B06B 1/16

Zariadenie s výstupnou pulzujúcou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3824

Dátum: 08.06.2004

Autor: Nedeliak Daniel

MPK: E02D 3/074, B06B 1/16

Značky: výstupnou, pulzujúcou, zariadenie, silou

Text:

...podľa tohto technického riešenia je vybavené spojovacím prvkom na spojenie a prenos výstupnej sily s poháňaným telesom alebo zariadením. Je výhodné, ak takýto spojovací prvok, napríklad kĺbjc umiestnený na skrini tak, že umožňuje priestorovú uhlovú zmenu polohy skrine zariadenia oproti polohe poháňaného telesa alebo zariadenia. Takýmto usporiadaním sa získa možnost menit smer pôsobenia výstupnej sily vyvodenej zariadením podľa tohto...

Magnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270308

Dátum: 13.06.1990

Autor: Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: kmitů, budič, magnetický

Text:

...odstračuje magnetický budič kmltů pro shutłíování sypkých a plastických látek. zejmena betonových emösí. pohánöný elektromotorem podle vynálezca. Jeho podstata spočíva v tom. že se skladá z otočnóho disku upevnenňho na elektromotoru. proti .nůmuž je umístän homídisk. na jejichž přivrácených plochách jsou upravený alespoň dva permanenlní magnety. střídavö a opačnů polarizovanó.základní výhoda spočíva v možnosti doeałení nůkollkanasobnů...

Plynule regulovatelný budič vibrace s drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267746

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, plynule, drážkou, vibrace, regulovatelný

Text:

...v drážce, vytvořené v têlese vnitřního nevývažku. Tímto posunel se natáčí vnitřní nevývežek proti vnějšímu a tím dochází ke změně velikosti výslednice odstředivých síl obou nevývažků.výhoda řešení epočívá v ton, že celý oechanismua umožňuje výrazně zkrátít ovládání vzájemneho natáčení nevývažků, a tím zabudovat regulovatelný budíč víbrace do střednícha nalých válců s krátkýaí běhouny. Další výhodou je snížené opotłebení jednotlivých...

Budič vibrací s tlumeným pohybem nevývažku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267532

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bárta Jaroslav, Kalisch Jiří

MPK: B06B 1/16

Značky: tlumeným, budič, pohybem, nevývažku, vibrací

Text:

...Jdiče víbrací a také ve snížení hlučností stroje.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 zobrazen budič vibraci, který sestává 2 hřidele l, uloženého ve valivých ložiskách 2, pevné spojeného se skříní 2, jejíž vnitřní prostor je válcového tvaru a je v něm pohyblivé uložen nevývažek 5, opatřený prútočnýn otvorem Q. Průtočný otvor Q lze nahradit štěrbinou 1, vytvořenou seřiznutím části boku nevývažku 5, jak je znázorněno na obr. 2, nebo pouze vúli...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: pružné, pohon, straně, momentu, regulace, běhounu, vibrátorů, vibračního, zavěšení, výstředníkového

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259937

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, momentu, budič, předvolbou, vibrační

Text:

...sobě centricky uloženy v ložískách.Vnitřní nevývažek má na svém konci drážkování, ve kterém se posouvá objímka s výstupky. opačné výstupky jsou i na vnějším nevývažku. zasunutím objímky se spojí vnitřní a vnější nevývažek, čímž se dosáhne maximální výstředníkový moment. Výhoda víbračního budiče podle vynálezu spočíva v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění.Jsou odstraněny dorazy, které jsou u známých typů...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: snímání, výstředníkového, zařízení, velikostí, vibračních, stabilizaci, momentu, budičů

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Víceúčelová vibrační tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 258985

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mikeš Jaroslav, Procházka Jaroslav, Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrační, víceúčelová

Text:

...výstředníkově tyče je rovnoběžná s osou hřídele rotoru.Základní výhoda vibrační tyče podle vynálezu spočíva v tom,že umožňuje používat výstředníkové tyče, popřípedě trubky růz iných délek a hmotností podle požadovaných hodnot odstředivýchsil, v závislosti na zpracovetelnosti zhutňované látky, případně výstředníkové tyče či trubky různých délek e hmotnosti v téže víceúčelová vibrační tyči kombinovat a tím upravovat intené zitu vibrace v...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 258514

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulovatelný, vibrace, plynule, budič

Text:

...výstředníkového momentu. Ke jmenovaným výhodám přietupuje rovněž konstrukční jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněn na obr. 1 osový řez budičem vibrace a na obr. 2 radiální řez budičem vibrace.Budič vibrace s plynulou reýulací výstředníkového momentu (obr. 1) sestává z hřídele ll uloženého ve dvojici ložisek lg, lg, která jsou uchycena ve skříni 5 běhounu vibračního válce. Na povrchu hŕídele łł je v...

Plynule regulovatelný budič vibrace se dvěma pohyblivými nevývažky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258356

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: pohyblivými, dvěma, regulovatelný, plynule, vibrace, budič, nevývažky

Text:

...nevývažky.Budič vibrace podle obrázku je poháněn hydromotorem lg, jehož ozubené kolo ll hnací je v záběru s ozubeným kolem ll hnaným, pevně nasazeném na dutém hřídeli g. Dutý hřídel skříně uchycených ve skříni l běhounu vibračního válce. V plášti dutého hřídele l jsou do dvou otvorů, ohraničených vedením lg, lg a umístěných naproti sobě, vloženy dva pohyblivé nevývažky 3. 3. Pohyblivé nevývažky g. ll jsou v dané poloze ve vedení lg,...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, zajištěním, výstředníkového, regulaci, momentu, vibrace, nastavené, plynulou, polohy

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Budič s částečně usměrněnou vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257523

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: usměrněnou, budič, částečně, vibrací

Text:

...u těchto zařízení nejsou vystavení tak silným vibračním účinkům a důsledkům usměrněných vibraoí na rukojetích a sedadlech strojů lze snadno zabránit.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení budiče vibrace 5 částečně usměrněnou vibrací podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn budič vibrace v osovém řezu,obr. 2 je řez nevývažkem, v tomto případě ve tvaru vačky,obr. 3 je řez alternativním provedením budíče...

Vačkový generátor vln harmonického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257477

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čubanák Milan, Hudoba Miroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: převodů, harmonického, generátor, vačkový

Text:

...dôsledku znamená zníženie dynamickej únosnosti ložiska, a tým aj životnosti celej harmonickej prevodovky. Druhý spôsob axiálneho poistenia ložiska uvedené nevýhody odstraňuje, avšak axiálne príložky alebo poistné krúžky zvyšujú moment zotrvačnosti generátora vln, čo má nepriaznivý dopad na celkovú dynamiku pohonov príslušných zariadeniąUvedené nevýhody odstraňuje konštrukcia vačkového generátora vln harmonického prevodu podľa vynálezu...

Plávajúci vačkový generátor vln harmonického prevodu so zmenšeným momentom zotrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257453

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čubanák Milan, Hudoba Miroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: plávajúci, zotrvačnosti, generátor, momentom, vačkový, harmonického, převodů, zmenšeným

Text:

...ložiska.centrovaný na guličky deformovaného ložiska. sedlá separátora quličiek s montážnym otvorom alebo menším než priemer guličiek pružného ložiska umožňujú vylúčiť axiálne zaistenie separátora.Uvedená skutočnosť dovoľuje vytvorit vnútorný ložiskový krúžok pružného ložiska minimálnej šírky závislej len od tvaru obežnej dráhy guličiek a tým vytvorit užšiu eliptickú vačku qenerátora vln, čo V konečnom dôsledku znamená podstatné zníženie...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257336

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, regulovatelný, budič, plynule

Text:

...na vnitřním průměru zasahují do šroubovicových drážek, otáčejí proti sobě do požadované polohy. Otáčením hřídele s nevývažky vzniká odstředivá síla, jejíž velikost, mimo jiné, odpovídá vzájemnému nastavení nevývažků.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočívá v plynulé regulaci výstředníkového momentuod nuly do maximální hodnoty. Navrženým provedením dosáhneme toho, že posuv hřídele, potřebnýk nastavení výstředníků do krajní...

