C12Q 1/00

Nosič na čistenie dvojvláknovej DNA a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288366

Dátum: 25.05.2016

Autori: Scherman Daniel, Wils Pierre, Crouzet Joël

MPK: C12Q 1/00, C12Q 1/68

Značky: nosič, spôsob, dvojvláknovej, přípravy, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nosič na čistenie dvojvláknovej DNA, ktorý je kovalentne viazaný s oligonukleotidom schopným vytvárať prostredníctvom hybridizácie trojitú závitnicu so špecifickou sekvenciou dvojvláknovej DNA, pričom uvedený oligonukleotid obsahuje homopyrimidínovú sekvenciu vybranú zo sekvencie (CCT)n, sekvencie (CT)n a sekvencie (CTT)n, v ktorej n je celé číslo medzi 1 a 15. Taktiež sa opisuje aj spôsob prípravy nosiča.

Oligonukleotidy určené na detekciu miR-135b

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7160

Dátum: 02.06.2015

Autori: Jurkovičová Dana, Krivjanská Mária, Kulcsár Ľudovít, Krivjanský Viktor

MPK: C12Q 1/00, C12Q 1/68, C12N 15/115...

Značky: detekciu, oligonukleotidy, určené, mir-135b

Text:

...eXpresia miR-135 b je asociovaná aj s vysoko invazívnou formou rakoviny pľúc. Expresia miR-135 b podporuje invazívnosť, migráciu pľúcnych nádorových buniek a tvorbu metastáz. Medzi cieľové gény regulované s miR-135 b patria kľúčové komponenty Hippo signálnej dráhy - LATSZ, B-TrCP, NDR 2 a LZTS 1. Expresia miR-135 b, LZTS 1, LATSZ a jadrového TAZ sú prediktormi zlej prognózy rakoviny pľúc. Samotná miR-135 b je duálne regulovaná...

Oligonukleotidy určené na detekciu miR-27a

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7159

Dátum: 02.06.2015

Autori: Krivjanská Mária, Kulcsár Ľudovít, Jurkovičová Dana, Krivjanský Viktor

MPK: C12Q 1/00, C12N 15/115, C12Q 1/68...

Značky: určené, mir-27a, oligonukleotidy, detekciu

Text:

...a Sp-závislých génov dôležitých na prežitie bunky a angiogenézu. ZBTB 10, dôležitý cieľ miR-27 a, potláča expresiu vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF), VEGF receptora l (VEGFR 1) a VEGFRZ zodpovedných za angiogenézu a metastázy. Supresia miR-27 a and indukcia miR-27 a-regulovaného génu ZBTBIO potláča rast nádoru pri rakovine prsníka. S nadprodukciou miR-Z 7 a je asociovaná aj rezistencia na chemoterapeutiká.Ako...

Oligonukleotidy určené na detekciu miR-21-5p

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7158

Dátum: 02.06.2015

Autori: Kulcsár Ľudovít, Jurkovičová Dana, Krivjanský Viktor, Krivjanská Mária

MPK: C12Q 1/00, C12Q 1/68, C12N 15/115...

Značky: detekciu, určené, mir-21-5p, oligonukleotidy

Text:

...tumor supresorov.Ako príklad, kedy vznik patologického prejavu korešponduje s výskytom mikroRNA, môžeme uviesť vznik lymfoproliferatívnych ochorení. Pri týchto ochoreniach rôzne onkogénne mikroRNA inhibujú kľúčové hematopoetické transkripčné faktory. Hematopoéza (krvotvorba) je proces, kedy z kmeňových buniek sú tvorené bunkové komponenty krvi. Všeobecná schéma postupnej diferenciácie buniek v procese hematopoézy postupuje V poradí...

Oligonukleotidy určené na detekciu miR-20a-5p

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7157

Dátum: 02.06.2015

Autori: Krivjanský Viktor, Krivjanská Mária, Kulcsár Ľudovít, Jurkovičová Dana

MPK: C12Q 1/68, C12N 15/115, C12Q 1/00...

Značky: určené, oligonukleotidy, mir-20a-5p, detekciu

Text:

...kedy vznik patologického prejavu korešponduje s výskytom mikroRNA, môžeme uviesť vznik lymfoproliferatívnych ochorení. Pri týchto ochoreniach rôzne onkogénne mikroRNA inhibujú kľúčové hematopoetická transkripčné faktory. Hematopoéza (kwotvorba) je proces, kedy z kmeňových buniek sú tvorené bunkové komponenty krvi. Všeobecná schéma postupnej diferenciácie buniek v procese hematopoézy postupuje v poradí pluripotentná hematopoetická kmeňová...

