Kapsula pre ingredienciu na prípravu nápoja

Číslo patentu: U 7522

Dátum: 01.08.2016

Autor: Lapšanský Milan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kapsuly pre ingredienciu na prípravu nápoja.V súčasnosti sú z praxe, ale aj z patentovej literatúry známe rôzne typy kapsúl určených na výrobu nápojov V zariadeniach vstrekujúcich horúcu tlakovú vodu alebo paru do kapsuly, ktorá obsahuje ingredienciu na prípravu nápoja. lngrediencia na prípravu nápoja je V popisovanom type kapsúl uzatvorená pomocou fólií,obvykle hliníkových. Pred dnom kapsuly je umiestnená otváracia platňa s prvkami na perforáciu spodnej uzatváracej fólie. Pri zavedení tlakovej vody alebo pary do kapsuly, čo sa deje zavedením vstrekovacej ihly cez hornú uzatváraciu fóliu, sa ingrediencia začne premiešavat s vodou a tiež sa tlakom na otváraciu platňu perforuje spodná uzatváracia fólia. Otváracia platňa je jednak vybavená otváracími prostriedkami, čo sú zvyčajne hroty, a tiež obsahuje otvory na pretekanie kvapaliny a tiež v niektorých prípadoch aj ventilové prostriedky, ktoré majú za úlohu zabrániť ďalšiemu vytekaniu kvapaliny, resp. nápoja po zastavení prívodu tlakovej vody alebo pary. Otváracia platňa je na strane opačnej od otváracích prostriedkov zvyčajne vybavená labyrintom zvyčajne tvoreným sústavou priehradiek, ktorý slúži na premiešanie ingrediencie s vodou predtým, ako z výpustného konca kapsule vyteká hotový nápoj.V európskej patentovej prihláške EP 06011671 je opísaná kapsula s otváracou platňou obsahujúcou ventilový prostriedok a perforačné prostriedky. V prihláške WOZOOB/ l 16818 je opísaná kapsula s ventilovým prostriedkom na platni a tiež s perforačnými prostriedkami. Okrem týchto prostriedkov platňa obsahuje aj kapilárne otvory. V ďalšej európskej prihláške EPO 8 l 00448 je opísaná kapsula, kde ventilový prostriedok umiestnený na platni spolupracuje so stenou kapsuly. Takisto zo spodnej strany platne sú usporiadané kruhy s vybraniami, t. j. labyrint. Podobné riešenia sú opísané aj v prihláškach EP 05104016 a WO 2007/ 141202. Opísané riešenia obsahujú na otváracej platni tiež ventilový prostriedok a/alebo kapilárne otvory, čo je jeden z faktorov, ktorý komplikuje výrobu kapsuly, a tým rastú aj finančné náklady nevyhnutné na jej produkciu.Primárnym cieľom uvedených riešení je zabrániť ďalšiemu vytekaniu kvapaliny, resp. nápoja po zastavení prívodu horúcej tlakovej vody alebo pary, pričom pretekanie kvapaliny, resp. premiešanie ingrediencie a kvapaliny, nie je prakticky nijako riadené a prebieha spontánne pri prechode cez otváraciu platňu. Kvapalina s ingredienciou pretečie v podstate cez celú plochu uvedenej platne do labyrintu pod uvedenou platňou. Z tohto dôvodu nie je dráha kvapaliny s ingredienciou cez labyrint smerom k výtoku z kapsuly vždy najdlhšia, čo je podstatné z hľadiska dokonalého premiešania a rozpustenia ingrediencie v kvapaline, a tiež zachytenia čo najväčšej časti prípadných pevných zvyškov vo výslednej kvapaline, resp. nápoji. Toto má pritom podstatný vplyv na kvalitu, resp. chuť a vzhľad pripraveného nápoja.Úlohou predloženého úžitkového vzoru je vytvorit takú konštrukciu kapsuly, kde kvapalina s ingredienciou bude dokonale pretekať, teda čo najdlhšou dráhou, cez labyrint alebo kaskády, na ktorých dochádza pri príprave nápoja k dokonalému premiešaniu nápoja a zachyteniu usadenín. Týmto sa získa lahodný nápoj.Uvedená úloha je splnená a nedostatky existujúcich technických riešení (existencia ventilového prostriedku, existencia priechodných alebo priechodných kapilárnych otvorov nachádzajúcich sa na celej ploche otváracieho disku) sú odstránené kapsulou podľa tohto technického riešenia.Kapsula pre ingredienciu na prípravu nápoja podľa tohto technického riešenia obsahuje zásobný priestor s ingredienciou, ktorý je ohraničený stenou kapsuly, jednou uzatváracou fóliou pevne spojenou s horným lemom kapsuly a druhou uzatváracou fóliou spojenou so stenou kapsuly na osadení pred dnom kapsuly, disk,ktorý je uložený v kužeľovom uložení v osadení pred dnom kapsuly, kde na spodnej strane disku je vytvorený labyrint a usmerňovací výstupok korešpondujúci