Číslo patentu: U 680

Dátum: 07.12.1994

Autori: Drahovzal Vilém, Nedbal Vladimír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa tyka kapodastru, pozostávajúcehoKapodaster je zariadenie, ktoré sa nasadzuje na krk strunových nástrojov s pražcami a ktoré meni tóninu nástroje. Známe kapodastre majú najrôznejšie konštrukčne prevedenie,ale vždy pozostávajú z časti pritlačnej a časti aretačnej. Bez ohľadu na konštrukčné prevedenie známych kapodastrov je ich spoločnou nevýhodou skutocnost, že dotiahnutĺm aretačnej časti sice dôjde k požadovanému zvýšeniu tóniny nástroja, ale zároveň dôjde aj k prehnutíu strún medzi pražcami V mieste, kde je kapodaster nasadený a teda dôjde k nežiadúcemu rozla deniu nástroja o 5 až 10 .Ďalšou nevýhodou známych kapodastrov je, že nie sú dostatočne univerzálne s ohľadom na možné profily hmatnikovUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kapodaster pozostávajúci z pritlaćnej časti a aretačnej časti, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že pritlačná cast je na ploche privrátenej k hmatniku nástroja vybavená najmenej jedným výstupkom umiestneným na strane tenšich strún a aretačná časť je k pritlačnej časti pripojenáVýhodou tohto prevedenia je, že výstupok zabraňuje nežiadúcemu prehnutiu strún, ktorého dôsledkom je rozladenie nástroja. U najjednoduchšieho prevedenia postačí jeden výstupok, a to na strane tenšich strún, u ktorých je nebezpečenstvo prehnutia väčšie, pretože silnejšie struny vďaka svojejtuhosti dokážu do určitej miery vzdorovať tlaku kapodastra.Aby bolo možné použit jeden kapodaster pre rôzne nástroje s rôznymi profilmi hmatnikov je výhodné, keď pritlaćná část pozostáva 2 držiaku, V ktorom je vymeniteľne uloženýpritlačný element, nesúci najmenej jeden výstupok.Pre dokonalé usadenie na hmatniku nástroja je výhodné,keď má kapodaster na prítlaćnom elemente symetricky umiestne~né dva výstupky, pripadne keď je vyrobený z gumy.Pevné zachytenie strún na rôznych poliach rôznych nástrojov zaistuje výhodné prevedenie aretaćnej časti, pozostá vajúce z pružného pásku a spojovacich prvkov.Pre zabránenie uľpievania pružného pásku na lakovanom krku nástroja je výhodné, keď je pružný pásik aspoň na dosadacej ploche vybavený textilným potahom.Aby bola zabezpečená univerzálnost kapodastra a zároveň jednoduchá manipulácia, je výhodné, keď sú spojovacie prvky tvorené jednak vybraniami, umiestnenými na držiaku pružného elementu a zodpovedajúcimi zarážkami na sponke, uloženejprestaviteľne na pružnom pásku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou vý kresov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - zjednodušený bočný pohľad na kapodaster známej kon štrukcie, nasadený na krku gitary, obr. 2 - zjednodušený bočný pohľad na kapodaster podľa tech nického riešenia, nasadený na krku gitary, obr. 3 - axonometrický pohľad na kapodaster podľa technickéhoriešenia, nasadený na krku gitary, obr. 4 - rez krkom gitary s kapodastrom z obr. 3, obr. 5 - kapodaster podľa technického riešenia v bočnom po» hľade,obr. 6 - kapodaster V reze rovinou A-A z obr. 5, obr. 7 - kapodaster podľa obr. 5 v pohľade zhora, obr. 8 - kapodaster podľa obr. 5 V pohľade zospodu.Výhodné prevedenie kapodastra podľa obr. 5 pozostávaje vložený gumový prítlaćný element6, vybavený na ploche privrátenej k hmatniku g nástroja dvojicou symetricky umiestnených výstupkov 3. Pretože prítlaćný element je výmenný,môže byt súčasťou jedného obchodného balenia kapodastra sada neznázornených prítlačných elementov rôznych profilov, ktoré zohľadňujú ľubovoľné tvary hmatnikov pražcových strunových nástrojov. Rôzny môže byt aj počet výstupkov 4, pričom jedenz pritlaćných elementov v sade môže byt aj bez výstupkov.Na jednej strane je k-držiaku § pripojený gumový pružnýpásik 1 s posuvnou sponkou lg, ktorá má na bokoch dve zarážkyll. Tieto zarážky je možné zaklesnút do dvojice vybraní lg, 5.ktoré sú umiestnené na opačnej strane držiaku Spojovacieprvky §, tvorené dvojicou vybraní lg a sponkou lg so zarážka mi ll, je samozrejme možné realizovať aj inými známymi ele mentami. Pružný pásik 7 mána dosadacej ploche nalepený textilný potah 9.Kapodaster sa priloží medzi vybranú dvojicu pražcov lgokolo krku lg nástroja a zaaretuje zaklesnutím zarážok ll dopružného pásku 7 pritom zabraňuje uľpievaniu gumového pružné 1 na na materiáleho pásku krku lg gitary, čím sa dosiahneVýstupky 3 na prítlačnom elemente 6 umožňujú pritlaće nie strún lg na pražec lg (viď obr. 2), ale zároveň zabraňujú k hmatníkunežiadúcemu priblíženiu celej plochy kapodastrastrún lg (viď obr. 1) a tým k rozladeniu nástroja. U základného prevedenia (neznázornené) postačí pre za 4, bezpećenie funkcie len jeden výstupok a to na strane tenších strún, pretože tu je nebezpečenstvo nežiadúceho priehybu

MPK / Značky

MPK: G10D 3/14

Značky: kapodaster

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u680-kapodaster.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapodaster</a>

Podobne patenty