Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel

Číslo patentu: U 2731

Dátum: 11.12.2000

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidielTechnické riešenie se týká zariadenia na zabezpečenie motorových vozidiel, najmä zariadenia na uzamknutie radiacej páky vozidiel.Na zabezpečenie mechanického ovládacieho ústrojenstva motorových vozidiel,hlavne radiacej páky se používajú rôzne zariadenia. lde najmä o priame blokovacie tyče ovládané zámkou.Rovnako sú známe napr. blokovacie čapy, ktoré sú spojené so zámkou prostrednictvom ohybného prvku - hriadeľa, ktorý je uložený v pevnom alebo ohybnom vedení. Známe sú tiež zariadenia, které transformujú otočný pohyb jadra zámky na priamy posuv blokovacieho prvku ~ blokovacieho čapu.Existujúce zariadenia blokovacími tyčami alebo čapmi blokujú radiací mechanismus, např. radiacu páku na systém závory alebo sa používajú rôzne protikusy, ktoré sa umiestňujú na pohyblivé mechanické ústrojenstvo a do nich sa potom zasúvajú blokovacie tyče alebo čapy a tým ich blokujú.Spoločnou nevýhodou blokovania systémom závory je, že zdvih blokovacieho prvku je obmedzený na cca 20 mm. Takýto malý zdvih, vzhľadom na určitú vôľu,která je na radiacej páke môže spôsobiť, že blokovaciu tyč je možné radiacou pákou obisť a týmju uvoľniť. Na dosiahnutie väčšieho zdvihu by bylo potrebné zväčšiť dĺžkupuzdra, ve ktorom je zámka a k nemu pripojená blokovacia tyč uložená. Zväčšenietejto dĺžky puzdra by však spôsobilo jeho posun smerom do interiéru vozidla, čo v prípade mnohých automobilovnie je možné, např. vzhľadom na posun sedadiel apod. Nevýhodou blokovania prostrednictvom protikusu je, že tento sa musí umiestniť presne do požadovaného miesta, aby do neho blokovací prvok spoľahlivo zapadol. Nutnosť používať protikus tiež zvyšuje náklady na výrobuVprípade zariadenia, které uskutočňujú otočný pohyb jadra zámky na priamyposuv blokovacieho prvku - blokovacieho čapu je veľkosť blokovacieho zdvihublokovacieho prvku závislá na priemere zámky a puzdra, v kterom je zámka uložená.2 Na dosiahnutie väčšieho blokovacieho zdvihu je potrebné tieto prvky priemerovo zväčšovať, čo je problematické hlavne v konštrukcii zámky.Posledným známym typom zabezpečovacieho zariadenia na uzamknutie radiacej páky automobilu je zariadenie opísané v CZ užitkovom vzore č. 9702. Nevýhodou tohto zariadenia je, že tvarovaná západka - blokovaci prvok, který blokuje pohyb radiacej páky je odpružená pružným prostriedkom uloženým na držiaku. Tento pružný prostriedok vracia blokovaci prvok zblokovacej do vysunutej polohy a vo vysunutej polohe zaišťuje, aby nedošlo knežiaducemu zablokovaniu prostriedku radenia prevodového stupňa. Ovládanie blokovacieho prvku pružným prostriedkom je nespoľahlivé, pretože pružný prostriedok vykazuje znaky nestability ako napr.prasknutie, únava, korózia apod. Proto ak dôjde kjeho poruche zariadenie je úplnenefunkčné a je potrebné urobiť zložitú demontáž.Uvedené nevýhody existujúcich zariadení odstraňuje zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel podľa technického riešenia, ktoré pozostáva zo zámky uloženej vpouzdre, a vňom je proti pôobeniu pružiny uložené jadro zámky. K zámke je priradený blokovaci mechanizmus a vjeho vodiacej časti je posuvne uložený posúvač ovládaný zámkou. Posúvačom sa pôsobí na otočne uložený blokovaci prvok.Podstata technického rešenia spočívá vtom,že posúvač obsahuje prednú časť stlačnou časťou a spriliehajúcou skosenou časťoujže na blokovacom prvku je vytvorená tlačená tvarovaná část, na pôsobenie tlačnou časťou posúvača, aby sablokovacFprvek presunul zvysunutej polohy do blokovacej polohy vreakcii nauvedenie zámky do činnosti príslušným kľúčom a/alebo bez použitia kľúča. Blokovacíprvok obsahuje blokovacie tvarované vybranie, v ktorom je uložená predná časť posúvača vpolohe, ked prostriedok radenia prevodového stupňa je blokovaný tvarovou dosadacou plochou vytvorenou na blokovacom prvku. Vtejto polohe posúvača nie je možné prostriedkom radenia prevodového stupňa pohybovat. Na blokovacom prvku je vytvorená uvoľňovacia tvarovaná čast. Ak sa požaduje uvoľnenie prostriedku radenia prevodového stupňa a jeho presunutie z blokovacej do vysunutej polohy, kľúčom sa uvoľní zámka, potom vreakci na toto uvoľnenie je posúvač vysúvaný z blokovacieho tvarovaného vybrania a svojou zadnou stranou pôsobí na uvoľňovaciu tvarovanú časť vytvorenú na blokovacom prvku, tak že tento3 blokovací prvok se otočne odsúva zblokovacej polohy. Aby nebolo možné vo vysunutej polohe blokovacím prvkom pohybovať bez pôsobenia zámky, je na uvoľňovacej tvarovanejčasti blokovacieho prvku vytvorená plôška, ktorou je blokovací prvok držaný vo