C02F 3/30

Čistička odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 288077

Dátum: 20.05.2013

Autor: Bidenko Ivan

MPK: C02F 3/16, C02F 3/12, C02F 3/00...

Značky: čistička, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička odpadových vôd zahŕňajúca vertikálne valcovitú aktivačnú nádrž (1) v dvojplášťovom uskutočnení, kde vnútorný plášť (3) je koncentricky usporiadaný proti vonkajšiemu plášťu (2) a kde vnútorný plášť (3) vymedzuje priestor, v ktorom sú usporiadané sedimentačné nádrže (6), ktorých prierez sa zužuje v smere nadol. V stredovej oblasti aktivačnej nádrže (1) sú usporiadané dve vzájomne rovnobežné deliace steny (4), ktoré vymedzujú medzi sebou...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 286874

Dátum: 04.06.2009

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/30

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na kontinuálne čistenie odpadových vôd modifikovaným aktivačným procesom, ktoré v jednej nádrži združuje aktivačný priestor s neprevzdušňovanými anaeróbnymi a anoxickými zónami a prevzdušňovanou oxickou zónou, dosahovací priestor a retenčný priestor, s internou recirkuláciou medzi zónami aktivačného priestoru a recirkuláciou vratného kalu medzi aktivačným priestorom a dosadzovacím priestorom, v ktorom nádrž (1) s dnom (2),...

Čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18852

Dátum: 06.10.2008

Autor: Hedegaard Henrik

MPK: C02F 3/06, C02F 3/30, C02F 3/12...

Značky: odpadových, čistiareň

Text:

...vodys prevzdušňovacou komorou obsahujúcou homý a dolný priestor, medzi ktorými je priehradka.Spodný priestor má vstupný otvor na prívod kvapalných splaškov a homý priestor má Výstupnýotvor na očístenú splaškovú vodu.0010 Dokument FR 2 826 952 zverejňuje systém na čistenie odpadovej vody obsahujúci nádobu s krytom, v ktorom sa nachádza manipulačný otvor. Tento systém tiež obsahuje jeden alebo viac prevzdušňovacích systémov a držiaky na aeróbne...

Spôsob spracovania odpadovej vody s obsahom amónia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11448

Dátum: 12.09.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: C02F 3/30

Značky: amónia, obsahom, odpadovej, spracovania, spôsob

Text:

...ktorá obsahuje väčšinu anaeróbnych baktérií oxidujúcich amónium(AMOX), a na ľahkú fázu, pričom ťažká fáza sa privádza späť do zariadenia a/alebo sa zhromažďuje a privádza sa do iného zariadenia a ľahká fáza sa odloží. Tým, že sa obeskupiny baktérií (aeróbne/anaeróbne), ako pri iných biologických systémoch na čistenieodpadovej vody, nevyskytujú v zhluku a majú každá odlišnú hustotu, môže sa prebytočný kal rozdeliť na ťažkú a ľahkú fázu....

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286257

Dátum: 14.05.2008

Autor: Drda Milan

MPK: B01D 21/24, B01D 21/02, C02F 3/30...

Značky: odpadových, tohto, spôsob, spôsobu, zariadenie, čistenia, biologického, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd je založený na tom, že v priebehu čistiaceho procesu je separovaná voda v určených intervaloch odčerpávaná z procesu separácie a sedimentácia je narušená jej intenzívnym miešaním, potom sedimentácia pokračuje. Zariadenie je na tento účel vybavené zdrojom (17) na intenzívne miešanie usporiadaným v usadzovacej nádrži (6) a čerpadlom (25) na zníženie hladiny (19) v nádrži (1) pred narušením sedimentácie.

Spôsob spracovania odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285017

Dátum: 22.03.2006

Autor: Goronszy Mervyn Charles

MPK: C02F 3/12, C02F 3/20, C02F 3/30...

