C04B 7/00

Spôsob výroby portlandského slinku výpalom v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6948

Dátum: 04.11.2014

Autori: Gach Ferdinand, Martauz Pavel, Tiso Ivan

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: produktov, slínku, výpalom, portlandského, vedľajších, využitím, rotačnej, spôsob, priemyselných, cementárskej, výroby, odpadov

Text:

...nevyhorené palivo a mohol by prispieť k zníženiu memej spotreby tepla. Toto je práve tá vlastnosť, ktorú toto riešenie využíva a čím sa líši od doteraz známych spôsobov využitia popolov do suroviny na výpal portlandského slinku. Popol je možne technicky aplikovať tak, že sa bude pridávať ako jedna zo surovinových zložiek do surovinového mlyna na mletie suroviny na výrobu portlandského slinku alebo sa bude dávkovať priamo do homogenizačného...

Portlandský cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 288177

Dátum: 12.03.2014

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: portlandský, cement

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby portlandského cementu, kde sa výpalom surovinovej múčky v rotačnej peci z výroby slinku s prevahou alitu nad belitom (alitický slinok) s obsahom 0,01 až 1,5 % hmotn. P2O5 úpravou chemického zloženia surovinovej múčky zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72 a použitím materiálov obsahujúcich P2O5 alebo zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72, zmenou silikátového modulu MS z 1,7 až na 3,5 a použitím materiálov...

Cementový slinok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288051

Dátum: 25.02.2013

Autori: Sulovský Petr, Staněk Theodor

MPK: C04B 7/00, C04B 22/00

Značky: cementový, slinok, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cementového slinku vypaľovaním v cementárskej rotačnej peci, pri ktorom sa do materiálov na vstupe pridávajú druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného, spočíva v tom, že sa druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného pridávajú v takom množstve, aby sa obsah P2O5 v slinku udržoval v rozmedzí od 0,5 do 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo výhodnej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn.

Antimikrobiálne účinné cementy, stavebné spojivá, cement obsahujúce zmesi a stavebné výrobky a materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5741

Dátum: 05.04.2011

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 24/00, C04B 22/00, C04B 7/00...

Značky: antimikrobiálne, cementy, zmesí, cement, výrobky, materiály, stavebné, obsahujúce, spojiva, účinné

Text:

...pevnosťou je definované podľa EN 197-4 2004, do vysokopecných síranovzdomých cementov je definované podľa STN 72 2103.Podľa EN 206-1 2000 sa jemne mletá granulovaná vysokopecná troska môže zaradiť medzi prímesi do betónu II. druhu - puzolánové alebo latentne hydraulické.Pri bežnom použití granulovanej vysokopecnej trosky, táto zvyšuje dlhodobé pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe v porovnaní s čistým cementom, znižuje hydratačné teplo,...

Spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287203

Dátum: 24.02.2010

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: riadenia, slínku, fázového, cementářského, zloženia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku počas výpalu z cementárskej surovinovej zmesi daného chemického zloženia rôznymi druhmi palív s rôznym obsahom popola a/alebo rôznym zložením popola. V opísanom spôsobe sa počas výpalu slinku do cementárskej surovinovej zmesi s teplotou v rozsahu 750 až 1250 °C dávkujú vysokopecné a/alebo oceliarske trosky s granulometriou nepresahujúcou 50 %-ný zvyšok na site s okom 5 mm,...

Spôsob výroby cementárskeho slinku s použitím výliskov a extrahovaných šrotov z repky olejnej pri jeho výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 287166

Dátum: 10.01.2010

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00, C10L 5/40

Značky: výliskov, repky, extrahovaných, výroby, spôsob, výpale, slínku, použitím, olejnej, cementářského, šrotov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementárskeho slinku s využitím odpadových materiálov z olejniny spracujúceho priemyslu pri výpale slinku v cementárskej rotačnej peci. Odpadovými materiálmi pri tomto spôsobe sú repkové výlisky a/alebo repkové extrahované šroty. Dávkujú sa do cementárskej rotačnej pece v množstve, ktoré tvorí až 60 % tepelného výkonu pece, pričom tvoriaci sa popol pri styku s tepelne spracovávanou surovinovou zmesou a/alebo...