Oligonukleotidy určené na detekciu miR-19a-5p

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7156

Dátum: 02.06.2015

Autori: Krivjanská Mária, Jurkovičová Dana, Krivjanský Viktor, Kulcsár Ľudovít

MPK: C12Q 1/68, C12Q 1/00, C12N 15/115...

Značky: mir-19a-5p, oligonukleotidy, určené, detekciu

Text:

...karcinómu bol ako hlavný cieľ regulácie miR-19 a popísaný Cullin-S (CUL 5). Pri cervikálnom karcinóme je zvýšená miR-19 a asociovaná s bunkovou proliferáciou,ako aj s bunkovou inváziou cervikálnych rakovinových buniek.Ako príklad, kedy vznik patologického prejavu korešponduje s výskytom mikroRNA, môžeme uviesť vznik lymfoproliferatívnych ochorení. Pri týchto ochoreniach rôzne onkogénne mikroRNA inhibujú kľúčové hematopoetické transkripčné...

Oligonukleotidy určené na detekciu miR-18a-5p

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7155

Dátum: 02.06.2015

Autori: Krivjanská Mária, Kulcsár Ľudovít, Jurkovičová Dana, Krivjanský Viktor

MPK: C12Q 1/00, C12Q 1/68, C12N 15/115...

Značky: oligonukleotidy, detekciu, mir-18a-5p, určené

Text:

...môžeme uviesť vznik lymfoproliferatívnych ochorení. Pri týchto ochoreniach rôzne onkogénne mikroRNA inhibujú kľúčové hematopoetické transkripčné faktory. Hematopoéza (kwotvorba) je proces, kedy z kmeňových buniek sú tvorené bunkové komponenty krvi. Všeobecná schéma posmpnej diferenciácie buniek v procese hematopoézy postupuje V poradí pluripotentná hematopoetická kmeňoVá bunka (HSC) - multipotentná/pluripotentná bunka - progenitorová bunka...

Oligonukleotidy určené pre detekciu miR-17-5p

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7154

Dátum: 02.06.2015

Autori: Krivjanská Mária, Jurkovičová Dana, Kulcsár Ľudovít, Krivjanský Viktor

MPK: C12N 15/115, C12Q 1/00, C12Q 1/68...

Značky: mir-17-5p, určené, detekciu, oligonukleotidy

Text:

...hematopoetická kmeňová bunka (HSC) - multipotentná/pluripotentná bunka - progenitorová bunka - prekurzorová bunka - úplne diferencovaná bunka. Krvotvorné bunky naprogramované na diferenciáciu lymfatických tkanív sú cieľom nádorového procesu vedúceho k lymfoproliferatívnemu ochoreniu, ktoré tvorí veľkú heterogénnu skupinu. Táto skupina zahŕňa ako leukémie (akútnu lymfoblastovú, chronické lymfatické leukémie), tak lymfómy a mnohopočetný...

Spôsob purifikácie dvojvláknovej DNA použitím imobilizovaného oligonukleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287662

Dátum: 26.04.2011

Autori: Cameron Beatrice, Crouzet Joël, Scherman Daniel, Blanche Francis, Wils Pierre

MPK: C12Q 1/00, A61K 48/00, C12N 15/00...

Značky: oligonukleotidu, použitím, purifikácie, spôsob, imobilizovaného, dvojvláknovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob purifikácie dvojvláknovej DNA. Spôsob je založený na tom, že roztok, ktorý obsahuje požadovanú DNA v zmesi s ďalšími zložkami, prechádza cez nosič, na ktorý je kovalentne naviazaný oligonukleotid, ktorý je schopný hybridizovať so špecifickou sekvenciou prítomnou v DNA a vytvárať s ňou trojzávitnicovú štruktúru.

Spôsob detegovateľného značenia pestivírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287626

Dátum: 23.03.2011

Autor: Meyers Gregor

MPK: A61K 35/00, A61K 48/00, C12N 15/00...

Značky: spôsob, pestivírusov, značenia, detegovateľného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob detegovateľného značenia pestivírusov, pri ktorom je inaktivovaná RNázová aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS, pričom RNázová aktivita je inaktivovaná deléciami a/alebo mutáciami najmenej jednej aminokyseliny uvedeného glykoproteínu, s podmienkou, že aminokyselinami v polohách 297 a/alebo 246, ako sú znázornené na obrázku 1 pre CSFV Alfort kmeň ako príklad, alebo v zodpovedajúcich polohách glykoproteínu v iných...

