Podklad omietky

Číslo patentu: U 1694

Dátum: 10.12.1997

Autor: Palacký Alois

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka podkladu omietky, zahŕñajúceho nosný prvok, na ktorom sú navzájom oddelene upevnené dištančnéFri omietani stien sa bežne použiva drôtená sieťka, ktorá slúži na lepšiu väzbu omietky so stenou a tiež obmedzuje praskanie omietky a jej odlupovanie od steny.Nevýhodou tejto sieťky je, že obvykle prilipne na upravovaný povrch a stráca tak svoju armovaciu schopnost.Zlepšeným riešením na väzbu omietky so stenou je drôtená sieťka, na ktorej sú navzájom oddelene upevnené dištančné prvky z keramického materiálu, ktorý dobre saje vodu a výborne viaže omietku so stenou. Dištančné prvky svojimi rozmermi oddiaľujú sietku od steny či upravovaného povrchu, čim zlepšujú armovaciu schopnosť sieťky.Nevýhodou je krehkosť keramiky. Keramické telieska sa pri manipulácii so sietkou ľahko lámu, drobia a odpadávajú z nej. Ďalšou nevýhodou je pomerne vysoká hmotnosť systému, pracnosť pri jeho montáži a vysoká spotreba omietkových materiálov.Je známa umelohmotná sieť prilepená organickými lepidlami a upravenápodkladu a znemožnenie jeho recyklácie. Podstata technického riešenia Uvedené nevýhody odstraňuje alebo podstatne obmedzuje podkladomietky, zahŕňajúci nosný prvok, na ktorom sú navzájom oddeleneupevnené dištančné prvky podľa tohoto technického riešenia.Podstata tohoto technického riešenia spočíva v tom, že nosný prvok je opatrený dištančnými prvkami, vytvorenými z teliesok 2 napeneného plastu, s výhodou tvaru šošoviek obojstrannevypuk 1 ých usporiadaných vo vzájomne pravidelných odstupoch.Je výhodné, ak nosným prvkom je drôtené pletivo, alebo siet či tkanina.Tiež je výhodné, keď je nosný prvok spojený so spodným podkladovým prvkom, s výhodou vyhotoveným z napeneného plastu.Výhodné je aj to, keď napeneným plastom na dištančné prvky aj podkladový prvok je polystyrén.Rovnako je výhodné, ak sú dištančné prvky pevne spojené s podkladovým prvkom, najlepšie, keď sú dištančné prvky z napeneného plastu zapenené do podkladového prvku z napeneného plastu.Hlavnou výhodou tohoto technického riešenia je vynikajúca armovacia schopnosť podkladu omietky, jeho ľahké uchytenie na stenu či upravovaný povrch, tak vzhľadom na nízku hmotnosť ako aj vzhľadom na dokonalé spojenie s napeneným plastom.Výborný podklad omietky, ľahko dostupný, jednoducho vyrobiteľný, S nízkou hmotnosťou a ľahkou manipuláciou,predstavuje nosný prvok vyhotovený z drôteného pletiva, v ktorom sú v pravidelných odstupoch zapenené polystyrénové dištančné prvky V tvare obojstranne vypuklých šošoviek. Toto vyhotovenie zodpovedá cca polovičnýcm výrobným nákladom v porovnaní napr. s doteraz použivanou výstužnou sieťou s keramickými telieskami.Ešte ďalšie zlepšenie potom predstavuje vyhotovenie napeneného polystyrénového podkladového prvku zhotoveného v tvare dosky či bloku, spojeného so zapenenými polystyrénovými šošovkami ako dištančnými prvkami, ktoré sú okrem toho zapenené tiež do nosného prvku vyhotoveného z pletiva či siete. Okrem kotvenia a spevnenia omietky sa potom tiež využíva aj tepelne izolačných vlastnosti takéhoto odľahčeného podkladu.Podklad omietky podľa tohoto technického riešenia umožňuje použitie prírodných omietok, zvyšujúcich odolnosť proti požiaru pri zachovaní ich prirodzenej filtračnej schopnosti. Riešenie s napeneným polystyrénom umožňuje stopercentnú recykláciu tohoto materiálu.