Značky: odpadového, spôsob, spracovania, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania odpadového materiálu, ktorý zahrnuje odstraňovanie zvolených zložiek z odpadu a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktoré obsahuje reaktor alebo rad reaktorov vzájomne prepojených rovnakou kvapalinou na príjem odpadu, ktorý má byť spracovaný, vo forme prítoku. Pritom je tvorený biomasou obsahujúcou odpad a mikroorganizmy, ktorá je akineticky zmiešavaná bez prevzdušňovania alebo mechanického prostriedku na posilnenie...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13738

Dátum: 27.02.2006

Autori: Jarabinsky Vladimir, Rusin Jan

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: čistenie, zariadenie, biologické, odpadových

Text:

...látkového a hydraulického zaťaženia), avšak doterajší stav-3 techniky nerieši a neriadi kvalitatívny charakter a vlastnosti biomasy aktivovaného kalu. Vyplýva to najmä z mimoriadne vysokej citlivosti týchto malých čistiarenských jednotiek na vysoko premenlivý a nestabilný charakter surových odpadových vôd, ako aj z častých zmien štruktúry a vlastností biomasy aktivovaného kalu, výsledkom čoho je často sekundárne zhoršenie kvality...

Spôsob súčasného odstraňovania BSK a fosfátu z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13612

Dátum: 09.09.2005

Autori: Mulder Ronald, Vellinga Sjoerd Hubertus Josef, Abma Wiebe Ruurd

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58, C02F 3/12...

Značky: súčasného, fosfátu, spôsob, odpadovej, odstraňovania

Text:

...vyššie uvedené nevýhody. Podľa vynálezu sa poskytuje spôsob súčasného odstraňovania BSK afosfátu z kvapaliny obsahujúcej amónium, BSK, fosfát a horčík, pričom tento spôsob zahŕňaa) zavádzanie kvapaliny do reaktora obsahujúceho BSK-oxidujúcu biomasub) zaistenie, že kvapalina v reaktore obsahuje stechiometrický prebytok amónia a horčíka vzhľadom k fosfátu, kde stechiometria sa týka stechiometrie struvitud) aeróbnu oxidáciu aspoň časti BSK v...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284405

Dátum: 24.02.2005

Autori: Šalát Miroslav, Štefkový Peter, Tkačov Oto

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30

Značky: odpadových, biologické, reaktor, čistenie, integrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný reaktor na biologické čistenie všetkých druhov odpadových vôd s biologicky odstrániteľným znečistením je kompaktne riešený v jednej nádrži. Medzi denitrifikačnú zónu (1) a nitrifikačnú zónu (3) je vložená sedimentačná nádrž (2) v tvare písmena V, ktorá uvedené zóny oddeľuje a slúži na odseparovanie biologického kalu od vyčistenej vody protiprúdovou sedimentáciou. Odpadová voda je privádzaná do denitrifikačnej zóny (1), v ktorej je...

Metóda čistenia odpadových vôd s kalovými granulami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5127

Dátum: 16.09.2003

Autori: De Kreuk Merle Krista, Van Loosdrecht Marinus Cornelis Maria

MPK: C02F 3/12, C02F 3/26, C02F 3/30...

Značky: kalovými, odpadových, metoda, granulami, čistenia

Text:

...pre spôsob podľa vynálezu sa nachádzajú V kale čistiarenských zariadení. Nie je potrebné ich izolovať, keďže špecifikované podmienky zabezpečujú, že tieto mikroorganizmy tvoria súčasť kalových granúl.Podmienky podľa vynálezu umožňujú vzniknúť zostave kalových granúl, ktoré sú výrazne rozľahlejšie a majú vyššiu hustotu ako kalové vločky získané podľa podmienok, aké sú známe z US 3,864,246 (pozri Obr. l), majúce sedimentačnú rýchlosť 10 m/h,...

Reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283582

Dátum: 12.09.2003

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: biologické, odpadových, čistenie, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata uvedeného reaktora spočíva v tom, že aktivačný priestor (4) je rozdelený najmenej jedným priečinkom (5, 5a) na prvú oxickú časť (4a) a druhú anoxickú časť (4b), pričom prvá oxická časť (4a) je opatrená prevzdušňovacími elementmi (16), zatiaľ čo anoxická časť (4b) je vybavená prostriedkami (16, 37) na zabezpečenie suspenzie aktivovaného kalu, pričom separačný priestor (2) je spojený s prvou oxickou časťou (4a) prostredníctvom aspoň...

