B25J 11/00

Dvojramenný mechanizmus na skladanie Rubikovej kocky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7114

Dátum: 05.05.2015

Autori: Sukop Marek, Hajduk Mikuláš, Varga Jozef, Ďurovský František

MPK: B25J 11/00, A63F 9/08, B25J 9/02...

Značky: rubikovej, mechanizmus, dvojramenný, skladanie, kočky

Text:

...boli v horizontálnej rovine. Pneumatický kyvný pohon rotuje s predmetom zovretým medzi čeľusťami v rozmedzí 0 ° až 90 °. Takto navrhnutá konštrukcia dvojrarnenného mechanizmu na Skladanie Rubikovej kocky je uspôsobená na presné manipulovanie a Skladanie Rubikovej kocky.Prehľad obrázkov na výkresochDvojramenný mechanizmus na Skladanie Rubikovej kocky podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkovNa obrázku l je...

Zariadenie a metóda na výmenu brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19447

Dátum: 03.09.2013

Autor: Multhammer Hans-jürgen

MPK: B24D 9/08, B24B 27/00, B25J 11/00...

Značky: brusného, kotúča, výměnu, metoda, zariadenie

Text:

...vo vzťahu na azda kruhovitú čelnú platňu. Potom sa odoberajúci prst vdruhom pohybe vedie proti brúsnemu kotúču. Tento pohyb sa dá považovať ako axiálny pohyb vo vzťahu na čelnú platňu. Napnutie brúsneho kotúča sa dosiahne spolu s dorazovým prvkom a naplnaclm zariadením. Naplnacie zariadenie pohybuje najmenej jeden odoberajúci prst v smere dorazového prvku, čím sa brúsny kotúč napne medzi odoberajúcim prstom a dorazovým prvkom.0019 Potom...

Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287824

Dátum: 26.10.2011

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B28B 1/08, B28B 7/08, B25J 11/00...

Značky: betonových, dielcov, výroby, obojstranných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby obojstranných betónových dielcov.

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4919

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B25J 11/00, B66C 1/62, B28D 7/00...

Značky: betonových, dielcov, výrobu, preklápacie, zariadenie

Text:

...zariadenie je tvorené rámom 6, na ktorom sú z jednej strany pripevnené pevné podpery 7 s jednou kladkou 9 a z druhej strany rámu 6 sú pripevnené Výkyvné podpery 8 s dvomi kladkami 9. Náprotivné kladky 9 sú umiestnené do drážok obruči 14, ktoré majú V priečnom reze tvar U. Homá časť obruči 14 je cez horné pozdĺžne nosníky 10 a konzoly 11 opatrená pevnou homou valčekovou dráhou 4, pričom jedna strana horných pozdlžnych nosníkov...

Zhrňovací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269552

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stassel Ladislav

MPK: B25J 11/00

Značky: zhrňovací, manipulátor

Text:

...33 a opetrených oválnyni otvorei 33 (obr.6 a obr. 8) zvielo poauvne uložené nŠrúrkech 33 ekrutiek 33. V dőeledku toho lopatky 33 vyvodzujů v zvieloo eeare len nevyhnutne potrebnú nininálnu eilu e pri zhrňovecoe pohybe rýchlo aledujú aj prípadná nerovnosti páeováho doprovníka 33 (obr.9). K vozíku 33 (obr.7) eů otočne pripojená dve kolieska 33 doeedejúoe ne hornú vodorovnú plochu rámu 33, aspoň jedno kolieeko 33 otočno a preetavitaĺne uložená...

Pojezdová jednotka závěsných manipulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267533

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kavulok Gustav, Zabystrzan Oto, Tacina Jan, Szopa Rudolf, Supik Stanislav, Vojnar Vilém, Moldrzyk Ervín, Lipka Stanislav

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátoru, jednotka, závěsných, pojezdová

Text:

...ojezdového suportu je zabezpečováno zásobníky maziva, které jsou pro tento účel namontovány na pojezdové jednotce.Príklad konkrétního provedení pojezdové jednotky dle vynálezu pro vybíjecí teleoperátor monolitních szrusek 2 hlubinných pecí je zobrazen na příložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pcjezdovou jednotku v podélném řezu, obr. 2 půdorys pojezdové jednotky,obr. 3 příčný řez středem pojezdového suportu, obr. A příčný řez...