Oslabený pestivírus, nukleová kyselina, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287625

Dátum: 23.03.2011

Autor: Meyers Gregor

MPK: A61K 48/00, A61K 35/00, C12N 15/00...

Značky: farmaceutický, oslabený, použitie, obsahom, kyselina, nukleová, pestivírus, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Oslabené pestivírusy, ktorých enzymatická aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS, je inaktivovaná, nukleové kyseliny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie.

Spôsob vykonávania imunodiagnostickej skúšky na detekciu protilátky proti vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: 286106

Dátum: 03.03.2008

Autori: Ralston Robert, Thudium Kent, Marcus Frank, Cervase Barbara

MPK: C12Q 1/00, G01N 33/576

Značky: spôsob, hepatitidy, vykonávania, vírusu, proti, skúšky, detekciu, imunodiagnostickej, protilátky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vykonávania imunodiagnostickej skúšky na detekciu protilátky proti vírusu hepatitídy C (HCV, anti-HCV protilátky) spočíva v tom, že sa (a) poskytne HCV skrátený glykoproteín, ktorý je vybraný zo súboru zahrnujúceho glykoproteín exprimovaný z E1 oblasti HCV, ktorá zahrnuje deléciu časti sekvencie, nachádzajúcej sa v oblasti aminokyselín 330 až 380 E1 oblasti, číslovanej od začiatku HCV polyproteínu, a glykoproteín exprimovaný z E2 oblasti...

Spôsob prípravy upravených elektród, elektródy pripravené uvedeným spôsobom a enzymatické biosenzory obsahujúce uvedené elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20025

Dátum: 11.12.2007

Autori: Poscia Alessandro, Palleschi Giuseppe, Ricci Francesco, Moscone Danila

MPK: A61B 5/00, C12Q 1/00, C12Q 1/54...

Značky: enzymatické, pripravené, elektrody, spôsob, uvedeným, přípravy, uvedené, spôsobom, upravených, biosenzory, obsahujúce, elektrod

Text:

...získanie zlepšenej reprodukovteľnosti a reakcie elektródy, ale na druhú stranu spôsobuje, že je výroba upravených elektród veľmi prácna, pretože vyžaduje predbežné elektrochemické ošetrenie každej elektródy, a teda ruší výhody chemického0010 Navyše sa pri procese opisovanom vo vyššie uvedenom článku elektróda poťahujeberlínskou modrou ručne komplikovaným spôsobom, ktorý vyžaduje veľkú pozomosť, abynedošlo k nárastu vnútomého odporu v systéme...

Metóda na detekciu EGFR mutácií v krvných vzorkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7821

Dátum: 20.07.2007

Autori: Tarón Roca Miguel, Rosell Costa Rafael

MPK: C12Q 1/00

Značky: mutácií, metoda, detekciu, krvných, vzorkách

Text:

...periferálnej krvnej plazme alebo v sére pacientov s rakovinou. Tieto informácie však boli vo všeobecnosti obmedzené len na pacientov s pokročilou rakovinou alebo známym neoplastickým alebo proliferatívnym ochorením. Niektorí autori (Kimura a kol., 2006. EGFR Mutácie rakoviny a séra u pacientov liečených Geñtinibom pri chemoterapiou neliečiteľnou nemalobunkovou rakovinou pľúc) opísali, že mutácie na EGFR géne možno zistiť vo vzorkách séra z...

Spôsob a zariadenie na detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20723

Dátum: 23.11.2005

Autori: Wilkins Tracy, Lyerly David, Boone James

MPK: C12M 1/38, C12M 1/36, C12M 3/00...

Značky: spôsob, zariadenie, analytov, detekciu

Text:

...citlivosť a jednoduchosť použitia.0007 Predkladaný vynález rieši potreby daného stavu techniky poskytnutím spôsobu na rýchlu detekciu látok vkvapalných vzorkách, ktorý je citlivý a jednoduchý na použitie. Predkladaný patent tiež opisuje zariadenie na rýchlu detekciu látok v kvapalných vzorkách, ktoré je citlivé a jednoduché na použitie. Predkladané zariadenie a spôsob umožňujú klinickým pracovníkom rýchlo detegovat organizmy,...

