C04B 7/36

Spôsob a zariadenie na pálenie slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18497

Dátum: 14.05.2012

Autor: Leibinger Helmut

MPK: C04B 7/43, C04B 7/47, C04B 7/36...

Značky: spôsob, pálenie, slínku, zariadenie

Text:

...energie tekutiny pri sériovom zapojení ako pri paralelnom zapojení tepelných výmennlkov, člm sa v turbíne musí uvoľňovať menší objemový tok.-3 0017 Napriklad tekutina, napriklad voda, prípadne vodná para (v ďalšom sa už nerozlišuje) sa môže zohriať v jednom v dvoch tepelných výmennikov najprv na prvú teplotu (T 1) napríklad rádovo 250 °C (200 °C až 300 d°C) pri prvom tlaku (p 1). Nakoniec sa do tekutiny privedie ďalšie teplo, aby sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu cementového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15243

Dátum: 19.10.2009

Autor: Kupper Detlev

MPK: F27B 7/20, C04B 7/36, C04B 7/43...

Značky: cementového, zariadenie, výrobu, spôsob, slínku

Text:

...cementová múčka sa predkalcinuje v kalcinátore a predkalcinovaná surovinová cementová múčka sa vypaluje v peci, pričom v kalcinátore sa používa palivo a spaľovací vzduch s obsahom kyslíka aspoň 75 mol., a surovinová cementovámúčka sa predkalcinuje vo fluidnej vrstve v kalcinátore. Odplyny vznikajúce v peci sa privádzajú do predhrievača obchádzajúc kalcinátor, a odplyny z kalcinátora sa privádzajú do zariadenia na úpravu C 02.0012 Zariadenie...

Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/17, C04B 7/14, C04B 7/36...

Značky: spôsob, trosky, cementového, slínku, výroby, využitím, vysokopecnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12)...

Spôsob výroby cementových slinkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282196

Dátum: 08.10.2001

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/44, C04B 7/36, C04B 7/147...

Značky: cementových, výroby, spôsob, slinkov, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Do vsádzky plnenej do vsádzkového konca (16) cementárskej rotačnej pece (12) sa pridáva oceliarska troska. Oceliarska troska je drvená a sitovaná tak, že maximálny priemer jej kusov je 5 cm. Suroviny a troska sa pohybujú smerom k horúcemu koncu (18) rotačnej pece (12). Troska je v dôsledku zvýšenej teploty tavená a difunduje do uvedenej vsádzky suroviny za tvorby cementových slinkov. Cementárska rotačná pec (12) má vsádzkový koniec (16) a...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Neubauerová Libuše, Špirhanzl Jiří, Rott Jiří, Karásek Viktor

MPK: C04B 7/36

Značky: výroby, způsob, pevných, slínku, organických, chlorovaných, cementářského, odpadů, kapalných

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 259280

Dátum: 17.10.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 7/36, C04B 14/04

Značky: cementová

Text:

...kremičitý úlet, pričom sa pri jeho mletí taktiež môžu. pridávať známe modiiikujúce prísady, načo sa obvyklým spôsobom pridá jedna zo zložiek pri výrobe suchých omietkových zmesí, alebo na stavbách vyrábaných mált. betónov a podobne. Granuiovaný kremičitý úlet je potom treba zomliet .na takú jemnosť, aby pri použitej dávke jeho zmes s cementom mala merný povrch najmenej 180 m 7.lg 1.M-odifikujúce prísady sa v prípade potreby môžu...

VEB SCHWERMASCHINENBAUKOMBINAT ,,ERNST THÄLMANN”, MAGDEBURG ( NDR ) , VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ ( Rakousko )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247070

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gontar Jurij Sergejevie

MPK: C04B 7/36

Značky: ernst, magdeburg, voest-alpine, schwermaschinenbaukombinat, rakousko, aktiengesellschaft, thälmann

Text:

...na spalínově potrubí pece připojené tepelně-výměnikové jednotky a spalinové potrubí kalcinátoru ve směšovací komoře, ke které jsou přípojena plynová přívodní potrubí pro obě spalinové větve, vytvoří se velmi jednoduchým způsobem směsný proud zespalín pece a ze spalin kalcinátoru a tento směsný proud spalín se rozdělí spalinoVým větvím tepelného výměníku, a pokud je to nutné lze zajistit regulaci množství .a požadované rozdělení cl-o obou...

VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ ( Rakousko ) , VEB SCHWERMASCHINENBAUKOMBINAT ,,ERNST THÄLMANN”, MAGDEBURG ( NDR )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247069

Dátum: 15.08.1988

Autori: Lazarev Jurij Petrovie, Archipov Vladimir Viktorovie

MPK: C04B 7/36

Značky: schwermaschinenbaukombinat, ernst, magdeburg, rakousko, thälmann, voest-alpine, aktiengesellschaft

Text:

...pecnímí spalínami do dolní oblastí kalcinátoru lze tak vnitřně smísít s proudem spalín již vně poslední tepelné-výměníkové jednotky, čímž lze dále zlepšit přestup tepla a tím i tepelnou účinnost.Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu na výrobu cementu je V dalším znázorněno na příkladu provedení ve spojení s Výkresovou částí.Na obr. 1 je znázorněno zařízení podle vynálezu V blokovém schématu a na obr. 2 je znazorněna konstrukční...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256578

Dátum: 15.04.1988

Autori: Majling Ján, Bulík Ladislav, Holčík Ján, Bačová Marta, Hrabě Zdeněk, Jesenák Viktor, Liptáková Viera

MPK: C04B 7/36

Značky: sulfoaluminátového, surovinová, slínku, výrobu

Text:

...30 0/0 hmot. cementárskcj hliny, 50 až 540/0 hmot. vápence a 16 až 22 0/0 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podla A 0 č. 227 541 je sulfoalumi~ nátbelitový slinok pripravený z 55 až 60 0/0 hmot. vápenca alebo dolomitizovanéłio vápence, 37 až 40 0/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10...

Směs pro beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 256347

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lembak Michal, Richtar Antonín, Lotečka Drahoslav

MPK: C04B 7/36

Značky: betón, směs

Text:

...tah za ohybu betonu. Souběžně byla u čerstvé betonové směsi sledována zpracovatelnost a objemová hmotnoet.Pro zkoušky bylo použito- plnivo kamenivo drobné fr. O/4 mm 5 Tovačov kamenivo hrubé, dolomit. drt fr. 8/16 mm- pojivo cement SPC 250- voda označení 0 - vodovodní sít označení A - anodní označení K - katodníA, K - voda převzatá z vodovodní sítě upravená elektrickým proudemVýroba bet. směsi byla uskutečněna na zařízení laboratoře ústavu....

Způsob výroby hydraulického pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meynardi Guy

MPK: C04B 7/36

Značky: hydraulického, výroby, způsob, pojiva

Text:

...vápenatého, přítomného v surovinovém kmenu, aby vzniklý oxid vápenatý mohl reagovat při zvýšené teplotě 1200 až 1450 °C s oxidy železa, DXldBm lílinitým a oxiudem křemičitým za vzniku hydraulických fází slínku.V souladu s vynálezem se naopak zabráni úplné »dekarbonaci uhličitanu vápenatěho omezujíc tuto dekarbonaci .pouze na tvorbu aktivníuch vápenatých sloučeninje známe, že tepelný rozklad uhličitanu vápenateho je rovnovážnou reakcí,...

Modifikovaný vysokohodnotný a rozpínavý cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 254246

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šiška Július, Martauzová Hana, Baumanová Mária, Ševčíková Jarmila, Sloboda Jozef, Fedorík Radovan, Brindzová Mária

MPK: C04B 7/02, C04B 7/36

Značky: modifikovaný, rozpínavý, vysokohodnotný, cement

Text:

...objemu dochádza na zá-klade prítomn-osti nabobtnávacích a plynotvorných látok, napr. AO ČSSR č. 166 965, 187 901. Nevýhodou týchto zmesí je vznik pôrovitosti v štruktúre, ktora spôsobuje pokles pevnosti, nízku rozpínavost a slabú odolnost k agresívnemu prostrediu.Známe sú tiež rozpínavé cementy zložené z uportlandského cementu s obsahom volného vápna. Mechanizmus procesu rozpínania je založený na zväčšení objemu pri prechode oxidu vápenateho...

Způsob zpracování cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241602

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jancsó Sándor, Kovács Zoltán, Nagy Imre, Emri Zsuzsanna

MPK: C04B 7/36

Značky: suroviny, cementářské, zpracování, způsob

Text:

...úpravy e přípravy suroviny. - j . LHlavní výhoda způsobu zpracování cementářské suroviny podle vynálezu spočíva v tom, že lze zcela nahradit některou z dosud užívených korekčních složek, která musí být těžena a dopravována do místa konečného zpracování suroviny. Dále může mít popelpříznivý vlív na palitelnost suroviny, nebo řada kyslíčníků je v něm vázána v podstatné reaktivnější formě než v některých běžně užívaných korekčních...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254046

Dátum: 17.12.1987

Autori: Znášik Peter, Jesenák Viktor, Balkovic Svetozár, Laček Jozef, Kebísek František, Majling Ján

MPK: C04B 7/42, C04B 7/36

Značky: sulfoaluminátového, výrobu, surovinová, slínku

Text:

...pripravený z dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sádrovca. Tento slinok je vhodný najmä pre také stavebné dielce, ktoré sa hydrotermálne spracúvajú. V AO č. 227 542 sa popisuje belitový slinok pripravený z 25 až 30 hmot. cementárskej hliny, 50 až 54 0/0 hmot. vápenca a 16 až 22 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve....

