Reaktor zahŕňajúci rotor

Číslo patentu: U 6625

Dátum: 02.12.2013

Autor: Olsson Anders

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka reaktora na separáciu materiálu z kompozitných surovín, tento reaktor pozostáva aspoň z jednej reakčnej komory a aspoň jedného rotora, reakčná komora pozostáva aspoň z jedného plášťa, ktorý je utesnený vzhľadom na okolie a má aspoň jeden vstupný otvor a aspoň jeden Výstupný otvor,rotor zahŕňa aspoň jeden hriadeľ.Skoršie riešenie USA 6 165 349 zverejňuje reaktor pozostávajúci z reakčnej komory s rotačným mechanizmom, ktorý pozostáva z hríadeľa, ku ktorému sú symetricky upevnené lopatky prostredníctvom poháňacích diskov. Hriadeľ je umiestnený na nosných plochách na obidvoch koncoch reakčnej komory. Ak je potrebné odmontovať lopatky na účely opravy alebo výmeny, je nutná náročná montáž.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia reaktora podľa tohto technického riešenia, kde pri minime montážnej práce umožní pristup k rotoru vrátane lopatiek na účely servisu a/alebo výmeny. Taktiež táto konštrukcia reaktora umožňuje pri minime montážnej práce prístup k opotrebujúcim sa povrchom v reakčnej komore/plášti na účely servisu a/alebo výmeny. Navrhované riešenie zahŕňa reaktor na separáciu materiálu z kompozitných surovín, tento reaktor obsahuje aspoň jednu reakčnú komoru a aspoň jeden rotor, reakčná komora zahŕňa aspoň jeden plášť, ktorý je utesnený vzhľadom na okolie a má aspoň jeden vstupný otvor a aspoň jeden výstupný otvor, rotor zahŕňa aspoň jeden hríadeľ, pričom aspoň prvá časť rotora sa nachádza v plášti a hriadel prechádza iba vjednom smere z prvej časti cez a smerom von z plášťa.Aspoň jedno podpomé zariadenie môže spolupôsobiť na časť hriadeľa nachádzajúceho sa mimo plášťa,alebo altematívne na doplnkový hriadel pripojený k tejto časti s tým, že podpomé zariadenie úplne podopiera reaktor. Aspoň jedno podpomé zariadenie môže spolupôsobiť na časť daného hriadeľa nachádzajúceho sa mimo plášťa, alebo altematívne na doplnkový hriadel pripojený k tejto časti s tým, že podpomé zariadenie čiastočne podopiera reaktor. Hriadeľ môže byť umiestnený na nosných plochách aspoň v dvoch rovinách,ktoré prechádzajú primáme zvislo vzhľadom na principiálne smerovanie predĺženia hríadeľa, pričom roviny sú situované mimo puzdra. Podpomé zariadenie môže zahŕňať aspoň jeden stojan. Podpomé zariadenie môže zahŕňať aspoň dve nosné plochy na upevnenie hriadeľa na roviny. Podpomé zariadenie môže zahŕňať aspoň jeden kryt nosnej plochy.Plášť môže byť primárne cylindrického tvaru a môže mať aspoň jednu odmontovateľnú časť. Odmontovateľná časť môže byť upevnená k zvyšku plášťa skrutkovými spojmi a/alebo klinovými spojmi a môže byť zložená z materiálu odolného proti opotrebovaniu. Plášť môže byť utesnený tak, že sa primáme predlde výmene plynov medzi reakčnou komorou a okolím.Zvyšná časť plášťa môže byť pripevnená aspoň k jednému plášťu nosnej plochy a môže ním/nimi byť úplne podopieraná. Zvyšná časť plášťa môže byť pripevnená aspoň k jednému plášťu nosnej plochy a môže ním/nimi byť čiastočne podopieraná. Zvyšná časť plášťa môže byť pripevnená aspoň k jednému stojanu a môže ním/nimi byť úplne podporovaná. Zvyšná časť daného plášťa môže byť pripevnená aspoň k jednému stojanu a môže ním/nimi byť čiastočne podporovaná.Prvá časť rotora môže zahŕňať aspoň jedno kladivo. Aspoň jedno z kladív môže pozostávať aspoň z jednej fixnej časti a aspoň jednej článkovitej časti. Pevná časť môže byť fixne upevnená k prvej časti rotora a článkovitá časť môže byť kĺbovito upevnená k fixnej časti. Článkovitá časť môže mať gravitačný stred ležiaci na prvom polomere rotora a fixná časť môže ležať na druhom polomere rotora, prvý polomer nasleduje druhý polomer rotora na základe rotácie rotora vzhľadom na fungovanie reaktora. Na základe rotácie rotora vzhľadom na fungovanie reaktora pre každé kladivo v smere rotácie vzniká sila F 2, ktoráje proporcionálna k- zvislej vzdialenosti ll medzi prvým polomerom a druhým polomerom rotácie a- rýchlosti rotácie vl umocnenej na druhú z gravitačného stredu, ako aj inverzne proporcionálna k- polomeru rl od stredu rotora ku gravitačnému stredu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 