Spôsoby a kompozície na charakterizáciu enzýmu systému redoxných činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5113

Dátum: 29.06.2005

Autori: Hartz Thomas, Qian Suyue, Byrd Patricia

MPK: G01N 33/558, C12Q 1/00, G01N 33/543...

Značky: kompozície, systému, charakterizáciu, činidiel, spôsoby, redoxných, enzymů

Text:

...Testovanie reaktivity týchto mutantných foriem s-GDH zahrnuje výrobu enzýmom potiahnutých prúžkov a testovanie každej šarže prúžkov plnou krvou alebo plazmouobohatenou glukózou a každým možným interferujúcim (t.j. redukujúcim) sacharidomv rozmanitých koncentráciách. Produkcia testovacích prúžkov potiahnutých s každou mutantnou formou s-GDH vyžaduje velké množstvo každej mutanty, je náročná na čas a prácu a vyžaduje, aby laboranti testovali...

Imunoanalytický testovací prúžok zahŕňajúci rádiofrekvenčný identifikačný (RFID) štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17786

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: G01N 33/543, C12M 3/00, C12Q 1/00...

Značky: identifikačný, rádiofrekvenčný, imunoanalytický, rfid, zahŕňajúci, testovací, štítok, prúžok

Text:

...diagnostické senzory možno čítať a analyzovať na mieste pomocoulacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku a komunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platforme pomocou lacných...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: G08B 1/08, C12Q 1/00, C12M 3/00...

Značky: diagnostické, použitie, rádiofrekvenčné, senzory, identifikačné

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Vysokovýkonný test aktivity Lp-PLA2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7635

Dátum: 27.05.2004

Autori: Walker George, Hu Yun-fu

MPK: C12Q 1/00, C12N 15/00, C12N 9/00...

Značky: lp-pla2, vysokovýkonný, aktivity

Text:

...a tak by mohla byť použiteľná pri liečbe aterosklerózy. Okrem toho, Lp-PLA 2 môže byt použitá ako biologický marker na stanovenie toho, či je živočích v riziku rozvinutia ochorenia spojeného so zvýšenými hladinami Lp-PLA 2 alebo zvýšenou aktivitou Lp-PLA 2.0007 lnhibítory Lp-PLA 2 inhibujú oxidáciu LDL. lnhibítory Lp-PLA 2 môžu byť preto obecne použiteľné pri ktorejkoľvek nemoci, ktorá zahrnuje peroxidáciu iipidov v súvislosti...

Autoimunitné poruchy a poruchy NADPH oxidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4521

Dátum: 13.05.2003

Autori: Holmdahl Rikard, Olofsson Peter

MPK: C12Q 1/26, A61P 37/00, C12Q 1/00...

Značky: oxidázy, autoimunitné, poruchy, nadph

Text:

...tomto ohľade je experimentálnaalergická (autoimunitná) encefalomyelitída (EAE) užitočným modelom pre roztrúsenúDiagnostikovanie pacientov sautoimunitnou poruchou sprevádzanou nedostatočnosťou NADPH oxidázy (napr. ASNNO) môže pomôcť klinikom určiť pre týchto pacientov vhodnú liečbu. Napriklad klinik, ktorý diagnostikuje upacienta ASNNO, môže tohto pacienta liečiť medíkáciou, ktorá zlepšuje pacientov stav artritídy aj nedostatočnosti NADPH...

Gény oxidázy mastných alkoholov a proteíny z Candida tropicalis a metódy s nimi súvisiace

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11173

Dátum: 18.04.2003

Autori: Craft David, Eirich Dudley

MPK: C07K 1/00, A61K 38/44, C07H 21/04...

Značky: tropicalis, gény, alkoholov, súvisiace, oxidázy, mastných, proteiny, metody, candida

Text:

...C 4 až C 16. C. bombicola (8) kultivovaná v hexadekáne má zrejme dve rôzne alkoholoxidázové aktivity, jednu s optimálnou špecifickosťou na dĺžku reťazca 10 pre n-alkoholy a ďalšiu s optimálnou špeciñckosťou na dĺžku reťazca 14. FAO z C. maltosa (6) katalyzuje oxidáciu 1 alkanolov (C 4 až C 22) snajvyššou aktivitou využitia 1-oktanolu. Oxiduje aj 2 alkanoly (C 8 až C 16). Zistilo sa, že am-alkándioly, kyselina...

