem plastické deformsce sa studena. Tyto nedostatky po prejaví se provozu dodatečnä probíhajícími ději, které vyústují ve zhoršení původních mechanických vlastností e ovlivní tím funkční spolehlivost příslušných zařízení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysokopevnýoh prulinových drätů ze iárupevných slitin ne bázi niklu podle vynálssu, jeho...

Způsob tepelného zpracování nerezavějících chromniklových, chromniklmolybdenových a chromniklmanganových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242701

Dátum: 01.05.1987

Autori: Florovie Stanislav, Hrubala Henrich

MPK: C21D 9/52

Značky: způsob, chromniklmanganových, zpracování, nerezavějících, pásu, chrómniklových, chromniklmolybdenových, tepelného

Text:

...e hledicínu válcování v rozsahu 0,4 až ,5 i.Tínto způsoben lze vyrábět pásy e uininální deformací za etupdene, což představuje značne energetické úspory a lze je vyrábet nu zeřizení. které bude dimenze-mno pouze na finální tlouiłku pásu. Horní hranice rychlosti ochlazování při prdhežnem rozpouetěcín žíhání není onelena.V zpuson podle vyndlezu byl pouzit pro výrobu pásu tlouàíky 4 In z ehremniklova ocel. a to i Gr sa. 8 i H 1....

Způsob patentování ocelového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245024

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pietriková Alena, Kapušanská Edita, Tóth Imrich, Somora Miloš Csc, Figura Zdenko, Kutleba Jozef, Hudec Milan, Banský Juraj Csc

MPK: C21D 9/52

Značky: patentování, způsob, drátu, ocelového

Text:

...Jnodoü nponoaxom mame ycnoana narpena, u raxmo nponoimmeaxmocmb nunepmm, moda Hanóonee óaxaronpnnmxm oópasoM ocymecvrmvrs B B 03 mozemo óoaxee rcopommü upon wcrel-mrnaazmo cranmxoü npononoKm c Harmennmm sawparamm snepmm n c noaryrxezmem nacocoro xauecrna. Cnmamenne cnemrer comaconams cąrcnomaMm aycremamaaxmn 1 nouommu-L npeme OTGYTGTBMOIIWM napaMewpamu JM omaąuerm n Bonmoü name, umodu Bon odpaduKa ocymecmmzmacsjs Bosmomo óoaxee Kopo-rzmň...

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234613

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vondrášek Otakar, Dědek Vladimír

MPK: C21D 9/52, C21D 8/02

Značky: navařovacích, stabilizované, oceli, výroby, pásků, studena, korozivzdorné, dvoufázové, způsob, niobem, válcovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli pro jednovrstvé navařování, kde výchozí za tepla válcovaná pásová ocel se před následujícím válcováním za studena homogenizačně vyžíhá v rozmezí žíhacích teplot 850 až 1150 °C s minimální dobou výdrže 45 sekund na žíhací teplotě, načež se z žíhací teploty ochladí minimální rychlostí 500 °C za minutu až do teploty 300 až 400 °C a dále na...

Způsob tepelného zpracování dlouhých odvíjených výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236506

Dátum: 15.11.1986

Autori: Achmetov Nail Robertovič, Gelfand Ilja Markovič, Komarov Alexandr Grigorjevič, Ibragimov Dais Abdulchajevič, Kaplan Semen Borisovič, Ostapko Vladimír Makarovič, Latochin Alexandr Nikolajevič, Voronina Raisa Vlasovna, Baryšnikov Gennadij Fedorovič, Zamkin Alexandr Konstantinovič, Kuleša Vadim Anatoljevič, Rogovskij Anatolij Georgijevič, Nedovizij Ivan Nikolajevič

MPK: C21D 9/52, C21D 9/56

Značky: zařízení, způsobu, výrobků, tepelného, odvíjených, zpracování, způsob, tohoto, dlouhých, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování dlouhého výrobku za pohybu realizovaný zařízením podle vynálezu spočívá v tom, že odporový ohřev dlouhého výrobku za pohybu se provádí mezi prvním celkem elektrických kontaktů a druhým celkem elektrických kontaktů napřed na vzduchu a pak v kapalině ve vaně rychlostí větší než 1 000 °C/s, přičemž ohřev na vzduchu se provádí až na teplotu, kdy se začíná tvořit na povrchu dlouhého výrobku pára při jeho styku s...

Spôsob tepelného spracovania oceľových drôtov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280378

Dátum: 04.03.1986

Autor: Neirynck Michel

MPK: C21D 9/567, C21D 9/52

Značky: spôsob, drôtov, vykonávanie, spracovania, zariadenie, oceľových, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tepelnom spracovaní oceľových drôtov (W) patentovacím postupom sa austenitizované drôty (W) ochladzujú v prvom pásme (Q) fluidizačného lôžka a prevedú sa do druhého pásma (TR-S), v ktorom sa teplota reguluje v niekoľkých úsekoch (13) od seba nezávislými vykurovacími prvkami (14) na vytvorenie teplotného gradientu v druhom pásme (TR-S) fluidizačného lôžka, pri ktorom transformácia začína pri prvej teplote v prvom úseku (13) a pokračuje v...