Systém centralizácie evidencie a správy daňovej agendy a spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy

Číslo patentu: U 6619

Dátum: 02.12.2013

Autor: Wagner Boris

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka systému centralizácie evidencie daňovej agendy a spôsobu centralizácie evidencie a správy daňovej agendy a patrí do oblasti daní. Rieši najmä správu daní a poplatkov, spracovanie účtovníctva v reálnom čase a podávanie daňových priznaní online v zmysle najaktuálnejšej platnej legislatívy.Dnes sa správa a výber daní rieši minimálne V dvoch úrovniach, a to vždy s manuálnym zásahom do jeho obsahu. Ide o nahratie údajov v daňovom primaní od daňového subjektu (DS) na daňový úrad (DÚ).DS si vedie v zmysle zákona účtovnú agendu a za príslušné zákonom stanovené obdobie DS podáva daňové priznanie, Toto daňové priznanie sa podáva vyplnené a podpísané na stanovenom tlačive a sú na ňom vyjadrené len celkové výsledné sumy požadovaných položiek.Daňový úrad manuálne nahrá do teraj šieho systému, ktorý spravuje a administruje dane individuálne pre každý DS a zároveň aj globálne v rámci jedného daňového úradu (a následne sčítaním údajov vo všetkých daňových úradoch spolu).Nevýhody doterajšieho stavu spočívajú najmä vtom, že DÚ nevie (pokiaľ nespraví fyzickú kontrolu), či údaje, ktoré DS vyplnil v daňovom priznaní, sú správne a hlavne pravdivé. Tento doterajší stav dáva teda široké spektrum možností, ako si DS môže veľa faktorov ovplyvňujúcich výsledné čísla V daňovom priznaní korigovať. Taktiež tento doterajší stav riešenia nie je schopný bez fyzickej kontroly DS daňovým kontrolórom vykonať spárovanie daňových dokladov. Tomuto stavu nový systém svojou podstatou a riešením zabraňuje. Úlohou predkladaného technického riešenia je vytvoriť systém centralizácie evidencie daňovej agendy a spôsob evidencie daňovej agendy a patrí do oblasti daní, ktorý rieši úplnú centralizáciu evidencie daňovej agendy, efektívny výber daní, zjednodušenie výpočtu a podávania daňových priznaní online, zjednodušenie a zefektívnenie vedenia účtovníctva a všetkých povinností vyplývajúcich z platných daňových zákonov na príslušnom území, a to pre podnikateľské subjekty, ako aj pre fyzické osoby.Úlohou predkladaného technického riešenia je vytvoriť Systém centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje jadro, najmenej jednu vstupnú bránu určenú ako vstup a pripojenie na prenos medzi modulmi daňového subjektu a jadrom. Ďalej obsahuje modul daňového úradu a modul daňového subjektu. Vstupná bránaje odpojiteľne alebo neodpojiteľne spojená s jadrom a tiež je odpojiteľne alebo neodpojiteľne spojená s najmenej jedným modulom daňového subjektu a jadro je odpojiteľne alebo neodpojiteľne spojené s modulom daňového úradu. Jednotlivé prvky systému, a to sú jadro, vstupná brána, modul daňového subjektu a modul daňového úradu sú vybavené univerzálnym daňovým účtovným softvérom na spracovanie a výber daní alebo časťou tohto softvéru, ktorá je potrebná na spracovanie a výber daní vjednotlivých prvkoch.Napríklad modul daňového subjektu si stiahne do svojho počítača príslušnú časť soítvéru, ktoni potrebuje na spracovanie svojej daňovej agendy a po vložení svojich dát do príslušných prednastavených formulárov tieto odošle cez vstupnú bránu do jadra systému na spracovanie a k dispozícii modulu daňového úradu a jeho potrebám.Systém má minimálne jeden centrálny modul -jadro systému. Počet jadier záleží od toho, pre akú logiku bude nastavený (preto ich môže byť aj viac), ktorý(é) rieši(a) všetky vzájomné procesy medzi všetkými modulmi daňového subjektu a modulmi daňového úradu a modulmi iných organizácií a aj modulmi iných štátnych, ale aj neštátnych inštitúcií.Systém centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy ďalej môže obsahovať moduly inštitúcií verejnej a/alebo štátnej správy, a/alebo komerčných inštitúcií a univerzálny daňový - účtovný softvér na spracovanie a výber daní, ktorý je doplnený o spracovanie informácií pre tieto moduly.Podstata spôsobu centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy spočíva v tom, že do jedného univerzálneho daňového - účtovného soñvéru, ktorým sú vybavené jednotlivé prvky systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy, sú vkladané daňové a účtovné dáta subjektov určené na spracovanie pre aktuálne potreby daňového úradu alebo iných inštitúcii. Systém centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy následne spracuje tieto dáta, pričom v systéme bude vystupovať každý daňový subjekt ako unikátna položka a táto časť systému sa bude správať ako individuálne účtovníctvo daňového subjektu. Údaje z týchto individuálnych účtovníctiev daňových subjektov budú spracovávané pre aktuálne potreby daňového úradu alebo iných inštitúcií. Pri vkladaní daňových a účtovných dát daňovým subjektom je spojenie systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy medzi vstupnou bránou a modulom daňové 10ho subjektu zapojené a spojenie medzi vstupnou bránou a jadrom je odpojené, a pri spracovaní dát medzi vstupnou bránou ajadrom je spojenie systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy medzi vstupnou bránou a modulom daňového subjektu odpojené a pri spracovaní údajov v module daňového úradu je spojenie systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy medzi vstupnou bránou a modulom daňového subjektu alebo medzi vstupnou bránou a jadrom odpoj ené a spojenie medzi jadrom a modulom daňového úradu zapojené.Napríklad, keďje modul daňového subjektu spojený so vstupnou bránou, spojenie systému medzi vstupnou bránou a jadrom musí byť odpojené. Ak je modul daňového úradu spojený s jadrom, prípadne až so vstupnou bránou, spojenie systému medzi vstupnou bránou a modulom daňového subjektu musí byť odpojené.Pri spôsobe podľa tohto technického riešenia každý doklad ako prvok databázy účtovných dokladov má unikátne identifikátory - čísla a/alebo písmená, a/alebo znaky, podľa ktorých je možné každý prvok databázy okamžite identifikovať.V systéme všetky toky dát prebiehajú online v reálnom čase a akákoľvek následná oprava daňového dokladu, prípadne vstup do systému je v systéme zamamenaná. Systém automaticky vykonáva spárovanie dokladov. Systém umožňuje automatické načítavanie dát z registračných pokladníc.Z dôvodu kontroly, ale aj zj ednodušenia administrácie je výhodné, ak v systéme vystavená faktúra na výstupe sa automaticky ponúkne na zaúčtovanie na vstupe aj dotknutému daňovému subjektu. A ten sa môže rozhodnúť, či daný výdavok si uplatní ako daňový náklad alebo nie.Systém používa pre všetky potrebné operácie prednastavené fonnuláre.Výhody technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoruZ pohľadu daňového subjektu (DS)- Online - realtime kontrolovateľnosť svojej daňovej povinnosti- Online - realtime aktualizácia daňových a účtovných zákonov a noviel- Žiadne (len minimálne) fyzické (personálne) kontakty so správou daní- Nehrozia sankcie za neskoré podanie (spracovanie) DP- Lacnejšie obstaranie služby spracovania daní- Nehrozí sankcia za nesprávne vyplnenie DP- Zjednodušenie úkonov pre daňovníka z pohľadu daňového úradu (DÚ)- Online - realtime kontrolovateľnosť priznávania príjmov daňovými subjektmí- Okamžité spárovanie dokladov medzi rôznymi daňovými subjektmí- Možnosť priamych častejších fyzických kontrol DS- Možnosť efektívne odhaľovať daňové podvody (DPH)- Efektívne sa odstráni problém s nízkou ínforrnovanosťou a právnym vedomím verejnosti o daňových zákonoch, právach a povinnostiach (všetko urobí systém za nich - okrem úhrady - aj tá by sa mohla riešiť prostrednictvom inkasa, ale DS by musel mať prostriedky na účte)- Výpočet preddavkových daní z pohľadu štátu a štátneho rozpočtu- Podrobnejšie a citlivejšie sledovanie výkyvov v príjmoch - napĺňanie rozpočtových plánov- Efektívnejšie sledovanie členenia príjmov- Okamžité online - realtime informácie o očakávaných platbách a výpadkoch platieb, Sledovanie a možné okamžité prispôsobenie výdavkov štátnej správy (hlavne ich zvyšovanie v potrebných odvetviach) rýchla a efektívna úprava hospodárenia štátu- Reálne hodnotenie - rating štátu (zabráni sa špekulatívnym hodnoteniam a aj prípadným rôznym manipuláciám s číslami- (ne)zodpovedné príslušné persony)- Prípadná centralizácia rozpočtovej únie (jasné výsledky príjmov jasné pravidlá efektívna správa a plánovanie)Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázomené zapojenie systému s jednou vstupnou bránou (VB) do systému z vonkajšieho (externého) prostredia - vstup a pripojenie na prenos medzi modulomdaňového subjektu (DS) a jadrom systému a modulom daňového úradu (DÚ). Spojenie je priame bez možnosti mechanického alebo elektronického odpojenia spojenia medzi modulom daňového subjektu a jadrom systému a modulom daňového úradu. Bezpečnosť je riešená len na dostupnej programovej a aplikačnej úrovni.Na obrázku č. 2 je znázomená tá istá bloková schéma ako na obrázku č. l, rozdielom je možnosť manuálneho alebo elektronického odpoj enia jednotlivých modulov od jadra systému.Na obrázku č. 3 je znázomená bloková schéma, kde je použitý viac ako jeden modul vstupnej brány.Na obrázku č. 4 je znázomená tá istá bloková schéma ako na obrázku č. 3, pričom je tam znázomená aj možnosť manuálneho alebo elektronického odpojenia jednotlivých modulov od jadra systému.Na obr, l je zobrazený systém centralizácie a evidencie daňovej agendy, kde modul daňového úradu je spojený s jadrom systému priamo, aby sa zabránilo vstupom do jadra systému nežiaducim osobám z externého prostredia a takto aj neoprávneným atakom a nežiadaným operáciám v jadre systému.Systém obsahuje jednu vstupnú bránu g, jedno jadro l, jeden modul i daňového úradu a viac modulov g daňových