Snímač polohy

Číslo patentu: U 1699

Dátum: 10.12.1997

Autor: Sedláček Jiří

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka snímača polohy ako kontrolnéhoupevnený na konzole pevne Spojenej s opornicou a je vybavenýprepínačmi, ťahadlom so závesom a upevňovacími prvkamivyužiteľného vo všetkých druhoch koľajovej dopravy, kde sa nakrižovanie a odbočovanie tratí používajú koľajové výhybky.V koľajovej doprave V tuzemsku sa doteraz snímač polohy nepoužíval. V železničnej sieti a V sieti metra sú ako kontrolné prvky výmen používané kontrolné tyče, spájajúce hroty jazykov výmeny s kontrolným mechanizmom prestavníka prostredníctvom kontrolných pravítok. Na zahraničných železniciach sa používajú detektory rôznych konštrukcií, umiestnené na hrotoch jazykov, alebo na iných miestach výmeny.So zvyšovaním rýchlosti v železničnej doprave je potrebne zabezpečiť výhybky ďalšími kontrolnými prvkami, čo je úlohouUvedené nedostatk V odstatne miere odstraňu e snímač Y P J J oloh , tvoren nastavovacím mechanizmom, ktor e u evnen na P Y J Y konzole evne s oene s o ornicou a e V baven re ínačmi,P J J P J Y Y P Pťahadlom so závesom a upevňovacími prvkami, podľa tohototechnického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že nastavovací mechanizmus je vybavený aspoň dvomi navzájom nezávisle nastaviteľnými segmentami s vonkajším stupňovitýmkruhovým tvarom, 2 ktorých každý je otočne uložený na unášači segmentov. Ku každému segmentu je privrátená kladka prepínacejpáčky, zapadajúcej do prepínača. Nastavovací mechanizmus je opatrený v jeho dolnej časti ovládacou pákou. Výhodné je, keď je ovládacia páka spojená prostredníctvomVýhodou je tiež, ak ovládacia páka a tahadlá sú opatrené guľovými kĺbmi.K výhodám patrí tiež to, že zvieracia doska a hákove skrutky tvarovo korešpondujú s rôznymi profilmi koľajníc.Prednosťou tohoto technického riešenia snímača polohy je najmä to, že nastavovaci mechanizmus umožňuje ľahké nastavenie vo veľkom rozsahu rozovretia jazyka. Usporiadanie ťahadiel umožňuje ľahké spojenie nastavovacieho mechanizmu snímača polohy s jazykom výmeny či pohyblivým hrotom srdcovky. Konštrukčná riešenie s guľovými kĺbmi zabezpečuje elimináciu výškových a pozdĺžnych pohybov jazyka. Výhodou je, že guľové kĺby nevyžadujú údržbu. Zvieracia doska a hákové skrutky sú tvarované a spĺňajú takpodmienky na univerzálnu montáž pre daný profil koľajníc.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov,na ktorých znázorňuje obr. 1 snímač polohy v náryse, obr. 2 a 3 znázorňuje v náryse a pôdoryse pripojenie snímača na opornicu a obr. 4 a 5 znázorňuje v náryse a pôdoryse pripojenie snímača naNastavovaci mechanizmus lg snímača polohy bez krytu je znázornený na obr. 1. Na konzole 1 je štyrmi skrutkami pripevnená nosná doska g. Na osi Q je nasadený unášač gg segmentov § s dvomi nad sebou situovanými segmentami §, na ktoré sú dotláčanéprepinacie páčky 4, ovládajúce okamihové prepínače 5. Dvaaretačne svorníky Q slúžia na zaistenie polohy segmentov § pri nastavovaní okamihu prepnutia okamihových prepinačov Q. Tri matice 1 na dalších svornikoch zabezpečujú pevné spojenie segmentov § s unášačom gg segmentov §.Pripevnenie nastavovacieho mechanizmu § snímača polohy na opornicu ll a spojenie s jazykom lg výmeny je znázornené na obr. 2 a 3. Zvieracia doska lg je pomocou dvoch hákových skrutiek L 3 upevnená na opornicu 1 a na nej je priskrutkovaná konzola Ls guľovým kĺbom gg a unášačom l§ je spojená so závitovým koncom krátkeho ťahadla lg, ktoré je prostredníctvom guľového kĺbu gg pripojené na záves lg, priskrutkovaný na jazyk lg výmeny.Upevneníe závesu lg na pohyblivý hrot g srdcovky jednoduchej výhybky je znázornenć na obr. 4 a S. Nosník gl závesu lg je umiestnený v priestore medzi krídlovou koľajnicou gg a pohyblivým .hrotom 2 srdcovky, ku ktorému je priskrutkovaný.Záves lg s dlhým ťahadlom 2 je na nosník gl závesu lg pripevnenýizolovane pomocou skrutiek, izolačných podložiek a prechodiek. Dlhé ťahadlo gg, vedené v priestore medzi podvalmi je spojené s nastavovacim