C02F 3/28

Čistička zahŕňajúca zariadenie na separáciu pevných látok a spôsob čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18552

Dátum: 08.07.2011

Autor: Prins Rienk

MPK: C02F 3/12, C02F 3/28

Značky: čistenia, čistička, separáciu, látok, zariadenie, odpadových, spôsob, pevných, zahŕňajúca

Text:

...ktoré umožňuje usadzovanie číastočiek hmoty v usadzovacej komore pod mechanickým separačným zariadením. Čiastočky hmoty nemôžu prekonať mechanické separačné zariadenie v opačnom, stúpajúcom, smere. Nevýhodou tohto systému je to, že sa používajú dva typy separačných zariadení a to, že externé separačné zariadenie vyžaduje potrubia prechádzajúce cez nádobu reaktora. Ďalej bude dochádzať k usadzovaniu kaIu v usadzovacom priestore pod...

Bioreaktor s miešacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19945

Dátum: 04.05.2009

Autori: Vellinga Sjoerd Hubertus Josef, Frankena Douwe

MPK: C02F 3/28

Značky: komorou, miešacou, bioreaktor

Text:

...výhodou menšia ako osemnásobok a s výhodou menšia ako paťnásobok šírky priečneho prierezu výstupného otvoru. Voľná vzdialenosť alebo trasa toku pre tok medzi výstupným otvorom vstupného systému a otvorom v priehradke má obmedzenú dĺžku tak, aby bolo zamedzené rozptyľovanie energie prítoku a pre ďalšie zmenšenie pretlaku. Táto voľná vzdialenosť ale stále umožňuje naťahovanie tekutiny z miešacej komory tokom smerovaným k otvoru v...

Roztok stopových prvkov pre bioplynové spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15048

Dátum: 19.12.2008

Autori: Friedmann Hans, Kube Jürgen

MPK: C02F 11/04, C02F 1/68, C02F 3/28...

Značky: prvkov, spôsoby, stopových, roztok, bioplynové

Text:

...prvkov, môžu sa stopové prvky používať v kyslom roztoku. Vzhľadom na nízku hodnotu pH bude rovnováha disociácie H 2 S a S 2 ku HgS posunutá a tým sa zabráni vyzrážaniu. Zabráni sa tak i vyzrážaniu ťažko rozpustných soli hydroxidov. Po zavedení do bioplynového reaktora sa však takto rozpustené stopové prvky opäť vyzrážajú ako sulfidy, pretože napríklad v bioplynovom reaktore je hodnota pH 6-8. 0013 Ďalšia možnosť ako urobiť stopové...

Zariadenie na spracovanie odpadov s biomasou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9132

Dátum: 27.03.2008

Autori: Szilágyi Mihály, Töröcsik Ferenc, Hajdú István, Páll Ernö, Barabás Gyözö

MPK: C02F 3/28, B02C 19/22, C02F 11/04...

Značky: odpadov, spracovanie, zariadenie, biomasou

Text:

...drviace závitovky a hnacie jednotky, pričom dnová doska prijímacej misy je perforovaná a je vytvorená ako uloženie pre závitovky s otvorenou hornou časťou pre vloženie dvojice závitoviek, pričom v tomto uložení pre závitovky sú uložené dve drviace závitovky, pričom pod dnovou doskou je vytvorená komora pre uloženie jednej alebo viac miešacích závitoviek, a pričom na konci prijímacej misy opačnom voči hnacej jednotke drviacej závitovky je...

Anaeróbne čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9849

Dátum: 21.12.2006

Autori: Mohr Marius, Spork Christian, Sternad Werner, Trösch Walter, Krischke Wolfgang, Trick Iris

MPK: C02F 1/42, C02F 1/44, C02F 1/28...

Značky: odpadových, čistenie, anaeróbne

Text:

...Druhá fáza môže byt okrem iného vytvorená vo forme reaktora s fluidným lôžkom. Na tento účel sa odpadová vodav stupni tvorby kyselín zohrieva prostredníctvom výmenníka tepla na približne 38 °C.Okrem reaktorov s fluidným lôžkom sa na známe anaeróbne čistenie odpadových vôdpoužívajú aj vyhnívacie veže, anaeróbne prevzdušňovacie nádrže, UASB-reaktory aleboZvyškové koncentrácie organického znečistenia dosiahnuté pri známom anaeróbnom spôsobe...

