Mechanická orezávacia stolica

Číslo patentu: U 1315

Dátum: 04.12.1996

Autor: Dragančík Jindřich

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka mechanickej orezávacej stolice a orezávaniaprebytočnej nábytkárskej pásky alebo dýhy, pozostávajúcej zo stojanu.Doteraz sa prebytok nábytkárskej pásky orezával ručne, ručnými rezacími nástrojmi, alebo strojovo, frézami, pri horizontálnej polohe dielu. Prvý spôsob je zdĺhavý, pretože sa páska orezáva ručne, postupne po celom obvode dielu, fyzicky namáhavo alebo málo bezpečný z hľadiska dodržiavania predpisov o bezpečnosti práce a len s obťažne dodržateľnou kvalitou. Druhý spôsob sa používa ako dokončovacia operácia po oblepeni dielu na oblepovacej linke a orezávacie zariadenie je súčasťou oblepovacieho stroja. Toto riešenie je náročné po všetkých stránkach. Okrem vysokej zriaďovacej hodnoty má oblepovaci stroj značnú hmotnost a na jeho inštaláciu sú nevyhnutné velké priestorové možnosti. Samotné orezávanie nábytkárskej pásky sa vykonáva rotujúcimi frézami pri otáčkach 12 000 až 14 000 ot./min. Vzniká prachový úlet, ktorý hoci je odsávaný, sa dostáva do lepidla, na oblepovaci valček a do okolitého prostredia. Tým sa zhoršuje kvalita oblepovania nábytkárskej pásky, ale tiež hygiena na pracovisku. Naviac je nastavovanie polôh fréz vysoko špecializovanou činnosťou, takže si vyžaduje odborného pracovníka naviac.Uvedené nevýhody odstraňuje mechanická orezávacia stolica pozostávajúca zo stojanu. Jej podstata spočíva vtom, že na stojane sú umiestnené pracovné stoly,opatrené nastaviteľnými vodidlami a výškovo nastaviteľnými nožmi. Proti nim sú uložené posuvné nože, ktoré sú ovládané ovládačom. Medzi pracovné stoly je potomsituovaný najmenej jeden otočný držiak, s nastaviteľným nožom.V zariadení podľa tohto technického riešenia vo výhodnom vyhotovení súposuvné nože vedené v nastaviteľných nožových vedeniach a sú opatrenéKvôli lepšiemu vedeniu orezávaných dielov a zaisteniu ich väčšej stability jena stojane umiestnené nastaviteľné pravítko.Pre správnu funkciu je výhodné, aby otočný držiak bol pripojený k nastaviteľnej klapke, ktorá je opatrená výsuvným dotykom. Klapka je ovládanápružinou a výškovo regulovaná nastaviteľným obmedzovačom.Ďalšiu výhodu tohto technického riešenia možno vidieť v jednoduchosti konštrukcie, nenáročnej výrobe, nízkych zriaďovacích nákladoch, zníženínamáhavosti fyzickej práce a zlepšení hygieny pracovného prostredia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je schematicky znázornené prikladové vyhotoveniemechanickej orezávacej stolice podľa technického riešenia, kde obr. 1 zobrazuje nárysný pohľad, obr. 2, 3 a 4 znázorňujú priečne rezy, pričomobr. 2 predstavuje rez rovinou B - B,obr. 3 znázorňuje rez rovinou A - A, a obr. 4 zobrazuje rez rovinou C - C z obr. 1.Zariadenie, podľa obr. 1, pozostáva zo stojanu 1, na ktorom sú umiestnené pracovné stoly § a g, v pravom a ľavom vyhotovení. Pracovné stoly g a Q sú jemne výškovo nastaviteľné a môžu byt predĺžené valčekovou dráhou (nie je kreslené). Za pracovnými stolmi g a g je na stojane 1 vztýčené nastaviteľné pravítko g,nastaviteľné v horizontálne i vertikálnej polohe a pevne zaistiteľné. Pracovné stoly § a g sú opatrené nastaviteľnými vodidlami § a Q rovnako v pravoľavom vyhotovení,ktoré sú opatrené výstelkami (nie je kreslené). Nastaviteľné vodidlá Q a 6 sú roztvárateľné v horizontálnej rovine kvôli ľahkému vedeniu dielov z plošných materiálov rôznych hrúbok. Na vnútorných čelách pracovných