Závesný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267171

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šmida Ladislav, Hučko Adolf, Kolář Jozef, Ondovčin Kamil, Beriac Rudolf, Škrípala Jozef

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátor, závěsný

Text:

...pôsobenie síl na nosné rameno a na závesnú dráhu vplyvom umiestnenia hnacej jednotky na zadnej časti nosného ramena, odstránenie vplyvu vahadla na prednú časť nosného ramena, rozšírenie funkčných možností závesného manipulátora zjednodušením jeho pracovného orgánu na tvar priamočiareho nosnika s posuvnou plošinou, ktorý možno vychyľovať do strán a ktorý je preto možné zameniteľným spôsobom striedavo vybavovat rôznymi prídavnými zariadeniami...

Vyvažovacie pružinové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247014

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B25J 11/00

Značky: zariadenie, pružinové, vyvažovacie

Text:

...ramena robota V celom rozsahu jeho pohybu. Príklad vyhotovenia vyvažovacieho pružinového zariadenia. je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na o-brj 1 je znázoärí nený nárysný pohľad na usporiadanie vyvažovaciebio zariadenia, na obr. 2 bokonrysný pohľadrna Vyvažovacie zariadenie a na vobr. 3 pohľadna priemyselný manipulátor,opatrený vyvažovacím zariadením podľa vynálezu.Vyvažovacie pružinové zariadenief pozostáva z upevňovacej...

Otočný manipulátor pro válcové pláště velkorozměrných nádob o různých průměrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kjueukov Janko Petrov, Ryžov Jevgenij Pavlovie

MPK: B25J 11/00, B23Q 3/18

Značky: pláště, válcové, průměrech, nádob, manipulátor, velkorozměrných, otočný, různých

Text:

...je upevhěn na pevném rámu l. Na vyčnívajícím konci vnitřní části 1 hřídele, je uložena prvni soustava 3 ramena na vyčnívajícím konci 2 hřídele je uložena druhá soustava á ramen.Ramena první soustavy 5 a ramena druhé soustavy 5 spolu svirají úhel daný okamžitou vzájemnou polohou vnější částí g hřídele a vnitřní části Š hřídele. Protínajíci se konce první soustavy 3 a druhé soustavy § jsou sčepovány. Upinaci válcovou plochu otočného...

Natáčivá pohonná jednotka ovládaná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246137

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hůlka Tomáš

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, pohonná, ovládaná, médiem, tlakovým, natáčivá

Text:

...rozměr-een jako upínací přírube 1 tělesa g. obě čele takto vytvořené kompaktní natáčivé pohonné jednotky jsou opetřene středicími víčlgy u. ľěleso g je spojene s pracovním válcem IZ o ose rovnobežne s rovinou čela upínací příruby j. Pracovní válec 11 je oboustranně opatřen neznázorněnými přívody/odpady tlekového média.Uvnítř pracovního válce 1 Z je posuvné uložen píst i pevně spojený s ozubeným hřebenem n. Do ozubeného hřebene 11 zapadá...

Stavebnicový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251522

Dátum: 16.07.1987

Autori: Miča Martin, Antala Lubomír, Ivánka Peter, Skoupa František, Poláček Jozef

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátor, stavebnicový

Text:

...ramena a obr. 4 znázorňuje .priklad uloženia hnacej tylče v ložiska vo vylože-nom konci primárneho ramena manipulátora.Základ Stavebnicové-ho manipulátora tvorí stĺvp 2, primárne rameno 3 a sekundárne rameno 4. Stĺp 2 je vytvorený kombináciou spojenia rôznych fdĺžok .násntałvcov 21. jeden koniec stĺpa 2 je pevne spojený s ,podstavou 1 .a druhý ikoniec stlpa 2 je opatrený vprírubou 5.Podstava 1 je .vytvorená z dosky obdĺžnikového alebo...