Spôsob a aditívum na digesciu organickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11329

Dátum: 28.11.2006

Autor: Ejlertsson Jörgen

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04, C12P 5/02...

Značky: digesciu, organickej, aditivum, spôsob, hmoty

Text:

...kovov. 0014 Tento cieľ bol dosiahnutý metódou výroby bioplynu anaeróbnou digesciou organickej hmoty, ktorej podstata spočíva vtom, že sa- do organickej hmoty pridáva kobalt, železo a kyselina chlorovodíková takým spôsobom, aby pomer medzi takto pridaným kobaltom a železom bol v rozmedzí od 1 80 do 1 15000, vyjadrené ako hmotnostný pomer, a ďalej aby pomer medzitakto pridaným železom a kyselinou chlorovodíkovou bol v rozmedzí od 1 3...

Anaeróbne čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13481

Dátum: 10.06.2005

Autori: Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef, Habets Leonard Hubertus Alphonsus, Jorna Antonius Johannes, De Boer Jelle Hendrik

MPK: C12M 1/107, C02F 3/28

Značky: čistiace, zariadenie, anaeróbne

Text:

...V takom pripade by bol väčší objem reaktora a viac biomasy, pričom stopa i 2štvorcové metre povrchu mbrané reaktorom - je rovnaká. Na druhej strane, čím bude reaktor vyšší, tým ťažši bude stĺpec biomasy vreaktore. Čím bude ťažší stĺpec biomasy, tým náročnejšie bude udržiavať dobré miešanie a fluidizačný profil vblízkosti dna reaktora. Vniektorých prípadoch sa tiež môže stať, že zmes biomasy oťažíe vplyvom zrážania anorganického materiálu....

Použitie viackrát modifikovaného zeolitu pri získavaní bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2556

Dátum: 17.03.2005

Autori: Lesjak Meinhard, Boos Bernd, Heinzel Ute, Holper Josef

MPK: C02F 11/04, C02F 3/28

Značky: zeolitu, bioplynu, použitie, viackrát, získavání, modifikovaného

Text:

...nárast nedisociovaných kyselín, ako napr. kyseliny octovej, kyselinymaslovej, kyseliny propiónovej, kyseliny valérovej, atď. Produkcia plynu klesá,narastá obsah oxidu uhličitého a dochádza k tvorbe peny.0011 Nielen amoniak, ale aj zvýšený počet zlúčenín síry v kvasnom substráte pôsobí inhibične na aktivitu metánových baktérií. V závislosti od hodnoty pH sa tvoria sulfidy, príp. sirovodik. Toxicky pôsobí predovšetkým sirovodik....

Spôsob biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutiny a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283323

Dátum: 28.04.2003

Autor: Von Nordenskjöld Reinhart

MPK: C02F 3/30, C02F 3/28

Značky: biologickej, tekutiny, dostatočne, spôsob, zaťaženej, úpravy, organicky, uskutočnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob biologickej úpravy sa uskutočňuje v nádrži, pričom sa tekutina najprv podrobí miešaciemu a okyslovaciemu stupňu (A), následne sa v stupni (B) vysokého zaťaženia so spätnou cirkuláciou aktivovaného kalu a potom v stupni (C) nízkeho zaťaženia podrobí anaeróbnemu rozkladu za vzniku metánu, a následne sa v dosadzovacom stupni (D), z ktorého môže byť uskutočňované spätné vedenie kalu, čistí, pričom sa zachytáva bioplyn vznikajúci v stupni (B)...

Spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1287

Dátum: 18.02.2003

Autori: Löfqvist Anders, Welander Thomas

MPK: C02F 3/22, C02F 3/12, C02F 3/10...

Značky: čistenia, biologického, spôsob

Text:

...proti opotrebeniu inými nosičovými prvkamia má steny umožňujúce dostatočný prietok Vody cez nosiče.Najvýhodnejšie spracovanie týchto nosičov zahrnujú časti hadičky vo vnútri s priečkami a na povrchu s výčnelkami. Tieto nosiče, s priemerom pohybujúcim sa V rozmedzí 8 až 15 mm boli úspešne používané viac ako 150 krát v MBBR postupe v rovnakom merítku.0007 Podobné nosiče pre MBBR postup sú opísané v Patent Abstracts of Japan, Vol. 14, No....