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283447

Dátum: 27.06.2003

Autor: Högl Maximilian

MPK: C02F 3/30

Značky: spôsob, silně, amóniom, priemyselných, znečištěných, odpadových, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd v oblasti odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitrifikujúcimi mikroorganizmami - nitrifikantmi v prítomnosti suspendovanej nosnej látky, v ktorom sa k odpadovým vodám pridá silikátová nosná látka so špecifickým povrchom > 20 m2/g, výhodne > 50 m2/g a s objektom napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g, a suspenduje sa v nich a nitrifikované odpadové...

Aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14546

Dátum: 13.06.2003

Autori: Vesio Michael, Smith John

MPK: C02F 3/30

Značky: odpadového, pritekajúceho, čistenie, aparát, materiálů

Text:

...materiálu.0008 Ďalej je cielom príkladov uskutočnení predkladaného vynálezu navrhnúť aparát, ktorý fyzicky zlepší kvalitu prostredia čistením pritekajúceho odpadového materiálu.0009 Na dosiahnutie uvedených cieľov podľa predkladaného vynálezu aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu zahŕňazónou, c) sedimentačnú zónu (60, 260, 360, 460, 560) prepojenú s prevzdušňovacou a bezkyslikovou zónou a detinovanou viacerými vymedzujúcimi...

Spôsob biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutiny a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283323

Dátum: 28.04.2003

Autor: Von Nordenskjöld Reinhart

MPK: C02F 3/30, C02F 3/28

Značky: spôsob, úpravy, organicky, biologickej, zaťaženej, dostatočne, tekutiny, zariadenie, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob biologickej úpravy sa uskutočňuje v nádrži, pričom sa tekutina najprv podrobí miešaciemu a okyslovaciemu stupňu (A), následne sa v stupni (B) vysokého zaťaženia so spätnou cirkuláciou aktivovaného kalu a potom v stupni (C) nízkeho zaťaženia podrobí anaeróbnemu rozkladu za vzniku metánu, a následne sa v dosadzovacom stupni (D), z ktorého môže byť uskutočňované spätné vedenie kalu, čistí, pričom sa zachytáva bioplyn vznikajúci v stupni (B)...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3368

Dátum: 06.11.2002

Autor: Belko Rudolf

MPK: C02F 3/30

Značky: biologické, čistenie, zariadenie, odpadových

Text:

...vôd podľa technického riešenia spočíva v komplexnom spojení viacerých prevádzkových technologických súborov do jednej nádrže a vmožnosti pružnej regulácie recirkulácie kalu ako aj jednoduchého výberu okarnžitého upotrebenia kalu vzávislosti od čistiaceho procesu. Tým sa celý tento proces výrazne zefektivňuje.Odpadová voda nateká cez mechanické predčistenie do denitriñkačného priestoru. Následne preteká odpadová voda do aktivačnej zóny, kde...

Spôsob čistenia komunálnych odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 282499

Dátum: 26.07.2002

Autori: Bodík Igor, Kratochvíl Karol, Herdová Bronislava

MPK: C02F 3/30

Značky: komunálnych, spôsob, odpadových, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia komunálnych odpadových vôd zbavených hrubých nečistôt s využitím anaeróbneho a aeróbneho rozkladu spočíva v tom, že sa komunálna odpadová voda po zbavení nerozpustných látok v prvom stupni podrobí v ďalších najmenej troch stupňoch postupne anaeróbnemu rozkladu prítomnou nárastovou biomasou s hydraulickou dobou zdržania 6 až 48 hodín, a následne sa podrobí oxickému rozkladu prítomnou nárastavou biomasou s hydraulickou dobou...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3251

Dátum: 04.06.2002

Autor: Belko Rudolf

MPK: C02F 3/30

Značky: odpadových, biologické, čistenie, zariadenie

Text:

...preteká plynule anoxickou zónou do oxickej zóny. V oxickej zóne sa biologické čistenie vykonáva aeróbnou aktiváciou t.j. prevzdušňovacím systémom dochádza k potrebnému okysličovaniu zmesy vody a kalu. V aktivačnej zóne je prostredníctvom usmerneného toku a priečok zabezpečená tzv. obehová. aktivácia, ktorá zefektívňuje biologický proces čistenia vody.Do separačnej zóny nateká voda cez ukľudňovacie potrubie, ktorého nátok je zaústený na...

