Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík

Číslo patentu: U 6980

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka unášača segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík s výmennými príložkami, uľahčujúcimi opravu zadretých alebo poškodenými vodiacich T drážok vytvorených v týchto unášačoch.Pneumatiky radiálnej konštrukcie sa lisujú vo vulkanizačných kontajneroch segmentovej konštrukcie. Tento kontajner sa najčastejšie skladá z kónického kruhu, dištančného kruhu, unášačov segmentov, homej dosky a dolnej dosky kontajnera. Dištančný kruh a s ním zmontovaný kónický kruh sú upevnené k homej doske dvojčinného lisu, homá doska kontajneru spoločne s unášačmi segmentov je pripevnená k baranu stredového piestu lisu. K dolnej doske lisu je pripevnená iba dolná doska kontajneru. Unášače segmentov foriem sa pohybujú v kontajneri za pomoci T drážok vyfrézovaných v unášači segmentov a T vodidiel, ktoré sú súčasťou kónického kruhu. Pri uzatváraní lisu dochádza k uzatváraniu unášačov segmentov cez kónus kónického kruhu, čím dochádza k radiálnemu pohybu unášačov segmentov v drážkach hornej dosky kontajnera. Ďalej dochádza k zloženému radiálnemu a axiálnemu pohybu unášačov smerom dovnútra za pomoci T drážok V unášačoch segmentov a T vodidiel v kónickom kruhu.Pohyb je ukončený dosiahnutím koncovej pozície homej dosky lisu a jeho uzamknutím. Pri uzatváraní plášťa sú drážky pre T vodidlá často laterálne namáhané, nakoľko unášače vymedzujú svoju pozíciu cez vôľu pri uzatváraní kontajneru. Ďalej pri niektorých smerových dezénoch môže dochádzať k obvodovému pohybu unášačov segmentov v smere rotácie formy, prípadne plášťa. To má za následok zadieranie a nadmerné opotrebenie drážok unášačov pre T vodidlá. Známe vyhotovenie T drážok je znázomené na obrázkoch 3 a 4.Pri otváraní kontajnera sa homá doska lisu pohybuje smerom nahor, unášače segmentov musia prekonať adhézne sily zmesi plášťa, ktorý je naformovaný vo zvulkanizovanom stave v segmentoch formy na lisovanie pneumatík. Často tiež dochádza k vytrhnutiu plášťa z dezénu segmentov formy pri prebiehajúcom otváraní,kedy unášače už nie sú v kontakte s dolnou doskou kontajnera, voľne vísia a dochádza tak k pádu segmentov,pričom sú nadmerne namáhané a postupne zadierané a deformované T drážky ñ-ézované v unášačoch. Poškodené T drážky je nutné opravovať odfrézovaním celého bloku, následne sa do vyfrézovaného bloku drážok vložia nové oceľové bloky, do ktorých sa nanovo T drážka vyfrézuje. Takto riešené opravy vyžadujú odoslanie kontajnera do opravy a často tri až štyri týždne trvajúce opravy, ktoré sú veľmi nákladné.Existujúce nevýhody pri oprave poškodených drážok unášačov segmentov odstraňuje unášač segmentov pre kontajnery segmentovej konštrukcie podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že v telese unášača segmentov je vytvorená drážka, v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky,ktoré vytvoria T drážku.Výhodou technického riešenia je, že poškodené príložky možno ľahko nahradiť novými príložkami, bez nutnosti odobratia kontajnera z výroby. Príložky sú konštruované ako štandardné výmenné a sú dodávané na vyžiadanie zákazníkom. Oprava kontajnera, a tým jeho sprevádzkovanie trvá 3 až 4 hodiny, čo podstatne znižuje náklady na opravu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeobrázok 1 znázorňuje pohľad na kontajner segmentovej konštrukcie v otvorenom staveobrázok 2 znázorňuje pohľad na uzavretý kontajnerobrázok 3 a 4 znázorňuje pohľad na známe vyhotovenie T drážky unášača segmentov, kde T drážka je vy frézovaná priamo v telese unášačaobrázok 5 znázorňuje pohľad na nové vyhotovenie unášačov segmentov podľa technického riešenia obrázok 6 znázorňuje pohľad zhora na nové vyhotovenie unášačov segmentov podľa technického riešenia.Kontajner m segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík podľa obrázka l sa skladá z kónickéhokruhu g, dištančného kruhu l, unášačov segmentov g, homej dosky i a spodnej dosky 5 kontajnera. Dištančný kruh j a s ním zmontovaný kónický kruh g sú upevnené k doske neznázomeného dvojčinného lisu.Homá doska i kontajnera l 0 spoločne s unášačmi segmentov g je pripojená k baranu neznázorneného stredového piestu lisu. K dolnej doske neznázomeného lisu je pripevnená dolná doska g kontajnera Q. Unášače segmentov g na lisovanie pneumatík sa pohybujú v kontajneri za pomoci T drážok g, do ktorých zapadajú T vodidlá, ktoré sú súčasťou kónického kruhu g. Tieto T drážky § sú vytvorené V telese Q unášača segmentov g tak, že v tomto telese 3 l je vytvorená drážka Q, do ktorej sú vložené a mechanicky prichytené dve priložky Z v tvare L, ktoré vytvoria tvar T drážky § (obrázky 5, 6). Príložky 7 sú k drážke Q prichytené spojovacími prvkami, napr. skrutkamí, čo znamená, že ak dôjde k mechanickému poškodeniu príložiek 1, možno ich ľahko vymeniť za nové príložky. Podľa typu kontajnera môže byť v jednom kontajnerí až jedenásť unášačov segmentov g, čo znamená jedenásť T drážok g s osadenými príložkami Z. Úspora prácnosti spojená s výmenou týchto príložíek Z, ak dôjde k ich poškodeniu, je tak značne vysoká.Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatik, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v telese (31) je vytvorená drážka (6), v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky

MPK / Značky

MPK: B29C 33/30, B29D 30/08, B29C 43/32

Značky: pneumatik, unášač, segmentovej, konštrukcie, kontajnerov, segmentov, lisovanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u6980-unasac-segmentov-kontajnerov-segmentovej-konstrukcie-na-lisovanie-pneumatik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík</a>

Podobne patenty