Čo sa týka nosného prvku, v prípade drôteného pletiva je možné vylepšiť povrch pozinkovanim. V pripade využitia Siete,tkaniny či rohože požadovanej tuhosti, zhotovených zo sklenených materiálov, je vhodné sklo povrchovo upraviť napr. polyetylénovýmPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej podrobne opísané a vysvetlené na príkladných vyhotoveniach v spojeni s priloženými schćmatickými výkresmi. na ktorých predstavuje obr. 1 pohľad zhora na podklad omietky, pozostávajúci z nosného prvku a dištančných prvkov obr. 2 rez A-A z obr. 1 obr. 3 pohľad zhora na spojený nosný a podkladový prvok sobr. 4 zvislý rez B~B z obr. 3.Nosný prvok 1 je vyhotovený z drôteného zváraného pozinkovaného pletiva, v ktorom sú v pravidelných vzájomných odstupoch upevnené dištančné prvky g (obr. 1, 2) v tvareobojstranne vypuklých šošoviek z napeneného polystyrénu. Dištančné prvky 2 sú do drôtenćho pletiva zapenené. Na dištančné prvky sa môže použiť aj polyuretán. Odstupy medzi dištančnými prvkami g sú také, aby sa omietka dostala pri vlastnom omietani na podkladovú plochu, aby ju prekryla a spojila sa s ňou. Nosný prvok 1 zaisťuje nosnú a kotviacu funkciu. Dištančné prvky g zabezpečujú optimálnu vzdialenosť tohoto podkladu od omietky. Tento podklad sa môže tiež zachytiť na drevenú dosku, napr. lepidlom, klincami, sponkami a pod. Vápenocementová omietka potom vytvára s nosným prvkom 1 a dištančnými prvkami g kompaktnúZ recyklovaného polystyrénu sa pripraví podkladový prvok Q(obr. 3) v tvare dosky, na ktorú sa uloží nosný prvok 1 predstavovaný zváranou kovovou sieťou, čí umelohmotnou sieťou. Obidva prvky l, Q sa vložia do zapeňovacej formy a pomocou polyuretánovej peny dôjde k vytvoreniu dištančných prvkov g, ktoré sa súčasne pevne spoja s polystyrénovou doskou.Má sa upraviť poškodená stena a súčasne sa má vyhotoviť tepelná a vodovzdorná izolácia tejto steny. Pripraví sa podkladový prvok Q (obr. 3) z recyklovaného penového polystyrénu v tvare dosky. Ďalej sa pripraví nosný prvok l zhotovený zo sklenenej siete, ktorej povrch sa opatrí polyetylénovým povlakom. Do tohoto nosného prvku 1 sa zapenia polystyrénové dištančné prvky g V tvare šošoviek. Takto upravený nosný prvok 1 sa uchyti pomocou neznázornených sponiek na podkladový prvok 5. Týmto spôsobom získaný podklad omietky s tepelne izolačnými vlastnosťami sa upevni na upravovanú stenu napr pomocou neznázornených kovových sieťových rozpierok a polyuretánovej peny, čim je ukončená priprava na konečnú úpravu steny.Je teda zrejmé, že podľa predložených nárokov môže byť toto technické riešenie využívané aj ináč, ako je podrobne opísané v prikladných vyhotoveniach a že sú možné aj iné modifikácie a úpravy V rámci týchto predložených nárokov. Príkladné vyhotovenia teda neobmedzujú nároky predloženého riešenia alebonevylučujú rovnocennú konštrukciu či riešenie.Riešenie je možné využiť na omietanie stropov, stien, podláh,profilových podkladov, stien z dreva, drevocementových dosiek,pri použití omietok z prírodných materiálov ako je cement,piesok, vápno a pod. Umožnuje aj náročné renovaćné práce,rekonštrukcie a zložité opravy povrchov poškodených stien, stavby tenkých stavebných priečok a pod. Technické riešenie je tiežvhodné na dodatočné zatepľovanie stavieb a ich tepelnú izoláciu.

MPK / Značky

MPK: E04F 13/04

Značky: podklad, omietky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1694-podklad-omietky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podklad omietky</a>

Podobne patenty