B60F

Centroplán lietajúceho vozidla a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7493

Dátum: 01.07.2016

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02, B64C 3/56, B60F 5/00...

Značky: ovládania, vozidla, spôsob, centroplán, lietajúceho

Text:

...na ovládanie klonenia lietajúceho vozidla/hybridného dopravného prostriedku m okolo jeho pozdĺžnej osi pri lete bežným spôsobom. Chvost É má výškové kormidlo na každej strane chvosta É. Výškové kormidlá sú pripojené k odtokovej hrane každej sekcie chvosta É prostredníctvom kĺbových závesov. Výškové kormidlá Q sú používané na ovládanie klopenia vozidla Ľ počas letu zvyčajným spôsobom.Lietajúce vozidlo/hybridný dopravný prostriedok Q ďalej...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288242

Dátum: 18.12.2014

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: prostriedku, prostriedok, vzduch, dopravného, hybridného, súš, transformácie, spôsob, dopravný, hybridný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch zahŕňa tieto transformačné a recipročné kroky. Odklopenie kompenzačného krytu. Vyklopenie oboch celých krídiel (1) z pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku okolo dvoch vertikálnych osí do letovej polohy. Vyklopenie zadných častí krídiel (1) z horných predných častí krídiel (1) do rozprestretej letovej polohy. Vzletové a pristávacie naklopenie krídiel (1) o uhol alfa = 0 až...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6347

Dátum: 02.01.2013

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: spôsob, dopravného, prostriedku, dopravný, vzduch, súš, hybridného, transformácie, hybridný, prostriedok

Text:

...obsahuje recipročné transformačné mechanizmy na transformácie do plnohodnotného dvoj alebo štvorstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla na vzlet a pristátie na súši alebo vode. Pritom každý prvý recipročný transformačný mechanizmus sklopenia - roztvorenía pravého a ľavého predného krídla je umiestnený v stredovej častí trupu a obsahuje Vertikálna os sklopenia - roztvorenia krídla z letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi...

Železničné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5559

Dátum: 07.10.2010

Autor: Štefánek Peter

MPK: B60F 1/00

Značky: vozidlo, železničné

Text:

...na ktorej je upevnená kabína 6 vozidla, hydraulický systém 5 a motorová jednotka 4. Na nosnej ploche rámu 1 sú ďalej umiestnené kontajnerové zámky 9 a hydraulická ruka 8. Zvýšená časť rámu 1 s ovládacírni pohonnýmí prvkami je zospodu opatrená stredovým čapom 11, na spodnej Časti rámu 1 sú ďalej umiestnené oporné stabilizátory 12.Rám 1 vozidla je vyrobený tak, aby umožňoval flexibilné použitie, napr. pre mobilné zváracie zariadenie,prepravu...

Zariadenie na kontrolu zaťaženia stúpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287206

Dátum: 26.02.2010

Autor: Bollerhey Hans-jürgen

MPK: B60K 28/10, B60F 3/00

Značky: kontrolu, zaťaženia, zariadenie, stúpadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na kontrolu zaťaženia stúpadiel (1, 2) vozidla na odvoz odpadkov, ktoré umožňuje zistiť, či sú stúpadlá (1 ,2) zaťažené pracovníkom vykonávajúcim nakladanie odpadkov pri posunutí vozidla aj v tom prípade, keď bolo stúpadlo (1, 2) úmyselnou manipuláciou odľahčené. Zariadenie na kontrolu zaťaženia je vybavené prístrojom (20) na zisťovanie zaťaženia obsahujúcim snímače reagujúce na pohyby stúpadiel (1, 2) a/alebo držiakov...

Vynálezy kategórie «B60F» v ZSSR.

Dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8349

Dátum: 30.04.2007

Autor: Kettl Alois

MPK: E01B 29/02, B60F 1/04, E01B 29/16...

Značky: dopravné, zariadenie

Text:

...sú železničné kolesá a reťazový pohon alebo náhon kolies prestavitelne relatívne vzájomne vertikálne. Na to súželezničné kolesá usporiadané na hornom ráme vozidla. Vo vykonávacej podobe je tento homý rám vozidla vytvorený ako homá zdvižná plošina, ktorá je vertikálne prestaviteľná vzhľadom k druhému podvozku reťazového pohonu alebo náhonu kolies. Na zdvižnej plošine sedí taktiež nadstavba s podávačom a Iožná plocha na náklady, najma koľajnice....

