Autonómny destilátor

Číslo patentu: U 2703

Dátum: 07.11.2000

Autori: Brodnianska Jana, Brodniansky Dušan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasť techniky Technické riešenie sa týka zariadenia na výrobu ovocnýchdestilátov v podmienkach pestovateľského pálenia ovocia.Pre súčasne používané zariadenia na výrobu ovocných destilátov v podmienkach pestovateľského pálenia ovocia je charakteristické, že varný kotol je~ jednopláěťový a spravidla stabilne umiestnený-vo vymurovanom objekte. Ako tepelné médium jepoužívané drevo, alebo iné pevné palivo.Sú známe i zariadenia, ako napr.chrénené japonským patentom 59166077, u ktorých ako tepelné médium sú použité elektrické tepelné zdroje, pričom jednoplášťový varný kotol zostáva zachovaný, vrátane jeho stabilného uloženia.Nevýhodou súčasne známych zariadení na výrobu ovocných destilátov v podmienkach pestovateľského pálenie ovocia je, že použitie priameho ohrevu jednoplášťových varných kotlov si z dôvodov zabránenia pripálenia zakvaseného ovocia vyžaduje súatavnú kontrolu a dozor, počas celého priebehu destilácie.Používanie palivového dreva, alebo iného pevného paliva neumožňuje stabilizovanie teploty destilovaného zakvaseného ovocia a vyžaduje si kontrolu obsluhou, pocas celého priebehu destilácie.Stabilná uloženie várneho kotla spôsobuje, že takýto kotol môžebyť zbavený zvyškov zakvaseného ovocia a iných nečistôt po skončení destilácie, len s vynaložením zvýšenej fyzickej námahy,pri existencii značného rizika úrazu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje autonómny destilátor podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že ohrev destilovanej zmesi vo varnom kotli je uskutočňovanýs pomocou elektrických tepelných zdrojov prostrednictvom transportného média umiestneného medzi varným kotlom a vonkajším plášťom destilátora a že aktívna časť destílâtoraako.celok je výkývne uložená v nosnom ráme.Zariadenie podľa tohoto technického riešenia umožňuje stau bilizáciu teploty destilovanej zmesi, zabraňuje jej pripáleniu na dno alebo vnútorný obvod varného kotla a súčasne jednoduchým spôsobom umožňuje napĺňanie, vyprázdňovanie a čistenie varného kotla a priestonimedzi vonkajším plášťom a varným kotlom, určené honaumiestnenie transportného média, čo všetko pozitivne vplýva na kvalitu destilácie, znižuje nároky na obsluhu a riziko úrazu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené s pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje autonőmny destilátor v bočnom pohľade v rovine natáčania, obr.2 znázorňuje rez autonőmnym destilátorom a obr.3 autonőmny destilátor V pracovných polohách.Autonómny destilátor podľa obr.2 pozostáva z nosného rámu 1, v ktorom je prostrednictvom čapov g~výkyvne uložený vonkajší plášť 1 s varným kotlom 2 a ostatným príslušenstvom, ktorý je v základnej pracovnej polohe stabilizovaný aretačným čapom Q.Do vonkajšieho plášťa 5 je suvne uložený varný kotol Ž, ktorý je pevne spojený s prírubou Q, ktorá spočíva na prírube vonkajšieho plášťa 1. Medzi obidvomi prirubami je vložené pružné tesnenie 1. Vodotesné spojenie varného kotla 2 s vonkajším p 1 áš~ ťom 5 zabezpečuje pružná páková objímka §.Vsrný kotol Ž je na svojom otvorenom konci osadený kaskádovým vekom 2, ktoré je svárným kotlom Ž spojené prostredníctvom skrutiek lg a krídlových matic ll, alebo iným vhodným spôsobom. Medzi prírubou kaskádového veka 2 a varným kotlom 2 je vložené pružné tesnenie lg.Horná časť kaskádového veka 2 je vytvarovaná do osadenia s