Spôsob zlepšenia povrchových vlastností farmaceutických tabliet

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob zlepšenia povrchových vlastností farmaceutických tabliet0001 Vynález sa vzťahuje na spôsob zlepšenia povrchových vlastností tabliet, ktorých matrica0002 Existuje viac rôznych účelov modifikovania povrchových vlastností farmaceutických tabliet. Obvykle sa tablety modiñkujú ich potiahnutím (viď US 4 919 938). Cieľom môže byť ovplyvnenie uvoľňovania účinnej látky, ovplyvnenie miesta v gastrointestinálnom trakte, kde sa prípravok rozpadá alebo kde sa uvoľňuje účinná látka. Poťah môže taktiež slúžiť na zlepšenie povrchových vlastností zhľadiska zlepšeného vzhľadu, ľahšej manipulácie, alebo redukcie tvorby prachu počas manipulácie s tabletami, alebo namaskovanie chutí niektorých zložiek. Spôsoby poťahovania sú známe už dlho a vývoj viedol kradu uskutočnení (Gennaro a sp,Remington The Science and Practice of Pharrnacy 20.vydanie, nakladateľstvo Líppincott Williams Wilkins Baltimore USA kapitola 46 Coating of pharmaceutical dosage forms). Preto je tým viac prekvapujúce, že je možné ešte zaviesť do odboru celkom nový a mimoriadne jednoduchý princíp ošetrenia povrchu tabliet. Teraz bolo zistené, že na zníženie tvorby prachu počas prípravy tabliet, ich prepravy a manipulácie snimi a pri zabalených tabletách pri manipulácii užívateľom, je možne povrchové vlastnosti tabliet, ktoré majú matricu tvorenú najmenej 55 éteru celulózy, zlepšiť krátkym vystavením tabliet účinkom vodného rozpúšťadla.0003 Pri výrobe a balení tabliet, a preprave zabalených tabliet, dochádza pri tabletách, ktoré majú matricu obsahujúcu najmenej 55 éteru celulózy k úbytku častíc, ku ktorému dochádza bud oterom, ku ktorému dochádza kontaktom tabliet s iným materiálom, alebo oderom, ku ktorému dochádza pri vzájonmom kontakte tabliet. Tablety s uvedenými vlastnosťami sa pripravujú spôsobmi miešania za sucha bez použitia granulačných tekutín. Doteraz sa vyššie uvedený problém riešil spracovaním povrchu tabliet poťahovými materiálmi, a tým opatrením tabliet vrstvou tvorenou ďalšou kompozíciou. Novým spôsobom podľa vynálezu sa povrchové vlastnosti zmenia, ale táto zmena nie je spôsobená prídavkom ďalšieho materiálu. Povrch tabliet sa vystaví účinkom rozpúšťadla, ktoré sa však počas procesu odstráni. Uvedený efekt sa výhodne docieli postrekom tabliet rozpúšťadlom. Pri použití postrekovacej techniky je rozpúšťadlo nútene sa po kontakte spovrchom tabliet rýchle odpariť. Počas tohto krátkehokontaktu rozpúšťadla s povrchom tabliet sa povrch zmení na povrch vykazujúci znížený úbytokmalých častíc. Taktiež drsnej ší povrch neošetrených tabliet dodáva farebným tabletám matnej šívzhľad, ktorý sa stáva menej zreteľným po postreku vodným rozpúšťadlom a jeho vysušení.0004 Spôsobom zlepšenia povrchových vlastností tabliet sa rozumie spôsob, ktorý vedie na tabletách k vytvoreniu povrchovej vrstvy, ktorá zmení povrchové vlastnosti tabliet. Zmenený povrch, ktorý sa vytvára spôsobom podľa vynálezu, nevzniká nutne tvorbou vrstvy s odlišným chemickým zložením, pretože môže tiež vznikať následkom zmien fyzikálnych vlastností vonkajšej vrstvy tabliet jej prechodným vystavením vodnému rozpúšťadlu. Tento proces môže spôsobiť prechodnú tvorbu vrstvy gélového typu, ktorá sa po odparení rozpúšťadla môže transformovať na tenkú vrstvu požadovaných vlastností. Dá sa predpokladať, že táto novovzniknutá štruktúra vrstvy vedie k vlastnostiam podľa vynálezu.0005 Tablety, ktorých matricu tvorí najmenej 55 éteru celulózy, majú, pokial nie sú ošetrené spôsobom podľa vynálezu, nevhodný povrch produkujúci prach. Príčinou pôsobiacou,že tablety majú povrch s uvedenými vlastnosťami, je vysoký obsah a vlastnosti použitého nosiča. Étery celulózy sa používajú ako nosiče pri tabletách pri príprave ktorých sa zmes mieša za sucha, ako spojívá pri vlhkej granulácii a je možné ich použiť ako ñlmotvomé polyméry vspôsoboch používaných na poťahovanie tabliet.0006 Étery celulózy sú nosiče, ktoré svodou tvoria gély. Tieto nosiče majú následkom absorpcie vody vo vonkajšej vrstve sklon zadržiavať dlhší čas iné zložky prípravku, a teda sú vhodne na použitie v prípravkoch s predĺženým uvoľňovaním. Príklady vyššie uvedených nosičov sú V skupine zahŕňajúcej hydroxy-(1 C-3 C)alkyl(1 C-3 C)alkylcelulózy, ako je hydroxymetylcelulóza, hydroxyetylcelulóza a výhodne, hydroxypropylmetylcelulóza. Ďalšie gélotvorne nosiče je možné nájsť v Handbook of Pharmaceutical Excipients (3 .vydanie, editor Arthur H.Kibbe vydavateľ American