subjektov, vzájomne spojené neoddeliteľne.Na obr. 2 je zobrazený systém centralizácie a evidencie daňovej agendy rovnaký ako v príklade l s tým rozdielom, že obsahuje modul 5 iných inštitúcií ako daňový úrad a tým, že vieme dosiahnuť stav, že do samotného jadra systému sú pustené po kontrole len technicky a obsahovo bezchybné dáta.Na obr. 3 je zobrazený systém centraliüicie a evidencie daňovej agendy rovnaký ako v príklade l s tým rozdielom, že obsahuje viac vstupných brán z a modul á iných inštitúcií. Toto riešenie môže byť vhodné pre potreby členiť daňové subjekty (DS) podľa nejakých ľubovoľných kritérií- napríklad územné alebo typ účtovníctva alebo typ DS.Na obr.4 je zobrazený systém centralizácie a evidencie daňovej agendy rovnaký ako v príklade 3 s tým rozdielom, že týmto vieme dosiahnuť stav, že do samotného jadra systému pustíme po kontrole len technicky a obsahovo bezchybné dáta.Priemyselná využiteľnosť tohto technického riešenia je zrejmá.Systém má v sebe mimoriadne množstvo relevantných dát a pri zadaní parametrických požiadaviek vie systém selektovať rôzne požadované výstupy a sumáre dát a informácií. J e teda multifunkčné využiteľný aj na spracovávanie mnoho ďalších ukazovateľov a štatistických údajov rôznych štátnych, verejných a komerčných inštitúcií.1. Systém centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje najmenej jedno jadro (l), najmenej jednu vstupnú bránu (2) určenú ako vstup a pripojenie na prenos medzi modulom (3) daňového subjektu ajadrom (l), a najmenej jeden modul (3) daňového subjektu, pričom vstupná brána (2) je odpojiteľne alebo neodpojiteľne spojená s jadrom (l) a tiež je odpojiteľne alebo neodpojiteľne spojená s najmenej jedným modulom (3) daňového subjektu a jadro (l) je odpojiteľne alebo neodpojiteľne spojené s modulom (4) daňového úradu (4), pričom jednotlivé prvky, a to sú jadro (l), vstupná brána(2), modul (3) daňového subjektu a modul (4) daňového úradu sú vybavené univerzálnym daňovým - účtovným softvérom na spracovanie a výber daní alebo časťou tohto softvéru, ktorá je potrebná na spracovanie a výber daní v jednotlivých prvkoch a ďalej obsahuje databázu daňových subjektov, v ktorej každý daňový subjekt vystupuje ako unikátna položka a táto časť databázy je súčasne individuálnym účtovníctvom daňového subjektu.2. Systém centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že ďalej obsahuje moduly (5) inštitúcií verejnej a/alebo štátnej správy, a/alebo komerčných inštitúcii a univerzálny daňový - účtovný soñvér na spracovanie a výber daníje doplnený na spracovanie informácií modulov (5).3. Spôsob centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri vkladaní daňových a účtovných dát daňovým subjektom je spojenie systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy medzi vstupnou bránou a modulom daňového subjektu zapojené a spojenie medzi vstupnou bránou a jadrom je odpojené, a pri spracovaní dát medzi vstupnou bránou a jadrom je spojenie systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy medzi vstupnou bránou a modulom daňového subjektu odpojené a pri spracovaní údajov V module daňového úradu je spojenie systému centralizácie evidencie a správy najmä daňovej agendy medzi vstupnou bránou a modulom daňového subjektu alebo medzi vstupnou bránou ajadrom odpojenć a spojenie medzi jadrom a modulom daňového úradu zapojené.4. Spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že každý doklad ako prvok databázy má unikátne identiñkátory - čísla a/alebo písmená, a/alebo znaky, podľa ktorých je možné každý prvok databázy identifikovať .5. Spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy podľa nároku 3 a 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že všetky toky dát a ich ukladanie prebiehajú online v reálnom čase.6. Spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy podľa nároku 3 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že systém automaticky vykonáva spárovanie dokladov.7. Spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy podľa nároku 3 až 6, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že v systéme vystavený doklad na výstupe sa automaticky ponúkne na zaúčtovanie aj dotknutému daňovému subjektu na jeho vstupe.8. Spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy podľa nároku 3 až 7, v y z n a č. u j ú c i s a t ý m , že používa na všetky potrebné operácie prednastavené formuláre.

MPK / Značky

MPK: G06Q 40/00

Značky: agendy, evidencie, centralizácie, spôsob, správy, systém, daňovej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u6619-system-centralizacie-evidencie-a-spravy-danovej-agendy-a-sposob-centralizacie-evidencie-a-spravy-danovej-agendy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém centralizácie evidencie a správy daňovej agendy a spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy</a>

Podobne patenty