A47G 33/00

Štíhly vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6061

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, štíhlý

Text:

...výstuhy. Na obr. 2 je pohľad zhora na homú časť stromčeka od špicu vrcholca až po dolnú úroveň prstenca štvrtého odhora, a na obr. 3 je pohľad zhora na časť stromčeka od hornej úrovne prstenca siedmeho odhora až po dolnú úroveň najnižšieho prstenca.Na obr. 4 sú nakreslené samostatne vyššie prstence pri pohľade zhora, vľavo sú štyri najvyššie prstence,každý so štyrmi zúbkami, vpravo sú zakreslené pod nimi upevnené dva prstence, každý...

Združený vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5953

Dátum: 05.12.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04, A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, združený

Text:

...časťou malého rámového telesa, ktorá pozostáva z celého telesa l, a z k nemu súosovo odspodu pripevnenej malej rámovej zostavy j, a malé teleso l je tvorené predovšetkým nadrámovou časťou rámového telesa, ktorá pozostáva z vrcholcovej zostavy Q, a z k nej súbežne odspodu pripevneného súkolesia Z s tým, že veľká rámová zostava 4, a aj malá rámová zostava 5 sú tvorené súbežne na sebe upevnenými vodorovnýmí štvorcovými rámovými...

Končistý vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5774

Dátum: 06.06.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04, A47G 33/00

Značky: stromček, končistý, vianočný

Text:

...súčasťami vodorovného prierezu medzizúbkového vybrania.Na obr. 5 je prstenec druhý odhora, na obr. 6 druhý odspodu.Na obr. 7 je prstence tretí odhora, na obr. 8 tretí odspodu.Na obr. 9 je prstenec štvrtý odhora, na obr. 10 štvrtý odspodu. Na obr. 12 je prstenec piaty odspodu, vyšrafované sú súčasti vodorovného prierezu vybrania medzi dvojzubcarni a aj vodorovný prierez vybrania medzi dvomi vlastnými zubovými časťami dvojzubca. Na obr....

Stojanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5509

Dátum: 07.09.2010

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stojanový, stromček

Text:

...vodorovného platňového rámu 16, zo základu 17 a z nadstavby 18 s tým, že nadstavba 18 je upevnené na základ 17 súosovo odhora, a rám 16 súosovo rovnomeme prečnievajúco odspodu, pričom základ 17 predstavuje duté krížové teleso a nadstavba 18 predstavuje obrátené duté krížové teleso, a každé obvodové stojanovíté teliesko 12, a aj prípadné stredové stojanovité teliesko 13 tvoria krížové telesá, 1,5 až 4 -krát menšie ako je základ 17...

Prútový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5076

Dátum: 05.02.2009

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, prutový, vianočný

Text:

...ramená 3 a jednu stredová plošinku 5 medzi nimi, a prípadne ešte aj dve bočné plošinky 4, upevnené na tieto ramená z ich vonkajších strán, pričom bočné plošinky 4 a aj stredové plošinky 5 vodorovné platne, bočné plošinky 4 daného bočného nosníka sú navzájom zrkadlovo symetricke s tým, že ramená 3 sú zvislé platne, a ramená 3 daného dvojramenného bočného nosníka sú tiež navzájom zrkadlovo symetrické.Bočné zostavy sú bud celistvé, ak ramená 3...

Sviečky a svietniky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20216

Dátum: 09.10.2008

Autori: Murphy Michael, Barrett Michael

MPK: F21S 13/12, F21V 35/00, A47G 33/00...

Značky: sviečky, svietniky

Text:

...so svietnikom obsahujúcím telo ktoré má ústie, základňu a boky, ktoré pripájajú ústíe na základňu, pričom ústíe obsahujeotvor usporiadaný na prijatie sviečky a najmenej časť bokov zužujúcich sa dovnútra od ústiaku základni vyznačujúce sa tým, že najvnútomejší bod skosenej časti bokov definuje oko, ktoré má veľkosť, ktorá je menšia než veľkosť najširšej časti sviečky.Sviečku spočiatku pridržiava svietnik, pretože najširšia časť sviečky je...

Ihlanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4979

Dátum: 05.02.2008

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: ihlanový, vianočný, stromček

Text:

...nosníky 6, alebo vrcholcové diely aj s vrcholcovými nosníkmi 6, upevnenými na Vrcholcové diely odhora, alebo medzi vrcholcovými dielmi, alebo aj na vrcholcových dieloch, aj medzi nimi, prípadne vrcholcová zostava obsahuje aj vrcholec 7.Ihlanovité teleso predstavuje vodorovné zrezanú, nahor sa zužujúcu časť, ktorej bočné steny sú bud rovnoramenné lichobežníky/trojuholníky, alebo štvorce/obdĺžniky, pričom Vrcholcové teleso 8 predstavuje...

Mnohorámikový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4885

Dátum: 06.12.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, mnohorámikový

Text:

...rámikov s tým, že k homým okrajom rámikov druhého typu sú dolnou stranoupriamo pripojené premostenia rámíkov tretieho typu a premostenia medzi rámikmi vyššieho než tretieho typu sú odspodu, pripojené k homým okrajom, najbližších nižších pri ľahlých rámíkov prostredníctvom spojovacich valcových stlpikov a rohové premostenie rámíkov piateho typu, má vo rnútomej rohovej oblasti štvorcový otvor.Priľahlé vnútomé bočné úseky susedných rámíkov...

Špicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4876

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: špicový, stromček, vianočný

Text:

...horných strán, ozubených kolies 5 sú pripojené šišky 6, šiškové súbory 7 na valčekoch 8, šiškové komplexy 9, špicové telesá prvého, druhého a tretieho typu, priame pásové doplnky 10 a dodatky 11 a k vybraniam najnižšíeho ozubeného kolesa 5 sú pripojené prútové ochranné telieska 12.Najvyššie ozubené koleso 5 má n zúbkov, kde n je rovné aspoň 4 a odhora má vo vonkajších úsekoch nad svojimi zúbkami pripojené ovaloidové šišky 6, ktorých je tiež...

Nástavcový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4874

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, nástavcový

Text:

...polomerom zaoblenía oblúkových pásov 6 je odspodu bezprostredne pripojený svojím homým prstencom 3 k dolnému okraju obvodového plášťa menšieho prstencového útvaru 2 s menším polomerom zaoblenia oblúkových pásov 6, a to tak, že stredy oblúkových pásov 6 nižšieho prstencového útvaru 2 ležia vo zvislých rovinách, ktoré prechádzajú stredovou osou a úsečkami spojov oblúkových pásov 6 najbližšieho vyššieho prstencového útvaru 2, ak takýto...

Napodobenina konára ihličnatých stromov a zariadenie na výrobu tejto napodobeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4835

Dátum: 06.09.2007

Autor: Danczi Vojtech

MPK: A47G 33/00, A41G 1/00

Značky: tejto, ihličnatých, zariadenie, výrobu, konára, stromov, napodobenina, napodobeniny

Text:

...prievlakom 8, drôty so zatočenými plastovými vláknami prechádzajú cez ohrievací tunel 9. V ohrievacom tuneli 9 sú drôty so zatočenými plastovými vláknami vystavené teplote približne od 130 do 240 °C počas približne od l do 10 s. Uvedené rozsahy hodnôt sú len ilustratívne, a konkrétne hodnoty procesu sú nastavované v závislosti od rýchlosti vyťahovania drôtov,množstva zatáčaných plastových vlákien, použitého plastu vlákien a ich hrúbky, a...

Schodíkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4771

Dátum: 07.06.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, schodíkový, stromček

Text:

...kužeľa/ihlana sú z vonkajšej strany vodorovne prípevnené schodíky, a to bud samostatne, alebo zároveň pod sebou pospájané do schodísk 3 , pričom k homým stranám najvyšších schodíkov sú upevnené šišky 4, prípadne k vonkajším okrajom homých strán schodíkov, alebo k ich zvislým čelným stenám sú pripevnené zvislé ohradzovacie pásy 5, Schodík predstavuje bud celý dutý prstencový útvar 6, alebo jeho výsek 7, k bočným stranám ktorej sú prípevnené...

Rámový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4732

Dátum: 03.05.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, rámový

Text:

...zaoblení rohových vybraní 7 a vnútomých vybraní 9 rámov 8 s rovnakým poradovým číslom V základe 1, respektíve v prídavkoch 4 sú rovnaké, pričom čelné steny 13 všetkých zúbkov sú štvorcové, Rám 8 má rohové osi 12 a rámy 8 prídavkov 4 majú vnútomé osi 18, pričom rohová os 12 rámu 8 je priesečnicou dvoch pomyselných, zvislých rovín, ktoré prechádzajú stredmi čelných, stien 13 dvoch susedných rohových zúbkov 6, prislúchajúcimi susedným stranám...

