Prenosný aerosólový hasiaci prístroj s úderníkovým spúšťacím zariadením

Číslo patentu: E 9897

Dátum: 24.12.2007

Autori: Lavesi Giuseppe, Gaidano Giovanni

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka prenosného aerosólového hasiaceho prístroja typu,definovaného v predvýznaku nároku 1, t. j. zahrnujúceho puzdro s vnútornou komorou na uloženie náplne z tuhej substancie, ktorá sa môže pri vopred stanovenej teplote transfonnovat na aerosól s vlastnosťami hasiacimi oheň, vypúšťací otvor, ktorým sa komora spája s vonkajším prostredím,spúšťací prostriedok na spustenie reakcie hasiacej náplne, explozívnu spúšťaciu kapsulua úderníkový mechanizmus spojený s explozívnou kapsulou.Prenosný hasiaci prístroj vyššie uvedeného typu je známy zo zverejneného patentového dokumentu EP 1 479 414 A 1. Takýto hasiaci prístroj poskytuje značnú výhodu čo sa týka bežného prenosného hasiaceho prístroja typu, opisaného vzverejnenom patentovom dokumente WOOO/37412, v ktorom elektrický rezistor napájaný batéríami prostredníctvom spínača je usporiadaný na začatie transformácie hasiacej náplne z tuhého stavu na aerosól. Tieto bežné elektricky aktivované hasiace prístroje majú nevýhodu, ktorá súvisí s obmedzenou životnosťou batérií v priebehu času. Ako je známe, batérie sa naozaj po niekoľkých mesiacoch vybíjajú, a pokiaľ si uživatel nespomenie, že ich treba pravidelne vymieňať, vzniká tu nebezpečenstvo, že hasiaci prístroj nebude fungovať v okamihu potreby, pretože batérie budú vybité.Na lepšie pochopenie doterajšieho stavu techniky a s ním spojených problémov sa najprv opíše prenosný hasiaci prístroj známeho typu, opísaný v EP 1 479 414 A 1, s odkazom na obrázok 1 pripojených výkresov. Náplň 5 z tuhej substancia, ktorá sa môže transformovať pri vopred stanovenej teplote na aerosól svlastnostami hasiacimi oheň, je uložená v kovovom trubicovom puzdre 3, ku ktorému je pripojené plastové teleso 1, tvoriace rukoväť 2. Explozívna kapsula 10 je umiestnená v strede vo vnútri nosného telesa 1 pred spúšťacím mechanizmom, ktorý zahrnuje úderník 14. Zatíahnutím a potom uvolnením krúžku 22 narazí úderník na spúštacíu kapsulu 10,ktorá explocluje. Plameň vzniknutý následkom explózie kapsuly sa šíri cez centrálnu dutinu 9 v hasiacej náplní, dostáva sa k difúznej membráne 8 pre plameñ na distálnom konci hasiaceho prístroja, a tá ho odráža tak, aby vyžaroval proti distálnej koncovej časti 5 a hasiacej náplne 5, čím sa spustí jej chemická reakcia. Aerosólová tekutina vytvorená spaľovaním haslacej náplne sa prudko vypustí cez vypúšťací otvor 7 v kovovom uzávere 6 a môže sa nasmerovať na oheň.S hasiacim prístrojom tohto typu vzniká problém, že k chemickej reakcii náplne 5 nevyhnutne dochádza aj na proxímálnom konci, v blízkosti kapsuly 10. V dôsledku toho sa reakcia šíri súčasne od spodku a vrchu tuhej náplne, ako aj od steny centrálnej dutiny 9 a a pozdĺž nej. Vmnohých prípadoch tok aerosólu netrvá dostatočne dlho na to, aby oheň uhasil. Vstrede hasiaceho prístroja nastáva prudké zvýšenie tlaku v blízkosti aktivovaného proximálneho konca2 tuhej náplne 5. Treba zabrániť vzniku plynového pretlaku vo vnútri hasiaceho prístroja, kedže spôsobuje riziko, že cele kovové puzdro 3 a tuhá náplň 5 môžu vyraziť rukoväť 2 bez uhasenia ohňa.EP l 484 088 A 1 opisuje prenosný hasiaci prístroj, ktorý má podlhovasté kovové puzdro s rukoväťou a vnútornou komorou na umiestnenie náplne z tuhej substancie, ktorá sa môže transformovať pri vopred stanovenej teplote na aerosól s hasiacimi vlastnosťami, a ktorý sa vypúšťa cez otvor. Zàpalná náplň, ktorá sa môže