Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu identifikácie zlúčenín, ktoré inhibujú replikáciu herpesvírusov.0002 Čeľaď herpesvírusov sa člení na tri subčelade alfa herpesvírusy (napr. Herpes simplex vírus typ 1 a 2 HSV 1 a HSV 2), beta herpesvírusy (napr. cytomegalovírus HCMV) a gama herpesvírusy (napr. Epstein-Barrovej vírus0003 Infekcia herpesvírusmi sa prejavuje vždy podľa typu virusu v ochorení rôznych orgánov, ako kože, Iymfatického systému alebo centrálneho nervového0004 K infekciám beta herpesvírusom HCMV dochádza väčšinou počas detstva a prebiehajú spravidla subklinicky. Hodnota zamorenia u dospelých je preto vo svete velmi vysoká (vždy podľa skúmanej populácie až z 90 ).0005 V čeiadi herpesvírusov vedie cytomegalovirus k najvyšším hodnotám úmrtnosti u pacientov so zoslabenou imunitou. Toto sa odvodzuje ztoho, že cytomegalovírusy spôsobujú u týchto osôb život ohrozujúce, generalizované0006 U tehotných žien môžu mať infekcie HCMV za dôsledok ťažké0007 Vírusové častice herpesvírusov majú priemer asi 150 až 200 mm a skladajú sa zrôznych pre vírus esenciálnych štruktúrnych proteínov. Vo vnútrajšku častíc sa nachádza virus-core - fibriláma proteinová matrica, s ktorou je asociovaný dvojzávitnicový lineárny DNA genóm. Core je obalený ikozaedrickým kapsídom, ktorý pozostáva zo 162 kapsomérov. Hlavný kapsidový protein (Major-Capsid-Protein, MCP) humánneho cytomegalovirusuje označovaný ako UL 86.0008 Vírusový proteín UL 80 sa procesuje z aspoň troch rôznych proteínov,ktoré hrajú úlohu pri zreti kapsidov. Najčastejšou formou je pri tom assembly0009 Tvorba virusových častíc - najprv sa tvoria B-kapsidy - sa kontroluje prekurzorovým komplexom z UL 86 a AP, ktorý je zodpovedný za translokáciu MCP (UL 86) v bunkových jadrách. V bunkových jadrách podporuje AP tvorbu štruktúr, ktoré tvoria internú mriežku vnútri B-kapsidov. Do hotových B-kapsidov sa obalí virusová DNA, pričom AP sa zvírusových častíc odvedie. Infekčnévírusové častice, obsahujúce DNA, sa označujú tiež ako C-kapsidy.0010 Na profylaxiu HCMV infekcie nie je dosiaľ k dispozícii žiadna očkovacia látka. Na terapiu HCMV infekcie sa prevažne používa ganciclovir, ktorý však spôsobuje silné vedľajšie účinky.0011 Ztoho vyplýva dlho trvajúca potreba zlepšenej a predovšetkým prijateľnej HCMV terapie. Dopyt po zlepšenej HCMV terapii je posilnený tým, že sa jednak vo zvýšenej miere uskutočňujú transplantácie orgánov a okrem toho počet HIV infikovaných neustále stúpa. U oboch skupín pacientov môže dochádzať na základe imunosupresie ku komplikáciám na základe HCMV reaktivácie alebo HCMV infekcie. Preto je tu výrazne nutná zlepšená HCMV0012 Cieľom je inhibovať replikáciu herpesvírusov. Toto je možné pomocou zlúčenín, ktoré cielia na Major Capsid Protein a pri tom neinhibujú tvorbu Ckapsidov, ale inhibujú tvorbu B-kapsidov. Vírusy, selektované na rezistenciu voči týmto zlúčeninám, vykazujú jednu alebo viac mutácií v géne, kódovaného pre Major Capsid Protein.0013 VEP 0 860 700 A 2 je opísaný spôsob identifikácie antivírusových zlúčenín, ktoré interagujú s Major Capsid Proteinom VP 5 z HSV-1.0014 V US 2001 / 0007877 A 1 je opísaný spôsob, v ktorom sa skúma inhibícia tvorby komplexu medzi Major Capsid Proteinom z cytomegalovirusu aScaffolding Protein Peptidom pomocou testovacej substancie.0015 Úlohou predloženej prihlášky je vypracovať spôsob identifikácie zlúčenín s týmto novým mechanizmom účinku s aktivitou voči herpesvirusom.0016 Táto úloha bola vyriešená spôsobom, ktorý sa vyznačuje tým, že sai) herpes vírusy uvedú do kontaktu s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou proti herpesvirusom sa vrámci predloženého vynálezu rozumie spôsob, pri ktorom sa skúšajú novéalebo známe zlúčeniny na