vysunutej polohe.Zhladiska realizácie blokovacieho mechanizmu je jeho vodiaca část tvorená prvou a druhou vodiacou časťou, ktoré sú zaistené proti násilnému poškodeniu. Posúvač a blokovací prvok môžu býť uložené viprvej vodiacej časti a/alebo v druhej vodiacej časti.Výhodou zariadenia je jednoduché a bezpečné ovládanie blokovacieho prvku posúvačom a to tak zvysunutej do blokovacej polohy ako aj z blokovacej do vysunutej polohy. Na ovládanie blokovacieho prvku nie je potrebné používať samostatný pružný prostriedok uložený vo vodiacej časti-držiaku. Rovnako vodiaca časť, v ktorej sú posúvač a blokovací prvok uložené je dostatečne dimenzovaná proti násilnému poškodeniu. Spojenie vodiacej časti skaroseriou vozidla a spevnýmvedením vytvára pevný a odolný celok proti násilnému prekonaniu. Prehlad obrázkov na ýkresochNa obr. 1 je znázornený pohlad na zariadenie blokujúce blokovacím prvkom radiacu páku automobilu, na obr. 2 a 2 a je nekreslený pohľah na blokovací mechanizmus a na zámku, keď blokovací prvok neblokuje radiacu páku automobilu,na obr. 3 a 4 je zobrazená vodiaca časť zamkýnacieho mechanizmu podľa obr. 1 a 2 s posúvačom a blokovacím prvkom v polohe, kedy radiaca páka automobilu nie je blokovaná (obr.3) a je blokovaná (obr.4), na obr.5 je pohlad na zadnú časť posúvača a uvoľñovaciu tvarovú časť blokovacieho prvku a na obr. 6 je znázornenéS odkazom na obrázky 1 až 5 zabezpečovacie zariadenie, ktoré je predmetom ochrany pozostáva zo zámky 2 Q, obsahujúcej hlavné teleso a sjadrom zámky. Zámka je uložená vpuzdre gg, ktoré kryje rúrka 23. Hlavné teleso 21 sjadromzámky je uložené posuvne a otočne proti pôsobeniu pružiny vloženej V puzdre g, 4 ktoré je kryté rúrkou 23. Rúrka Q je napriklad integrovanou častou karosérie vozidla,alebo môže byť pripojená na inú vhodnú konzolu spojenú s karosériou vozidla. V súvislosti so zámkou 2 O nie sú cpísané prostriedky, ktorými je zámka uvàdzaná do činnosti, protože nie sú súčasťou predkladaného technického riešenia. Tieto prostriedky sú potrebné len na to, aby sa hlavným telesom 21 mohlo pôsobiť na priradený ohybný prvok 5, který je posuvne uložený v pevnom tvarovom vedení 24 atoto je prvou stranou pripojené k rúrke gg. Príklad opisu zámky je uvedený vCZ iúžitkovom vzore č. 9657. Pevné tvarové vedenie 24 je druhou stranou pripojené k blokovaciemu mechanizmu 1. Blokovací mechanizmus 1 obsahuje vodiacu časť 2, ktorá pozostáva zprvej adruhej časti 2.1 a gg. V prvej časti L 1 je vytvorená vodiaca drážka 15, v ktorej jeposuvne uložený posúvač g. zadnou stranou 34 spojený s posuvne uloženýmohebným prvkem § a tento je, tak ako je uvedené skôr, uložený v pevnom tvarovom vedení 24. Posúvač g je prostrednictvom chybného prvku g ovládaný zámkou 2 Q. Na prednej strane 3.1 posúvača g je vytvorená tlačná časť gg, ku ktorej prilieha skosená časť Q, vytvorená z dôvodu otočného pohybu pri uvoľňovaní blokovacieho prvku g z blokovacej polohy. V prvej časti 34 vodiacej časti g je v neznázornenom tvarovom vybraní otočne uložený blokovaci prvok g na čape 16, zakončený tvarovou dosadacou plochou gg, ktorou je v blokovacej polohe blokovaná radiaca páka gQ. Na blokovacom prvku g je vytvorená tlačená tvarová časť § 34, na ktorú pôsobí tlačná časť Ľ posúvača g. Na blokovacom prvku g je vytvorené blokovacie tvarové vybranie g.2 a v ňom je uložena predná časť g posúvača g v polohe, keď prostriedok gQ radenia prevodového stupňa je blokovaný tvarovou dosadacou plochou Q blokovacieho prvku g. Na blokovacom prvku g je ďalej vytvorená uvolňovacia tvarovaná časť ąg s plôškou g Na uvoľňovaciu tvarovanú časť i 41 sa pôsobí zadnou časťou gg posúvača g keď blokovaci prvok g je odťahovaný z blokovacej polohy do vysunutej polohy. Vo vysunutej polohe, kedy radiaca páka gg nie je blokovaná je blokovaci prvek 8 plôškou 8.5 opretý o bočnú stenu gjg posúvača g a je tak blokovaný jeho rotačný pohyb. Kprvej časti gl vodiacej časti g je pripojená druhá časť gg, ktorou je ovládací mechanizmus 1 chránený proti násilnému prekonaniu. Vodiaca časť g je pripojená prostrednictvom konzol 1 § .ku karosérií vozidla a k pevnému tvarovanému vedeniu 24. l keď bol opísaný priklad uloženia vodiacej drážky 15 na uloženie posúvača a tvarovaného vybrania pre blokovaci prvek g v prvej vodiacej časti 2.1, je možné predpokladať,.že tieto prvky možu byť vytvorené l v druhej vodiacej časti, pripadne vzájomnou kombináciou.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/06

Značky: zabezpečenie, motorových, zariadenie, vozidiel

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u2731-zariadenie-na-zabezpecenie-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel</a>

Podobne patenty