aktivovat jej trenim s aktivačným prvkom, sa poskytuje na spustenie reakcie hasiacej náplne. Aktivačný prvok sa ovláda manuálne s cieľom vytvoriť trenie medzi zápalnou náplňou a aktivačným prvkom tak, aby sa zápalná náplň zapálila. Zápalná náplň je umiestnená na distálnom konci hasiaceho prístroja a v blízkosti distálneho konca hasiacej náplne.Takže cieľom predloženého vynálezu je vytvorit spoľahlivý a bezpečný aerosólový hasiaci prístroj, schopný prekonať vyššie uvedené nevýhody. Tento, ako aj ďalšie ciele a výhody, ktoré sa lepšie pochopia z nasledujúceho opisu, sa dosiahnu podľa tohto vynálezu prostredníctvomprenosného aerosólového hasiaceho prístroja, definovaného v pripojených nárokoch.Konštrukčná a funkčné znaky výhodného, ale neobmedzujúceho uskutočnenia prenosného hasiaceho prístroja podľa vynálezu, sa budú teraz uvádzať v spojení sodkazmi na pripojenévýkresy, kde Obrázok 1 zobrazuje pohľad v axíálnom priečnom reze, znázorňujúci prenosný hasiaci prístroj známeho typu Obrázok 2 zobrazuje schematický pohľad v čiastočnom pozdĺžnom reze, znázorňujúciprenosný hasiaci prístroj podľa predkladaného vynálezuObrázok 3 zobrazuje bočný pohľad v zmenšenej mierke na hasiaci prístroj podľa obrázka 2 aObrázok 4 zobrazuje bočný pohľad na hasiaci prístroj podľa obrázka 3 s ochranným krytom.Ešte pred detailným opisom uskutočnenia tohto vynálezu si treba uvedomiť, že vynález sa neobmedzuje vo svojom použití na detaily konštrukcie a usporiadanie komponentov uvedených v nasledujúcom opise alebo zobrazení na výkresoch. Vynález sa môže realizoval v ďalšíchuskutočneniach a môže sa riadiť alebo zrealizovať rôznymi spôsobmi. Tiež si treba uvedomiť, žefrázy a výrazy tu používané, slúžia na opis a nemajú sa chápať ako obmedzujúce. Výrazy ako vrátane a zahrnujúcľ a ich variácie sa chápu tak, že zahrnujú položky následne uvádzané, ako ajV súvislosti s obrázkami 2 až 4 prenosný hasiaci prístroj zahrnuje nosné teleso 1, ktoré je vyrobené z plastového materiálu a je vytvarované tak, že tvori dutú časť v podobe rukoväte 2. Vzťahová značka 3 označuje podlhovasté trubicové puzdro s proximálnym koncom upevneným na plastové teleso 1 a s prirubou Sa na svojom vzdialenom konci, smerujúcou do vnútra. Vo vnútri dutého puzdra 3 je definovaná komora 4 pre náplň 5 z tuhej substancie, ktorá sa môže pri vopred stanovenej teplote transformovať na aerosól s vlastnosťami na uhasenie ohňa. Samotné chemické a fyzikálne charakteristiky hasiacej náplne 5 nie sú dôležité na pochopenie tohto vynálezu, a preto sa tu nebudú detailnejšie opisovať. Len ako náznak, hasiacu náplň tvori stlačená zmes, zahrnujúcaNa distálnej koncovej prírube 3 a trubicového kovového puzdra 3 je upevnené kovové teleso 6, tvoriace dve paralelné pozdĺžne dutiny vypúšťaciu dutinu 7, ktorou sa vnútorná komora 4 spája na vypúšťacom otvore 7 a s vonkajškom, a druhú dutinu 8. Výrazy naznačujúce smer a orientáciu,ako napríklad pozdĺžny a priečny alebo radiálny, treba v tomto opise chápať v súvislosti s pozdĺžnou centrálnou osou hasiaceho prístroja, ak sa neuvádza inak. Podobne výrazy ako distálny a proximálny označujú bežný stav použitia hasiaceho prístroja v ruke užívateľa.V druhej dutine 8 je uložená explozívna spúšťacia kapsula 10 a s ňou spojený úderníkový mechanizmus 13. Kapsulu 10 drží sedlo 11, ktoré má dva priemery, vytvoreného prostredníctvom užšieho proximálneho úseku 8 b druhej dutiny 8, ktorá sa otvára do komory 4 v blízkosti distálneho konca 5 a náplne 5 tvoriacej aerosól. Údernikový mechanizmus 13 zahrnuje úderníkový pNok 14 so zväčšenou hlavou 14 a a pružínu 15 ovládajúcu