3 znázorňuje, v čiastočne vyrezanom bočnom pohľade, reaktor z obrázka 2.Obrázok 4 znázorňuje, v čiastočne vyrezanom frontálnom pohľade, plášť a rotor zahrnutý v reaktore z obrázka 2.Reaktor 1 pozostáva z reakčnej komory g a rotora g, ktorý sa nachádza aspoň čiastočne V tejto komore g a má kladivá A namontované na hriadeli Q rotora g. Reakčná komora g je obklopená plášťom Q pozostávajúcim z krytu 1 na jednom konci s tým, že kryt 1 má jeden alebo viacero vstupných otvorov § na vstup suroviny do reaktora 1 a zvyšku plášťa Q s jedným alebo viacerými výstupnými otvormi 2 na výstup produktov z reaktora l. Plášť Q je primáme cylindrický, kryt zje primáme okrúhly a kryt 1 ako aj zvyšná časť plášťa Q sú vybavené zodpovedajúcim obvodovým lemom s prvým priemerom pre spoločný spoj.Podobne sa na druhom konci plášť Q spája s krytom nosnej plochy m s tým, že plášť Q ako aj kryt nosnej plochy m sú vybavené zodpovedajúcim obvodovým lemom s druhým priemerom pre spoločný spoj. Plášť nosnej plochy lQ je na druhej strane podopieraný stojanom a zahŕňa dve nosné plochy Q na uloženie hriadeľa Q rotora g, pričom ten prechádza von z reakčnej komory g, napr. iba z jednej strany reakčnej komory g, stojan Q tak náležite podopiera celý reaktor l. V pláští Q je tiež primáme cylindrická vložka l 3 z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ako je ocel alebo keramické materiály s tým, že táto vložka lg je ľahko vymeniteľná. V plášti Q je tiež vnútomá stena (nezobrazená), ktorá umožňuje plynu prechod cez stred steny do vnútomého/zadného priestoru (nezobrazený) reakčnej komory g, z ktorého plyn pokračuje smerom von z reaktora L cez jeden zo spomenutých výstupných otvorov 2 a ďalej do prípadnej destilačnej jednotky (nezobrazená) alebo kondenzačnej jednotky (nezobrazená), alebo priamo do spaľovacej jednotky, ako je motor (nezobrazený) alebo vykurovací systém (nezobrazený).Reakčná komora g je, mimo vyskytujúcich sa vstupných otvorov g a výstupných otvorov 2, oddelená od okolia, napr. plášť Q s krytom 1 a spojenie s plášťom nosnej plochy m pozostávajúce z tesnenia na puzdre hriadeľa g sú inak považované za primáme utesnené vzhľadom na okolie. Týmto spôsobom sa reakčná komora g a reaktor l odlišujú od bežných kladivových mlynov, ktoré sú viac menej otvorené vzhľadom na okolie. Kryt 7 môže byť ľahko odmontovaný, ak je potrebné skontrolovať stav vložky Q a/alebo je potrebná jej výmena, a/alebo je potrebné skontrolovať stav rotora g vrátane kladív Q.Hlavným rozdielom v porovnaní s prvým príkladom je to, že plášť Q je ďalej rozdelený na ďalšie časti,konkrétne prvú ľahko odmontovateľnú časť g - stále vybavenú krytom 1 - a druhú zvyšnú časť Q, ako aj to,že povrch Ě z odolného materiálu proti opotrebovaniu sa teraz nachádza na vnútomej strane prvej časti g a na základe toho môže byť vložka lg zredukovaná. Prvá časť Q ako aj druhá časť Q sú vybavené zodpovedajúcim obvodovým lemom s prvým priemerom pre spoločný spoj. Prvá časť Q môže byť ľahko odmontovaná v prípade potreby na účely skontrolovania stavu povrchu m a/alebo jeho výmeny, a/alebo ked je potrebné skontrolovať stav rotora g vrátane kladív Q (na obrázku g sú zobrazené iba dve), a/alebo na nich vykonať servis, a/alebo ich vymeniť. Týmto jednoduchým spôsobom je umožnený jednoduchý prístup k veľkej časti rotora g. Kryt 1 môže byť tak ako predtým ľahko odmontovaný, ale môže tiež zostať na prvej časti Q, keď je odmontovávaná. V plášti Q sa nachádza, tak ako predtým, aj vnútomá stena LQ, ktorá umožňuje plynu prechod cez stred danej steny do vnútomého/zadného priestoru l 7 reakčnej komory g, z ktorého plyn pokračuje smerom von z reaktora L cezjeden zo zrnienených výstupných otvorov 2.Hriadeľ g rotora g je vybavený šiestimi kladivami g, každé kladivo i pozostáva z ñxnej časti g a článkovitej časti flb. Článkovitá časť Q sa otáča okolo osi l 4, ktorá prechádza primárne paralelne s principiálnym smerovaním predĺženia hriadeľa g rotora g. Ked rotor g rotuje - na obrázku proti smeru hodinových ručičiek - článkovitá časť ü má gravitačný stred Lg, ktorý leží na prvom polomere g rotora g v súčasne s tým,ako os 13 pre rotáciu medzi článkovitou časťou 4 h a fixnou časťou 51 g leží na druhom polomere Q rotora s tým, že prvý