Ovládač pomocných obvodov

Číslo patentu: U 1304

Dátum: 04.12.1996

Autor: Mareš František

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka ovládača pomocných obvodov,najmä dvojpolohového, trojpolohového, vratného a pod., pozostávajúceho z dutého valcovitého telesa, ktoré je na jednom konci vybavené maticou a na opačnom konci proti sebe postavenými ozubmi na napojenie kontaktnej jednotky a vo valcovitom telese je uložená vložka s vedením na pohyblivé kulisy, ktoré sú vo vložke držané pružinou, oprenou na jednej strane o dná pohyblivých kulis a na opačnej strane o rozšírený koniec ča pu, ktorý je pomocou zámku spojený s otočným gombikom.Doterajší stav techniky 7Známe ovládače pomocných obvodov, napriklad pracovných strojov v kategórii použitie AC 11, vymedzujú polohu otočného gombíka v ovládači buď dorazmi, ktorými je vybavená skrutkovica vyvodzujúca otočný pohyb vybavovacieho prvku, alebo rohatkou so západkou a to najčastejšie guľôčkového typu. Známe riešenia však už nespĺňajú všetky požiadavky kladené na moderné ovládače tohoto typu, najmä požiadavku na zvýšenie spoľahlivosti a životnosti ovládača pri súčasnom zjednodušeni jeho konštrukcie.Uvedené požiadavky rieši ovládač pomocných obvodov, najmä dvojpolohový, trojpolohový, vratný apod., pozostávajúci z dutého valcovitého telesa, ktoré je na jednom konci vybavené maticou a na opačnom konci proti sebe postavenými ozubmi na napojenie kontaktnej jednotky au vo valcovitom telese je ulo žená vložka s vedením na pohyblivé kulisy, ktoré sú vo vložke držané pružinou, oprenou na jednej strane o dná pohyblivých kulis a na opačnej strane o rozšírený koniec čapu, ktorý je pomocou zámku spojený s otočným gombíkom, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že otočný gombík je na svojej spodnej časti vybavený kulisou, tvorenou prvým kulisovým tvarom a druhým kulisovým tvarom, medzi ktorými je vytvorená aretačná drážka. Na prvý kulisový tvar kulisy je nasunutá zarážka s kulisovou dráhou na vymedzenie pohybu otočného gombika. V aretačnej drážke je uložené tesnenie so stredným otvorom a zabezpečovací krúžok s centrálnym aretačným otvorom. zabezpečovací krúžok je po pootočení zaistený v aretačnej drážke druhým kulisovým tvarom kulisy. Pod najmenej jedným aretačným otvorom zarážky je súosovo usporiadaný najmenej jeden aretačný otvor tesnenia, pod ktorým je súosovo usporiadaný najmenej jeden aretačný otvor zabezpečovacieho krúžku a uvedenými aretačnými otvormi prechádza najmenej jeden aretačný výstupok vytvorený.na hlave vložky.Výhodou ovládača pomocných obvodov podľa tohoto technického riešenia je, že predstavuje kompaktný a funkčne spoľahlivý prvok s dlhou životnosťou, pričom umožňuje ľahko menitfunkciu otočného gombíka púhou zmenou tvaru kulisovej dráhy zarážky.Na dosiahnutie dlhej životnosti je výhodné, keď sú na hlave vložky vytvorené štyri aretačná výstupky, ktoré zasahujú do štyroch aretačných otvorov zarážky, do štyroch aretač ných otvorov tesnenia a do štyroch aretačných otvorov zabezpečovacieho krúžku.Z dôvodu ľahkej kompletizácie je výhodné, keď má centrálny aretačný otvor zabezpečovacieho krúžku tvar zhodný s tva rom druhého kulisového tvaru, zväčšený 0 prídavok na nasunutie.Prehľad obrázkov na yýkreseovládač pomocných obvodov podľa tohoto technického riešenia je znázornený na obr. 1 V čiastočnom reze. Na obr. 2 je otočný gombík vrátane všetkých komponentov slúžiacich na jeho zabezpečenie proti vytrhnutiu z ovládača pomocných obvodov,ako i komponentov urćujúcich polohu otočného gombika.ovládač pomocných obvodov, znázornený na obr. l, pozostáva z dutého valcovitého telesa, ktoré je na jednom konci vybavené maticou a na opačnom konci proti sebe postavenými ozubmi na napojenie kontaktnej jednotky. Vo valcovitom telese je zasunutá vložka s vedením pre pohyblivé kulisy, ktoré sú v tejto vložke držané pružinou, oprenou na jednej strane o dná pohyblivých kulís a na opačnej strane o rozšírený koniec čapu. Tento čap je pomocou zámku spojený s otočným gombíkom Q. Z obr. 2 je zrejmé, že otočný gombik l je na svojej spodnej časti vybavený kulisou g, tvorenou prvým kulisovým tvarom 5 a druhým kulisovým tvarom Q, medzi ktorými je vytvorená aretačná drážka Q Na prvý kulisový tvar 5 kulisy g je nasunutá zarážka Q s kulisovou dráhou Q pre vymedzenie pohybu otočného gombíka Q. V aretačnej drážke Q je uložené tesnenie g so stredným otvorom a zabezpečovací krúžok ll s centrálnym aretačným otvorom lg. zabezpečovací krúžok łł sa v aretačnej drážke Q pootočí o 90 ° a potom už nemôže vypadnút, pretože tomu zabraňuje druhý kulisový tvar Q kulisy 2 Pod štyrmi aretačnými otvormi 1 zarážky Q sú súosovo usporiadané štyri aretačné otvory łg tesnenia g, pod ktorými sú súosovo usporiadané štyri aretačné otvory łg zabezpećovacieho krúžku łQ Zmienenými aretačnými otvormi prechádzajú štyri aretačná výstupky QQ pravidelne rozmiestnené na hlave lQ vložky li. Zmenou tvaru kulisovej dráhy Q zarážky Q možno ľahko dosiahnut zmenu V rozsahu pohybu otočného -gombika 1i zmenu jeho funkcie z gombika dvojpoiohového na viacpolohový, alebo vratný atď.

MPK / Značky

MPK: H01H 9/20, H01H 19/14, H01H 3/08

Značky: obvodov, pomocných, ovladač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1304-ovladac-pomocnych-obvodov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládač pomocných obvodov</a>

Podobne patenty