Dvoustupňový budič vibrace nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, výstředníkového, vibrace, dvoustupňový, momentu, nulováním

Text:

...nulování výstředníkového momentudosažení lepší kvality zhutnění a rovnosti zhutňovaného povrchu.Na připojených výkresech je znázorněno naobr. 1 - osový řez hudičem vibraceobr. 2 - tvar drážek a zářezů na vnitřní ploše otvoru pohyblivého nevývažku obr. 3 - poloha nevývažku s minimálním výstředníkovým momentemDvoustupňový budič vibrace (obr. 1) sestava 2 hřídele 5, uloženého ve dvojici ložisek É, §, která jsou uchycena ve skříni 3 běhounu...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, momentu, výstředníkového, budič, dvoustupňový, nulováním

Text:

...a střední výškou průřezu. Mezi pohyblivý nevývažek a hřídel může být s výhodou vložena pružina.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočivá v možnosti nulování výstřednikového momentu při reversaci pojezdu stroje. Při zastavování pojezdu umožňuje nulování výstředníkového momentu dosažení lepší kvality zhutnění a rovinnosti zhutňovacího povrchu.Na přiloženém výkrese je sohematicky na obr. znázorněn osový řez dvoustupňovým budičem s...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256442

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: dvoustupňový, budič, výstředníkového, momentu, vibrace, nulováním

Text:

...budič víbrace podle obr. 1 eeetává z hřídele g. uloženého ve dvojici ložisek 5, 1, která jsou uchycena ve ekříni g běhounu vibračního válce. Na hřídeli 3 jsou pevné uloženy dve nepohyblivá nevývažky ł, 3. mezi nimiž je ne oeezoní g hřídehg otočně uložsn pohyblivý nevývažek I 5. Nepohyblívé nevývažky ł. łl spojuje unašeč Z. Na povrchu hřídele 3 je v exiálním eměru vytvořena drážka Q. ve které je uložena exiálně posuvná tyč §,...

Dvoustupňový budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241610

Dátum: 01.01.1988

Autor: Maté Klára

MPK: B06B 1/16, E02D 3/074

Značky: vibrace, budič, dvoustupňový

Text:

...O nevývažkyse opirají různě předpjaté pružiny, které je drží v základni poloze tak, že výsledný moment nevývažků je roven nule. Při otáčeni budiče se odstředivé sily dvou nevývažků geometrickyodčitaji. Výsledná odstředivá sila je určena polohou nevývažků.Výhodou dvoustupňového budiče vibrace podle vynálezu je možnost rozběhu budiče při nulová hodnotě momentů nevývažků,a tím odstranění rezonance běhounů při rozběhu stroje. Další in výhoda...

Pohon vibračních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242354

Dátum: 01.12.1987

Autor: Medek Vladimír

MPK: B06B 1/16

Značky: pohon, vibračních, strojů

Text:

...se dosáhne buzení eliptickěho knitání pomocí dvou nevývyžkových budičů s nestejnou budicí silou, rotujících V opačnán smyslu bez vzájemné nuceně vazby a tím zjeñnodušení pohonu, čímž dojdd ke snížení výrobních nákladů, ke snížení nákladů na opravy a údržbu a dále ke zvýšení spolehlivosti poháněných vi bračníoh strojů.Podstata vynálezu je zřejmá z přiložených výkresů, kde obr. l znázorňuje uspořádání nevývažkových budičů vzhledem k těžišti...