Spôsob zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárenskej rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 287017

Dátum: 21.08.2009

Autori: Martauz Pavel, Jamnický Miroslav, Strigáč Július, Hrabě Zdeněk

MPK: C04B 7/00

Značky: zníženia, rotačnej, obsahu, pecnej, spôsob, cementárenskej, atmosfére, chloridov

Zhrnutie / Anotácia:

Pred výpalom slinku a/alebo pri výpale slinku sa do cementárenskej rotačnej pece dávkujú apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály, pričom v teplotnom pásme 750 až 1 250 °C chloridy z pecnej atmosféry prereagujú heterogénnou reakciou do apatitovej matrice hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov s rôznym stupňom dehydroxylácie. Po prereagovaní do slinku sa obsah chloridov v slinku zvýši v rozmedzí 1,10-5 - 1,0 %...

Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286943

Dátum: 06.07.2009

Autori: Jaklovský Štefan, Palou Martin

MPK: C04B 7/00

Značky: kryštalickej, slínku, výroby, trosky, využitím, spôsob, vysokopecnej, portlandského

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločne sa melie zmes cementárskych surovinových zložiek ako vápenec, železitá prísada a íly na takú jemnosť, že zvyšok na site 009 je maximálne 25 % hmotn., a oddelene sa melie kryštalická vysokopecná troska na rovnakú jemnosť ako cementárske surovinové zložky a zomletá zmes cementárskych surovinových zložiek postupuje do vysokokapacitného miešača, kde sa mieša so zomletou kryštalickou vysokopecnou troskou v množstve až do 35 % hmotn....

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Skopal Jaromír, Pospíšil Jaroslav, Macůrek Ivan, Pumprla Alois

MPK: F27D 15/00, C04B 7/00

Značky: roštový, chladič, zrnitého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Spôsob zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 pri výrobe cementov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286379

Dátum: 28.07.2008

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: výrobe, spôsob, cementov, emisií, uhličitého, oxidů, zníženia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 pri výrobe cementov výpalom cementárskej surovinovej zmesi s upraveným granulovaným zložením na priaznivejšiu distribúciu častíc so zníženým až nulovým obsahom frakcie 90 - 500 µm, výhodne úpravy cementárskej surovinovej zmesi od frakcie 60 - 500 µm, resp. frakcie 45 - 500 µm z celkového granulometrického spektra surovinovej zmesi. Cementársku surovinovú zmes s upraveným granulometrickým zložením je...

Spôsob zníženia inhibičného účinku P2O5 na tvorbu slinkových fáz pri výrobe cementárenského slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286325

Dátum: 27.06.2008

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: slínku, zníženia, cementárenského, účinků, spôsob, výrobe, slinkových, tvorbu, inhibičného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zníženia inhibičného účinku P2O5 na tvorbu slinkových fáz pri výrobe cementárenského slinku s použitím anorganických materiálov obsahujúcich fosfor a/alebo organických materiálov obsahujúcich fosfor v anorganickej časti po vyhorení organickej časti. Materiály obsahujúce fosfor sa pred vstupom do reakcie so slinkovými fázami upravujú mletím a/alebo miešaním, pričom podiel ich anorganických častíc, priamo vstupujúcich do reakcií...

Troskový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 286170

Dátum: 03.04.2008

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: cement, troskový

Zhrnutie / Anotácia:

Troskový cement so zlepšenou začiatočnou pevnosťou obsahuje hlinitokremičitany, vysokopecnú trosku, slinok a CaSO4 a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje od 70 do 95 % hmotn. vysokopecnej trosky, použitej v zomletej forme s jemnosťou mletia podľa Blaineho > 4500 cm2/g, pričom maximálne polovica tohto podielu sa môže nahradiť hlinitokremičitanmi, ako je popolček, oxid hlinitý, slieň a podobne, 0,01 až 2 % hmotn. slinku, CaSO4 v množstvách...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav

MPK: C04B 7/00, B01J 6/00, F27B 7/00...

