Zostavná konštrukcia rodinného domu

Číslo patentu: U 1691

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lispuch Peter

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zostavná konštrukcia rodinného domuTechnické riešenie sa týka zostavnej konštrukcie rodinného domu s nevybudovaným podkrovím, ktorý je z celostenových panelov, so stredovou nosnou priečkou, z krokiev vytvorenou strechou, svojim vnútorným členením uspokojí nároky na bývanie.V súčasnosti sú známe systémy rodinných domov panelovej konštrukcie, ktorých obvodové steny sú vytvorené z panelov typizovaných rozmerov spájaných pomocou hmoždín.Nevýhodou tejto konštrukcieje priznávanie existujúcich stykových spár medzi panelmi, čo nezabezpečuje dostatočnú ochranu proti navĺhaniu konštrukcie, vysokú pracnosť,možnost poškodenia pn manipulácii.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje systém rodinných domov sendvičovej konštrukcie, ktorých obvodové steny sú tvorené ako celostenové panely.Spájanie panelov v rohoch je zábezpečované pomocou mechanického spojenia- skrutkovaním. Vnútorné priečky k obvodovým panelom sú spájane obdobným spôsobom.i Obvodová steny pozostávajú z rámovej drevenej konštrukcie, ktorá je oplášťovaná drevotrieskovou doskou pre stavebné účely .Rámová konštrukcia je vyplnená tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnych vlákienVnútorný plášť obvodovej steny je opatrený sádrokartónovou doskouPo obvode vonkajšieho plášťa je umietnený zateplovací systém z polystyrénovej vrstvy s konečnou fasádnou omietkou.Priečky medzi obvodovými stenami sú z rámovej drevenej konštrukcie, ktorá je oplášťovaná drevotrieskovou doskou pre stavebné účely.Rámová konštrukcia je vyplnená tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnych vlákien. Vnútomý plášť obvodovej steny je opatrený sádrokartónovou doskou.Výhodou zostavnej konštrukcie rodinného domu je rýchla montáž, minimálna náročnosť prípravných stavebných prác.Energeticky úspomými obalovými konštrukciami sa dosahuje optimálne dispozičné a objemové riešenie, ktoré nepriznáva existenciu stykových spár medzi panelmi, čím sa dosahuje ochrana drevenej konštrukcie proti navľhaniu.Ďalšou výhodou je ekologická nezávadnosť použitých materiálov v konštrukcii.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l celkový pohľad na prízemný rodinný dom, obr.2 znázorňuje priečny rez prizemného domu, obr. 3 detail osadenia, obr.4 kotvenie medzistropu obr. 5 rohový spoj obvodového panelu obr.6 znázorňuje rez skladby obvodovej konštrukcie.Zostavná konštrukcia rodinného domu podľa obr. 2 pozostáva z obvodových a priečkových panelov lsendvičovej konštrukcie, stropných panelov g, strešnej konštrukcie 3.Montáž zostavnej konštrukcie rodinného domu sa uskutočňuje priamo na mieste,na vopred vybetónovanú základovú plochu. Obvodové a priečkové panely 1 sú ukotvené k základu pomocou kotevných uholníkov a skrutiek.Obvodové nosné steny pozostávajú z rámovej konštrukcie 1 opatrenej po celej ploche vnútorným pláštom j a vonkajším plášťom Q z trieskových dosiek.Po obvode vnútorného pláštaje umiestnený plášť 6 so sadrokartónovými doskami l. Po obvode vonkajšieho plášta sú umiestnene polystyrénové platne § , na ktoré sa nanáša fasádna omietka 2Rámová konštrukcia je vyplnená tepelnoizolačnou vrstvoulQ uzatvorenou polyetylénovou fóliou ll, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie.Vodorovné nosná konštrukciaje tvorená stropnými panelmi z, ktoré sa uložía na obvodové panely a slúžia ako podklad na tepelnoizolačný strop.Strešnú konštrukciu Q tvoria jednotlivé krokvy, ktoré sú navzájom pospájané v sklone 25 ° čím vytvárajú strechu . Plášt strešnej konštrukcie sa vytvorí z dreveného záklopu opatreného z vonkajšej strany hydroizolačnou vrstvou, ukončenou betónovými škridlami.Pri zakladaní podlahy je potrebné do podlahy uložiť chráničky na vodoinštaláciu, kanalizáciu a elektroinštaláciu.Napojenie na inžinierske sieteje riešené individuálneSituovanie objeldu rešpektuje napojenie na komunikačný systém a okolitú zástavbu.Konštrukcia rodinného domu ako celok, podľa tohoto technického riešenia spĺňa požiadavku optimálnych tepelno- izolačných vlastností rodinného domu.l. Zostavná konštrukcia rodinného domu pozostávajúca zo zvislej nosnej konštrukcie tvorenej sendvičovými obvodovými panelmi, vodorovnej nosnej konštrukcie, strešnej konštrukcie a priečkových panelov sendvičového typu vyznačujúca sa tým, že obvodové panely /l/ pozostávajú z rámovej drevenej konštrukcie /4/, s vnútorným plášťom /5/ a s vonkajším pláštom/6/ z drevotrieskovej dosky, vodorovná nosná konštrukciaje vytvorená stropnými panelmi /2/ a strešná konštrukcia /3/ vytvorená z krokiev pospájaných v sklone 25 °s krytinou z betónových škridiel.2. Zostavná konštrukcia podľa nárolm l, vyznačujúca sa tým, že po obvode vnútorného plášta/S/ sú sadrokartónové doslqr /7/ ,a po obvode vonkajšieho plášta /6/ sú umiestnene polyetylénove platne /8/, s fasádnou omietkou /9/.3. Zostavná konštrukcia rodinného domu podľa nároku 1,2, vyznačujúca sa tým, že ràmová drevená konštrukcia /4/je vyplnená tepelnoizolačnou vrstvou /l 0/, uzatvorená polyuretánovou fóliou /l l/.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/02, E04B 1/10

Značky: rodinného, zostavná, konštrukcia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1691-zostavna-konstrukcia-rodinneho-domu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostavná konštrukcia rodinného domu</a>

Podobne patenty