Aeroselektor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3078

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: C02F 3/12, C02F 3/14, C02F 3/30...

Značky: odpadových, aeroselektor, čistenie

Text:

...odplavovaniu usadenín recirkulovanou vodou z priradenej usadzovacej nádrže.Ďalšia výhoda aero selektora spočíva v tom, že na zabezpečenie vnútomej a vonkajšej recirkulácie sa nevyžaduje ďalšie technologické zariadenie. Dôsledkom pôsobenia vzduchových bublín unikajúcich z excentricky umiestneného prevzdušňovacieho prostriedku sa rozprúdi aktivačná zmes cez oxickú aanoxickú časť aktivácie atým dochádza kvnútornej recirkuláci aktivačnej...

Malokapacitné biologické čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282315

Dátum: 19.11.2001

Autori: Koch Reinhard, Peukert Volkmar

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12, B01D 21/02...

Značky: malokapacitné, čistiace, zariadenie, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nádrže (1) na predbežné čistenie vody a ukladanie kalu, ktorá je vybavená prívodom (6) odpadovej vody a za ktorou je zaradený biologický stupeň (2) s biológiou oživeného kalu/biológiou vrstiev a odpojiteľným zavzdušňovacím zariadením (4), ktorý je sčasti vyplnený mikroorganizmami oživiteľnými kultivačnými telieskami (5) s povrchom najmenej 800 m2 na m3 sypného objemu, v ktorom je na zadržiavanie kultivačných teliesok (5)...

Jednonádržové čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282083

Dátum: 31.08.2001

Autori: Peukert Volkmar, Koch Reinhard

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30

Značky: čistiace, jednonádržové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie využíva technológiu biologického čistenia s pomocou oživeného kalu a biovrstiev. Časť mikroorganizmov, ktoré sú potrebné na čistenie odpadovej vody, je pritom usadená na kultivačných telieskach (4), ktoré majú mernú hmotnosť vyše 1,0 g/cm3, výhodne v rozmedzí 1,1 až 1,3 g/cm3 a sú rozvirované zavzdušňovacím zariadením (5). Po sedimentácii vytvárajú tieto kultivačné telieska (4) presne vymedzené biologicky aktívne pevné...

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281781

Dátum: 28.05.2001

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 3/30

Značky: spôsobu, spôsob, biologického, zariadenie, odpadových, tohto, čistenia, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dvojstupňového anaeróbno-aeróbneho čistenia, najmä odpadových vôd so stredným až vysokým látkovým biologickým znečistením, pri ktorom sa acidifikačne upravená surová odpadová voda mieša s recirkulovaným zahusteným kalom z I. anaeróbneho stupňa spoločne s recirkulovaným zahusteným kalom z II. aeróbneho stupňa, s následným oddeľovaním vznikajúceho bioplynu od aktivovaného kalu a predčistenej vody, ktorá sa v II. aeróbnom stupni mieša s...

Reaktor na čistenie odpadových vôd aktivačným procesom s odstraňovaním dusíka a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2750

Dátum: 18.01.2001

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/30

Značky: reaktor, odpadových, aktivačným, odstraňováním, fosforu, čistenie, dusíka, procesom

Text:

...kalu v separačnom priestore a tým ďalšie zníženie výšky stĺpca vyčistenej vody v separačnom priestore, čím sa čistiareň bez kvalifikovanej obsluhystane veľmi náchylnou na Vyplavovanie kalu a zníženie účinnosti čistenia.Zabezpečenie vysokého veku kalu súčasne s vysokou účinnosťou čistenia znamená potrebu udržať vysokú koncentráciu kalu V reaktore, ktorú nemožno zabezpečiť v existujúcich reaktoroch so separačnytn priestorom s fluidnou...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1930

Dátum: 09.09.1998

Autori: Šalát Miroslav, Tkačov Oto, Štefkový Peter

MPK: C02F 3/30

Značky: reaktor, integrovaný, odpadových, čistenie, biologické

Text:

...odpadových vôd s vyšším obsahom nečistôt. Okrem toho - a toto platí aj pre riešenie podľa CZ patentu č. 280 354 - obsahuje rotačný agregát, ktorý»je v prevádzke častým zdrojom porúch, konštrukcia reaktora je značne komplikovaná s obtiaž nym prístupom k jednotlivým prvkom pri údržbe alebo oprave a celkove obsahuje množstvo konštrukčného materiálu, ktorý je však využitý neefektívne, čo má za následok zbytočne inves tičné náldady.Cieľom...

