Výroba strúhanky

Číslo patentu: E 17386

Dátum: 20.12.2011

Autori: Van Doorn Kees, Reichgelt Carry, Pickford Keith

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu výroby strúhanky. vynález sa tiež týka strúhanky vyrobenej týmto spôsobom a potravinových výrobkov obalených v strúhanke. vynález sa týka hlavne, ale nie výlučne strúhanky, ktorá obsahuje hydrokoloid alebo iné želatlnujúce činidlo za účelom poskytnúť vode odolné vlastnosti.0002 Konvenčná strúhanka môže mať obsah vody približne 4 až 12 a zvlhne hned, ako sa ponorl do vody. Takáto strúhanka sa nevyhnutne použlva vo vlhkom prostredi, najmä na obalovanie výrobkov určených na zohrievanie v mikrovinných rúrach.0003 WO 99/44439 opisuje spôsob výroby strúhanky pretláčaním zmesi cesta. obsahujúcej želatlnujúce činidlo, najmä hydrokoloid, zktorej sa vytvoria pelety, ktoré sa sušia arozomelú. WO 2010 / 001101 opisuje spôsob, v ktorom sa strúhanka vytláča so želatínujúcim činidlom a suší sa na obsah vlhkosti 2 alebo sa suší vo fluidnej sušiarni pri teplote približne 90 C po dobu pätnástich minút. Použitie sušičky s fluidným Iôžkom môže byt nežiaduce, vzhľadom na tvorbu veľkého množstva polietavého prachu. Fluidné sušiarne sú určené na sušenie produktov, ktoré sa vznášajú na vzduchovom vankúši alebo plynovom vankúši. Vzduch alebo plyn, ktorý sa použlva pri tomto spôsobe. sa do lôžka dodáva prostrednictvom špeciálnej perforovanej rozderovacej dosky a prúdi cez lôžko tuhých látok rýchlosťou dostatočnou na nesenie hmotnosti častlc v tekutom stave. Bubliny sa tvoria a rozpadajú sa vo fluidizovanom lôžku materiálu, čo podporuje intenzívny pohyb častíc.0004 Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu spôsob výroby strúhanky pozostáva z nasledovných krokovvytláčanie cestovej kompozlcie, ktorá obsahuje múku, želatínujúce činidlo, voliteľné ďalšie zložky a vodu, aby vznikla extrudovaná kompozlcia, kde želatlnujúce činidlo sa rovnomeme distribuuje do celej kompozíciesušenie extrudovanej kompozlcie v rotačnej sušičke, aby vznikla vysušená kompozlcie, pričom obsah vody vo vysušenej kompozícii je približne od 0,1 do 1,5 hmotn. amletie vysušenej kompozlcie, za vzniku strúhanky s obsahom vody približne od 0,1 do 1.5 hmotn.0005 Predložený spôsob má tú výhodu, že umožňuje výrobu strúhanky s extrémne nízkym obsahom vlhkosti bez potreby značného príkonu. Okrem toho spôsob dosahuje takýto veľmi nízky obsah vlhkosti bez významného nepriaznivého vplyvu na kvalitu produktu. Alternatívne techniky sušenia by typicky dosiahli takýto veľmi nízky obsah vlhkosti na úkor napriklad nedostatkov vyvolaných teplom. Strúhanka podľa predloženého vynálezu ponúka tú výhodu, že je podstatne viac vode odolná ako strúhanka. ktorá má úroveň vlhkosti približne 2.0 hmotn a I alebo Strúhanka, ktorá neobsahuje žiadne želatlnujúce činidlo. Vysoká odolnosť voči vode strúhanky získanej spôsobom podľa vynálezu je obzvlášť výhodná, ak sa táto strúhanka použlva na výrobu obalovaných potravinových výrobkov, ktoré sa distribuujú v zmrazenej forme, a ktoré sa musia pred konzumáciou ohriať.0006 Percentá a dalšie veličiny uvedené v tomto opise vyjadrujú hmotnosť, pokiaľ sa neuvádza inak.0007 Vo výhodnom uskutočnenl rotačná sušička zahrnuje vstup výstup priechod pre extrudovanú kompozlciu priechod tiahnuci sa medzi vstupom avýstupom jednu alebo viac sušiacich jednotiek, každá pozostáva z perforovanej valcovitej trubice tiahnucej sa medzi vstupom a výstupom, a skrutky pokračujúcej axiálne vzhladom na trubicu. kde buď trubica. alebo skrutka je otočná, aby presúvala extrudovanú kompozlciu zo vstupu do výstupu a prostriedok na cirkuláciu sušiaceho vzduchu cez priechod.0008 Rotačná sušička môže obsahovať aspoň štyri sušiace jednotky namontované v rotačnej klietke, umiestnené v uzavretom kryte.