Vrecko z plastovej fólie

Číslo patentu: E 19123

Dátum: 29.12.2010

Autori: Overmöller Eugen, Rethschulte Thomas, Haimerl Rudolf

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka vrecka podľa úvodnej časti nároku 1. Takéto vrecká sú známe z dokumentu EP 2 113 470 A alebo DE 35 08 123 A. Vrecká tu uvažovaného typu sa používajú obzvlášť pre ľahké kusové materiály, ako sú napríklad kotúče toaletného papiera a podobne, a potom bývajú vybavené(aspoň jednou) rukoväťou, nakoľko bývajú objemné a ťažko sa s nimi manipuluje. Tieto vrecká podliehajú už z hľadiska úspor materiálových nákladov, ale taktiež pod tlakom verejného záujmu na znižovanie produkcie odpadu, všeobecnému trendu k používaniu stále tenších plastových fólií, pričom fólie už teraz dosahujú hrúbku len 40 m alebo i menej.0002 Znížená hrúbka steny môže byt do značnej miery kompenzovaná materiálmi s vyššou pevnosťou v ťahu, ktoré umožnia absorbovať zaťaženie,obzvlášť pri strojovom plnení týchto vreciek. Problematická však býva hranica plniaceho priestoru medzi plniacim priestorom a úchopovým pruhom, ktorá sa bežne realizuje ako jednoduchý kontinuálny zvarovací šev. S klesajúcou hrúbkou fólie sa však zvarovacie švy stávajú stále chúlostivejšími, pretože prekrývajúce sa tenké fólie sú síce natavením spojené, ale nie pretavené a tým odrezané tak, ako je to u separačného švu. Vrecká vyrábané bežným spôsobom z tenkej fólie, u ktorých je úchopovým pruhom typicky dvojvrstvový pás priebežne rovnakej šírky, ohraničený smerom k plniacemu priestoru zvarovacím švom a smerom von rovnobežným separačným švom, potom podliehajú pri zvyčajnom automatizovanom plnení v dôsledku plniaceho tlaku tovaru a obzvlášť vdôsledku hustoty otvorov rozpínacích nástrojov riziku, že zvarovací šev medzi plniacim priestorom a úchopovým pruhom praskne, a tým bude naplnené vrecko chybné.0003 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť vrecko tu uvažovaného typu s plniacim priestorom a úchopovým pruhom v podobe, ktorú je možné vyrábať ztenkej zvariteľnej plastovej fólie, pričom bude takéto vrecko robustné priplnení a manipulácii, obzvlášť v kritickej oblasti prechodu medzi plniacimpriestorom a úchopovým pruhom, a je možné ho vyrábať konvenčným spôsobom bez veľkých technických nárokov.0004 Podľa tohto vynálezu je uvedený cieľ dosiahnutý prostredníctvom vrecka podľa úvodnej časti nároku 1 pomocou znakov význakovej časti patentového nároku 1.0005 Ukázalo sa, že ked sa hrúbka fólie znižuje a obzvlášť pokiaľ sa dostane do oblasti pod 40 m, môže byt separačný šev, aký sa používa napríklad na vonkajších okrajoch realizovaný ako omnoho odolnejší než zvarovací šev. Ďalej sa ukázalo, že kritické zaťaženia sa vyskytujú na koncoch hranice plniaceho priestoru, kde sa vyskytujú ťahové sily spôsobené plniacimi alebo rozpínacími nástrojmi a taktiež tovarom, ktorý je zavádzaný ako náplň. 0006 Vdôsledku toho sa môže takouto modifikáciou vrecka, pri ktorej sa vonkajší okraj úchopového pruhu tvorený separačným švom priblíži k hranici plniaceho priestoru, dosiahnuť lepšia robustnost vrecka v porovnaní s konvenčným priebežným zvarovacím švom.0007 Toto zlepšenie sa môže dosiahnuť bežnými prostriedkami, a teda bez veľkých nárokov, pretože separačný šev bol aj doteraz aplikovaný ako uzatvárací šev. Teraz predsa len dostáva kontúrovaný tvar, u úchopového otvoru zodpovedajúcim spôsobom oddialený od hranice plniaceho priestoru a inak sa khranici plniaceho priestoru približujúci. V porovnaní s konvenčným úchopovým pruhom s konštantnou šírkou predsa len kontúrovaný tvar so sebou zvyčajne prináša taktiež produkciu odstrižkov, ktoré však môžu byt s minimálnymi nárokmi zachytávané alebo odsávané.0008 Separačný šev pritom môže bytĺ vedený tesne pri zvarovacom šve uskutočneného zvyčajným spôsobom, svýhodou priameho priebežného zvarovacieho švu, čím potom poskytne zvarovaciemu švu podporu proti roztrhnutiu a príp. v kritickom prípade potom v druhej línii zachytí pretrhávania zvarovacieho švu. V tomto ohľade je vzdialenosť až do 5 mm medzi separačným švom a zvarovacím švom postačujúca na poskytnutie podpory pre zvarovací šev alebo aspoň na zachytenie praskania zvarovacieho švu pomocouseparačného švu umiestneného hned za ním.0009 Separačný šev však môže predstavovať taktiež hranicu p|niaceho priestoru.0010 Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu budú zrejmé z patentových