Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, cementové zmesi s jej obsahom a použitie prísady

Číslo patentu: U 2319

Dátum: 10.12.1999

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1 Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, Cementové zmesi s jejRiešenie sa týka kvapalnej prísady do cementových zmesí, najmä naurýchlenie tuhnutia a tvrdnutia a zariadenia na jej výrobu.Pri nanášani cementových mált a betónov striekanim za sucha (tzv. suchý torkrét) a mokrým spôsobom (tzv. mokrý torkrét) sa v bežnej praxi z technologických dôvodov používajú prísady na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia na báze alkálií, ako je napríklad hlinitan sodný. Alkalické urýchlovače sú silné žieraviny, ktorá leptajú sliznice, preto sú z hygienického hľadiska nežiadúce. Alkalické urýchlovače zvyšujú obsah alkálii vo vodách, ktoré sú v styku s nastriekaným betónom, preto sú z ekologického hladiska závadné.Na riešenie uvedených nedostatkov sú známe prísady, obsahujúce účinnú látku v pevnej fáze, najčastejšie v podobe jemného prášku. Z CS spisu 221789 je známa stavebná hmota obsahujúca, vztiahnuté na 100 hmotn. dielov cementu,prísadu 0,5 až 12 dielov oxidu alebo hydroxidu hlinitého tak jemného, že obsahuje najmenej 50 hmotn. častíc menších, ako 90 m. Nevýhodou je malá účinnost oxidu alebo hydroxidu hlinitého. Na určité zlepšenie účinnosti prísady oxidu alebo hydroxidu hlinitého je potrebná vysoká jemnost, ktorá sa dá dosiahnut len spoločným mletím s cementom, preto sa prísada oxidu alebo hydroxidu hlinitého nedá samostatne použit pri výrobe striekaného betónu.Z CS spisu 266129 je známy spôsob výroby prísady do cementových zmesí obsahujúcej zásadité sírany hlinité, pri ktorom sa na 1 mól síranu hlinitého pôsobí 0,017 až 5 mólmi hydroxidu alebo oxidu hlinitého pri teplote najmenej 180 ° C. Pri započítaní zložiek obsiahnutých v sírane hlinitom je molárny pomer oxidu sírovéhoku oxidu hlinitému 1 1,017 až 1 6. Nevýhodou prísady podľa CS spisu č.266129 je, nutnosť kalcinácie, pri ktorej vznikajú tvrdé, spečené produkty, ktoré sú veľmi ťažko meliteľné do použiteľnej práškovej formy. Ďalšou nevýhodou CS spisu č. 266129 je, že sa môže použit len v práškovej forme. Ak sa zásadité sírany hlinité dispergujú vo vode, ich účinnost sa znižuje už krátko po dispergácii.Z EP spisu c. 711260 a WO 95103257 je známe použitie amorfnéhozásaditého síranu hlinitého, ktorý má všeobecný vzorec AI(OH)a (SOA,kde a 3 až 2.b a b 0,05 až 0,4pričom pH suspenzie amorfného zásaditého síranu v množstve odpovedajúcom 0,5 hmotn. Al 203 po pridaní 0,4 NaOH (vztiahnuté na suspenziu) v priebehu 60 s sa zníži pod hodnotu 11,8. Z uvedeného vyplýva, že tuhý amorfný zásaditý síran hlinitý je charakterizovaný schopnosťou tlmiť vplyv NaOH na zvyšovanie pH.Zo slovenského úžitkového vzoru 2065 je známa prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí, pozostávajúca z odpadového kalu hydroxidu hlinitého z elektrolytickej úpravy hliníkových povrchov.Nevýhodou všetkých prísad na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí, obsahujúcich účinnú látku v tuhej fáze je závislosť ich účinnosti na jemnosti a dispergácii tuhej fázy a obtažná a nedostatočná homogenizácia sostatnými zložkami cementovej zmesi - cemenom a kamenivom pri jej výrobe priamo na mieste použitia. Pri dispergácii tuhej fázy do podoby suspenzie za účelom umožnenia dávkovania nealkalických urýchlujúcich prísad do cementových zmesí spolu so zámesovou vodou je spravidla potrebný prídavok ďalších látok, ktoré môžu mat protichodné účinky - ako