Způsob zpracování cementářské suroviny obsahující ve zvýšené míře škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241851

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štipánek Jaroslav, Fodor Rudolf, Miklós Zoltán

MPK: C04B 7/36

Značky: zpracování, způsob, škodliviny, cementářské, obsahující, míře, zvýšené, suroviny

Text:

...linek až 1 Aĺl,5 kg na l kg slínku, což by při teplotě plynů 100045 ll 50 °C při úplném odtahu pecních plynů představovalo 125 oaí 1350 kJ na kg slínku.Podstata způsobu zpracování cementářské suroviny obsahující ve zvýšené míře škodlivíny v zařízení,tvořeném chladíčem slínku, rotační pecí, kalcínátorem a disparzním předehřívačem, kde do kelcinátoru je vedle prívodu části z celkového množství paliva přiváděn spalovací vzduch samostatným...

Způsob a zařízení k jemnému zpracování jemnozrnného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237960

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schwerdtfeger Ingo, Feige Fritz, Rössner Peter, Brandt Joachim, Bürger Peter, Eberius Karl-ernst, Hammermann Armin, Zabel Hans

MPK: C04B 7/36

Značky: jemnozrnného, zpracování, způsob, jemnému, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení na tepelné zpracování jemnozrnného materiálu, především cementového surovinového prášku, pro předběžné kalcinování s přívodem části sekundárního vzduchu z chladiče a výstupních plynů z vysoce teplotního prostoru. Cílem vynálezu je zlepšení procesu kalcinování a současné snížení nákladů na výstavbu. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření způsobu a zařízení, které lze univerzálně používat při vysokém stupni...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237783

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fedorov Alexandr Pavlovič, Urajev Rafchat Enverovič, Butajev Erkin Mananovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Tašpulatov Turgun Chasanovič, Nudělman Boris Izrajlovič

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, výroby, cementářského, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementového slínku, spočívající v tom, že se připraví jako základní surovina granulovaná směs, obsahující palivo s chloridem výpenatým, načež se podrobí tepelnému zpracování na dopravníkovém roštu. Nově je použito postupu spočívajícího v tom, že na roštnice dopravníkového roštu se přisypává 10 až 30 % konečné výšky vrstva granulovaného materiálu obsahujícího 0,5 až 2,0 hmot. % chloridu vápenatého a na něj se přisypává granulovaný...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237781

Dátum: 15.09.1986

Autori: Urajev Ravchat Enverovič, Nudělman Boris Izrailovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, výroby, cementářského, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementářského slínku, který je charakterizován tím, že surovinová směs v množství 5 až 25 % z celkového množství se podrobuje sušení a ohřevu a potom se dává její 30 až 100 mm vrstva na mřížku a dále na ni ostatní směs.

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237446

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nudělman Boris Izrailovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Urajev Ravchat Enverovič

MPK: C04B 7/36

Značky: cementů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je předložen způsob výroby cementu směšováním suroviny s pevným palivem a chloridem vápenatým, granulováním a následujícím tepelným zpracováním na dopravníkovém roštu podle vynálezu, kdy se při granulování jádro granule připravuje ze suroviny s 5 až 10 % chloridu vápenatého a dalším nanesením vrstvy suroviny s 0,5 až 3,0 % chloridu vápenatého při poměru hmotnosti vnější vrstvy k hmotnosti jádra granule 0,025 až 2,0.

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230401

Dátum: 16.01.1985

Autori: Petrak Dieter, Müller Anette, Rudolph Richard, Schrader Richard, Stark Jochen, Dahm Bernd, Rümplér Karl-heinz

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, výroby, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby belitového cementu. Cílem vynálezu je výroba aktivního belitového cementu, jehož funkční závislost pevnosti na době tuhnutí přibližně odpovídá portlandskému cementu. Bylo nalezeno, že lze získat aktivní belit s vlastnostmi portlandského cementu s koeficientem nasycení vápnem 75 až 85, výhodně 80. Režimy ohřevu a dekarbonizace do 950 °C nemají podstatný význam vzhledem k pevnosti k tlaku, toto má vliv i na režim ohřevu od...