Lineárna jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 239823

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pineík Karel, Beran Zdenik, Khol Miroslav

MPK: B25J 11/00

Značky: lineárna, robota, priemyselného, jednotka

Text:

...spôsobuje posúvanie dvojice guličfkových maitic B, uloženej v puzdre 7. Puzdro 7 je pevne spojené s vozískom 2. Krútiaci moment na gulilčkovú skrutku 5 sa prenáša. pomooou prevodu 8, prostredníctvom rotač nélho servopohonu 4, upevnenom na konci nosnika 1. aKon-ce guličkovej skrutky 5 sú uložené v prnvom ložiskovom puzdre 1 U a v druhom ložiskovom puzdre 11, ktoré sú pripevrneně k nosníku 1. Vo vozíku 2 sú upevnené pevné kladłky 12 a...

Posuvná modulárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234887

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zelina Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: modulárna, jednotka, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná modulárna jednotka je určená najmä pre agregátnomodulárne a modulárne systémy účelovej i univerzálnej monoblokovej manipulačnej a robotizačnej techniky. Tvorí kompaktný celok, v ktorom pohyblivá časť posuvne uložená v nosnej časti a výkonový orgán sú dovybavené zabudovanou informačnoovládacou a silovoenergetickou sústavou pre vlastnú funkciu jednotky a jednotka je dokompletovaná zabudovanými informačnoovládacími a silovoenergetickými...

Vertikálna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 232617

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátora, vertikálna, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vertikálna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Jednotka pozostáva z pohyblivého a nosného stĺpa. Na hornom konci nosného stĺpu je upevnená prevodovka s motorom, ktorý prostredníctvom reťaze vyvodzuje pohyb pohyblivého stĺpa. Vlastné hmoty pohyblivých častí jednotky ako aj chápadlovej hlavice pripojenej na spodnú časť pohyblivého stĺpa sú...

Pozdĺžna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231788

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 11/00

Značky: pozdĺžna, jednotka, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je pozdĺžna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Pohon jednotky zabezpečuje rotačný motor s prevodovkou prostredníctvom reťaze. V jednotke je vytvorené dvojtyčové vedenie vertikálnej jednotky manipulátora a valivé vedenie nosných tyčí priečnej jednotky manipulátora. Snímače polohy sú ovládané narážkami nastaviteľne upevnenými a umiestnenými v...

Priečna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231787

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 11/00

Značky: priečna, manipulátora, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je priečna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Pozostáva z nosného rámu, jednostranne otvoreného, keď otvor je nekrytý pružnými pásmi využívanými zároveň pre vyvodenie pohybu pozdĺžnej jednotky manipulátora. Pružné pásy sú pri pohybe pozdĺžnej jednotky navíjané poťažne odvíjané na dva bubny vzájomne spriahnuté reťazou, pričom jeden bubon je...

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231786

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zelina Pavol, Smatana Juraj, Urban Pavol, Baláž Jaroslav

MPK: B25J 11/00

Značky: dvojvozíková, jednotka, nosníková, polohovaním, posuvná, narážkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním je určená pre pripevnenie a horizontálny priamočiary pohyb dvoch samostatných operačno-manipulačných ramien manipulátorov. Riešenie využíva dvojicu vzájomne prepojených samostatných vozíkov posuvne uložených na vodiacich lištách nosníka, opatrených rotačným pohonovým uzlom a výsuvným palcovým narážkovým mechanizmom, pričom prierez nosníka a vodiacich plôch umožňuje ľubovoľnú...

Zariadenie pre pohon ramena manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231778

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ňachaj Eugen, Kalafus Pavol, Antony Karol, Rybánsky Pavel

MPK: B25J 11/00

Značky: ramena, zariadenie, manipulátora, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je riešenie pohonu ramena manipulátora v dvoch pohybových osiach z jednej spoločnej hriadele hnacích vačiek, odkiaľ prevod pohybov na rameno manipulátora v jednej vetve zabezpečuje sústava pák a v druhej vetve zrkadlovo usporiadaný prevod ťažnými elemantami v rovnovážnom napnutom stave cez sústavu kladiek. Účelom riešenia je dosiahnuť vyššie parametre zdvihu a rýchlosti ramena manipulátorov pri nižšej vlastnej hmotnosti....

