Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá

Číslo patentu: U 7102

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hrdlička Libor, Šimon Pavel

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kompozitného mostného dielca pre koľajové vozidlá obsahujúceho z hornej a spodnej strany oceľové nosmky orientované hrebeňrni do spájajúceho konštrukčného betónu vystuženého oceľovou výstužou.V súčasnosti je známy celý rad technických riešení, ktoré sa zaoberajú vodorovnou nosnou konštrukciou železničného mosta. Väčšina železobetónových, spriahnutých aj oceľových konštrukcií je v súčasnosti riešená ako konštrukcia so štrkovým koľajovým lôžkom. Štrkové koľajové lôžko zvyšuje balastné zaťaženie na moste a tiež zvyšuje stavebnú výšku mosta, čím sa myslí vzdialenosť medzi temenom koľajnice a dolnou hranou nosnej konštrukcie, pod ktorou začína využiteľný voľný priestor pod mostom.Iné známe riešenia sú železničné mosty s otvorenou prvkovou mostovkou z drevených mostníc, teda bez koľajového lôžka. Tento typ železničných mostov sa už v súčasnosti nebuduje. Dôvodov, prečo sa tento typ železničných mostov už nestavia, je viac, vysoká hlučnosť, Životnosť drevených mostníc, zmena tuhosti koľajnice pri prechode z poľa do železničného mosta atď. Tieto konštrukcie železničných mostov sa dnes len opravujú či celkovo rekonštruujú. Ich výhodou však bola a je nízka stavebná výška. Práve kvôli nízkej stavebnej výške ich nie je možné bez úpravy nivelety koľajnice či prehĺbení priestoru pod mostom nad vodou efektívne nahradiť novším riešením, ktoré by eliminovalo ich technické nedostatky či opotrebovania.Uvedené známe riešenia nahrádzajú priamo prechádzané železobetónové mosty či priamo prechádzané spriahnuté mosty bez koľajového lôžka. Nevýhodné je, že známe súčasné riešenia majú koľajnice vrátane upevňovadiel umiestnené na rovnej nosnej konštrukcii. Majú teda opäť vyššiu stavebnú výšku.Je tiež známe vyhotovenie kompozitného mostného dielca podľa CZ úžitkového vzoru č. 25257, ktorého podstata spočíva najmä v tom, že pozostáva z aspoň dvoch dvojíc oceľových nosníkov, usporiadaných stojkami proti sebe a spojených konštrukčným betónom, pričom medzi hornou dvojicou oceľových nosníkov je vybranie na uloženie koľajnice.Nevýhodou tohto riešenia je okrem iného nespoľahlivé odvodnenie vybrania na uloženie koľajnice. Za nevýhodu je nutné považovať aj vyššiu spotrebu konštrukčného betónu, a tým aj väčšiu váhu kompozitného mo stného dielca.Úlohou tohto technického riešenia je V čo najväčšej miere odstrániť nedostatky stavu techniky a vytvoriť čo najjednoduchšiu konštrukciu kompozitného mostného dielca pre koľajové vozidlá obsahujúce z hornej a spodnej strany oceľové nosníky orientované hrebene do spájajúceho konštrukčného betónu vystuženého oceľovou výstužou podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä v tom, že aspoň jeden nosník na hornej strane kompozitného mostného dielca je usporiadaný na jeho zvýšenej strednej časti, pričom na plochách po stranách zvýšenej strednej časti sú vyvýšené miesta na systémové upevnenie koľajnice.S ohľadom na odvádzanie vody z kompozitného mostného dielca sa javí výhodné, keď plochy po stranách zvýšenej strednej časti sú sklonené k bokom kompozitného mostného dielca.Z toho istého dôvodu sa javí účelné, keď vyvýšené plochy na uloženie koľajnice sú naklonené opačne ako plochy po stranách, na ktorých sú usporiadané.Z hľadiska uloženia koľajníc a odvodnenia podvalu sa javí výhodné, keď zvýšené plochy na systémové upevnenie koľajnice sú vybavené vymedzovacími ozubom, pričom na zvýšenej ploche pred ozuby a bočnými stenami zvýšenej strednej časti sú zárezy na systémové upevnenie koľajnice.Z montážneho hľadiska a na dobrý odvod vody sa javí výhodné, ked zo spodnej strany je vybavený odkvapovými prevismi.Na odstránenie namáčania spodnej strany kompozitného mostného dielca je účelné, ked je vybavený pásnicou, ktorá na zvýšenej strednej časti zvýšenú strednú časť prekrýva, pričom pásnica je vybavená aspoň dvoma hrebeňmi.