Spôsob čistenia vody a reaktor na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279389

Dátum: 07.12.1994

Autor: Odegaard Hallvard

MPK: C02F 3/10, C02F 3/30

Značky: spôsobu, tohto, čistenia, spôsob, uskutočnenie, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia vody, pri ktorom sa odpadová voda dávkuje do reaktora obsahujúceho nosičové telieska, na ktorých rastie biologický film, ktorý napomáha požadovanej premene nečistôt, spočíva v tom, že sa použijú nosičové telieska, pozostávajúce z častíc z plastickej hmoty, ktoré majú povrch aspoň 1,5 až dvakrát väčší ako vonkajšia strana hladkých povrchov s rovnakým rozmerom, špecifickú hmotnosť v rozsahu od 0,90 do 1,20 kg/dm3, zvyčajne od 0,92...

Čistírna odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 277381

Dátum: 13.01.1993

Autor: Hrnčíř Petr

MPK: E03F 5/10, E03F 5/14, C02F 3/30...

Značky: odpadních, čistírna

Spôsob čistenia odpadovej vody obsahujúcej sírniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280745

Dátum: 12.11.1991

Autor: Buisman Cees Jan Nico

MPK: C02F 3/34, C02F 3/30

Značky: sírniky, čistenia, obsahujúcej, odpadovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sírniky sa oxidujú na elementárnu síru v reaktore s použitím kalov obsahujúcich aeróbne baktérie vo forme biofilmov, ktoré sú viazané na nosičový materiál. Používa sa obsah sírnika v kaloch aspoň 10 mg sírnika na 1 mg dusíka prítomného v kaloch počas 1 hodiny, pričom sa obsah sírnika v kaloch vypočítava na základe časti sírnika zoxidovaného v kaloch a v prípade, keď voda neobsahuje žiadne organické látky, používa sa obsah sírnika v kaloch aspoň...

Zařízení pro čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268762

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ignaťjev Alexandr, Koltypina Valentina, Koltypin Jurij, Jelin Jevgenij, Fedosejev Jurij, Ernst Lev

MPK: C02F 3/30

Značky: zařízení, odpadních, čištění

Text:

...npyna. ceKuMM 6 auxoooro npyna. puaoaonnuñ npyn 7. puoúynnamvwnu H. HHKnnMTenhSyn ITJMH yĺlilúllľľixłťťĺ n wnräxyxnuoa~ň rnn.urientnarenbrIcIcTm. l-łsuryutrmunun IĽTIJKVI. yIInJI-ímnmnun m mMB 01 HC 7 ľ 1 CJXHł 2 ~CKM× noneameoąmñ 1. r 1 um 1 ynaxT n Iĺiłgpmx) ÍTIFIMLMUR-ľlřiJIbIINX «rrcruňumoru 2. Pľľdí napzne-nnurcn Ha xmnkyxo v 1 eewtyx opwaxxzmm. ľlnu-anrg rcauoJIraug-pąmçLIVIITF 0111117 DTL lĺlľ/ĺlďmK 7 . XVIZXKGH OGKUMW...

Způsob čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248048

Dátum: 15.01.1987

Autori: Diering Bernard, Boehnke Botho

MPK: C02F 3/30

Značky: čištění, odpadních, způsob

Text:

...je Zlñlůžełl na překvapivé skutečnosti, že při provozování adsorpčního stupně s prokaryonty, a to zvláště s protocyty ve formě střevnich bakterií, zpracuje se v odpadní vodě obsažený Surový kal plně na bakteriální kal, takže zanikne jakákoliv podobnost k čerstvému kalu. V adsorpčním stupni produkovaný kal rovnoměrného vzhledu vytváří hrubé, hnědočerné vločky, které se rychle usazují a vy 2480.43kazují index kalu přibližně 50 až 7 U ml/g....