mechanizmom lg snímača polohy, pripevneným nakoľajnicu obdobným spôsobom ako je znázornené na obr. 2 a 3.Nastavovací mechanizmus lg snímača polohy v kryte je nesený na konzole L, ktorá je pripevnená na pätu opornice ll, koľajnice alebo na nosnú konštrukciu prestavovacieho mechanizmu samovratnej výhybky. Ovládacia páka ll nastavovacieho mechanizmu lg snímača polohy je kĺbovo spojená s jazykom lg výmeny prostredníctvom krátkeho ťahadla 12 a závesu lg, priskrutkovaného na jazyk výmeny či na pohyblivý hrot 2 srdcovky alebo na prestavovaciu tyč prestavovacieho mechanizmu samovratnej výhybky.Nastavovací mechanizmus lg snímača polohy je tvorený nosnou doskou g, v ktorej ložiskovom náboji so samomazacimi púzdrami je nasadená os Q s ovládacou pákou ll V spodnej časti a unášačom gg segmentov § V hornej. zakrytovanej časti nastavovacieho mechanizmu lg. Na unášači gg segmentov § sú umiestnené nad sebou dva. navzájom nezávisle nastaviteľné segmenty § so stupňovitým kruhovým tvarom na obvode. Na vonkajší kruhový obvod segmentov § sú dotláčané prepínacie páčky 3 s kladkami 2, ovládajúcimi dvojice okamihových prepínačov Q, pripojených na svorkovnicu.púzdrami a svorkovnica sú na samostatnom nosiči S oskou a tvoria tak samostatný blok, priskrutkovaný na nosnú dosku g snímača polohy. Vonkajšie pripojenie snímača polohy je uskutočnené káblom v ochrannej hadici, prípojeným na svorkovnicu nastavovacieho mechanizmu lg snímača polohy. Odnímateľný kryt snímača polohy je upevnený pomocou záverného pásu a odklopnej skrutky. Utesnenie krytu chráni vnútorný mechanizmus snímača polohy pred prachom a striekajúcou vodou.polohy je na konci opatrená guľovým kĺbom gg a unášačom 1tahadiel lg, gg. Unášač l§ slúži na spojenie ovládacej páky 1s krátkym ťahadlom lg alebo S dlhým ťahadlom 25. Na druhom konci krátkeho tahadla lg je guľový kĺb gg na pripojenie krátkeho tahadla Lg na záves lg na jazyku lg výmeny. Na druhom konci dlhého ťahadla 2 je guľový kĺb gg na pripojenie dlhého ťahadla gg na záves lg na pohyblivom hrote ll srdcovky. Ako guľové kĺby gg sa môžu použiť kĺby zo sériovej výroby na riadenie cestných vozidiel, ktoré nevyžadujú mazanie ani inú údržbu.Nastavovací mechanizmus lg snímača polohy na konzole 1 je pripevnený na opornicu ll pomocou zvieracej dosky lg a dvoch hákových skrutiek li, ktoré sú tvarované na univerzálnu montáž,Čo umožňuje montáž na koľajnice bežných profilov.Základné nastavenie snímača polohy sa uskutočňuje podľa rozovretia jazykov lg upevnením unášača lg tahadiel 12, g a ovládacej páky lg na krátkom ťahadle 12 alebo na dlhom ťahadle gg. Nastavovanie nastavovacieho mechanizmu lg snímača sa uskutočňnuje natočením segmentu §, do ktorého výrezu zapadá kladka 2 prepínacej páčky 5, ovládajúca dvojicu okamihovýchNa každú krajnú kontrolovanú polohu jazyka lg je určený jeden segment §. Po uvoľnení troch matíc Z na hornom segmente § a matice na aretaćnom svorníku Q regulovaného segmentu § je možné týmto segmentom 8 pootáčať a nastaviť okamih prepnutia v požadovanej polohe kontrolovaného jazyka lg.Snímač polohy podľa tohoto technického riešenia je zariadenie, určené na kontrolu správnej polohy jazyka lg výmeny V stave, keď je jazyk lg priľahlý na opornicu ll a tým umožňuje plynulý pohyb kolesa, alebo kedje jazyk lg dostatočne odľahlý od opornice ll a tým zabezpečuje dostatočne voľný priestor pre pohyb okolesnika.Snímač polohy môže byt umiestnený na ktoromkoľvek mieste výmeny, kde je rozovretie jazyka, t. j. vzdialenosť medzi priľahlou a odľahlou polohou jazyka od 20 mm do 180 mm. Snímač polohy môže byť využitý tiež na indikáciu rozrezu, aj nedokončeného, jednoduchej výhybky V mieste srdcovky s pohyblivými hrotmi. V prestavovacom mechanizme samovratnej výhybky je možné snímač polohy využiť na kontrolu uzatvoreniavýmenového záveru samovratnej výhybky.

MPK / Značky

MPK: B61L 25/06

Značky: snímač, polohy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1699-snimac-polohy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač polohy</a>

Podobne patenty