Peptidomimetiká a ich použitie

Číslo patentu: E 19395

Dátum: 28.12.2012

Autor: Lipkowski Andrzej

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmet predloženého vynálezu zahŕňa nové peptidomimetiká vykazujúce afinitu k opioídným receptorom, ktoré majú všeobecný vzorec zobrazený na Obrázku l, na gastrointestinálne alebo periféme podávanie vo forme tablety, infúzie, injekcie alebo implantátu pri liečbe vedľajších účinkov perifémych opioidov, najmä zápchy alebo/a útlmu dýchania.0002 Použitie orálnych tabliet alebo transdermálnych náplastí s opiátmi je najčastejším liečebným postupom pri zmierňovaní akútnej alebo chronickej bolesti. Tieto zlúčeniny nešpecificky rozptýlené v celom tele vyvolávajú okrem analgetických účinkov v centrálnom nervovom systéme aj vedľajšie účinky (útlm dýchania, Zápcha, tolerancia, sedatívny efekt atď.) V takom rozsahu, že lekári liečbu bolesti obmedzujú, alebo ju pacienti odmietajú. Najzávažnejším vedľajším účinkom je najmä zápcha. Výskyt zápchy vyvolanej opioidmi u pacientov s nemalígnou bolesťou je asi 40 Camilleri M. American Journal of Gastroenterology 2011 lO 6(5)835-842. V jednej štúdii tretina pacientov užívajúcich opioidné lieky na chronickú bolesť vynechala alebo obmedzila dávky alebo zastavila liečbu práve z dôvodu zápchy Bell TJ, Panchal SJ, et al. Pain Medicine 200910(1)3 S-42.0003 Dostupné terapie zápchy vyvolanej opioidmi zahŕňajú orálne laxatíva, čapíky a antagonistov opioídov, naloxon a metylnaltrexon. Keďže nešpecifické laxatíva môžu mať iba čiastočný účinok na zápchu vyvolanú opioidmí, vývoj sa V poslednej dobe sústreďuje na lieky, ktoré sa zacieľujú na mu receptor V črevnej stene. Dvomi terapiami, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii, sú orálny naloxon a parenterálny metylnaltrexon McNicol E, Boyce DB, et al. Pain Medicine 20089(6)634-659.0004 Naloxon je kompetitívny antagonista receptorov opioidov. Pri orálnom podaní má aktívny reverzný účinok na väzbu opioidného agonistu na črevné mu receptory. Naloxon prechádza rozsiahlym metabolizmom prvého prechodu pečeňou, ktorý vedie k zníženiu jeho systémovej koncentrácie. Nanešťastie, táto koncentrácia nie je predvídateľná, a to najmä u chronicky chorých pacientov, ktorí majú často problémy s pečeňou.0005 Nedávno sa na liečbu zápchy vyvolanej opioidmi navrhlo subkutánne podanie metynaltrexonu, ktorý pôsobí ako periférne pôsobiaci antagonista opíoidov s obmedzenouschopnosťou prekročiť hematoencefalickú bariéru. Thomas J, Karver S, et al. New EnglandJoumal of Medicine 2008,358(22)2332-2343. Hoci metylnaltrexon vcelku špecificky pôsobí u zdravých dobrovoľníkov, je potrebné brať do úvahy jeho antagonistický efekt voči opioidnej analgézii u chronicky chorých pacientov.0006 Podstatou predloženého vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca (podľa Obrázkakde R 1 znamená zvyšok D-aminokyselín vybraných z D-alanínu, D-treonínu, D-serínu, Dmetioninu, D-leucínu, D-glutamínu, D-asparagínu, D-arginínu, D-lyzínu R znamená nič alebo zvyšok glycínu alebo dipeptidu vybraný z Gly-Phe, Gly-Trp.0007 Predmetom predloženého vynálezu sú najmä zlúčeniny vybrané zo skupiny, ktorú tvoria tyrozyl-D-alanyl-glycyl-cinamylpiperazín, tyrozyl-D-treonyl-glycyl-fenylalanylcinamylpiperazín, tyrozyl-D-arginyl-cinamylpiperazín a tyrozyl-D-treony 1-cinamylpiperazín. 