-2 0009 Otvory v dierkovaných valcovitých trubiciach sa vyberú tak, aby boli menšie ako aspoň 90 hmotn. častíc extrudovanej kompozície. Výhodne je veľkost otvorov v dierkovanej valcovitej trubici v rozmedzí približne od 1 mm do 5 mm.0010 Extrudovaná kompozícia sa výhodne vysuší v rotačnej sušičke pomocou protiprúdu horúceho vzduchu. Protiprúdový horúci vzduch má zvyčajne teplotu 100 C - 160 °C, výhodnejšie 130 C - 150 °C. najvýhodnejšie asi 140 °C. Prietoky horúceho vzduchu, ktoré sa používajú v spôsobe podľa vynálezu, sú typicky v rozmedzí od 6 do 15 m/s, výhodne 8 až 10 m/s.0011 Tento vynález využíva želatínujúce činidlo, najmä hydrokoloid, ktoré sa rovnomerne rozptýli v tuhej extrudovanej múčnej maticovej štruktúre, ktorá, ked sa vysušl na obsah vody 1,5 hmotn. alebo nižšej, znižuje hydratáciu a napučenie hydrokoíoidu po vystavení vlhkosti, a tým vytvorí vode odolnú bariéru. Múčna matica výhodne obsahuje pšeničnú múku s nízkym obsahom gluténu.0012 Bez viazania sa na teóriu sa predpokladá, že želatínujúce činidlo po vystavení sa vlhkosti hydratuje na povrchu strúhanky alebo inde v kontakte s vlhkosťou, ale nemôže expandovať v rámci štruktúry strúhanky. To môže viesť k vytvoreniu bariéry na priechod vody do masy strúhanky.0013 Výhodne majú častice maximálnu veľkost medzi práškom, ktorý má rozmer približne 0,1 mm a asi 5 mm. Strúhanka, ktorá má podstatný nedostatok jemných častíc alebo prášku sa môže použiť na vonkajšie obaľovanie výrobkov. Prašok sa môže použiť v obaľovacom procese ako poprašok alebo ako výplň medzi väčšími časticami.0014 Výhodne je obsah vody vsušenej kompozícii približne od 0,3 do 1 , výhodnejšie približne 0,5 až 1 , najvýhodnejšie približne 0,5 do 0,6 .0015 Strúhanka vyrobená spôsobom podľa tohto vynálezu má tú výhodu, že je odolná voči vlhkosti počas varenia alebo ohrievania v tepelnej, mikrovlnnej alebo kombinovanej rúre. Strúhanka nájde uplatnenie najmä na použitie vo výrobkoch, ktoré sa zmrazia na skladovanie pred použitím. Rovnomerné rozdelenie želatlnujúceho činidla, najmä hydrokoíoidu, do celej strúhanky dodáva odolnosť voči vode celej mase strúhanky, a nie povrchovej vonkajšej vrstve, ktorá sa môže pri používaní poškodiť.0016 Zníženie obsahu vody v strúhanke pod 1,5 udeľuje strúhanke neočakávaný stupeň odolnosti proti vlhkosti. Preto sa strúhanka môže použit na výrobu potravinového výrobku obaleného v strúhanke, ktorý je krehký a má chrumkavú textúru. Bez viazania sa na teóriu sa predpokladá, že zníženie obsahu vody znižuje mieru rehydratácie želatlnujúceho činidla v kontakte s vodou, čím sa predlžuje doba, počas ktorej zostáva strúhanka chrumkavá. To je obzvlášť dôležité pri výrobkoch obalených v strúhanke na zohrievanie v mikrovlnnej rúre, pretože para vychádzajúca z jadra výrobku prechádza cez obal, takže výrobky, ktoré sú obalene v konvenčnej strúhanke sa stávajú vlhkými a ťažko stráviteľnými. Veľmi nízky obsah vody v strúhanke dalej poskytuje neočakávanú výhodu v tom, že strúhanka vykazuje nízku vstrebávateľnosť oleja pri vyprážani.0017 Žeíatinujúce činidlo je výhodne hydrokoloid, z ktorého sa formuje gél, alebo inak zvyšuje viskozitu, keď sa zmieša s vodou. Výhodné hydrokoloidy vytvoria míetý extrudát, ktorý si zachováva tvar, keď sa zamieša do vody, ktorá má teplotu 20 °C po dobu 60 sekúnd. Hydrokoloid poskytuje určitý stupeň odolnosti voči vode, čo znižuje tendenciu nasiaknuť vlhkosť zo susedných vrstiev potravinového výrobku alebo z okolitých materiálov. Typicky