je ztekutenie cementových zmesi pri pridávaní dispergátorov a plastiñkačných prísad, alebo nežiadúce vedľajšie účinky.Zo zverejnenej medzinárodnej prihlášky W 0 96/0510 je známa urýchľujúca prísada do striekaných betónov, pozostávajúca zo zmesi amorfného hydroxidu hlinitého a/alebo zásaditého síranu hlinitého a najmenej jedného amínu, prednostnédi- alebo trialkanolaminu. Ako amín sa v príkladoch použitia uvádza trietanolamínN (CH 3 CH 2 OH)3 a dietanolamín NH (CH 3 CH 2 OH)2. Nevýhodou WO 96/0510 je, že také dávky di- a trietanolamínu v kombinácii s amorfným hydroxidom hlinitým a/alebo zásaditým síranom hlinitým, ktoré urýchľujú tuhnutie cementových zmesi,napríklad nastriekaného betónu, zároveň spôsobujú výrazné zníženie tuhosti po 8 až 48 hodinách od nastriekania, najmä pri zvyšovaní dávky dispergovaných urýchľujúcich prísad.Z betonárskej praxe je všeobecne známe použitie bežného síranu hlinitého AI 2(SO 4)3 s molárnym pomerom hlinitých iónov Al 3 a siranových iónov S 042 2 3,aj vo forme roztoku, ako urýchľujúcej prísady do cementových zmesi takýto roztok je nedostatočne účinný ako prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia striekaných betónov. Čistý síran hlinitý Al 2(SO 4)3 má stechiometrické zloženie, ak nepočitame53,96 101,96 288,17 240,17 342,14 2,00 3,00 ,6667 1 5000 I-ZK Bežný technický kryštalický síran hlinitý AI 2(SO 4)3.nHZO má zloženie uvedenéTabuľka 2 Obsah V hmotn. prebytok H 2 SO molárny pomer APVSOĚN 203 AP sof Najmenej Najmenej TeoretickyV roztoku bežného technického síranu je molárny pomer hlinitých iónov APoproti síranovým iónom S 042 približne O,6667. V bežnej technickej praxi sa síranhlinitý obvykle pripravuje rozpúštaním hydroxidu hlinitého vo vriacej kyseline sírovej. Aj keď pomer APVSOf kolíše v rozmedzí 0.6398 - 0,67024, nie je homožné výrazne zvýšiť v prospech hlinitých iónov.Prekvapujúco bolo zistené, že uvedené nevýhody odstraňuje kvapalná prísada do cementových zmesí podľa technického riešenia, najmä na urýchlenie ich tuhnutia a tvrdnutia, pozostávajúca z roztoku obsahujúceho hlinité a síranové ióny, pričom ich molárny pomer, vyjadrený ako pomer hlinitých iónov AI 3 a síranových S 042 iónov je najmenej 0,80.Prísada podľa technického riešenia môže mat ďalej upravené pH roztoku na hodnotu najmenej 3,8.Ďalšie zlepšenie účinkov nastane, ak roztok obsahujúci hlinité a síranové ióny má molárny pomer hlinitých iónov AP a síranových S 042 iónov je najmenej 1,02 a obsah hlinitých iónov v roztoku, vyjadrený ako AI 2 O 3, je najmenej 116 g.I.Zariadenie na pripravu prísady podla technického riešenia pozostáva z nádrže a miešadla, pričom pomer priemeru nádrže a miešadla je V rozmedzí 3,0 až 3,3.Podstatou riešenia je aj cementová zmes s obsahom prísady a kameniva a použitie prísady ako urýchľovača tuhnutia a tvrdnutia striekaných cementovýchPríklady uskutočnenia technického riešeniaPostupným vzájomným zrážanim 9,44 I roztoku hlinitanu sodného sobsahom 300 g.l g.l a 270 g.l N 203 a 15,05 I roztoku síranu hlinitého s obsahom 100 g.l AIZOS a s molárnym pomerom hlinitých iónov AF ku síranovýmiónom S 042 odpovedajúcim stechiometrickému pomeru 0,666 sa získala

MPK / Značky

MPK: C04B 22/14, C04B 22/04

Značky: přísady, zmesí, výrobu, prísada, použitie, cementových, obsahom, cementové, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u2319-prisada-do-cementovych-zmesi-zariadenie-na-jej-vyrobu-cementove-zmesi-s-jej-obsahom-a-pouzitie-prisady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, cementové zmesi s jej obsahom a použitie prísady</a>

Podobne patenty