Baktéria redukujúca síru a jej použitie pri postupoch biologického odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282687

Dátum: 10.10.2002

Autori: Dijkman Henk, Krol Johannes Pieter, Buisman Cees Jan Nico, Stetter Karl Otto, Huber Harold

MPK: C01B 17/02, C02F 3/28, C02F 3/34...

Značky: biologického, postupoch, použitie, odsirovania, redukujúca, baktéria, síru

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná baktéria znižujúca obsah síry je grampozitívna baktéria patriaca k rodu Desulfoto-maculum, schopného redukovať siričitany a sírany na sírniky, majúca optimum rastu pri teplote medzi 48 až 70 °C, pH medzi hodnotami 5 a 9 a vodivosť kvapalného média medzi 0 až 40 mS/cm. Môže byť použitá v procesoch odstraňovania zlúčenín síry z vody, pričom voda s obsahom síry je anaeróbne upravená baktériou znižujúcou obsah síry za prídavku donoru...

Reaktor na oddelenie trojfázovej zmesi a spôsob oddelenia trojfázovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 594

Dátum: 10.10.2002

Autori: Klegraf Ferdinand, Tippmann Kurt, Riße Henry, Datschewski Peter

MPK: C02F 3/28

Značky: oddelenie, oddelenia, reaktor, zmesí, trojfázovej, spôsob

Text:

...11 a v oblasti spodku sa nachádzajúceho rozdeľovacieho systému odpadovej vody s napájacími miestami l napojí na kalovú vrstvu. V spodnej polovici reaktora sa nachádza rovina sprvkami odlučovača plynu A, ktoré umožňujú zachytávanie vytvorených bioplynov a tieto cez spojovacie vedenie j odvádzajú z reaktora von. Plyn zachytený v spojovacom vedení j môže byt použitý ako hnací plyn pre pumpu mamutku l na späté vedenie kalu v kalovom potrubí l...

Spôsob anaeróbneho odstránenia zlúčenín síry z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 280506

Dátum: 06.08.1997

Autor: Langerwerf Josephus Sychbertus Adrianus

MPK: C02F 3/28, B01D 53/52

Značky: odpadovej, anaeróbneho, síry, spôsob, odstránenia, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z napustenia odpadovej vody do anaeróbneho biologického reaktora, premeny zlúčeniny síry v tomto reaktore na sírnik, cirkulácie výtoku s obsahom sírnika z reaktora v prietokovom potrubí, ktoré obsahuje čistiaci systém na zachytenie sírnika vo výtoku, odstránenia sírnika z výtoku kontaktom s nosným plynom v čistiacom systéme a premeny sírnika na síru, kde sírnik je absorbovaný z nosného plynu do absorpčného systému (11) pomocou...

Spôsob odstraňovania zlúčenín síry z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 279922

Dátum: 09.03.1994

Autor: Buisman Cees Jan Nico

MPK: B01D 53/00, C02F 3/28, C01B 17/24...

Značky: zlúčenín, odstraňovania, síry, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje anaeróbnou redukciou zlúčením síry na sírniky po parciálnej oxidácii siričitanov na elementárnu síru. Anaeróbna redukcia je vedená pri zvýšenej teplote kontinuálne pri teplote 45 až 70 °C alebo periodicky pri teplote 55 až 100 °C. Ak sa vedie redukcia periodicky, postačuje jeden vzostup teploty počas niekoľkých hodín až niekoľkých dní na 3 až 6 mesiacov. Spôsob je vhodný najmä na odstraňovanie síranov, siričitanov a...

Způsob likvidace odpadů obsahujících celulózu metanovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270037

Dátum: 13.06.1990

Autor: Růžička Marek

MPK: C02F 3/28

Značky: likvidace, metanovým, kvašením, obsahujících, odpadů, způsob, celulózu

Text:

...z .vyroby celulőz, eventualnä přímo kultivační kapaliny z této výroby.Po celou dobu enzymové reakce je nutne udräovat pH a teplotu reakční směsi v takovém rczaezí, které zaručuje Iunkceschopnoet použitých enzymu. note roznezí je specifické pro každý konkrétní zdroj enzymů a v důsledku toho není prakticky možné stanovit hodnoty -pH a teploty, které by vyhovovaly všem celulolytickým anzymům. Avšak nejčaatěji používaná celulőzy pocházejí...

