Sedlárová akupresúrová a kozmetická masážna súprava /SAK MAS/

Číslo patentu: U 319

Dátum: 08.12.1993

Autor: Sedlár Ladislav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka prípravku pre akupresúrovú a kozmetickúDoposiaľ známe riešenia masážnych prípravkov využívajú pre dosiahnutie želaného účinku masážne tŕne alebo obdobné výstupky, ktoré sú rôznymi spôsobmi fixované na povrchu vhodnej podložky, ktorá má buď rovinný alebo valcový tvar. Podstatné je, že uvedené tŕne, resp. výstupky majú rovnakú výšku nad rovinou podložky, v dôsledku čoho pri ich aplikácii pokožka a aj podkožné tkanivá obsahujúce nervové zakončenia sú vystavené v určitých bodoch, vzájomná vzdialenosť ktorých je konštantná a daná konštrukciou prípravku, pôsobeniu tlaku vyvolávajúceho podráždenie uvedených nervových zakončení a nás ledne želané reakcie organizmu.Nedostatkom všetkých doposiaľ známych masážnych pripravkov je rovnomernosť rozostupu ich masážnych tŕňov, resp. výstupkov, z toho vyplývajúce malé tlakové diferencie v masírovaných tkanivách a v dôsledku toho nedostatočné podráždeníe nervových zakončeni a nadväzne nedostatočná stimulácia nervových centier. U rovinných masážnych prípravkov, ktoré sú dominantne určené pre masáž chodidla, spôsobuje ich rovinnosť,že pri ich aplikácii je prakticky vylúčené premasirovanie aj klenby chodidla, ktorá pritom obsahuje viaceré dôležité nervové zakončenia. Známe masážne prípravky s valcovou podložkou majú základný nedostatok v tom, že pri ich periodicky sa opakujúcom pohybe po povrchu tkaniva sú tlakovému pôsobeniu vys tavené stále tie isté body, V mieste ktorých však nemusi byťpresne lokalizované potrebné nervové zakončenie a v dôsledku toho dochádza k jeho nedostatočnému stimulovaniu. Známe konštrukcie masážnych prípravkov tiež neumožňujú masírovať bez pomoci druhej osoby niektoré body na ľudskom tele (napr. na chrbte). Na základe uvedeného je možné konštatovať, že doposiaľ známe masážne prípravky nedostatočne využívajú pozitívnemožností vplyvu akupresúry na ľudský organizmus.Nedostatky doposiaľ známych prípravkov pre akupresúrovú masáž v podstatnej miere odstraňuje prípravok podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé masážne tŕne alebo vystupky fíxované na podložku majú nerovnakú výšku nad podložkou, pričom v závislosti na polohe sav aspoň jednom smere výška masážnych tŕňov periodicky menítak, že diferencía vo v ške za sebou nasledujúcich masážnych tŕňov je najmenej 0,5 mm. Výhodou takéhoto usporiadania masážnych tŕňov alebo výstupkov je, že v masírovanom tkanive vznikajú výraznejšie tlakové díferencie v rovine s ním paralelnej, čím sa účinnejšie dráždía príslušné nervové zakončenia.U rovínných masážnych prípravkov, ktoré sú dominantne určené pre masáž spodku chodidla je výhodné, ak masážne tŕne alebo výstupky sú fixované na rovínnú podložku obsahujúcu aspoň jednu oblasť, ktorá je nad okclitú podložku vyvyšená o 5 až 40 mm a zaberá plochu najmenej 100 mmz. vytvorením takejto vyvýšeniny v rovine podložky sa dosiahne podstatne lepšie premasírovaníe klenby chodidla.U valcových masážnych prípravkov je výhodné, masážne tŕne alebo výstupky sú fixované na podložku, ktorej povrch mávzhľadom na rotačnú os určitý sklon, t j. ak podložka má tvar zrezaného kužeľa, pričom priamka, ležiaca na povrchu kužeľa a pretínajúca jeho rotačnú os, viera s touto osou uhol od1 do 45. Podložka je pritom otočne okolo svojej rotačnej osiupevnená na oske, ktorá je uchytená vo vhodnej rukoväti.Pre účely masáže chrbtových partii tela je výhodné, ak masážny prípravok pozostáva z aspoň dvoch podložiek 5 masážnymi tŕňmi alebo výčnelkami, pričom osky všetkých podložiek sú aspoň jedným svojím koncom pevne uchytené na aspoň jednom nosiči flexibilnom aspoň v rovine kolmej na ich os tak, žerotačná osi valcov sú paralelné.Prehľad obrázkov na výk§§§Pre lepšie pochopenie podstaty technického riešenia je- obr.1 znázornený pohľad na rez masážnym prípravkom pozostávajúcim z nerovnako vysokých masážnych tŕňov fixo vaných na rovinnej podložke,- obr.2 rez masážnym prípravkom s podložkou v tvare zrezaného kužeľa v rovine prechádzajúcej jeho rotačnou- obr.3 schematické znázornenie axonometríckého pohľadu naprípravok pre masáž chrbta.Masážny prípravok, znázornený na obr.1. pozostáva z ro§ vínnej plastovej podložky g, na ktorej sú Vytvorené masážnetŕne Ä tak, že medzi dvomi susedíacimi radmi tŕňov l jepodložke 2 je vytvorená vyvýšenina Q, ktorá vystupuje nad ro vinu povrchu podložky 2 o 20 mm.Masážny prípravok podľa obr.2 pozostáva z masážnych tŕñov1, ktorých výška sa periodicky mení po obvode podložky 2v tvare zrezaného kužeľa, ktorá je otočne uložená na oske § prechádzajúcej jej stredom a zakončená rukoväťou 3.Na obr.3 je znázornený schematický pohľad na masážny prípravok pozostávajúci z troch podložíek g v tvare zrezaného kužeľa, na ktorých sú fixované masážne tŕne (z dôvodu prehľadnosti nie sú zobrazené). Osky podložiek g sú obojstranne uchytené v dvoch flexibilných nosičoch §, vytvorených z plas tových líšt.

MPK / Značky

MPK: A61H 15/00

Značky: masážna, akupresúrová, súprava, kozmetická, sedlárová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u319-sedlarova-akupresurova-a-kozmeticka-masazna-suprava-sak-mas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedlárová akupresúrová a kozmetická masážna súprava /SAK MAS/</a>

Podobne patenty