úderník, vloženú medzi hlavu 14 a a reakčný povrch 16, ktorý je orientovaný priečne vzhladom na hlavnú pozdĺžnu os hasiaceho prístroja. Reakčný povrch 16 tvori prepichnutý uzáver 17 upevnený na distálnom konci 8 a druhej dutiny 8. Vzťahovouznačkou 14 b je označená rukoväť alebo zvierajúca časť úderníka 14.Explozívna kapsula 10 predstavuje nábojovú rozbušku typu, ktorý sa bežne používa na zapálenie práškovej náplne, obsahujúcej zlúčeninu, ktorá môže prostredníctvom nárazuexpIodovat, zvyčajne je to fulminát ortuti.Hasiaci pristroj podľa vynálezu funguje nasledovne. Keď užívateľ vidi, že treba použit hasiaci prístroj, uchopí rukovät 14 b a potiahne úderník v distálnom smere, čím stlačí pružinu 15. Uvoľnením rukoväti pružina spôsobí, že úderník dopadne na spúšťaciu kapsulu 10, ktorá exploduje.-4 Malý plameň ako následok explózie kapsuly 10 sa ihneď dostane kdistálnej koncovej časti 5 a hasiacej náplne 5, čím sa spustí jej chemická reakcia. Aerosólová tekutina, ktorá vzniká spaľovanímhasiacej náplne, sa prudko vypustí cez vypúšťaciu dutinu 7 a nasmeruje sa na oheň.Princíp fungovania hasiaceho prístroja sa zakladá na chemickej reakcii, ktorá pri spustení spúšťacím zariadením. tvoreným explozívnou kapsulou 10 a úderníkovým mechanizmom 13,zohreje zmes draselných solí na teplotu približne 300 °C, čím vzniká exotermická reakcia, ktorá vytvára aerosólovú suspenziu z častíc s mimoriadne malými velkosťami tieto častice, ktoré sa vypustia z komory 4 cez vypúšťaciu dutinu 7, sa v dôsledku tlaku, vznikajúcemu pri reakcii, sa rozprášia na zdroj ohňa, čím utlmia podporný účinok kyslíka na horenie a zamedzia šíreniu ohňa.Pozitívnym bude, že chemická reakcia náplne 5 sa spustí na distálnom konci hasiaceho prístroja. Takže vo vnútri prístroja nemôže vznikat žiaden pretlak, čím sa predide nevýhodám,o ktorých sa diskutovalo v úvodnej časti opisu. Nie je potrebný žiaden bežný odrážač, akým je prvok označený vzťahovou značkou 8 na obrázku 1. Okrem toho hasiaca náplň 5 je usporiadaná do tvaru plného valca bez zvyčajného pozdĺžneho kanálika alebo dutiny 9, prechádzajúcej cez náplň. Tým sa výroba náplne 5 zjednodušuje a zväčší sa jej hmotnost pri rovnakej dĺžke. Najdôležitejšie je, že sa reakcia začne na distálnom konci náplne 5 a bude sa šíriť a postupovat rovnomerne smerom k proximálnemu koncu, čim vznikne dlhotrvajúci prúd aerosólu, ktorý prudko vyrazíDlhá vypúšťacia dutina 7 vedie Výstupný tok aerosólu v priamom smere, takže sa môže presne zacielit na oheň. Okrem toho teplota aerosólu vychádzajúceho z vypúšťacej dutiny sa pri prechode cez dutinu 7 bude do istej miery znižovať. Kovové teleso 6 vytvárajúce paralelné dutiny 7 a 8 má výhodne priečnu veľkosť, ktorá nepresahuje rozmer trubicového puzdra 3. Takže na telo 6 a čiastočne alebo úplne aj na puzdro 3 (obrázok 4) sa môže upevnit ochranný trubicový plastový kryt 18. Okrem krytia a ochrany zápalného mechanizmu 13 a utesnenía prístupu ku komore 4 môže kryt 18 výhodne vytvárať aj zmenšenú špičku 19, ktorá zapadá do dutej spodnej časti rukoväti 2,pričom slúži ako predĺženie, ktoré napomôže tomu, aby sa ruka užívateľa nedostala do kontaktus najhorúcejšimi časťami hasiaceho prístroja.

MPK / Značky

MPK: A62C 5/00, A62C 99/00, A62C 13/00

Značky: prístroj, prenosný, hasiaci, zariadením, úderníkovým, aerosolový, spúšťacím

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e9897-prenosny-aerosolovy-hasiaci-pristroj-s-udernikovym-spustacim-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prenosný aerosólový hasiaci prístroj s úderníkovým spúšťacím zariadením</a>

Podobne patenty