Hybridóm označený 199M a monoklonálna protilátka proti integrínu beta2 produkovaná týmto hybridómom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283135

Dátum: 10.01.2003

Autori: Van Der Vieren Monica, Gallatin Michael

MPK: A61K 39/395, C07K 1/00, A61K 35/14...

Značky: monoklonálna, beta2, produkovaná, hybridom, týmto, proti, protilátka, integrínu, označený, hybridómom

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridóm označený 199M, uložený v zbierke ATCC pod depozitným číslom HB 12058, a monoklonálna protilátka proti a podjednotke integrínu beta2 sekretovaná týmto hybridómom.

Mikrokalorimetrický systém a spôsob na stanovenie kinetických vlastností a katalytickej aktivity imobilizovaných biokatalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282312

Dátum: 19.11.2001

Autori: Vikartovská Alica, Gemeiner Peter, Štefuca Vladimír

MPK: C12M 1/34, C12M 1/40, C12Q 1/00...

Značky: katalytickej, imobilizovaných, stanovenie, biokatalyzátorov, systém, vlastností, mikrokalorimetrický, aktivity, kinetických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokalorimetrický systém na stanovenie kinetickej aktivity imobilizovaných biokatalyzátorov pozostáva z prietokového mikrokalorimetra (1) s recirkulačnou slučkou, v ktorom je termostatovací blok (2) s kolónkou (3) s imobilizovaným biokatalyzátorom, zásobník (4) substrátu biokatalyzátora, čerpadlom (5) spojený s kolónkou (3) s biokatalyzátorom, prepínací ventil (6) na prepínanie medzi prietokovým režimom a režimom s recirkuláciou, pričom...

Rekombinantná molekula DNA s kódovým reťazcom nukleovej kyseliny pre BDNF, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279668

Dátum: 11.02.1999

Autori: Edgar David, Hohn Andreas, Zafra Francisco, Hengerer Bastian, Barde Yves-alain, Alderson Ralph, Yancopoulos George, Lindsay Ronald, Hyman Carolyn, Leibrock Joachim, Lottspeich Friedrich, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Hofer Magdalena, Lindholm Dan

MPK: C12P 21/02, C07H 15/12, C12N 15/12...

Značky: kódovým, farmaceutický, nukleovej, rekombinantná, obsahom, molekula, použitie, bdnf, kyseliny, reťazcom, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatne vyčistená molekula DNA obsahujúca reťazec, ktorý kóduje proteín neurotrofného faktora (BDNF) odvodeného z dospelého ľudského mozgu a má nasledovný reťazec amínových kyselín alebo časť uvedeného reťazca DNA molekuly, ktorá kóduje polypeptid s BDNF aktivitou. Ďalej je opísané použitie BDNF proteínu alebo polypeptidu s BDNF aktivitou a kompozície pri výrobe liečiva na použitie na ošetrovanie ľudského alebo zvieracieho jedinca trpiaceho...

Spôsob detekcie špecifických cieľových buniek a prostriedky na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281566

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kvalheim Gunnar, Fodstad Oystein

MPK: C12Q 1/00, G01N 33/53, C12N 5/00...

Značky: detekcie, vykonávanie, prostriedky, buniek, cieľových, specifických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob detekcie špecifických cieľových buniek v suspenzii buniek pozostávajúcich zo zmiešanej populácie buniek, v tekutinách obsahujúcich zmiešanú populáciu buniek a v jednobunkovej suspenzii pripravenej z tuhých tkanív s výnimkou normálnych a zhubných hemapoietických buniek v krvi a kostnej dreni, pozostáva z nasledujúcich krokov: obaľovanie buniek paramagnetickými časticami alebo guľôčkami buď protilátkami alebo fragmentmi protilátok,...

Rekombinantná molekula DNA schopná kódovať ICAM-3 alebo jeho funkčný derivát, spôsoby ich získavania a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279937

Dátum: 05.10.1994

Autori: Springer Timothy, De Fougerolles Antonin

MPK: C12N 15/00, A61K 39/00, C07H 21/00...

Značky: schopná, kódovať, získavania, spôsoby, funkčný, použitie, icam-3, rekombinantná, derivát, molekula

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná molekula DNA schopná kódovať intercelulárne väzobné molekuly (ICAM-3), ktoré sa zúčastňujú procesov, ktorými leukocyty rozpoznávajú miesta zápalov, migrujú do nich a viažu sa počas zápalu na bunkové substráty. Sú opísané uvedené molekuly ICAM-3 a protilátky schopné viazať sa na tieto molekuly, terapeutické a diagnostické použitie adhéznych molekúl ICAM-3 a protilátok schopných na ne sa viazať.