Bodovo riadený, portálový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231521

Dátum: 15.12.1986

Autori: Urban Pavol, Lukáč Rudolf, Zelina Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: riadený, manipulátor, portálový, bodovo

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený, portálový manipulátor s hydraulickým pohonom a narážkovým odmeriavaním určený pre operačnú manipuláciu v poloautomatických a automatických výrobných zariadeniach podľa vynálezu využíva otočno-výsuvnú časť upevnenú na výstupe základnej posuvnej dvojosovej pohyblivej časti, ktorá je posuvne uložená na nadúrovňovom nosníku, pričom koncová otočno-výstuvná časť pozostáva z jednej otočnej jednotky, na výstup ktorej je pripojený...

Zařízení k vyvažování gravitačních sil u kloubového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 235444

Dátum: 15.11.1986

Autori: Urban Bedřich, Chmela František, Chvála Břetislav, Souček Pavel

MPK: B25J 11/00

Značky: gravitačních, kloubového, vyvažování, robota, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vyvažování gravitačních sil u kloubového robota, opatřeného konsolou 2, otočně uloženou v základně 1, s níž je kloubově spojeno vertikální rameno 3, propojené kloubově s horizontálním ramenem 4. V ose III kloubu vertikálního ramene 3 a horizontálního ramene 4 je otočně uložena součást 8, na níž je vytvořena vačka 8b a která je opatřena kotevními otvory pro pružiny 9, 10, z nichž prvá tažná pružina 10, vyvažující...

Náražkový polohovací a tlmiaci blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 229544

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fritzký Miroslav, Merčiak Ján

MPK: B25J 11/00

Značky: tlmiaci, polohovací, narážkový

Zhrnutie / Anotácia:

Náražkový a tlmiaci blok je určený pre dvojhodnotové odmeriavanie uhlu při cyklickom pootáčaní dvojpolohovej rotačnej jednotky priemyselného robota alebo manipulátora. Účelom vynálezu je dosiahnutie presného uhlového polohovania rotačnej jednotky a tým aj koncového člena robota s možnosťou rýchleho prestavenia potrebných krajných uhlových polôh a dodatkového pootočenia horizontálných ramien priemyselného robota. Toto je dosiahnuté samostatným...

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228747

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zelina Pavol, Smatana Juraj, Hladký Miloš

MPK: B25J 11/00

Značky: bodovo, manipulátor, nadúrovňový, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor na hydraulický pohon s narážkovým odmeriavaním je určený pre operačnú manipuláciu s hriadeľovými súčiastkami vyšších hmotností najmä v bezobsluhových integrovaných výrobných zariadeniach. Manipulátor využíva operačnomanipulačnú jednotku posuvne uloženú na nosníku nadúrovňovo premosťujúcom technologickú a vychystávaciu jednotku, pričom operačnomanipulačná jednotka pozostáva z deleného vozíka vzájomne...

Modulárny priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240314

Dátum: 16.04.1985

Autori: Macho Vendelín, Šingliar Michal

MPK: B25J 11/00

Značky: modulárny, robot, priemyselný

Text:

...člen 8 môže mat jeden, alebo dva stupne volnosti pracovné rameno 10, má tri stupne volnosti. Každý stupeň voľnosti má svoj nezávislý pohon. Tlakové médium je dodavané s agregátu cez stojanovú rotačnü jednotku B k pohonu vertikálneho člena 8 a do pracovného ramena 1 U cez ramenovú rotačnú jednotku 14 k pohonu zapästiaa. Dutinyhriadela 3 každej rotačnej jednotky E, 14 is rúrkami 4 pracujú tak, že prívod tlakovej energie je vedený vo vnútri...