nárokov.0011 Na jedinom obrázku výkresu je znázornené vrecko podľa tohto vynálezu vpiochom zloženom tvare pripravenom na distribúciu - čiastočne otvorené formou rezu.0012 Vrecko, na výkrese označené ako celok značkou 1, z plastovej fólie s hrúbkou menšou než 40 m je, ako je znázornené, vnenaplnenom stave poskladané naplocho, pričom lícová strana 2 a rubová strana 3 sú na jednej strane navzájom spojené bočným prehybom 4 v tvare písmena W a na druhej strane končí otvorené s rozdielnymi koncovými okrajmi 5, 6. Prázdne vrecko 1 vo svojej plochej polohe môže byt vyrábané kontinuálne z nekonečného pásu fólie v dvoch vrstvách, ktorý na výkrese vedie zdola nahor a v ktorom je bočný prehyb 4 vytváraný predtým, než je dosiahnuté rozdelenie pomocou separačných švov, ako je priamy, priečne vedený separačný šev 7 a kontúrovaný separačný šev 8 na protiľahlej strane. Obrysová línia 9 naznačuje spolu s bočnými obrysovými liniami 10 a 11 obrysy prechádzajúceho vrecka. 0013 Bočný prehyb 4 v tvare písmena W dáva vrecku pri príslušnom naplnení hranatý tvar kvádra. Bez bočného prehybu 4 by sa vrecko ohraničené v zvarovacom šve priamo lícovou stranou 2 a rubovou stranou 3 dobre prispôsobovalo zaoblenej náplní, ako sú kotúče buničiny alebo podobne. 0014 Vrecko 1 má úchopový pruh 12 s úchopovým otvorom 13. Úchopový otvor 13 nie je vtomto prípade realizovaný formou vybrania, ale vpodobe chlopne sokrajom v tvare otvoreného prstenca (písmena C) vyrobenom formou separačného švu 14, ktorý potom navzájom spája vrstvy fólie na vnútornej strane pozdĺž úchopového otvoru 13 v podobe chlopne a taktiež na vonkajšej strane na úchopovom pruhu 12. Je zrejmé, že obrys tohto okraja by mohol byt vyrábaný taktiež vysekávaním, pričom by na sebe ležiace vrstvy fólie zostali nespojené.0015 Úchopový pruh 12, v ktorom fólia leží naplocho na sebe, je odp|niaceho priestoru 16, v ktorom sa fólie za účelom umiestnenia náplne od sebavzďalujú, oddelený hranicou 15 plniaceho priestoru, ktorá je skôr zdôvodov rozlíšenia pojmov i v koncovej oblasti zakreslená v určitej neveľkej vzdialenosti od separačného švu 8, ale v skutočnosti sa tam so separačným švom 8 zhoduje. Plniaci priestor 15 vedie rovnobežne so separačným švom 7, čo je výhodné ako pre orezávanie vrecúšok v priebehu výroby, tak i pre plnenie. Plniaci priestor 16 sa potom rozprestiera medzi separačným švom 7 a hranicou 15 plniaceho priestoru vjednom (zvislom) smere a od vonkajšieho okraja 17 bočného prehybu 4, ktorý sa pri plnení roztvára, až k plniacej hranici 18, za ktorou sa už fólie po naplnení sťahujú k sebe približne v tvare kvádra a spájajú sa separačným švom pozdĺž línie švu 19. Presahujúca (manipulačná) oblasť,ktorá je taktiež vybavená dierkami 20 pre odoberanie, po uzavretí vrecka 1 odpadá.0016 Zatial čo konvenčné úchopové pruhy boli u tohto typu vrecka vyrábané spriebežne konštantnou šírkou, pri ktorej sa ako úchopový pruh používala celá oblasť medzi obrysovou líniou 9 pre prechádzajúce vrecko a hranicou 15 plniaceho priestoru a bola tak pre vrecko 1 razená bez odpadových rohov, má vrecko podľa tohto vynálezu voblasti úchopového pruhu zvláštny tvar. Ten je navrhnutý tak, že separačný šev 8 je v oblastiach pozdĺžnych úsekov po oboch stranách úchopové-ho otvoru 13 vedený k hranici plniaceho priestoru. Vokrajových oblastiach 21 a 22 vedie separačný šev 8 bezprostredne pozdĺž hranice 15 plniaceho priestoru. Tieto okrajové oblasti bývajú v priebehu plnenia vrecka vystavené kritickému zaťaženiu. Naplnené vrecko je v týchto okrajových oblastiach obzvlášť silne zaťažované taktiež pri preprave a manipulácii. V súlade s tým je dôležité, aby na týchto pozdĺžnych úsekoch hranice plniaceho priestoru bol pre svoju vyššiu pevnosť použitý separačný šev. To nevylučuje možnosť, aby na vnútornej strane bol vedľa separačného švu uskutočnený ešte zvarovací šev na uzavretie hranice plniaceho priestoru obzvlášť pri drobnej kusovej náplní. Separačný šev vedený tesne, t.j. do asi 5 mm za takým zvarovacím švom pozdĺž hranice 15 plniaceho priestoru je potom schopný podporiť slabší zvarovací šev proti praskaniu alebo

MPK / Značky

MPK: B65D 71/06, B65D 85/16, B65D 33/08, B65D 33/06

Značky: plastovej, vrecko, fólie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e19123-vrecko-z-plastovej-folie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrecko z plastovej fólie</a>

Podobne patenty