Systém na dopravu premosťovacej konštrukcie pomocou cestného vozidla premeniteľného na obojživelné vozidlo, pre umožňovanie akémukoľvek cestnému vozidlu prekonať medzeru, ktorá je suchá alebo naplnená vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5502

Dátum: 26.07.2006

Autori: Aubert Henri, Richeux Elisabeth

MPK: E01D 15/00, B60F 3/00

Značky: naplnená, dopravu, sucha, konštrukcie, vozidlo, medzeru, ktorá, cestného, umožňovanie, cestnému, premeniteľného, prekonať, obojživelné, akémukoľvek, pomocou, premosťovacej, vodou, systém, vozidla, vozidlu

Text:

...pontón môže byt odnímateľné pripojená svojim koncom pomocou spojovacích prostriedkov ku koncu inej zhodnej premosťovacej konštrukcie iného vozidla fungujúceho ako plávajúci pontón, pre vytvorenie plávajúceho mosta väčšej dĺžky.0012 Spojovacie prostriedky umožňujú spojiť, pri vzájomnom dosadnutí,konce dvoch prístupových rámp, vysunutých odklopením z rovnakého konca premosťovacej konštrukcie obojživelného vozidla, so zodpovedajúcími...

Podvozok najmä na cestnokoľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281248

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wieloch Bertram, Lange Rűdiger, Streich Rüdiger, Kappler Detlef, Wenke Siegbert

MPK: B60F 1/04

Značky: vozidla, cestnokoľajové, podvozok, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok najmä na cestnokoľajové vozidlá, s malým konštrukčným objemom, ktorý umožňuje bezpečný prejazd bez vykoľajenia aj po zlých koľajniciach, môže pružne zachytávať nárazy a v konštrukčnom vyhotovení je nekomplikovaný. Podvozok je vytvorený ako podvozok mäkký v krútení s odpružením kolísky (4) umiestneným v rohoch, spojovacie zariadenie medzi kolískou (4) a spodným rámom (14) cestného vozidla je pripevnené na ovládacom nosiči (5), pričom...

Kolejový adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: 276940

Dátum: 16.09.1992

Autor: Karda František

MPK: B60F 1/02, B60F 1/04

Značky: adaptér, kolejový

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Müller Lothar, Wagner Matthias, Wolter Wilfried, Schmidt Klauspeter

MPK: B60F 1/00

Značky: pohyb, dopravních, prostředků, automobilových, koleje, trase, žádané, pedál, zajišťující, kolových, železniční, zařízení

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Brzděný přední kolejový podvozek pro dvoucestná vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229262

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bureš Miroslav, Prášil Ludvík, Danča Jiří, Beneš Štěpán, Cerha Josef

MPK: B60F 1/04

Značky: brzděný, vozidla, dvoucestná, podvozek, přední, kolejový

Zhrnutie / Anotácia:

Brzděný přední kolejový podvozek pro dvoucestná vozidla, sestávající z železničních kol uložených na rámu podvozku, vyznačující se tím, že železniční kola (1) jsou opatřena nosnými válci (5), přičemž rám podvozku je u každého silničního kola (9) opatřen alespoň dvěma zajišťovacími válečky (6, 7).

Kolejový podvozek pro mobilní zemní stroje a vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228825

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bureš Miroslav, Danča Jiří, Prášil Ludvík, Cerha Josef, Beneš Štěpán

MPK: B60F 1/04

Značky: podvozek, zemní, stroje, mobilní, vozidla, kolejový

Zhrnutie / Anotácia:

vynález řeší kolejový podvozek pro mobilní zemní stroje a vozidla, který umožňuje rychlé nastavení železničního dvojkolí, aniž by pneumatiky byly ve styku s kolejemi. Jeho podstata spočívá v tom, že osa /5/ železničního dvojkolí je suvně uložena v trubce rámu /l/ podvozku a prostřednictvím dvouramenné konzoly /13/ a čepu /12/ je připevněna k pístnici přímočarého hydraulického motoru /11/. Válec tohoto motoru je prostřednictvím druhého čepu /14/...