je hydrokoloid obsiahnutý v rozomletom extrudáte v koncentrácii približne od 0,06 do 4 , výhodnejšie približne od 0,08 do 3 , a najvýhodnejšie približne od 0,1 do 3 hmotn.0018 Príklady hydrokoloidov, ktoré sa môžu použiť, zahrnujú prírodné gumy, modifikované gumy,želatínu, pektín, alginát, arabinogaíaktan, agar, karagénan, furcelaran, modiñkovaný škrob a ich kombinácie. Výhodne sa hydrokoloid vyberie z prírodných kaučukov a ich kombinácií.0019 Príklady prírodných gúm, ktoré sa môžu vhodne použiť, zahrnujú guarovú gumu, karobovú gumu, arabskú gumu, tragant, karayovú gumu, ghatti gumu, xantànovú gumu a ich kombinácie..3 0020 Najvýhodnejšie sa hydrokoloid zvolí z guarovej gumy, karobovej gumy, xantánovej gumy a ich kombinácie.0021 Extrudát sa môže po uvoľnení z extrudéra rezať na kusy, aby sa vytvorili kúsky tuhého múčneho materiálu. Výhodne môžu kusy expandovať za vzniku zaoblených peliet alebo guľöčok,ktoré sú vhodné na priechod cez sušičku pred mletlm. Guľöčky môžu mat maximálny rozmer 0,5 cm až 1 cm.0022 Extrudovaná kompozícia. ktorá sa získa v rámci spôsobu podľa vynálezu, má zvyčajne obsah vody asi 30 hmotn.0023 Extrudovaná strúhanka sa môže vyrobiť spôsobom, ktorý je oplsaný vo W 02010/001101,ktorého opis je začlenený do tohto vynálezu s odkazom pre všetky účely.0024 Vo výhodnom uskutočnení sušička obsahuje vstup, výstup a priechod pre kúsky extrudátu. priechod tiahnuci sa medzi vstupom a výstupom, prostriedky na cirkuláciu sušiaceho vzduchu priechodom a prostriedky na miešanie kúskov extrudátu počas prechodu cez priechod kde priechod zahrnuje perforovanú valcovitú trubicu tiahnucu sa medzi vstupom a výstupomotvory v trubici majú maximálny rozmer usporiadaný tak, aby udržali častice extrudátu v trubici prostriedky na miešanie obsahujúce skrutku tiahnucu sa axiálne k trubici kde buď trubica, alebo skrutka je otočná, aby presúvala extrudát z vstupu do výstupu.0025 Výhodne skrutka zostáva stacionárna, keď sa trubica otáča. Alternatívne sa skrutka môže otáčať v stacionárnej trubici. otáčanie trubice je výhodné tým, že spôsobuje dôkladné premiešanie častíc extrudátu počas priechodu trubicou. Použitie zariadenia v súlade s aspektom tohto vynálezu je výhodné, pretože častice sa zmiešavajú vzájomným narážaním, a nie použitím mechanického mixéra. Tým sa znižuje rozpadanie častíc a následná tvorba prachu.0026 Trubica sa môže vyrobiť z drôteného pletiva alebo z dierovaného plochého materiálu, ktorý má otvory dostatočne malé na to, aby sa zachovali kusy extrudátu. Prach alebo jemné častice sa oddelia od kusov tým, že môžu prepadávať cez otvory v rotujúcej trubici do kolektora v dolnej časti zariadenia. Napríklad sa môže poskytnúť žľab, ktorý je vybavený Archimedovou skrutkou na vynášanie prachu von zo zariadenia. otáčanie trubice má tú výhodu, že agituje prach alebo jemné častice, čím podporuje pohyb jemných častíc cez otvory v trubici. čím sa poskytuje pohodlné oddelenie jemných častíc od kúskov extrudovanej kompozlcie.0027 Vo zvlášť výhodných uskutočneniach sú v komore sušičky namontované viaceré trubice,poskytnuté sú prostriedky na ventiláciu na cirkuláciu horúceho suchého vzduchu vo vnútri komory. Výmenníky tepla sa môžu použit na ohrev vzduchu prúdiaceho do komory alebo v komore.0028 Môže sa použiť vibračný dávkovač na zavedenie extrudátu do trubice alebo do trublc. Vibračný kolektor sa môže použiť na zber usušeného extrudátu.0029 Sušiaca komora sa môže rozdeliť na dve alebo viacero zón udržiavaných pri rôznych teplotách a vlhkostiach. Prvá zóna môže byť pri vyššej teplote, napríklad v rozmedzí približne od 120 °C do 160 °C, výhodne približne