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znázornenýna obrázku 1 pôdorysný pohľad na kompozitný mostný dielec, obrázku 2 pozdlžny rez A-A kompozitným mostnom dielcom, obrázku 3 priečny rez B-B kompozitným mostnom dielcom a obrázku 4 priečny rez alter 1 Dnatívnym vyhotovením kompozitného mostného dielca, obrázku 5 alternatívne vyhotovenie kompozitného mostného dielca V reze a na obrázku 6 ďalšie alternatívne Vyhotovenie kompozitného mostného dielca.Ako je zrejmé z obrázka 1, 2 a 3, kompozitný mostný dielec 1 obsahuje z hornej strany a spodnej strany oceľové nosmky g orientované hrebeňmi 3 do spojovacieho betónu 4 vystuženého známym spôsobom oceľovou výstužou Q.Z hornej strany kompozitného mostného dielca g sú oceľové nosníky g usporiadané na zvýšenej strednej časti Q kompozitného mostného dielca l, zatiaľ čo zo spodnej strany kompozitného mostného dielca g sú oceľové nosníky g rozmiestnené v celej jeho šírke. Počet oceľových nosníkov g je volený podľa požadovanej pevnosti kompozitného mostného dielca g. V príkladnom vyhotovení podľa obrázka 4 sú na zvýšenej strednej časti Q dva oceľové nosníky g, v alternatívnom vyhotovení podľa obrázka 3 tri oceľové nosníky g. Je možné dve alebo tri pásnice 2 oceľových nosmkov g spojiť v jeden celok a vytvoriť tak podľa obrázka 6 oceľový nosník g, ktorého pásnica 2 prekrýva v podstate celú zvýšenú strednú časť Q a obsahuje dva alebo viac hrebeňov 3. Spodná strana kompozitného mostného dielca l je vybavená štyrmi až piatimi oceľovými nosníkmi g usporiadanými v zrkadlovom obraze. Plochy 1 po stranách zvýšenej strednej časti Q sú sklonené k bočným stranám E kompozitného mostného dielca l. Bočné steny § zvýšenej strednej časti Q môžu byť ako zvislé, tak šikmo sklonené, prípadne šikmo sklonené len v miestach vyvýšených miest Q na systémové upevnenie Q koľajnice E. Na vyvýšených miestach m je poloha koľajnice g vymedzená bokom prostredníctvom ozubov Q. Pozdlž ozubov Q a bočných stien § zvýšenej strednej časti Q sú vybrania Q na systémové upevnenie Q koľajnice E. Sklon vyvýšených miest m potom môže byť opačný, ako je pri ploche Z po stranách zvýšenej strednej časti Q. Nie je to však podmienkou, pretože vzhľadom na profil trate môžu byť sklony aj zhodné. Čo sa týka vyvýšených miest m po stranách zvýšenej strednej časti Q, môžu sa rozprestierať v celej šírke plôch Z po stranách zvýšenej strednej časti Q, ako je zrejmé z ľavej strany obrázka l, alebo môžu byť len časťou plochy, ako je zrejmé z ľavej strany obrázka 1. Je vhodné kompozitný mostný dielec g na lepší odvod vody z jeho spodnej strany vybaviť odkvapovými prevismi j, napríklad podľa obrázka Q.Kompozitný mostný dielec je určený na stavbu mosta pre koľajovú dopravu.1. Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá obsahujúci z hornej a spodnej strany oceľové nosníky (2) orientované hrebeňrni (3) do spájajúceho konštrukčného betónu (4) vystuženého oceľovou výstužou(5), V y z n a č uj ú c i S a t ý m , že aspoňjeden nosník (2) na hornej strane kompozitného mostného dielca (1) je usporiadaný na jeho zvýšenej strednej časti (6), pričom na plochách (7) po stranách zvýšenej strednej časti (6) sú vyvýšené miesta (10) na systémové upevnenie (13) koľajnice (14).2. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že plochy (7) po stranách zvýšenej strednej časti (6) sú sklonené k bokom kompozitného mostného dielca (1).3. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vyvýšené miesta (10) na uloženie koľajnice (14) sú sklonené opačne ako plochy (7) po stranách, na ktorých sú usporiadané.4. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1 alebo 2, alebo 3, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zvýšené plochy na systémové upevnenie (3) koľajnice (14) sú vybavené vymedzovacími ozubeniami (12),pričom na zvýšenej ploche pred ozubeniami (12) a bočnými stenami (8) zvýšenej strednej časti (6) sú vybrania (11) na systémové upevnenie (13) koľajnice (14).5. Kompozitný mostný dielec podľa nárokov 1 až 5, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,strany je vybavený odkvapovými prevismi (15).6. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je vybavený pásnicou (9), ktorá na zvýšenej strednej časti (6) zvýšenú strednú časť (6) prekrýva, pričom pásnica (9) je vybavená aspoň dvoma hrebeňmi (3).

MPK / Značky

MPK: E01D 2/00, E01D 101/30, E01D 19/12, E01D 19/00, E01D 101/26

Značky: kompozitný, koľajové, dielec, mostný, vozidla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u7102-kompozitny-mostny-dielec-pre-kolajove-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá</a>

Podobne patenty