Zariadenie na tvarovanie spodku podošvy

Číslo patentu: U 1293

Dátum: 04.12.1996

Autori: Vanko Igor, Vavrovič Ernest

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie pre tvarovanie spodku podošvyÚžitkový vzor sa týka zariadenia pre tvarovanie spodku podošvy zplastického materiálu so súčasným pripevnenim stielkového materiálu.Podošvy sandálového typu sa doposial vyhotovovali nalepovanim kompletných stielok alebo rôznych stielkových materiálov ako sú štiepané usne, prírodné, syntetické usne alebo textílie na vopred vyrobené podošvy z vulkanizovanej gumy, termoplastického kaučuku, polyuretánu,polyvinylchloridu, lisovaných korkov, dreva a podobne. Povrch vopred vyrobenej podošvy sa musí najprv odmastiť, upraviť pred lepenim drásaním mechanicky alebo chemicky sa musí na povrch naniesť minimálne jeden nános lepidla, z ktorého sa odparujú zdraviu škodlivé rozpúšťadlá. Vlepovaná stielka alebo len stielkový materiál sa rovnako musi natrieť Iepidlom zvyčajne až dvakrát a za pomoci známych lisovacích zariadeni, prípravkov a technológie dochádza k pevnému spojeniu stielky a spodku podošvy. vznikne tak kompletná podošva so stielkou vhodná pre výrobu otvorenej obuvi sandálového typu.Pri niektorých komplikovaných módnych tvaroch lôzka podošvy sa vlastne nedá tenký stielkový materiál nalepiť na lôžko, lebo dochádza k jeho pokrčeniu pri lisovani a do takejto obuvi sa musia vlepovať drahé kompletnéstielky, pričom sa aj tak nedosiahne požadovaný estetický efekt.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie pre tvarovanie spodku podošvy z plastického materiálu so súčasným pripevnením stielkového materiálu,ktorého podstata spočivavtom, že pozostáva z pevne uchytenej spodnej časti s tvarovacou dutinou spodku podošvy a uzamykacieho mechanizmu pre upevnenie k strednej časti, pričom stredná ćast je pomocou kĺbového mechanizmu prichytená k spodnej časti . Vrchná část pevne spojená s uzatváracím mechanizmom je tvorená dvomi navzájom posuvnými dielmi, a to obvodovým dielom a vnútorným dielom, pričom obvodový diel je opatrený prítlačným mechanizmom. na .zabránenie posunu vočiUzamykací mechanizmus a kĺbový mechanizmus sú umiestnené na opaćných koncoch strednej časti.Vrchná část je pripevnená za vnútorný diel k uzatváraciemu mechanizmu. Tvar a rozmery strednej časti a vnútorného dielu vrchnej časti ako i dĺžka posunu obvodového dielu voči vnútornému dielu závisia od tvaru lôžka podošvy, výšky šály podošvy a hrúbky stielkového materiálu.Pod pojmom lôžko podošvy sa rozumie horná část podošvy, ktorá prichádza do priameho kontaktu s chodidlom.Pod pojmom stielkový materiál sa rozumie materiál z prírodných alebo syntetických usní alebo textílií o hrúbke od 0,2 do 4 mm.Výhodné je opatrit stielkový materiál otvormi rozmiestnenými v súlade s rozmiestnenim kolikov na obvodovom diele vrchnej časti.Rovnako je výhodné použit stielkový materiál o hrúbke rovnajúcej sa hrúbke medzery medzi obvodovým dielom vrchnej časti a strednou časťou pri uzatvorenej pozícii.Výhodou tohto technického riešenia je možnost vyrábat podošvykomplikovaných tvarov aj s vysokou šálou, pričom lôžko podošvy je zároveň vjednom výrobnom stupni s výrobou spodku podošvy potiahnuté stielkovým materiálom. Obsluhujúci personál zároveň neprichádza do kontaktu sozdraviu škodlivými látkami, vznikajúcimi pri Iepení stielky k podošve.Prehlad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie špecifikované pomocou výkresov, kde na obr. I je znázornené zariadenie v reze, na obr.2 zariadenie v otvorenejZariadenie podľa obrl 2 a 3 pozostáva z pevne uchytenej spodnej časti 1 s tvarovacou dutinou g spodku podošvy a uzamykacieho mechanizmu §pre zachytenie strednej časti g, pričom stredná část 3 je pomocou kĺbového mechanizmu g prichytená k spodnej časti 1 a vrchná časť 11 pevne spjená s uzatváracím mechanizmom 1 Q je tvorená dvomi navzájom posuvnými dielmi, a to obvodovým dielom Z a vnútorným dielom 5. Obvodový diel ZJe opatrený najmenej štyrmi kolíkmi s vybraním § a prítlačným mechanizmom g. Prítlaćný mechanizmus g zabraňuje voľnému posunu voči vnútornému dielu gv otvorenej pozícii.Do tvarovacej dutiny 2spodku podošvy sa naleje reakčný polyuretánpripravený zmiešaním izokyanátovej a polyolovej zložky.Stredná čast formy § je pri Iiatí zmesi plastického materiálu priložené tesne k spodnej časti formy 1 a je pre lepšie vyberanie opatrená kĺbovým mechanizmom g a uzamykacím mechanizmom iEšte pred naliatím reakčného polyuretánu sa pripevní cez vopred vyseknuté otvory stielkový materiál gprevlečenim cez kolíky s vybraním Q, ktoré sú súčasťou obvodového dielu z vrchnej časti u.Vrchná ćast 11 je upevnená pevne na uzatvárací mechanizmus Q za vnútorný diel § vrchnej časti 11. Obvodový diel Z jepomocou pritlačného mechanizmu g pritlačený k vnútornému dielu §. Po naliatí príslušnej dávky zmesi reakčneho polyuretanu do tvarovacej dutiny z spodku podošvy sa pomocou uzatváracieho mechanizmu Q zariadenie uzavrie do pozicie, akú vidiet na obr.1. Pri uzatváraní sa najprv obvodový diel Z pritlači na strednú čast ą a v tomto okamihu sa vnútorným dielom § stielkový materiál Q nápne a prichyti po celom obvode strednej časti g. Chemickou reakciou zmesi polyuretánu naliateho do tvarovacej dutiny g materiál zväčšuje svoj objem,vyplní celú tvarovaciu dutinu 2 a spojí sa so stielkovým materiálom Q. Po technologicky nutnom čase sa výlisok vyberie tak, že sa najprv otvorí vrchná čast ji, pričom pritláćaci mechanizmus g znovu stiahne obvodový diel Z k vnútornému dielu g, otvorí sa uzamykací mechanizmus 5 a hotová podošva s pevne pripevneným stielkovým materiálom 12 ,ktorý čiastočne prećnieva, savyberie z tvarovacej dutiny 2 spodku pododšvy a výrobný cyklus sa opakuje.Predmetné riešenie možno využít hlavne v obuvníckom priemysle pri výrobe obuvi sandálového typu a pri výrobe rôznych výliskov s obstrekom

MPK / Značky

MPK: A43B 13/04, A43B 13/32

Značky: tvarovanie, podošvy, zariadenie, spodku

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u1293-zariadenie-na-tvarovanie-spodku-podosvy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tvarovanie spodku podošvy</a>

Podobne patenty