s výpustným otvorom na dne kapsuly a na ploche kužeľového uloženia sú vytvorené kanáliky spájajúce priestor nad a pod diskom, pričom labyrint medzi dnom kapsuly a diskom je vytvorený z aspoň jednej sústrednej lamely na disku, ktorá sa nedotýka dna kapsuly a aspoň jednej sústrednej lamely integrovanej s dnom kapsuly, ktorá sa nedotýka disku, ktorého podstata spočíva v tom, že disk je na hornej strane v strede vybavený zbernou jamkou, z ktorej sú smerom k okraju disku vyvedené odvádzacie kanáliky, pričom kanáliky sú prekryté uzatváracou fóliou spojenou so stenou kapsuly na osadení pred dnom kapsuly a uzatváracia fólia je nad zbernou jamkou zoslabená.Výhodné je, ak je disk na hornej strane v okrajovej časti vybavený aspoň jednou obvodovou stenou,na ktorej hornej strane sú vytvorené malé prietokové drážky, pričom drážky sú prekryté uzatváracou fóliou spoj enou so stenou kapsuly na osadení pred dnom kapsuly.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie Vysvetlené na pripojených výkresoch na ktorých znázorňujeobrázok 1 kapsulu podľa tohto technického riešenia V celkovom pohľade zvonku V axonometrii, obrázok 2 kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zhora, bez uzatváracích fólií, obrázok 3 kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zboku V reze roVinou A-A z obrázka 2,obrázok 4 disk pre kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zhora zboku V axonometrii,obrázok 5 disk pre kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zhora, obrázok 6 disk pre kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zboku V reze z obrázka 5, obrázok 7 Variant disku pre kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zhora zboku V axonomet ni,obrázok 8 variant disku pre kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zhora,obrázok 9 Variant disku pre kapsulu podľa tohto technického riešenia V pohľade zboku V reze z obrázka 7.Uvedené príklady uskutočnenia opisujú kapsulu l podľa obrázka 1 až obrázka 3 a disk g pre kapsulu l podľa obrázka 4 až obrázka 9.Kapsula l a disk g pre kapsulu l pre ingredienciu na prípravu nápoja, kde kapsula l má kónický tvar a zužuje sa od horného lemu Q smerom dole. Ingredienci,a resp. ingrediencie sa nachádzajú V zásobnom priestore 4 kapsuly l. Tento zásobný priestor 4 je zhora ohraničený uzatVáracou fóliou pevne spoj enou s horným lemom Q a zdola uzatVáracou fóliou dosadajúcou na disk g. UzatVáracie fólie nie sú na obrázkoch znázornené, ale ich Vyhotovenie je známe zo stavu techniky. Disk g je uložený svojou kužeľovou plochou Q na svojom obvode V kužeľovom uložení Z vytvorenom V osadení Q V spodnej časti kapsuly l. Kužeľová plocha Q je V tesnom kontakte s kapsulou lV osadení Q sú na ploche kužeľoVého uloženia Z vyhotovené kapilárne kanáliky Q spájajúce zásobný priestor 4 a priestor pod diskom g. Kužeľová plocha Q disku g môže byť po obvode V kužeľovom uložení Z Zvarená alebo zlepená.Pod osadením Q na vnútornej ploche kapsuly l, resp. na dne 2 kapsuly l sú V tomto príkladom uskutočnení vytvorené dve sústredné lamely Q tvoriace jednu Časť labyrintu. Dno 2 kapsuly l obsahuje Výpustný otvor 1 1 .Disk g je na hornej strane V strede vybavený zbernou jamkou Q, z ktorej sú plynulým prechodom a ďalej smerom k okraju disku vyvedené odvádzacie kanáliky Q. Odvádzacie kanáliky Q sú prekryté uzatVáracou fóliou spojenou so stenou kapsuly na osadení Q pred dnom 2 kapsuly l. Táto uzatváracia fólia je nad zbernou jamkou Q zoslabená. Zoslabenie uzatváracej fólie V mieste nad zbernou jamkou Q je možné vyhotoviť napríklad čiastočným narezaním uzatváracej fólie. Uvedené vyhotovenie disku je konkrétne zobrazené na obrázkoch 7 až 9.Vo Výhodnom vyhotovení disku g, ktoré je znázornená na obrázkoch 4 až 6, je disk g na hornej strane V okrajovej časti vybavený aspoň jednou obvodovou stenou Q, na ktorej hornej strane sú vytvorené malé prietokové drážky 17. Prietokové drážky 17 sú tiež prekryté uzatVáracou fóliou spojenou so stenou kapsuly na osadení Q pred dnom 2 kapsuly l. Tieto obvodové steny Q s malými prietokovými drážkami 17 jednak plnia funkciu labyrintu, t. j. zabezpečujú dobré premiešavanie nápoja, a jednak podporujú uzatváraciu funkciu, t. j. po Vytečení nápoja a skončení pôsobenia tlaku V kapsule l sťažujú bez prítomnosti tlaku ďalšie samovoľné, nežiaduce, Vytekanie nápoja z kapsuly l, cez Výpustný otvor Q. V prípade, ak sú tieto prietokové drážky 17 V rozmeroch, kedy dochádza ku kapilámemu javu, môžu tiež zabezpečovať uzatváranie kapsuly pred pretečením kvapaliny po ukončení pôsobenia tlaku.