Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém

Číslo patentu: U 1319

Dátum: 04.12.1996

Autor: Pusztay Dezider

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systémTechnické riešenie sa týka samonastaviteľného vertikálneposuvného nosného ramenného systému určeného najmä pre nosené vaky.V súčasnosti sú známe viaceré samonosné nastaviteľné systémy, ktoré sa používajú nosené vaky. Väčšinou pozostávajú z ramenných pásov, ktoré sú posuvne upevnené priamo na chrbtovú časť vaku, alebo na posuvný vodič. Ramennê pásy sú opatrené popruhmi vedenými z oboch ich koncov. Popruhy sú V dvoch miestach pripevnené na spodnú časť noseného vaku a vybavené doťahovacími sponami (napriklad PCT/GB 90/01578).Známe riešenia umožňujú pomerne rýchle nastavenie samonosného systému pre konkrétnu postavu, prípadne nastavenie tohto systému v uživateľskej polohe. K požadovanému nastaveniu je však spravidla potrebné doťahovať tieto popruhy na štyroch miestach, alebo časť nastavenia vykonať pred nasadením noseného vaku a časť v uživateľskej polohe.Rýchle a vysoko ergonomické nastavenie nosnéhosystému umožňuje samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém určený, najmä pre nosené vaky , podľa technického riešenia, pozostávajúci z ramenných pásov, upevnených na chrbtovú časť noseného vaku na posuvnom vodiči, a doťahovacích ramen ných popruhov vybavených sponami.Podstata tohto systému spočíva v tom, že doťahovacie ramenné popruhy vedü od doťahovacej spony, upevnenej na voľných koncoch ramenných pásov, cez spodnú sponu, upevnenú na spodnej časti noseného vaku k chrbtovej časti ramenných pásov, kde sú buď upevnené, alebo pripadne ďalej cez vrchnú sponu upevnenú k chrbtovej časti ramenných pásov vedú až k spodnej časti no senêho vaku a tam sú upevnené.Je výhodné , ak sa ako spodná spona použije zaisťovacia spona.Vrchná spona je s výhodou pripevnená na posuvnom vodiči.Z ergonomického hľadiska je výhodné ak sú ramenné pásy na chrbtovej časti noseného vaku upevnené približne vertikálne.Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém podľa technického riešenia umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie výšky chrbtovej steny na konkrétnu postavu podľa individuálnych požiadaviek priamo v užívateľskej polohe. Jedinou podmienkou optimálneho nastavenia je východzia poloha ramen ných pásov, ktoré musia byť umiestnené V hornej polohe.Nastavenie požadovanej výšky chrbtovej steny sa potom vykoná v užívateľskej polohe jediným pohybom - potiahnutím voľnéhokonca doťahovacieho ramenného popruhu pri doťahovacej spone.Pokiaľ sa ako spodná spona používa zaisťovacia spona,systém pracuje rovnako s tým, že pred potiahnutím doťahovacích popruhov sa zaisťovacia spona najprv otvorí a po nastavení výšky chrbtovej steny sa zavrie.Pri použití riešenia s tromi sponami je potreba vynaloženej sily na nastavenie požadovanej výšky chrbtovej-steny o niečo nižšia.Z hľadiska materiálového vytvorenia samonastaviteľného vertikálne posuvného nosného ramenného systému sú najvhodnejšie prírodné, zmesné textilné materiály alebo textilné materi ály z umelých vlákien. Ako spony je vhodné využiť spony z ľahčených kovov, polymérnych alebo zmesných materiálov.Prehľad obrázkov na yýkresochNa pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený čelný pohľad na chrbtovú stenu noseného vaku so samonastaviteľnýmvertikálne posuvným nosným ramenným systémom podľa technického riešenia a na obr.2 a 3. sú detaily vedenia doťahovacích pop ruhov so sponami, týkajúce sa výhodného prevedenia so zaisťovacou sponou v otvorenej, resp. zavretej polohe.samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém pozostáva z ramenných pásov l upevnených na chrbtovej častineseného vaku na posuvnom vodiči Q približne vertikálne a do ťahovacích ramenných popruhov 2. Doťahovacie ramnenné popruhy2 vedú od prevliekacej doťahovacej spony , ktorá je upevnená na voľnom konci ramenných pásov l, cez spodnú prevliekaciu sponu 5, ktorá je upevnená na spodnej časti noseného vaku k chrbtovej časti ramenných pásov ł, kde sú upevnené. Doťaho vacia spona 3 a spodná spona 5 sú prevliekacie.Po nasadení neseného vaku do užívateľskej polohy nastaví sa potiahnutím voľných koncov gł doťahovacích ramenných popruhov g požadovaná výška chrbtovej steny.Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém je podobný ako v príklade 1, s tým rozdielom, že k chrbtovej časti ramenných pásov L je upevnená prevliekacia vrchná spona §, cez ktorú vedú doťahovacie ramenné popruhy g až k spodnejčasti noseného vaku a tam sú upevnené.Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém ako v príklade 1 alebo 2, s tým rozdielom, že ako spodná spona3 sa použije zaisťovacia spona /obr.2/ a vrchná prevliekacia spona § je upevnená na posuvnom vodiči §.Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém je určený najmä pre nosené vaky všetkých druhov s využitím pri športe a cestovaní.

MPK / Značky

MPK: A45F 3/14, A45F 3/04

Značky: nosný, vertikálně, systém, ramenný, samonastaviteľný, posuvný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1319-samonastavitelny-vertikalne-posuvny-nosny-ramenny-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samonastaviteľný vertikálne posuvný nosný ramenný systém</a>

Podobne patenty