svoju aktivitu proti herpesvirusom.0018 Herpesvírusy sú pri tom napríklad beta-herpesvírusy, obzvlášť humánny cytomegalovírus, obzvlášť HCMV kmene Ad 169 (ATCC VR - 538) alebo Davis (ATCC VR - 807). Výhodné nie je použitie kmeňa HCMV - Towne(ATCC VR - 977), lebo tento už nesie mutáciu v UL 86 géne (P 1189 T), ktorá vedie k zodpovedajúcej rezistencii voči látkam, pôsobiacim podľa tu opisanému0019 Prekvapivo boli zistené testovacie zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú jedinečným mechanizmom účinku. Pri kultivácii HCMV pri substančnom tlaku je pripustená tvorba B-kapsidov, zatial čo je potlačená tvorba infekčných Ckapsidov. zachovanie tvorby V-kapsidov pri antivirusovom spracovaní by mohlo predstavovať potial výhodu, než že B-kapsidy ako imunogén vpriebehu vírusového replikačného cyklu najskôr zostanú prítomné, čo sa napríklad v priebehu znova zosilneného imunitného systému javí ako výhodné pre z tohovyplývajúcu špecifickú imunitnú obrannú reakciu.0020 Pri sekvenčnej analýze cytomegalovírusov, ktoré sú rezistentné voči testovacím zlúčeninám, boli prekvapivo zistené len mutácie v kapsid proteíneUL 86. 0021 Vzhladom na to, že tieto mutované vírusy môžu rást pri substančnomtlaku, dá sa ztoho urobiť záver, že testovacie substancie u senzitívnych divokých typov vírusov priamo pôsobia na tomto proteíne. Elektrónovámikroskopia a molekulárne biologické skúšky ukazujú, že substanciami je inhibovaná enkapsidizácia vírusovej DNA a tým tvorba C-kapsidov. Neovplyvnená je replikácia vírusovej DNA a tvorba DNA bez nezrelých kapsidov (B-kapsidov). V porovnani sDNA-replikačným inhibítorom Ganciclovirom, používaným v klinike ako HCMV medikament, neprebieha za vplyvu substancií podľa vynálezu žiadna inhibícia syntézy DNA a expresia neskorších HCMV génov. VUL 86 zistené mutácie sa vyskytujú výhodne v dvoch oblastiach. PNá oblasť sa rozprestiera v pozícii aminokyselín 439 až 6890022 Antivírusový účinok sa môže jednak uskutočniť priamou interakciousubstancie s UL 86 alebo môže tiež na UL 86 pôsobiť cez nepriamy efekt.0023 Podla tohto nového a prekvapivého mechanizmu účinku -pôsobiace antivírusové substancie sa môžu získať ešte ďalšími metódami, ako je napr. molekulárny modeling za pomoci trojrozmernej štruktúry Major Capsid Proteinu, molekulárny modeling, vychádzajúci zo známych UL 86 inhibitorov a podobne. Pri tom ide o metódy bežne známe odborníkom.0024 O funkciách a interakciách UL 86 počas zretia kapsidov a obalovania DNA sa vie málo (Nood a kol., J. Virol, 1997, 71, 179 - 190).0025 Vsúčasnej dobe dostupné medikamenty proti HCMV nie sú na základe silných vedľajších účinkov ideálne. Vysoko intenzívne testovanie veľkých súborov substancií viedlo vposlednej dobe kinhibítorom, ktoré napádajú ďalšie virusové ciele (Wathen, Rev med Virol, 2002, 12, 167 - 178). Tu opisovaný mechanizmus účinku ukazuje prekvapívú novú opciu, ako jemožné replikáciu herpesvírusov inhibovať pomocou zlúčenín.0026 Identifikácia Major Capsid Protein viažucich zlúčenín sa môže uskutočňovať vyčistenim kapsidov, rekombinantnou expresiou Major Capsid Protein-u alebo čiastkových fragmentov Major Capsid Protein-u a meraním na proteín, príp. fragment proteínu viazanýchv substancií (napr. HPLC,vytesňovanie fluoreskujúcich peptidov, vytesňovanie aptamérov, diverznéspektroskopické metódy a pod.), pričom tieto metódy sú odborníkom známe.0027 Ďalej je identifikácia možná nasledujúcim spôsobom stestovacími

MPK / Značky

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: inhibície, spôsob, replikácie, herpesvírusov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/92-e2425-sposob-inhibicie-replikacie-herpesvirusov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov</a>

Podobne patenty