Príchytka koľajnice

Číslo patentu: U 1306

Dátum: 04.12.1996

Autor: Žatko Jozef

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie patrí do oblasti upevňovania koľajníc najmä žeriavových dráh, regálových zakladačov, posuvných plošínZnáme je riešenie príchytiek na upevnenie koľajníc predovšetkým žeriavových dráh vo forme jednodielneho výkovku alebo odliatku so základovou plochou, opatrenou oválnym otvorom smerujücim k pravouhlêmu zalomeniu príchytky nahor, vytvárajúcemu kovovú opierku, po ktorom nasleduje šikmý úsek s nalepenou pryžovou opierkou, približne rovnobežný so stenou päty koľajnice. Taká príchytka sa oválnym otvorom nasunie na kotevnü skrutku a kovovou opierkou sa oprie o koľajnicu. Na kotevnú skrutku sa potom nasunie výstredník cez jeho kruhový otvor. Výstredníkom,pritlačeným na kovovú opierku, sa zaistí príchytka proti pohybu v smere kolmom na os koľajnice a celé zariadenie sa spevní namontovanim matice na kotviacu skrutku a jej dotiahnutím. Tým sa pritlačí aj pryžová opierka na pätu koľajnice. Nevýhodou takejpríchytky je namáhanie kotevnej skrutky na strih.Iným riešením je príchytka, ktorá má spodný diel upevnený na nosnej konštrukcii, horná plocha tohto dielu je šikmá, pričom v telese je otvor pre spojovaciu skrutku s vybraním pre jej hlavu. Otvor v tomto dieli príchytky je kruhový. Na hornú šikmú plochu dosadá horný diel príchytky, ktorého styčná plocha so spodným dielom je rovnako zošikmená. V tomto dieli príchytky je oválny otvor s pozdĺžnou osou v smere zošikmenia. Vrchná stena horného dielu je rovnobežná s povrchom nosnej konštrukcie. Horný diel je dalej opatrený zvislou kovovou opierkou a podobne ako v predchádzajúcom prípade i pryžovou opierkou, umiestnenou na šikmine rovnobežnej so stenou päty koľajnice. Hornýdiel príchytky sa nasunie na spojovaciu skrutku. Oválny otvor2 umožní jej priblíženie k upevňovanej koľajnici až na dotykv mieste kovovej opierky. Na horný diel príchytky sa potom cez-kruhový otvor pre skrutku nasunie výstredník, ktorý sa jednoustranou pritlačí na pripravený výstupok v hornom dieli príchytky, čím ho zaistí proti posunutiu v smere kolmom na pozdĺžnu os koľajnice. Celý komplet sa potom stiahne maticou naskrutkovanou na skrutku a dotiahnutou tak, že pryžová opierka pritlačí pätu koľajnice zhora.Nevýhodou aj tohto riešenia je namáhanie spojovacej skrutky na strih pri silovom pôsobení zataženej koľajnice, pričom celý silový účinok sa prejavuje v smere kolmom na pozdĺžnu os koľajnice. Spoločnou nevýhodou oboch uvedených prípadov je pevne navulkanizovaná pryžová opierka, ktorá podlieha procesu starnu tia. Pri náhrade je potrebné vymenit celý kovový dielec.Iná známa dvojdielna príchytka je nasunutá na pevný svorník zapustený do nosnej konštrukcie, pričom spodná časť má oválnyotvor a vodiacu drážku, ktorých vodorovné pozdĺžne osi sú rovno bežné a s pozdĺžnou osou koľajnice zvierajü v pôdorysnom pohľadeuhol 20 až 30 °. Do tejto vodiacej drážky zapadá horná část príchytky svojím nosom vonkajšej hrany, sklopeným dolu. Ostatná časť hornej časti príchytky je plochá. Na svorník sa nasüva svojím kruhovým otvorom. Spodná časť sa pri montáži prirazí k upevňovanej koľajnici a celá príchytka sa znehybní naskrutkovaním matice na svorník a jej pevným dotiahnutím. Horná čast príchytky pritláča pätu koľajnice zhora. Nevýhodou aj tohto technickéhoriešenia je namáhanie svorníka na strih.Príchytka koľajnice, určená najmä pre žeriavové dráhy, je dvojdielna. Teleso spodnej časti má jednoduchý geometrický tvar,ktorým je v obecnom prípade hranol. Samostatné teleso vrchnej časti je opatrené kovovou opierkou a nosom, vyčnievajúcim nad pätu koľajnice. Na spodnej strane tohto telesa je vytvorená priebežná drážka s