Ďalej je otvárací disk g na spodnej strane vybavený centrálnym výstupkom Q korešpondujúcim s Výpustným otvorom Q a dvomi sústrednými lamelami Q, tvoriacimi druhú časť labyrintu tak, aby po vložení disku g do kapsuly l tieto zapadli medzi sústredné lamely Q, čím sa vytvorí úplný labyrint. Na vytvorenie labyrintu je potrebná minimálne jedna lamela Q na dne 2 kapsuly l a minimálne jedna lamela Q na otváracom disku g.Kapsula l podľa tohto technického riešenia pracuje nasledovným spôsobom. Do zásobného priestoru 4 sa známymi prostriedkami privedie horúca tlaková Voda, pričom sa zmieša s ingredienciou. Pôsobením tlaku kvapaliny sa spodná uzatváracia fólia V mieste je zoslabenia nad zbernou jamkou Q pretrhne. Kvapalina preteká do zbernej jamky Q a odtiaľ je odvádzacími kanálikmi Q odvádzaná k okraju disku g, kde kapilárnymi kanálikmi 15 preteká pod disk g, kde preteká prakticky najdlhšou dráhou cez labyrint tvorený lamelami Q a Q až do výpustného otvoru Q.Pri použití výhodného vyhotovenia disku z, podľa obrázka 4 až obrázka 6, je princíp práce rovnaký, ako bolo opísané V predchádzajúcom odseku. V tomto prípade Však kvapalina pred pretečením cez kapilárne kanáliky Q navyše prechádza cez prietokové drážky 17 na obvodových stenách Q na okrajovej časti disku g.Pri uvedenom usporiadaní bude kvapalina, resp. nápoj zo zásobného priestoru í, pretekať najdlhšou možnou dráhou cez labyrint tvorený prakticky už obvodovými stenami Q a ďalej lamelami Q a g. Takéto usponadanie vytvára kaskády, na ktorých dochádza k maximálnemu premiešaniu nápoja a zachyteniu usadenín,čiže sa získa homogénny a kvalitný nápoj. Prietokové drážky Ľ pritom významnou mierou prispejú k zadržaniu kvapaliny V kapsule 1 po skončení pôsobenia tlaku, t. j. po ukončení prípravy nápoja, kedy je ďalšie vytekanie kvapaliny z kapsuly l nežiaduce a primárne je zabezpečované kapilárnymi kanálikmi Q.1. Kapsula pre ingredienciu na prípravu nápoja obsahujúca zásobný priestor s ingredienciou, ktorý je ohraničený stenou kapsuly, jednou uzatváracou fóliou pevne spojenou s horným lemom kapsuly a druhou uzatváracou fóliou spojenou so stenou kapsuly na osadení pred dnom kapsuly, disk, ktorý je uložený V kužeľovom uložení V osadení pred dnom kapsuly, kde na spodnej strane disku je vytvorený labyrint a usmerňovací Výstupok korešpondujúci s Výpustným otvorom na dne kapsuly a na ploche kužeľového uloženia sú Vytvorené kapilárne kanáliky spájajúce priestor nad a pod diskom, pričom labyrint medzi dnom kapsuly a diskom je vytvorený z aspoň jednej sústrednej lamely na disku, ktorá sa nedotýka dna kapsuly a aspoň jednej sústrednej lamely integrovanej s dnom kapsuly, ktorá sa nedotýka disku, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že disk (2) je na hornej strane V strede vybavený zbernou jamkou (5), z ktorej sú smerom k okraju disku vyvedené odvádzacie kanáliky (12), pričom odvádzacie kanáliky (12) sú prekryté uzatváracou fóliou spojenou so stenou kapsuly ( 1) na osadení (8) pred dnom (9) kapsuly (1) a uzatváracia fólia je nad zbernou jamkou (5) zoslabená.2. Kapsula podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že disk (2) je na hornej strane V okrajovej časti vybavený aspoň jednou obvodovou stenou (16), na ktorej hornej strane sú Vytvorené prietokové drážky (17), pričom prietokové drážky (17) sú prekryté uzatváracou fóliou spojenou so stenou kapsuly (l) na osadení (8) pred dnom (9) kapsuly (l).

MPK / Značky

MPK: B65D 85/804, A47J 31/34

Značky: ingredienciu, nápoja, přípravu, kapsula

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u7522-kapsula-pre-ingredienciu-na-pripravu-napoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsula pre ingredienciu na prípravu nápoja</a>

Podobne patenty