otvorom, do ktorého vyúsťuje rúrka 1 s presuvnou maticou lg. Medzi rúrkou 1 a osadenim kaskádového veka 2 je vložené pružné tesnenie lg.Rúrka 1 vyúsťuje do deflegmátora lg s vypúšťacím ventilom j 1 na ktorý je kontinuálne napojené potrubie l§, ktoré je pros~tredníctvom presuvnej matice lg napojené na chladič 20, ktorý je3 ° 2 je zabezpečovaný prítok a odtok chladiacej kvapaliny, I Prípojkami ktoré cez sústavu zvisle vedených a vzájomne prepojených chladiacich trubiek gg prechádza chladičom gg,ktorého výtoková rúrka g zabezpečuje odtok deatilátu.Vonkajší plášť 5 má ku svojmu dnu privarené zoaiľňovacie krúžky gg s otvormi, do ktorých sú naskrutkované elektrické tepelné zdroje gz vybavené teplovzdorným teanením gg. Do tepelných zdrojov gl vyúsťujú elektrické vodiče g§ vedené jednak od zásuvky gg ako i viacpolohového ističa QQ. Vonkajší plášť je vo svojej hornej časti opatrený výtokovou rúrkou ji a držadlom gg, pevne spojeným s konzolou gg. Na obvode vonkajšieho plášťa 5 je uchytený teplomer gg.Pred uvedením autonőmneho destilátora do činnosti, sa do priestoru vymedzeného stenou vonkajšieho pléšťa 1, dnom gg a vonkajšou stenou varného kotla Ž umiestni transportné teplotné médium gg ako napr.transformátorový olej. Autonőmny destilátor sa prostredníctvom zásuvky gg a elektrického vodiča pripojí na elektrickú sieť a prípojkami gg sa chladič autonőmneho destilétora pripojí na zdroj chla diacej kvapaliny napr.vody. Po takejto príprave sa do varného kotla g vloží destilačná nápln.Nastavením viacpolohového ističa gg do žiadúcej polohy sa zavedie elektrický prúd do elektrických tepelných zdrojov § 1,ktorými sa postupne začne odovzdávať teplo transportnému tepelnému médiu QŽ a cez obvodové steny varného kotla Ž a jeho dno gi destílačnej naplni. VPod vplyvom pôsobenia tepla sa z destilačnej náplni začnú odparovať príslušné frakcie, ktoré cez kaskádové veko Q a rúrku 1 postúpia do deflegmátora lg, v ktorom čiastočnou kondenzáciou dôjde k separácií flegmy od konečnej frakcie. Zatiaľ čo eeparovaná flegma ako napr.buty 1 alkohol sa usadí na dne deflegmátora lg a pravidelne vypúšťa prostredníctvom ventilu 11, konečná frakcia postupuje rúrkou lg do chladiča gg, v ktorom táto kondenzuje na výsledný produkt, ako napr.etylalkohol, ktorý vyteká rúrkou g do pripravenej nádoby.Po ukončení destilačného procesu sa z varného kotla Ž uvolni kaakádové veko 2, autonőmny destilátor sa odpojí od zdroja elektrickej energie a zdroja chladiacej kvapaliny, aretačný čap sa povytiahne a uchopením držadla gž sa vonkajší plášť A s varným kotlom Ž nakloní do polohy A. podľa obr.3, čo umožní jednoducho odstrániť zvyšky vydestilovanej náplne z varného kotla 5 .4 Vyklopením vonkajšieho plášťa A a varným kotlom Ž na protistranu do polohy B. podľa obr.3, cez výtokovú rúrku gl vytečíe transportné teplotné médium gg v prípadoch, kedy je potrebné toto vymeniť, alebo znížiť jeho množstvo.Vrátením vonkajšieho plášťa 1 s varným kotlom Ž zpäť dozvislej polohy a zasunutim aretačného čapu Q, je autonőmny destilátor pripravený naopakovanie celej činnosti.Autonőmny destilátor je určený predovšetkým na- výrobu ovocných destilátov v podmienkach prevádzky liehovarnickeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.

MPK / Značky

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: destilátor, autonómny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u2703-autonomny-destilator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Autonómny destilátor</a>

Podobne patenty