stolov § a i sú upevnené výškovo nastaviteľné nože Z a § na priečne orezávanie. Proti výškovo nastaviteľným nožom 7 a § sú umiestnené posuvné nože Q a g, ktoré sú ovládané ovládačom E. Potrebný prítlak posuvných nožov 11 a g na orezávanie prebytkupásky na čelách nábytkových dielov (nie je kreslené) je zaistený pružinami E a 151s nastaveným predpätím, ktoré sú ukotvene na pracovných stoloch g a 51, Medzi pracovne stoly g a g je potom situovaná klapka g 0. Na obr. 2 je znázornené čelo nastaviteľného vodidla § a posuvný nôž g, ktorý je uložený V nastaviteľnom nožovom vedení E. Na obr. 3 je znázornený otočný držiak 2 §, s nastaviteľným nožom g, ktorý je pripojený k nastaviteľnej klapke gg, opatrenej rýsuvným dotykom Q. Klapka Q je ovládaná pružínou 22 s nastaviteľným predpätím a výška jej zdvihu je regulované nastaviteľným obmedzovačom 21. Proti otočnému držiaku Q je situovaný pevný držiak 1 § s nastaviteľným nožom É a pevným dotykom E. Na obr. 4 je potom znázornená čelo nastaviteľného vodidla Q a posuvný nôž u, ktorý jeuložený v nastaviteľnom nožovom vedení g.Nábytkový diel (nie je kreslený) sa presunie nastaviteľným vodidiom 5, vkoimej polohe tak, aby nábytkárska páska presahujúce čelo nábytkového dieluprešla otvorom posuvného noža u. Nábytkový diel sa potom o posuvný nôž 11 zastaví. Uvedením do chodu ovládač 15 sa dostane do záberu i posuvný nôž 1,- vedený v nastaviteľnom nožovom vedení g a prebytočnú nábytkársku pásku odreže.Presunutim nábytkového dielu medzi pevný dotyk E pevného držiaku É a výsuvný dotyk 1 El klapky Q otočného držiaku 23 g, vopred nastaveného do pracovnej polohy nastaviteľným obmedzovačom g 1 a ďalej do nastaviteľneho vodidla Q sa prebytočná nábytkárska páska po celej dĺžke nábytkového dielu postupne odreže nožmi i a 24 na pozdĺžny orez. Po presunutí nábytkového dielu nastaviteľným vodidiom Q sa nábytkový diel posunie spät tak, aby i prebytoćná nábytkárska páska z druhého čela nábytkového dielu prešla otvorom v posuvnom noži g a o posuvný nôž lg sa zastavila. Uvedením do chodu ovládača 15 sa dostane do záberu posuvný nôž g,vedený v nastaviteľnom nožovom vedení Q a zvyšujúcu prebytočnú nábytkárskuMechanickú orezávaciu stolicu možno použit všade tam, kde je potrebnévykonávať orezávania nábytkárskyoh dielov alebo strihanie plochých páskov tenkých hrúbok.tým, že na stojane (1) sú umiestnené pracovné stoly (3, 4) opatrené nastaviteľnými. vodidlami (5, 6) a výškovo nastaviteľnými nožmi (7, 8), proti ktorým sú uloženéposuvné nože (11, 12), ktoré sú ovládané ovládačom (15), pričom medzi pracovnými stolmi (3, 4) je situovaný najmenej jeden otočný držiak (23) s nastaviteľným2. Mechanická orezávacia stolica podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že posuvné nože (11, 12) sú vedené v nastaviteľných nožových vedeniach (9, 10) a sú3. Mechanická orezávacia stolica podľa nároku 1 a 2, vyznačujúca sa tým, žena stojane (1) je umiestnené nastaviteľné pravítko (2).4. Mechanická orezávacia stolica podľa nároku 1, 2 a 3, vyznačujúca sa tým,že otočný držiak (23) je pripojený k nastaviteľnej klapke (20), opatrenej výsuvným dotykom (19), ktorá je ovládaná pružinou (22) s nastaviteľným predpätím a výškovoregulovaná nastaviteľným obmedzovačom (21).

MPK / Značky

MPK: B27G 13/00

Značky: mechanická, orezávacia, stolica

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1315-mechanicka-orezavacia-stolica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická orezávacia stolica</a>

Podobne patenty