od 130 °C do 150 °C, ešte výhodnejšie približne 140 °C. Druhá zóna môže byť pri nižšej teplote, napríklad v rozmedzí približne od 80 °C do 140 °C, výhodne približne od 90 °C do 120 °C, ešte výhodnejšie približne 100 °C. Čas zotrvania v sušičke môže byť približne 45 minút až 90 minút, výhodne približne 60 minút.0030 Ďalší aspekt vynálezu sa týka strúhanky obsahujúcej rozmrvené múčne častice extrudovanej kompozície zahrnujúcej múku, želatlnujúce činidlo rovnomerne distribuované v strúhanke a voliteľné ďalšie ingrediencie, kde celkový obsah vody v strúhanke je približne od 0,1 do 1,5 hmotn., ešte výhodnejšie približne od 0,3 do 1 , ešte výhodnejšie približne od 0,5 do 1 , najvýhodnejšie približne od 0,5 do 0,6 .0031 Výhodné uskutočnenia vynálezu predkladanej strúhanky sa už prediskutovali vyššie v súvislosti so spôsobom prípravy.4 0032 Vyššie uvedená strúhanka sa výhodne môže ziskat spôsobom opísaným v tomto texte. Najvýhodnejšie sa strúhanka môže získat pomocou uvedeného spôsobu.0033 vynález je dalej oplsaný pomocou prlkladu, ale v žiadnom obmedzujúcom zmysle, s odkazom na pripojené výkresy, kde Obrázok 1 je schematický pohľad na sušiace zariadenie na používanie v súlade s týmtoObrázok 2 je pohľad na sušićku v reze na použitie v súlade s týmto vynálezom. PRĺKLADY Príklad 1.0034 Múćna kompozícia sa pripravila z nasledovných ingrediencil nasledovným spôsobom0035 Želatinujúca kompozícia sa pripravila z nasledovných ingrediencii0036 Želatlnujúca kompozícia sa hydratovala pri 3 hmotn./hmotn v 97 vody. Môže sa to uskutočniť použitím lopatkového mixéra, ale uprednostňuje sa vysoko výkonný mixér. Hydratovaná zmes sa nechala stát po dobu najmenej 12 hodin po zmiešanl.0037 Múčna kompozícia (150 kg za hodinu) sa zmiešala svodou (35 kg za hodinu), aby sa vytvorila kašovitá zmes. Kašovitá zmes sa priviedla do Clextralm dvojskrutkového extrudéra(alternatívne sa môže použiť dvojskrutkový extrudér BuhIerTM). Hydratovaná gélová kompozícia sa vstrekovala do suda extrudéra v množstve 7,5 (13,88 kg za hodinu). Výsledná extrudovaná zmes sa nakrájala na kúsky a nechala sa expandovať, za vzniku kúskov v tvare bublín, ktoré majú typický maximálny rozmer od 0,5 cm do 1,0 cm.0038 Kúsky extrudátu vtvare bublín sa priviedli do vstupu sušičky, ako je schematicky znázornená na Obrázku 1.0039 Sušička zahrnuje vonkajšie puzdro (1), vymedzujúce komoru obsahujúcu dvanásť sieťkových trublc (2), z ktorých každá má priemer asi 30 centimetrov a dĺžku asi 11,5 metra. Archimedova skrutka (3) s 57 závitmi a rozstupom 30 cm na každý závit sa tiahne koaxiálne v rámci každej trubice (2), priľahlá k vnútornému povrchu trubice. Trubice sú spojené s hnaclm mechanizmom k motoru (nie je znázornený) a sú usporiadané tak, aby sa otáčali okolo stacionárnych archimedových skrutiek (3). Narážaníe častlc (4) strúhanky na povrch skrutky spôsobuje to, že sa častice pohybujú pozdĺž trublc zo vstupu (5) do výstupu (6).0040 Obrázok 2 je pohľad prierezu sušičky. Puzdro (1) obklopuje zostava dvanástich, alebo iný vhodný počet valcovilých trublc (2), usporiadaných vo valcovej zostave (10) na otáčanie v puzdre okolo pozdĺžnej osi. Hnacl mechanizmus (nie je znázornený) ako napríklad reťazový pohon,spôsobuje, že sa trubice (2) otáčajú okolo osi (17) archimedových skrutiek (3), (ako je znázornená na obrázku 1). Výmennlk tepla (11) poskytuje ohriaty vzduchu na cirkuláciu vo vnútri puzdra (1).

MPK / Značky

MPK: A23L 1/176

Značky: strúhanky, výroba

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e17386-vyroba-struhanky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výroba strúhanky</a>

Podobne patenty