Značky: výpal, linka, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Popolčekový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4886

Dátum: 06.12.2007

Autor: Hečko František

MPK: C04B 7/00

Značky: cement, popolčekový

Text:

...na báze portlandského cementu, cementu z vysokopecnej strusky alebo prachu z produktu na báze strusky, zmiešaných aspoň s jednou zlúčeninou horčíka, draslíka a/alebo hliníka.Podstatou tohto riešenia je popolčekový cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portladského cementu,ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn, jednozložkového portladského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenskćho popolčeka...

Spôsob prípravy spojiva na báze belitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5664

Dátum: 28.07.2006

Autori: Stemmermann Peter, Beuchle Günter, Schweike Uwe, Garbev Krassimir

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: spojiva, belitu, báze, spôsob, přípravy

Text:

...Cao aoxid kremičitý Siog v molárnom pomere CaSi v rozsahu 2,521 až 1,51, výhodne V rozsahu 2,11 až 1,91, tj. približne 2, je prípadne rozdrobený a je obsiahnutý v nádobe (reaktore).0010 Použitý východzí materiál je pred ďalším spracovaním spravidla optimalizovaný vo vzťahu k velkosti čiastoćiek, distribúcii veľkosti čiastočiek a chemickému zloženiu mechanickým alebo tepelným spracovaním ako aj prípadne prídavkom ďalších látok...

Spôsob regulácie sulfatizačného stupňa cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285195

Dátum: 19.07.2006

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július, Orság Zdeno

MPK: C04B 7/00

Značky: stupňa, sulfatizačného, cementářského, slínku, regulácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie sulfatizačného stupňa cementárskeho slinku, najmä pri výpale v cementárskych rotačných peciach, je založený na tom, že elementárna síra a/alebo síru obsahujúce anorganické zlúčeniny, ktoré v cementárskej rotačnej peci vyhorievajú len za vzniku plynných splodín, sú v množstve 10 až 1000 kg.h-1 vnášané do pece a spaľované aspoň v jednom z horákov rotačnej pece pri teplote 800 až 2000 ° C, pričom vnášané a spaľované množstvo...

Cementársky slinok so zvýšeným obsahom fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4488

Dátum: 01.06.2006

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: obsahom, fosforu, cementársky, zvýšeným, slinok

Text:

...Mg a P 205 a fosfovápenatých cementov na báze zlúčenín C 4 P, C 5 P resp. tuhých roztokov C 5 P-C 2 S, hydroxyapatitu Ca 5(PO 4)5 OH a voľného vápna a/alebo odpady organického pôvodu s fosfor obsahujúcim popolom po ich vysokoteplotnej mineralizácii ako živočíšne odpady obsahujúce kosti,zuby, rohovínu, mäsokostné, kostné, perové, krvné a rybie múčky a kaly z čistenia odpadných vôd.Z cementárskeho slinku so zvýšeným obsahom P 205 sa dajú...

Sulfoaluminátový slinok s vysokým obsahom belitu, spôsob jeho výroby a jeho použitie na prípravu hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5998

Dátum: 19.07.2005

Autori: Li Guanshu, Gartner Ellis

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: sulfoaluminátový, hydraulických, výroby, spojív, obsahom, přípravu, belitu, slinok, spôsob, použitie, vysokým

Text:

...hydraulických cementov medzi nimi systémy založené na kalciumalluminátoch (altematívne hlinitan vápenatýyalebo kalciumsulfátoch .Cementy svysokým obsahom hliníka ako Cement Fondu od LAFARGE sú známe z dôvodu ich schopností získať zvýšenú odolnost za krátky čas ale niekedy vytvárajú dobreznámy problém konverzie, ktorý je sprevádzaný prepadom mechanickej odolnosti a navyše ich výroba vyžaduje vysoko špecializované zariadenia, veľkú spotrebu...

Postup spracovania na výrobu zloženého cementového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3962

Dátum: 11.04.2005

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 18/04, C04B 40/00, C04B 7/00...

Značky: zloženého, postup, materiálů, cementového, spracovania, výrobu

Text:

...častice na priame nahradenie Portlandskéhocementu V betóne, obsahujúci zásobník na Portlandský cement, zásobník na popolček alebo iné prídavné materiály a zásobník na sušiaci prach alebo iný typ činidla regulujúceho nastavenie času,skladovaciu jednotku na polymérne aditívum, proporčné zariadenia,zmiešavacie zariadenia, mlecie zariadenia a zariadenia na vyprázdnenie a vyznačuje sa tým, že usporiadanie obsahuje mleciu jednotku 6 na predomletie...