uhlom sklonu voči kovovej opierke v rozmedzí 20 - 409. Drážka je opatrená oválnym otvorom. Pozdĺžna os ovál neho otvoru je rovnobežná alebo zhodná s osou drážky. Nos telesa hornej časti má aspoň spodnú stenu vyhnutü z vodorovnej roviny šikmo nahor pod uhlom 10 - 30 ° a opatrený je aspoň jedným otvorom na uchytenie pryžovej opierky.Spodný diel má aspoň dve a dve protiľahlê steny rovnobežně,je opatrená kruhovým, výhodne priechodným otvorom kolmým na pod~ stavy a opatreným závitom. Širka spodného dielu je vymedzená šírkou drážky v telese vrchného dielu. Jeho výška je všaderovnaká. Pritom je väčšia, než je hĺbka drážky vo vrchnom dieli.Horný diel je so spodným dielom spojený skrutkou, vedenou cez oválny otvor do kruhověho otvoru so závitom, pričom medzi hlavuskrutky a horný diel je vložená vejárová alebo pružná pod ložka a podložka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený vrchný diel v pohľade zdola, náryse i v pôdoryse. Obr. 2 znázorňuje v näryse i v pôdoryse spodný diel.Na obr. 3 je axonometrický pohľad na namontovanü prĺchytku.Príchytka koľajnice, určenej pre upevnenie predovšetkýmžeriavovej dráhy, má dve časti vrchný diel 1 a spodný diel 5.Vrchný diel 1 je opatrený kovovou opierkou 3 a nosom 6 s dvomikruhovými otvormi 7, v ktorých je upevnenä pryžová opierka 8.Spodná stena nosa Q je vyhnutá z vodorovnej roviny šikmo nahorpod uhlom 9 °. Vo vrchnom dieli 1 je dalej vytvorená priebežnádrážka Z s uhlom sklonu 300 voči kovovej opierke 3. Drážka 2 jeopatrená oválnym otvorom 4. Pozdĺžna rovina súmernosti oválnehootvoru 4 je zhodná s rovinou súmernosti drážky 2. Spodný diel 5má tvar kolmêho hranola, na jednej strane zrezanêho v uhle 30 °.Na výšku je prevřtaný jedným kruhovým otvorom 9 so závitom, pri čom stred kruhovêho otvoru 9 je v polovici vzdialenosti medzirovnobežnými bočnými stenami spodného dielu 5.Na základnú plochu lg je na tlmiacej podložke lg uloženákoľajnica lg. Spodný diel 5 sa privarí na základnú plochu lgtakým spôsobom, že jeho zrazená stena je rovnobežná s hranou koľajnice lg a prebieha vo vzdialenosti 8 - 10 mm od nej. Dootvorov 7 v nose 6 vrchného dielu 1 sa nasadí pryžová opierka8. Potom sa vrchný diel 1 uloží drážkou 2 na spodný diel 5 tak, že pryžová opierka 8 zasahuje nad pätu koľajnice lg. Do závitukruhového otvoru 2 sa cez oválny otvor 3 voľne naskrutkuje skrutka lg, s nasunutou (nezakreslenou) vejárovou alebo pružnou podložkou a podložkou ll. Vrchný diel 1 sa potom posunie pospodnom dieli 5 tak, že sa kovová opierka 3 vrchného dielu 1oprie zboku o hranu päty koľajnice lg. V tejto polohe príchytky sa matica skrutky lg pevne dotiahne. V tomto stave aj pryžová opierka 8 tlačí na pätu koľajnice lg zhora. Je obvyklé, že sapríchytky montujú symetricky po oboch stranách koľajnice.Výhodou riešenia je dokonalé smerové zaistenie koľajnice s pružným prítlakom zhora. Po dotiahnutí skrutky lg je príchytka spôsobilá odolávat silám vyvolaným pracovným zaťažením i tepelnou roztažnostou koľajnice. Skrutka lg pritom nie je namáhaná na strih. Priečne sily.od koľajnice sa vzhľadom na šikmê uloženie spodného dielu 5 príchytky rozložia na vektorovê zložky, v dôsledku čoho sa namáhanie bodov uchytenia spodného dielu á k základnej ploche lg zmenší. Po zostarnutí pryžovej opierky § sa táto vymení za inú, pričom nie je potrebné vymieňať celýPopisaná príchytka má uplatnenie pri inštalácii nových žeriavových, zakladačových a iných koľajových dráh ako aj priopravách a rekonštrukciách dráh už postavených.

MPK / Značky

MPK: E01B 9/68, E01B 9/02

Značky: príchytka, kolajnice

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1306-prichytka-kolajnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka koľajnice</a>

Podobne patenty