0008 Ďalším aspektom predloženého vynálezuje použitie peptídu podľa tohto vynálezu, ako je definovaný vyššie, pri výrobe antagonistu opioidných liečiv.0009 Vyrobené liečivo je vo všeobecnosti určené na orálne alebo periférne podávanie na zastavenie zápchy vyvolanej opioidnými liečivami. Vyrobené liečivo je konkrétne určené na interakciu s opioidnými receptormi. Vyrobené liečivo je vo všeobecnosti vo forme orálnych tabliet na priame podávanie do gastrointestinálneho traktu alebo venóznych infúzií na periféme podávanie. Vyrobené liečivo je konkrétne vo forme viac-liečivovej kompozície, a to najmä s obsahom opioidných agonistov používaných pri liečbe bolesti. Vyrobené liečivo je konkrétne vo forme kompozície obsahujúcej tuhý polymér, ktorý je nosičom pre účinné látky. 0010 V priebehu výskumu štruktúry a účinku nových opioidných peptidomimetík sa neočakávane preukázalo, že analógy opioidných peptidov, ktoré sa hybridizujú s trans-1 cinamylpiperazínom všeobecného vzorca uvedeného na Obrázku 1, vykazovali vysokú afinitu k opioidným receptorom, najmä opioidným mu receptorom, ale s antagonistickou aktivitou voči opioidným liečivám, ako sú morfín, fentanyl alebo opioidným peptidom, ako súenkefalín alebo bifalín. Okrem toho sa zistilo, že peptidomimetiká aplikované intravenóznealebo orálne v prípade pokusného zvieraťa ako modelu bolesti neznižujú antinociceptívne centrálne účinky spoločne aplikovaných opioidných agonistov, ako sú morfin alebo bifalín. Avšak peptidomimetiká s opioidnými agonistamí aplikované intravenózne alebo intraperítoneálne potlačili zápchu vyvolanú periféme aplikovanýmí opioidmi. Oldem toho peptidomimetiká (všeobecného vzorca na Obrázku l) podávané orálne pred alebo súčasne s opioidom, ako je napríklad morfín alebo loperamid, silne potlačili symptómy zápchy vyvolanej opioidmi.0011 Na lepšiu ilustráciu účinku podľa predloženého vynálezu, ktorý pozostáva z účinku proti zápche vyvolanej opioidmi použítými na analgéziu, uvádzajú sa nasledujúce príkladypreukazujúce účinnosť zlúčenín v modeloch zvierat. Príklad 10012 Trans-l-cinamyl piperazin sa acyloval s t-Boc-Tyr-D-Ala-Gly za použitia N,Ndicyklohexylkarbodiimidu metódou N-hydroxysukcínimidového spojenia v N,Ndimetylformamídovom roztoku. Po odfiltrovaní N,N-dicyklohexylmočoviny sa surový medziprodukt vyzrážal vodou. Tuhá látka sa trikrát premyla vodou a vysušila sa. Tbutyloxykarbonylová chrániaca skupina sa odstránila pomocou 5 hydrochloridu v etylacetáte. Konečný surový produkt ako hydrochloridová soľ sa vyzrážal etyléterom. Surový produkt sa čistil pomocou HPLC preparatívnej metódy v gradientovom systéme 0,5 kyseliny chlorovodíkovej/etanolu.0013 Čistý produkt tyrozyl-D-alanyl-glycyl-cinamylpiperazín hydrochlorid (nazvaný peptidomimetikum 1) sa testoval V myšacom modeli zápchy vyvolanej loperamidom. Myši