Hydraulické spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3031

Dátum: 05.04.2005

Autori: Ko Suz-chung, Gebauer Juraj, Kruspan Peter

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: hydraulické, spojivo

Text:

...kovov, kremičitany, sulfáty a uhličitany, atď.). To znamená, že zdroje pre AAAS-spojivá sú takmer neobmedzené.Počas aktivácie alkáliami pôsobí vysoká koncentrácia OH iónov v zmesi na hlinitokremičitany. Zatial čo v paste portlandského alebo super sulfátovaného cementu je z dôvodu rozpustnosti hydroxidu vápenatého pH 12, je hodnota pH v systéme AAAS vyššia ako 13,5. Množstvo alkálie, ktoré je vo všeobecnosti v rozmedzí od 2 do 25 hmotn....

Spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3030

Dátum: 05.04.2005

Autori: Ko Suz-chung, Baalbaki Moussa, Gebauer Juraj

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: kyselinovzdorného, vysoko, betonů, výroby, spôsob, pevného

Text:

...pevnosť pri čo najnižšej priepustnosti pre plyny Vynález je preto zameraný na spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu,pomocou ktorého je možné bezpečné dosiahnutie čo najvyššieho počtu úvodom uvedených okrajových podmienok aj pri redukovanom použití vysokopecnej trosky.Na vyriešenie tejto úlohy spočíva spôsob podľa vynálezu V podstate v použití hydraulického spojiva pozostávajúceho z hlinitokremičitanov, síranu vápenatého...

Spôsob prípravy stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3119

Dátum: 05.02.2004

Autor: Ahmet Sadikovic

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: materiálů, spôsob, stavebného, přípravy

Text:

...ktorá môže spôsobiť problémy ako premenu na uhlíćitan a výsledkom je praskanie betónu. Ďalej, betón, ktorý je vyrobenýs portlandským cementom, sa pri vysokých teplotách (okolo 500 °C)rozdrobí ako následok rozkladu nadbytku Ca(OH)2 na Cao a H 2 O, čo spôsobuje praskliny a zvýšenú pórovítosť.V dôsledku dôležitej úlohy cementu, betónu a produktov podobných betónu e x istuje v inžinierstve a stavebnom priemysle neustála potreba...

Ettringitové spojivo pre jemnozrnnú maltu s obsahom síranu vápenatého a minerálnej zlúčeniny hlinitanov vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 576

Dátum: 24.04.2003

Autori: Touzo Bruno, Amathieu Loris

MPK: C04B 7/00

Značky: spojivo, obsahom, síranu, ettringitové, vápenatého, vápenatých, jemnozrnnú, hlinitanov, zlúčeniny, maltu, minerálnej

Text:

...za 24 h (3 reziduâlna vlhkost materiálu pri aplikáciách s hrúbkou menšou ako 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom ako 25 MPa za 28 dní.Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť ettringitu je Ket., 4,9 x 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí od niekoľkých parametrov,ktorých koeficient presýtenia p je závislý od disponibilnej energií nukleónovkde...

Spôsob premeny azbestocementových produktov na produkty z temperovaného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5579

Dátum: 17.07.2002

Autori: Bauer Raimund, Bauer Marcus

MPK: C04B 7/00, B09B 3/00, A62D 3/00...

Značky: přeměny, spôsob, azbestocementových, cementů, temperovaného, produkty, produktov

Text:

...V každom prípade majú azbestové vlákna po kroku tepelného spracovania mimoriadne krehkú štruktúru s redukovanou stabilitou, ktorá sa nasledujúcim mechanickým drvenlm môže jednoducho rozrušit. V materiáli, ktorý sa získal napriklad mletim alebo obdobným mechanickým drvenlm, sa prakticky nenachádzajú žiadne štruktúry azbestových vlákien alebo zväzkov vlákien. Materiál získaný po drvení je absolútne bez obsahu azbestu a môže sa využiť ako...