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín, spôsoby stanovenia analytu a činidlá na tieto spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280136

Dátum: 18.03.1992

Autori: Hönes Joachim, Wielinger Hans, Unkrig Volker

MPK: G01N 33/52, C12Q 1/00, G01N 33/48...

Značky: spôsoby, tieto, použitie, analytu, ťažko, solí, heteropolykyselín, činidla, rozpustných, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín na stanovenie analytu, ktorým je na elektróny bohatý aromatický amín alebo látka, ktorá v predbežnej reakcii s jednou alebo niekoľkými ďalšími látkami k takému amínu vedie. Stanovenie analytu prebieha pomocou tvorby heteropolymodrej, pri ktorom sa analyt nechá zreagovať s látkou, ktorá vedie k na elektróny bohatému aromatickému amínu, s ktorým sa uvedie do styku ťažko rozpustná soľ...

Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244022

Dátum: 16.11.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Sedlák Josef, Beran Jaromír

MPK: C07K 5/06, C12Q 1/00, C07K 5/08...

Značky: výroby, tripaptidů, dipeptidů, s-aralkylcysteinovým, c-koncovým, jejich, arylamidy, způsob, zbytkem

Text:

...proąvte dimetłvlformamidem o filtr byl vekuovł odpełen. Odporek byl ronpuätén v octenu ethylnotém (100 m 1) o roztok byl postupne protřepén I ll kyselinou chlorovodíkovou a 5 lvdrogonuhličitonom zadným, vodou, vyausen-bezvodýu aíranem sodným, vakuovl odpeřen. Pevný odparok byl kryatalovdn s 2-propano 1 u (25. m 1) přídovkem petroletheru Bylo zíakdno 3.6 g (71 i) produktu. Vzorok k analýze byl kryetolovin obdobu,1.1 156 a 157 °c.v ledovó...

Způsob stanovení fertility spermií u kanců pomocí proakrozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253101

Dátum: 15.10.1987

Autori: Železná Blanka, Šulcová Brigita, Čechová-tomanová Dana

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/00

Značky: pomocí, kanců, fertility, spermií, proakrozínu, způsob, stanovení

Text:

...semenné plasmy. iKe spermiím je poté přidána 2 obj. kyselina octová ve stejném objemu jako usazené spermie. Spermie se promíchají a extrahují 60 min při 4 OC za občasného zamĺchánĺ. Od této chvíle jsou všechny operace prováděny za teploty 0 až 4 OC až do měření aktivity akrozinu. Po 60 min extrakce proakrozin a akrozin přejde do roztoku a extrakt se odstředí při vysokých obrátkách,např. 13 000 g.Extrakt obsahuje přírodní inhibitory...

Molekulárně selektivní senzor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241022

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlica Ivo, Brázda Zdenik, Fuchs Eduard, Hartman Evžen

MPK: C12Q 1/00

Značky: způsob, selektivní, senzor, molekulárně, výroby

Text:

...nebo nezpůsobí žádnou změnu v koncentraci nebo reaktivitě měřltelných komponent.Senzor podle tohoto vynálezu je možnovytvořit i tak, že na oddelených částech povrchu membrány přirozené. struktury,sloužicí jako reaktiviíí zšna, nebo na daných částech povrchu jsou vázány různé druhy enzymfl ve statisticky homogenním rozložení, a k jedne části povrchu přisluší jedna nebo více indikačnich elektrod. Při tomto uspořádání mohou být zií-otoveny...

Způsob provádění a sledování enzymatických reakcí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238261

Dátum: 01.06.1987

Autori: Linek Václav, Čerkasov Jiří

MPK: C12Q 1/00

Značky: způsobu, zařízení, sledování, reakcí, způsob, provádění, tohoto, enzymatických

Zhrnutie / Anotácia:

Enzymatický materiál se immobolizuje na povrch vyměnitelného míchadla, například magnetického nebo mechanického, nebo na povrchu jiné lehce vyjimatelné nepohyblivé součásti instalované v reaktoru buď přímo nebo prostřednictvím tkaniny připevněné vhodným způsobem na míchadlo nebo snadno vyjimatelný předmět v přebytku postačujícím k tomu, aby se koncentrace stanovené látky na povrchu enzymové vrstvy udržela na nulové hodnotě nebo blížící se nule...