Plnič kŕmneho voza

Číslo patentu: U 2702

Dátum: 07.11.2000

Autori: Galko Dušan, Chmelina Ján, Lexman Vojtech

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie je doplnkovým nakladacím zariadením,pevne umiestneným na vozidle určenom na kŕmenie hospodárskych zvierat, najmä dobytka. Takýmto kŕmnym vozom môže byť vozidlo s vlastným hnacim agregátom, alebo technologický príves využlvajúciKŕmenie hospodárskych zvierat pri súčasnom veľkochove sa orientuje na mechanizáciu, ktorá umožňuje dosiahnuť vyšší obslužný výkon pri úspore pracovnej sily. Vo velkochovoch najmä hovädzieho dobytka našli uplatnenie kŕmne vozy, v ktorých sa krmivo pripravuje naložením a premiešaním určených komponentov v požadovanom pomere. Pripravené krmivo sa potom mechanicky dávkuje z kŕmneho voza do kŕmneho žľabu. Zložkami potravy dobytka sú zelené krmivo - siláž, uskladnené v silážnych jamách, suché kaIorické zložky, zložky obsahujúce stopové prvky, prípadne zložky obsahujúce liečivá. Plnenie kŕmneho voza silážou zo stohu si vyžaduje použitie ďalšieho samostatného nakladacieho stroja, obvykle s vlastnou obsluhou iným pracovníkom než je obsluha kŕmneho vo za. Podstata technického riešenia Uvedenú nevýhodu miešacieho kŕmneho voza odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že kŕmny voz s miešacou vaňou otvorenou zhora a vybavenou križovým ramenovým miešadlom s ramenami upevnenými symetricky na hriadeli vedenom stredom po celej dĺžke miešacej vane, ku ktorej je z vonkajšej strany osadená skrutkovica, uložená rovnobežne s hriadeľom ramenové ho miešadla, je za zadným čelom miešacej vane doplnený o plniacu komoru, spojenú v spodnej časti z vonkajšej strany s polohovo prestaviteľnou radlicou. Do plniacej komory je predĺžená skrutkovica a cez zadné čelo miešacej vane je do nej vyvedený -hriadeľ miešacieho ramena, na ktorý je namontovaný rotačný lopatkový vynášač. Súčasťou p|niča kŕmneho voza je vyberacia fréza, upevnená otočne aspoň v jednom ramene, ktorého opačnýikoniec je otočne upevnený hore na miešacej vani v prednej časti kŕmneho voza. Toto rameno je výhodne duté, v jeho dutine je uložený poháňací mechanizmus vyberacej frézy alebo hadice pre hydromotor na jej pohon a je spojené s hydraulickým valcom, ovládajúcim polohu vyberacej frézy. Výhodou technického riešenia je rýchlejšie plnenie kŕmneho voza silážou a ostatnými zložkami ako pri použití ďalšieho nezávislého nakladacieho stroja. kvôli jeho nevyhnutnému manévrovaniu, úspora tohtostroja, úspora jeho pracovnej obsluhy a pohonnej hmoty.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na pripojených obrázkoch. Obr. 1 predstavuje bočný pohľad na kŕmny voz vyhotovený ako ťahaný prives -a pohľad-na usporiadanie plniacej komory v čiastočnom reze. Obr. 2 znázorňuje zadný pohľad na plnič kŕmneho voza s mechanickým pohonom vyberacej frézy. Na obr. 3 je zadný pohľad na plnič kŕmneho voza s hydraul-ickým pohonom vyberacej frézy.Na každej strane horného predného okraja miešacej vane 1kŕmneho voza, vyhotoveného ako príves za traktor. alebo ako nadstavba na auto, je namotnovaný koniec dutého zalomeného ramena Q, uchytený otočne okolo vodorovnej osi. Rameno 1 Qje vo svojej strednej časti spojené s piestorn hydraulického valca ji, ukotveného v konštrukcii kŕmneho voza. Rameno Q, ktorého dĺžka presahuje dĺžku miešacej vane, je vo dvoch rôznych miestach zalomené smerom dolu. Dvojica ramien 1 Q a hydraulických valco.v 11 je vyhotovená a usporiadaná symetricky voči zvislej rovine vedenej stredomkŕmneho voza v jeho pozdĺžnom smere. Do voľných koncov ramien10 je otočné vsadená valcová vyberacia fréza g, chránená zhora krytom 15. Mechanizmus na jej pohon je umiestnený v dutinách ramien Lg. Dĺžka vyberacej frézy gzodpovedá šírke miešacej vane 1. Väčší rozmer má v tomto smere radlica g, spojená s piestom hydraulického valca 11. ukotveným v telese kŕmneho voza. Radlica gje uchytená výky-vne o spodnú vonkajšiu časť p|niacej komory g, vytvorenej predĺžením miešacej vane 1 za jej zadné čelo g a otvorenej smerom dozadu a hore. Cez zadné čelo gje z miešacej vane 1 do p|niacej komory gvyvedený hriadel 5 miešacieho ramena i, na ktorý je tam nasadený rotačný Iopatkový vynášač g. Vynášač § má formu symetrickej ružice. ktorej ramená sú zakončené lopatkami 1 g, zahnutými proti smeru otáčania. Do-plniacej komory 2 je predĺžená aj skrutkovica Z, namontovaná na vonkajšom boku miešacej vane 1 rovnobežne s hriadeľom gmiešacieho ramena i. .Pred zacúvaním kŕmneho voza k silážnemu stohu vysunú hydraulické valce lvyberaciu frézu g osadenú v ramenách 10 nad úroveň výšky stohu. Traktor potom prisunie kŕmny voz k stohu tak, aby sa vyberacia fréza g mohla dostať do záberu. Hydraulický valec 13 prestaví radlicu 8 tak, aby sa-táto opreía voľným koncom o zem. Hnacia sila -traktora -potom uvedie do pohybu miešacie ramenog,vynášač g a skrutkovicu 1. Do rotačného pohybu sa uvedie aj vyberacia fréza g. Uvoínenim tlaku v hydraulických valcoch 11 dosadne táto na vrch stohu, ktorý začne svojimi nožmi krájať. Posuv vybera cej frézy g smerom dolu sa riadi je vlastnou hmotnosťou. Nakrájaná siláž, usmernená krytom j padá zhora priamo do otvorenej miešacej vane 1 aj do pIniacej komory g a pri nižšej polohe vyberacej frézy g už len do p|niacej komory g. Z nej ju dávkovač g prisúvana skrutkovicu 2. ktorá ju ďalej posúva do miešacej vane 1. Po ukončení práce zostane vyberacia fréza g v najnižšej polohe. zodpovedajúcej zasunutým piestom hydraulických valcov -11. Pomocou hydraulického valca 13 sa radlica g prisunie zdola k vyberacej fréze g, ktorú tak chráni pred poškodením pri presune kŕmneho voza.V inom príklade uskutočnenia je hriadel vyberacej frézy g spojený s hydromotorom 154, pričom vtom prípade sú v dutine ramena Q uložené hadice-Ťs hydraulickým médiom. Okrem vyhotovenia kŕm neho voza na ťahanom prívese, môže byť toto technologické zaŕiadenie nainštalované aj ako nadstavba na aute.Uvedené technické riešenie je priemyselne využiteľné vo forme malosériovej výroby a nájde uplatnenie vqživočíšnych chovateľských podnikoch pri plnení miešacích kŕmnych vozov.

MPK / Značky

MPK: A01D 90/00, A01D 89/00, A01D 87/00

Značky: plnič, krmného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u2702-plnic-krmneho-voza.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plnič kŕmneho voza</a>

Podobne patenty