Hydraulické spojivo do betónu alebo malty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281228

Dátum: 12.04.1995

Autor: Reimann Clemens

MPK: C04B 28/02, C04B 7/00

Značky: spojivo, betonů, malty, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické spojivo do betónu alebo malty s obsahom bežného cementu ako cementu obsahujúceho lietavý popolček, troskového cementu a prípadne kameniva, obsahuje jemný cement a/alebo jemný slinok. Spojivo na výrobu betónu alebo malty, určených na použitie striekaním za mokra, hlavne tunelového betónu, obsahuje najmenej 5 hmotn. % jemného cementu a na výrobu betónu alebo malty určených na striekanie za sucha, hlavne tunelového betónu, najmenej 5...

Rychlovazné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244351

Dátum: 01.06.1988

Autori: Fík Miroslav, Kubíková Zuzana, Polák Václav

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: pojivo, rychlovazné

Text:

...fyzikálně-chemický účinek lignosulfonanů,spočívající v možnosti snížít množství záměsové vody, je tedy znehodnocen při-jejich předávkování nejistými účinky chemickými, 3 244 351 které mohou způsobit zejména předčasně ztuhnuti směsi před jejímzpracovánim do formy nebo dokonce v michačce či dopravniku.Pokroku lze dosáhnout využitím tak zvaných superplastifikátorů, které zatim byly uživány jen za účelem zvýšení zpracovatelnosti...

Pojivo na bázi silikátů se zvýšenou počáteční pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jokel Jozef, Koreis Josef, Štepita Miloslav, Sochorová Viera, Madaj Michal, Raško Anton, Ferianec Ivan, Lübke Henrich

MPK: C04B 7/00

Značky: bázi, pevnosti, pojivo, zvýšenou, počáteční, silikátů

Text:

...přídavku 1,5 ~až 4 0/0 hmot. síranu vápenatéhmNícměně ani v tomto optimalízovaněm systému ne bylo možno připravít hmoty s nízkým vod- ~Silný ztekucující vliv další možné kombinace, a to ligninsulfoman -elkalicfký hydroxid popsala Lea US 2664 720, která nalezla způsob cem-entace při použití směsi portlavndský cement obvyklá jemnost mletí - ligninsulfonan sodný - alkailický hydroxid.Pevnosti dosaženě V tomto systemu po několika hodinách...

Cementová zmes so zvýšeným nárastom pevnosti, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie ako 0°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 235584

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan, Hanzová Patrícia

MPK: C04B 7/00

Značky: tvrdnutia, teploty, zvýšeným, nižšie, najmä, cementová, pevnosti, nárastom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá cementovou zmesou so zvýšeným nárastom pevností, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie, ako 0 °C. Jej podstatou je, že popri cemente na báze portlandského slinku a prípadne vode a/alebo plnive obsahuje 0,3 až 15 % z hmotnosti cementu zmesi rozpustnej soli kyseliny mravčej, napríklad mravenčanu vápenatého, pričom pomer mravenčanu a dusičnanu je od 5 : 100 do 100 : 5 dielov hmotnostných. Cementová zmes podľa vynálezu sa môže...

Surovinová směs pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237448

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nudělman Boris Izrajlovič, Urajev Ravchat Enverovič, Butajev Erkin Mananovič, Adam Fedor Jakovlevič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Tašpulatov Turgun Chasanovič

MPK: C04B 7/00

Značky: slínku, výrobu, surovinová, směs, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález patří do průmyslu stavebních materiálů, zvláště k nizkoteplotní demineralizační technologii výroby cementu. Surovinová směs k získání cementářského slínku, skládající se z vápencového, hlinitého, železitého komponentu, chloridu vápníku a uhlí, se vyznačuje tím, že obsahuje uvedené komponenty v následujícím váhovém poměru %: Komponent hlinitý 20,0 až 22,0 Komponent železitý 2,0 až 3,0 Chlorid vápenatý 3,5 až 4,5 Uhlí 3,0 až 6,0...

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zadák Zdeněk, Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav, Kolář Karel, Škvára František

MPK: C04B 7/00

Značky: cementářského, bázi, modifikované, pojivo, slínku, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...