Způsob anerobního zpracování odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269978

Dátum: 14.05.1990

Autori: Michálcz Pál, Tóth Jenö, Tasfi László, Dékei Aurél, Czakó Lajos, Bürg Károly

MPK: C02F 3/28

Značky: anerobního, způsobu, způsob, zpracování, tohoto, zařízení, odpadních, provádění

Text:

...aktivní uhlí, a přírodního adsorbentu, kterým je výhodné zeolit,přičemž oba tyto adsorbenty jsou částečně nebo zcela nasyceny sloučeninami a disacharidy vzniklými Maíllardovou reakcí mezi proteiny a redukujícími uhlohydráty, resp. uhlohydrátovými deriváty,přičemž hmotnostní poměr složek v této směsi je v rozmezí od 1 2 do1 20, velikost částic zeolitu je menší než logm a směs aditiv se zavádí do odpadní vody ve hmotnostním poměru v...

Zařízení na anaerobní čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268523

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vellinga Sjoerd

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04

Značky: zařízení, anaerobní, odpadních, čištění

Text:

...nádrže l za enaerobních podmínek, přičemž kvasný proces probíhš v důsledku vzájemného kontaktu mezi částicemi kalu a látkami, které jsou rozpustné ve vodě, zejména mastnými kyselínami, a při kvašení vzniká metan. Část částic kalu absorbuje tolik metanu,že sa tyto částíce atávají lehčímí než okolní kapalína. Aby se dosáhlo klídného proud§ ní nmňnt knpnltny o knlnm n plynom boz vířívých prouda v nejvyšůí čáoti ronktorovo nádrža l a aby so...

Spôsob metanogénnej fermentácie prasačej hnojovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266139

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pechan Zdeněk, Petrovičová Beatrix, Adamec Otto

MPK: C02F 3/28

Značky: fermentácie, metanogénnej, spôsob, prasačej, hnojovice

Text:

...výške od 11 do 18, pričom podstata vynálezu je V tom, že surová hnojovica sa najprv zbaví najmenej 80 hmot. nerozpustených látok separáciou, s výhodou odstredením a potom fermentuje pri pH 7 až 8,5 pri dobe zdržania 4 až 7 dní za prítomnosti adaptovanej bakteriálnej kultúry, kultivovanej za prítomnosti hnojovice najmenej dva roky.Ako bude dalej uvedené V príkladoch, podmienkou vyššieho účinku je dlhodobá adaptácia zmesnej kultúry...

Domovní čistírna odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246812

Dátum: 01.03.1988

Autor: Šmolík František

MPK: C02F 3/28, C02F 3/00

Značky: domovní, odpadních, čistírna

Text:

...nádrže 5 umístěné v uskladnovacím prostoru 6 bíologického kalu.Sedimentační nádrž 1 je S vyh nívacím prostorem 2 propojená štěrbinou Z.V obslužnéŠachtě § je umístěnadvojice navijáků §,z nichž každý je přípojenna jeden konec lana 3 procházejícího nad štěrbinou Z sedimentační nádrže l.Na protější čelní stě ně sedimentační nádrže l lano 9 prochází nosným okem lg.Na jedné z takto vytvorených dvou vzájemně souběžných částech lane je připojen...

Přepážka štěrbinové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247876

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hřava Lubomír

MPK: C02F 3/28

Značky: přepážka, štěrbinové, nádrže

Text:

...příkladu provedení.zobIazaněho na obr.1 a ohr.2 je konstuuováne jako plovoucí, přičemž ponor . přepážky ee reguluje změnou délky závěsů.A 0 hdobáě je konetrop ováne přepážke v případě jejího oeazení.napevne. Rozdíl oproti plovoucí je v tom, že jednotlivé lišty přepážky jsou kotveny do etěn nádrže. . ~ ° - .Oproti dosud používoným dělieím etěnám má žaluziová . přepážka štěrbinová nádrže zejména tu výhodu, že její kon-otrukční výška je...