polomer Q nasleduje druhý polomer g pri rotácíi, napr. prvý polomer g tvorí uhol s druhým polomerom Q. Pre každé kladivo 3 následne vzniká sila Ľ, v smere rotácie, ktoráje proporcíonálna k- hmotnosti m článkovitej časti il kladiva i,- zvislej vzdialenosti L 1 medzi prvým polomerom g a osou rotácie M a- rýchlosti rotácie yl umocnenej na druhú z gravitačného stredu Q, ako aj inverzne proporcionálna k- polomeru Q od stredu rotora g ku gravitačnému stredu Q.Pri účinnej dĺžke I 2 kladiva i sa odkazuje na zvislú vzdialenosť medzi silou Q a osou rotácíe ji. Sila L 2 pôsobí v centrálnom bode (stred hmotnosti) materiálu nazhromaždeného na kladive A, na ktorý má sila Ľ pôsobiť.Preto môže byť požadovaná sila pre kladivo A vypočítaná a nastavená určením uvedených parametrov. Nastávajúci točivý moment podrží každé kladivo i na dopredu určenom mieste - proti zastaveniu každého kladivá Q (nezobrazené) - určenou silou Q. Ak je toto prekonané kvôli nadmernému množstvu materiálu zavedeného do reaktora l alebo kvôli tomu, že sa v reaktore l vyskytla nejaká ťažká nečistota, článkovitá časť 51 b sa ohne smerom späť a ponechá materiál voľný, až kým nie je ekvílibrium sily znovu obnovené. Táto funkcia poskytuje vyrovnávajúci efekt počas normálneho chodu a ochranu proti poškodeniu V prípade, ak napríklad cudzie telesá sprevádzajú materiál určený na spracovanie. Pri používaní reaktora j je surový materiál privádzaný cez jeden alebo viacero vstupných otvorov § do reakčnej komory 2, kde je rozložený kinetickou energiou kladlv 5 rotora j, ako aj kmetickou energiou častíc, ktoré sú rozhadzované rotačným pohybom rotora g a tepelnou energiou, ktorá sa vytvára trením medzi kladivami 3 a časťami surového materiálu. Anorganický materiál vo forme piesku, katalyzátorov, ocele, skla atď. môže byť použitý na zvýšenie trenia a teda aj teploty. Anorganické častice vhodne ovplyvňujú proces dekompozície tým, že majú rozsiahly celkový kontaktný povrch, ktorý pôsobí ako účinný prenášač tepla na surový materiál, ako aj katalyzátor rozkladania uhľovodíkových polymérov a väčších uhľovodíkových molekúl. Uhľovodíkové zložky, voda a iné organické materiály sú v zariadení splynované. Centrifugálne sily vytvorené rotorom oddeľujú plyn od ťažších anorganických materiálov, plynná časť je odvádzaná z reaktora l cez stred reaktora j, zatiaľ čo ťažšie častice môžu byť odvedené na periférií reaktora j, v obdivoch prípadoch cez výstupné otvory 2.Riešenie sa neobmedzuje na tu zobrazené uskutočnenia, ale môže sa líšiť v rámci záberu nasledujúcich nárokov.1. Reaktor (l) na separáciu materiálu, ktorý je súčasťou zloženého surového materiálu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva aspoň zjednej reakčnej komory (2) a aspoň z jedného rotora (3), reakčná komora pozostáva aspoň z jedného plášťa (6) s krytom (7), ktorý je utesnený vzhľadom na okolie a má aspoň jeden vstupný otvor (8) a aspoň jeden Výstupný otvor (9), a rotor (3) pozostáva aspoň zjedného hriadeľa (5) aje charakterizovaný tým, že aspoň prvá časť rotora (3) sa nachádza v plášti (6) a že hriadeľ (5) prechádza iba vjednom smere z prvej časti cez a smerom von z plášťa (6).2. Reaktor (l) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že aspoň jedno podpomé zariadenie(l l) spolupôsobí na časť hriadeľa (5) nachádzajúcu sa mimo plášťa (6) reaktora (l), altematívne na doplnkový hriadeľ pripojený k tejto časti, podpomé zariadenie (l l) úplne podopiera reaktor (l).3. Reaktor (l) podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že aspoň jedno podpomé zariadenie(l l) spolupôsobí na časť hriadeľa (5) nachádzajúca sa mimo plášť (6) reaktora (l), altematívne na doplnkový hriadel pripojený k tejto časti, dané podpomé zariadenie (l l) čiastočne podopiera reaktor (1).4. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hriadeľ (5) je namontovaný na nosné plochy (10) aspoň v dvoch rovinách, ktoré prechádzajú prirnáme zvisle k principiálnemu smeru predĺženia hriadeľa (5), pričom tieto roviny sú situované mimo plášťa (6), 5. Reaktor (l) podľa nárokov 2 alebo 3, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že podpomé zariadenie (l l) pozostáva aspoň z jedného stojanu.6. Reaktor (l) podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podpomé zariadenie (l l) pozostáva aspoň z dvoch nosných plôch (12), ku ktorýmje pripevnený hriadeľ (5) v rovinách.7. Reaktor (l) podľa nárokov 2 alebo 3, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že podporné zariadenie (l l) pozostáva aspoň z jedného krytu nosnej plochy (10).8. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že plášť (6) je prirnáme cylindrického tvaru.9. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i plášť (6) má aspoň jednu odmontovateľnú časť (6 a).10. Reaktor (l) podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odmontovateľná časť (6 a) je pripevnená k zvyšku plášťa (6) skrutkovými spojmi alebo klinovými spojmi.ll. Reaktor (l) podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odmontovateľná časť (6 b) je inteme vybavená povrchom (l 3 a) z materiálu odolného proti opotrebovaniu.12. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že plášť (6) má tesnenie na utesnenie tak, že výmena plynov medzi reakčnou komorou (2) a okolím je primáme zastavená.13. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, 11 alebo 12, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že odmontovateľná časť (6 b) je pripevnená aspoň kjednému krytu nosnej plochy (10) aje ním/nimi úplne podopieraná.14. Reaktor (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, 11 alebo 12, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že odmontovateľná časť (6 b) je pripevnená aspoň k jednému krytu nosnej plochy (10) a je ním/nimi čiastočne podopieraná.15. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, 11 alebo 12, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že odmontovateľná časť (6 b) je pripevnená aspoň k jednej z dvoch nosných plôch (l 2) a je ním/nimi úplne podopieraná.16. Reaktor (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, 11 alebo 12, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že odmontovateľná časť (6 b) je pripevnená aspoň k jednej z dvoch nosných plôch (12) aje ním/nimi čiastočne podopieraná.17. Reaktor (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, 11 alebo 12, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že odmontovateľná časť (6 b) je pripevnená aspoň kjednému aspoň z jedného stojana (l l) a je nim/nimi úplne podopieraná.18. Reaktor (l) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, 11 alebo 12, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že odmontovateľná časť (6 b) je pripevnená aspoň k jednému aspoň zjedného stojana(11) a je nim/nimi čiastočne podopieraná.19. Reaktor (1) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvá časť rotora (3) zahŕňa aspoňjedno kladivo (4).20. Reaktor (l) podľa nároku 19, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že aspoň jedno z kladív (4) pozostáva aspoň zjednej fixnej časti (4 a) a aspoňjednej článkovitej časti (4 b).21. Reaktor (l) podľa nároku 20, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že fixná časť (4 a)je fixne upevnená k prvej časti rotora (3) a článkovitá časť (4 b) je kĺbovito upevnená k ñxnej časti (4 a).22. Reaktor (l) podľa nároku 21, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že článkovitá časť (4 b) má gravitačný stred (15) ležiaci na prvom polomere (rl) rotora (3) súčasne s tým, ako os rotácie (14) pre rotáciu medzi článkovitou časťou (4 b) a fixnou časťou (4 a) leží na druhom polomere (r 2) rotora (3), druhý polomer (rl) nasleduje druhý polomer (r 2) na základe rotácie rotora (3) v spojení s chodom reaktora (l).23. Reaktor (l) podľa nároku 22, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že na každé kladivo (4) v smere rotácie pôsobí sila (F 2), ktorá je proporcionálna k- zvislej vzdialenosti (1 l) medzi prvým polomerom (rl) a osou rotácie (14) a- rýchlosti rotácie (v 1) umocnenej na druhú z gravitačného stredu (15), ako aj inverme proporcionálnej k účinnej dĺžke (12) kladiva (4) a- polomeru (rl) od stredu rotora (3) k gravitačnému stredu (15).

MPK / Značky

MPK: C08J 11/10, C08F 8/50, B01J 19/18

Značky: zahŕňajúci, reaktor, rotor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u6625-reaktor-zahrnajuci-rotor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Reaktor zahŕňajúci rotor</a>

Podobne patenty