sa rozdelili do troch skupín, jedna ako kontrola a dve s podávaným loperamid hydrochloridom(5 mg/kg). Jednej skupine s loperamidom sa orálne podávalo peptidomimetikum l (10 mg/kg) 30 minút pred loperamidom, vlhké hmotnosti stolice od každej myši sa merali v čase 4 hodiny. Zistilo sa, že podávanie loperamidu vyvolalo zápchu a V dôsledku toho viac ako desaťnásobne zredukovalo stolicu, z 200 mg V kontrolnej skupine na 15 mg V loperamidovej skupine. Predchádzajúca liečba peptidomimetikom l významne zvrátila účinok loperamidu s0014 Trans-1-cinamyl piperazín sa acyloval s t-Boc-Tyr-D-Thr-Gly-Phe za použitia N,Ndicyklohexylkarbodiimidu metódou N-hydroxysukcinimidového spojenia V N,Ndimetylformamidovom roztoku. Po odñltrovaní N,N-dicyklohexylmočoviny sa surový medziprodukt vyzrážal vodou. Tuhá látka sa trikrát premyla vodou a vysušila sa. Tbutyloxykarbonylová chrániaca skupina sa odstránila pomocou 5 hydrochloridu V etylacetáte. Konečný surový produkt ako hydrochloridová soľ sa vyzrážal etyléterom. Surový produkt sa čistil pomocou HPLC preparativnej metódy V gradientovom systéme 0,5 kyseliny chlorovodüçovej/etanolu.(nazvaný peptidomimetikum 2) sa testoval V myšacom modeli zápchy vyvolanej morfínom. Myši sa rozdelili do troch skupín, jedna ako kontrola a dve s intraperitoneálne podávaným morfín hydrochloridom (5 mg/kg). Jednej skupine s morfínom sa orálne podávalo peptidomimetikum 2, a to 30 minút pred morfínom, a vlhké hmotnosti stolice od každej myši sa merali V čase 4 hodiny. Zistilo sa, že intraperitoneálne podávanie morfínu vyvolalo zápchu a V dôsledku toho takmer osemnásobne zredukovalo stolicu, z 200 mg V kontrolnej skupine na 25 mg V morfínovej skupine. Predchádzajúca liečba peptidomimetikom 2 úplne zvrátila0016 Trans-1-cinarnyl piperazín sa acyloval s t-Boc-Tyr-D-Thr-Gly-P t-Boc-Tyr-D-Arg za použitia N,N-dicyklohexylkarbodiimidu metódou N-hydroxysukcínimidového spojenia V N,N-dírnetylformamidovom roztoku. Po odfiltrovani N,N-dicyklohexylmočoviny sa surový medziprodukt vyzrážal vodou. Tuhá látka sa trikrát premyla vodou a Vysušila sa. Tbutyloxykarbonylová chrániaca skupina sa odstránila pomocou 5 hydrochloridu V kyseline octovej. Konečný surový produkt ako hydrochloridová soľ sa vyzrážal etyléterom. Surový produkt sa čistil pomocou HPLC preparatívnej metódy V gradientovom systéme 0,5 kyseliny chlorovodíkovej/etanolu.0017 Čistý produkt tyrozyl-D-arginyl-cinamylpiperazín dihydrochlorid (nazvaný peptidomimetikum 3) sa testoval V myšacom modeli zápchy vyvolanej loperamidom. Myši sa rozdelili do troch skupín. Prvej skupine, deñnovanej ako kontrola, sa orálne podávali mäkké depozície 20 arabskej gumy V objeme 0,1 m 1/ 10 g telesnej hmotnosti. Druhej skupine saorálne podávali mäkké depozície 20 arabskej gumy obsahujúce ekvivalent 5 mg loperamidu

MPK / Značky

MPK: C07K 5/10, C07K 5/08, C07K 5/06

Značky: peptidomimetiká, použitie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e19395-peptidomimetika-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Peptidomimetiká a ich použitie</a>

Podobne patenty