Pharmaceutical Association, Washington D.C. a The Pharmaceutical Press, Londýn, 2000) súhrnne uvádzajúcej štandardné farmaceutický prijateľné nosiče a prísady. Étery celulózy a relevantné teoretické názory na ich vlastnosti sú diskutované v práci A.Aldermana, A review of cellulose éters in hydrophilic matrices for oral controlledrelease dosage forms, Int.J.Pharm.Tech. Prod.Mfr., Vol.5, str.l-9, 1984.0007 Krátke vystavenie tabliet účinkom vodného rozpúšťadla je možné uskutočniť rôznymi spôsobmi s použitím techník všeobecne používaných v odbore farmaceutickej technológie (viď napríklad spôsoby opísané vo vyššie uvedenej učebnici, Remington, the Science and Practice ofPharmacy). Výhodný spôsob je postrek tabliet. V priebehu postrekovania sú tablety obvyklevystavené rozpúšťadlu krátky čas. Rozpúšťadlo sa nastrieka vo forme kvapiek na tablety, a kvapky sa po dopade na povrch tabliet rýchle odparujú. Pri postreku sa zvolia také podmienky uskutočnenia, aby rozpúšťadlo bolo odstránené z povrchu tabliet skôr než povrch tabliet úplne zvlhne a stane sa mazľavý. Ak na povrchu tabliet zostane príliš mnoho rozpúšťadla príliš dlho,môže to viesť k neprimeranej deformácii alebo k poškodeniu povrchu. Získanie uspokojivých výsledkov závisí od optimalizácie jednotlivých častí zariadenia a od voľby optimálnych podmienoklspracovania. Akonáhle je účel procesu známy, to znamená krátkodobé zmáčanie povrchu tabliet s cieľom modifikovať povrch tabliet tak, aby vykazoval zníženú tvorbu prachu,je plne vrámci skúseností pracovníka vodbore celý proces optimalizovať. Inštruktívny opis parametrov vztialmutých na analogické spôsoby nanášanie vrstiev za mokra je vpríspevku autorov Porter, Bruno a Jackson na str. 82-109 učebnice Lieberman, H.A. a Lachman L.(edítori), Pharmaceutical dosage forms, Tablets, Volume 3. Účinky, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom vynálezu, t. j. zníženie tvorby prachu počas manipulácie s tabletami, je možne hodnotiť spôsobmi dostupnými v odbore. Tento efekt je možné zistiť už vizuálnym pozorovaním tvorby prachu a hodnotením tabliet pomocou hmatu, ale presnejšie hodnoty sazískajú pomocou štandardných testov na oder/obrL 1 s.0008 Vodným rozpúšťadlom je voda alebo ekvivalentné polárne rozpúšťadlo pôsobiace vodíkovými väzbami, alebo tosú zmesi takýchto rozpúšťadiel. Najobvyklejšie príklady týchto rozpúšťadiel sú voda a zmesi vody a etylalkoholu. Mieni sa tým samozrejme použitie ibafarmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel (viď Kibbe, 2000 citácia viď vyššie).0009 Pretože problém tvorby prachu v tabletách, ktorých matrica obsahuje éter celulózy, sa stáva vážnejši v závislosti od faktorov zahŕňzijúcich druh a množstvo ostatných zložiek, ako sú plnivo alebo spojivo aj aktívna látka, spôsob podľa vynálezu sa výhodne aplikuje na tablety,ktorých matricu tvorí najmenej 65 éteru celulózy a ešte výhodnejšie 70 až 85 éteru celulózy. Najmä môže byť pri neošetrených tabletách problematické použitie od 7 do 10 hmotnostných sacharidu ako spojiva. Sacharidovými spojivami sú napriklad celulóza(mikrokryštalieká celulóza ako je Avicel pH 101), culcry, škroby, amylopektín, dextrín,maltodextrín, gumy a algináty.0010 Tablety na aplikáciu spôsobu podľa vynálezu môžu mať celkovú hmotnosť najviac 450 mg a môžu obsahovať relatívne vysoké množstvá účinnej látky, t.j. gepironu HCl (až 13 až 21 hmotnostných vtablete), vzhľadom na polymému celulózovú matricu ataktiež nasacharidové spojivo. Spoužitím spôsobu podľa vynálezu je možne pripraviť tabletys uvedeným vysokým obsahom účinnej látky s dostatočnou stabilitou pri následnej manipulácii s tabletami.0011 Tablety pripravené spôsobom podľa vynálezu sú vodbore nové a pokladajú sa zaTablety boli pripravené s nasledujúcim zložením(E 7055 a E 7016) koloidný oxid kremičitý 1,60013 Do miešača s planétovým pohybom miešadla s objemom 2 kubických stôp (Hobartov mixér) sa vnesie koloidný oxid kremičitý, farbivo (Euroxid žltá E 7055 a Euroxid červená E 7016), práškový gepiron HCl a 20 hydroxypropylmetylcelulózy. Vmiešači splanétovým pohybom miešadla (Hobartov mixér) sa zložky miešajú 15 minút. Zmesusa označí ako premixZmes na prípravu výliskov

MPK / Značky

MPK: A61K 9/20

Značky: tabliet, povrchových, vlastností, spôsob, farmaceutických, zlepšenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e1881-sposob-zlepsenia-povrchovych-vlastnosti-farmaceutickych-tabliet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zlepšenia povrchových vlastností farmaceutických tabliet</a>

Podobne patenty