Vystužený prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4678

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vystužený, vianočný, stromček, prstencový

Text:

...časť tvoria súosovo pod sebou pospájane vystužené prstencove útvary, a to buď všetky prvého typu, alebo všetky druhého typu, pričom vystuženýprstencový útvar prvého typu predstavuje dutý zúbkový alebo dvojzubcový prstenec s dolnou platňou 2 a homou platňou 3, vystužený výstuhou 1 s dolnou presahujúcou časťou 4. Výstuha 1 je v dolnom úseku presahujúco upevnená k vnútomému okraju dolnej plame 2, a homý okraj výstuhy l je pripevnený k hornej...

Podstavec pre prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4395

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: podstavec, stromček, prstencový, vianočný

Text:

...ihlíčnany a preto to bolo pre ne dostačujúce. Tiež takéto podstavce bolo väčšinou treba k stromčeku pripevňovať, prípadne ešte aj najskôr skladať.Prstencový vianočný stromček však má omnoho väčšie nároky na stabilitu a podstavec pre klasické umelé vianočné stromčeky by nebol aj tak použiteľný bez dodatočných technických pomôcok. Výhodou novonavrhnutého podstavca, okrem toho, že je jednoduchý a ľahký, je aj to, že ho pred použitím netreba...

Prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4393

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prstencový, stromček, vianočný

Text:

...šišku 6 v tvare dutého rotačného ováloidu, a k homému golieriku 5 má súosovo privarený vrcholec 7 v tvare dutého rotačného kužeľa bez podstavy, obráteného zaobleným špicom nahor, Takýto nerezový stromček sa vyznačuje tým, že zúbky l obyčajných zúbkových prstencov 3, aj dvojzubce 2 dvojzubcových prstencov 4 sú duté, vonkajšie a usporiadané po obvode symetricky, pričom najvyššie súkolesíe obsahuje prstence aspoň s tromi zúbkami 1, ak sa...

Spôsob výroby vianočných ozdôb a prípravky na ich upevňovanie pri vykonávaní tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284908

Dátum: 11.01.2006

Autori: Gajdošík Jan, Trtík Jaroslav

MPK: C03C 17/06, A47G 33/00, C23C 14/18...

Značky: vianočných, spôsob, výroby, spôsobu, tohto, upevňovanie, ozdob, vykonávání, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vianočných ozdôb, kde sa najskôr vyfúkne sklenený polotovar (1) požadovaného tvaru vianočnej ozdoby vybavený technologickou stopkou. Tento sklenený polotovar (1) sa prichytí do upevňovacieho prípravku a vloží sa do vákuového pokovovacieho zariadenia, kde sa vo vákuu na jeho povrch nanesie technológiou vákuového naparovania alebo technológiou vákuového naprašovania vrstvička kovov, prípadne ich zliatin, s hrúbkou 1 až 7 mikrónov....

Veľkonočný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4637

Dátum: 01.12.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: veľkonočný, stojan

Text:

...7 má po vonkajšom obvode vytvorenú aspoň jednu skupinu prelíačenin 21, v ktorých sú uchytené širším koncom poležiačky kraslice 8 s tým, že preliačeniny 21 v jednej skupine sú symetricky usporiadané po obvode nosiča 7 v rovnakej výške, a že počet prelíačenin 21 v skupine a tiež počet pásov 9 jedného zúbka 2 je rovný n/2 a prípadné ďalšie skupiny prelíačenin 21 s ďalšími upevnenými kraslicami 8 sú na nosiči 7 vytvorené vyššie a vyššie s...

Umelá čečina a výrobky z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2323

Dátum: 10.12.1999

Autor: Markó Alexander

MPK: A46B 3/18, A47G 33/00

Značky: čečina, výrobky, umělá

Text:

...tvoriaci pás v ovinutom stave, obr. 2 znázorňuje tvoriaci pás usporiadaný do skrutkovice. Obr. 3 znázoruje upevnenie umelej čečiny k nosnému prvku, pričom SA je prostredníctvom spojovacieho prvku, 3 B je priame upevnenie a 3 C prostrednictvom spojovacieho prvku s ohnutím čečiny do priestoru. Obr. 4 znázorňuje usporiadanie nosného prvku, pričom obr.5 až 13 znázorňujú variantné uskutočnenie nosných prvkov.Príklady uskutočnenia technického...