Plynule regulovatelný budič vibrace s pohyblivým nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243352

Dátum: 15.09.1987

Autor: Míeek Petr

MPK: B06B 1/16

Značky: nevývažkem, plynule, vibrace, budič, regulovatelný, pohyblivým

Text:

...jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženćm výkresu je schematicky znázorněn príklad provedení budiče vihrace s plynulou regulací podle vynálezu, kde na výkresu je budič vibrace zobrazen v osovém řezu.Budič vibrece podle výkresu je poháněn łwdromotorem 13, jehož první ozubené kolo m je v záberu s druhým ozubeným kolem LL pevně nasezenám na dutém hřídeli a. Dutý hřídel g budiče vibraoe je uložen ve dvojici ložisek l, 1, která jsou pevně...

Elektromechanický příložný vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240656

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Mária

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrátor, příložný, elektromechanický

Text:

...vzpěr,čímž je forma namáhána příznivé. Dále víbrační lišta nebo vibrační hladič pro srovnání betonové plochy s nově upevněnym vibrátorem, povrch betonové plochy dokonale uhladí, nebot vibrátor upevněný rotační osou kolmo k hlazené ploše neodtrhává vibrační hledičx nebo lištu od hlazené plochy.Na připojeném výkresu je znázorněno rozdílné upevnění elektromechanického příložného vibrátoru na shodně vodorovné uloženou formu s upevňovacími...

Vibrátor s rotujícím nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250394

Dátum: 15.04.1987

Autori: Odstrčil Libor, Vraga Jindřich, Schneider Petr, Kubín Sáva

MPK: B06B 1/16, B06B 1/12

Značky: rotujícím, nevývažkem, vibrátor

Text:

...tak,aby eliniinoval průhyb hřídele, vznikající z odstředivé síly rotujících nevývažků prvního systéníu, které s cílem vyosení maximální odstředivé síly při minímálním průhybu hřídele jsou zpravidla situovány co nejblíže ke koncům hřídele.Výhodou tohoto provedení je, že průhyb hřídele je tímto způsobem eliminován při jakékoliv rychlosti otáčení hřídele vždy stejně. Nevýhodou však je podobné jako u prvně popsaného provedení nutnost...

Pohon vibračních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238095

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šmehlík Josef

MPK: B06B 1/16

Značky: strojů, pohon, vibračních

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se dosáhne usměrněného eliptického kmitání pomoci tří navyvážkových budičů bez vzájemné nucené vazby, a tím zvýšení spolehlivosti a snížení výrobních nákladů a dále snížení nákladů na opravy a údržbu. Podstata buzení usměrněného eliptického kmitání pomocí třech nevývažkových budičů podle vynálezu spočívá v tom, že osy dvou nevývažkových budičů jsou vzájemně rovnoběžné a osa třetího nevyvážkového budiče je na ně kolmá.

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klíma Karel, Kastner Petr, Machuta Pavel, Kocianová Květa, Bartoš Ján, Lotterová Marie, Smetanová Alena, Fiala Luděk, Staněk Václav, Uzel Josef, Novák Vladimír

MPK: B06B 1/16

Značky: odstředivé, člen, rotující, vyvozování, nastavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Dvouhřídelový vibrátor s rotujícími nevyvážky pro vyvozování přímočarých kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231710

Dátum: 15.07.1986

Autori: Neuwirt Bronislav, Tyrlík Jaroslav, Kouřil Jan, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Pastrňák Josef

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrátor, kmitů, dvouhřídelový, přímočarých, vyvozování, rotujícími, nevývažky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouhřídelového vibrátoru s rotujícími nevyvážky pro vyvozování přímočarých kmitů, sestávajícího ze dvou samostatných skříní vibrátoru, v jejichž bočních stěnách jsou valivě uloženy dvě rovnoběžné hřídele s nevyvážky,přičemž osy rotace obou hřídelů leží v rovině šířkové symetrie bočních stěn skříní vibrátoru, přičemž podstatou vynálezu je, že nejméně jeden z hřídelů 2, 2´ je uložen svou osou rotace excentricky vůči těžišti...