Bezpečnostný prvok ako tieňový obraz

Číslo patentu: E 15345

Dátum: 29.12.2008

Autor: Tappij-gielen Michael

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto prihláška je podávaná ako PCT medzinárodná prihláška v mene DataCard Corporation a nárokuje si výhodu predbežnej americkej patentovej prihlášky 61/053756, podanej 16.5.2008 a pomenovanej Tieňový obraz ako bezpečnostný prvok.0002 Tento opis sa týka bezpečnostného prvku, použiteľného na identifikačných dokumentoch,ako sú napríklad plastické a kompozitné karty vrátane identifikačných kariet, kreditných a debetných kariet a podobne, ako aj pasov. Obzvlášť sa tento opis týka bezpečnostného prvku vo forme tieňového obrazu, ktorý je vytvorený na identifikačnom dokumente.0003 Identifikačné dokumenty, ako sú identifikačné karty, kreditné a debetné karty a podobne,a pasy, sú opatrené informáciami, ktoré sa týkajú určeného držiteľa identiñkačného dokumentu,a následne vydané určenému držiteľovi. Opatrenie osobnými údajmi a vydanie dokumentu zvyčajne vykonávajú vládne agentúry, spoločnosti vydávajúce kreditné karty alebo osoby oprávnené vykonávať procesy personalizácie a vydávania dokumentov.0004 Počas personalizácie avydávania môžu identifikačné dokumenty podstúpiť viacero personalizačných procedúr vrátane tlače, koplrovania, šifrovanie magnetickým pásom a/alebo čipom, embosovania, Iaminovanlm ochranných plastických hmôt a ostatných známych procedúr.0005 Niekoľko bezpečnostných opatrení bolo zavedených s cieľom zabrániť falšovaniu identifikačných dokumentov a krádeži identifikačných dokumentov počas personalizácie avydávania, ako aj s cieľom zabrániť podvodnému použitiu už vydaných identifikačných dokumentov.0006 Potrebné sú ďalšie zlepšenia bezpečnostných opatrenl na zabránenie falšovaniu identifikačných dokumentov a krádeži identifikačných dokumentov, ako aj zabráneniu podvodnému použitiu už vydaných identifikačných dokumentov.0007 Bezpečnostný prvok, použiteľný na identifikačných dokumentoch vrátane identifikačných kariet, vodičských oprávnení, kreditných a debetných kariet a podobne, ako aj pasov, ktorý zabráni falšovaniu, napodobňovaniu a nepovolenej manipulácii sdokumentmi. Vprípade pokusu o pozmenenie dokumentu sa objavia kazy, ktoré sú lahko rozpoznatelné pri predložení dokumentu na kontrolu.0008 Bezpečnostný dokument je vytvorený laminovaním pokovovanej fólie medzi priehľadné vrstvy a úpravou vonkajšku fólie, za vytvorenia základnej farby dokumentu, pričom sa vynechá oblasť okienka, vytvoreného neupravenou časťou fólie. Následne sa použije laser na odstránenie aspoň časti neupravovanej časti fólie v oblasti okienka, aby sa vytvoril obraz. Oblasť okienka zahrnuje laserom odňatý obraz, ktorý sa v ňom vytvoril. Výsledný obraz je priehľadný, pričom obraz je viditeľný z prednej strany bezpečnostného dokumentu, ako aj zo zadnej strany bezpečnostného dokumentu.Obrázok 1 je pohľad na prednú stranu identifikačného dokumentu, ktorý zahrnuje tieñový obraz ako bezpečnostný prvok.Obrázok 2 je prierezový pohľad na identifikačný dokument, uskutočnený pozdĺž linie 2 - 2 obrázka 1.Obrázok 3 je pohľad na zadnú stranu identifikačného dokumentu obrázka 1.Obrázok 4 je pohľad podobný obrázku 1, zobrazujúci priehľadnosť tieňového obrazu ako bezpečnostného prvku.0010 Obrázok 1 zobrazuje identifikačný dokument 10 s tieñovým obrazom ako bezpečnostným prvkom 12. ldentifikačný dokument 10 môže byť akýkoľvek identiñkačný dokument, ktorý obsahuje osobné údaje, napríklad fotografiu alebo iné osobné údaje. Príklady identifikačných dokumentov na ktorých sa ako bezpečnostný prvok môže použiť tieňový obraz, zahrnujú umelú hmotu (napr. PVC,PET, polykarbonát) alebo kompozitné karty, napríklad identifikačné karty, kreditné a debetné karty a podobne, a pasy. Na uľahčenie opisu sa identifikačný dokument 10 odteraz bude nazývať identifikačné karta alebo len karta.0011 S odkazom na obrázok 2, na vytvorenie karty 10 sa pokovovaná fólia 14, na ktorú pôsobí laser, laminuje medzi priehľadne vrstvy 16 a, 16 b z materiálu, ktorý je vybraný pre bezpečnostný dokument. Vhodná pokovovaná fólia 14 je kdispozícii od spoločnosti Crown Roll Leaf, Inc.,Peterson, New Jersey. Fólia 14 môže byt jednofarebná alebo špecifickej farby, ale môže byt opatrená aj holografickým efektom. Priehľadné vrstvy 16 a, 16 b môžu byť z akéhokoľvek materiálu,vhodného na vytvorenie karty alebo iného identifikačného dokumentu, napríklad z PVC, PET,polykarbonátu. Vrstvy 16 a, 16 b môžu byt tiež opatrené farbami, vzonni, holografickými prvkami,atd. Prihláška amerického patentu číslo 2006/0251869 opisuje príklady vyhovujúcej hrúbky pre vrstvy 16 a, 16 b.0012 Potom, ako sa fólia 14 laminuje s priehľadnými vrstvami 16 a, 16 b, vonkajší povrch fólie 14 môže byť potlaćený vhodnou technikou tlače, napríklad Iitogratickou tlačou alebo sietotlačou, aby sa dosiahla základná farba, napríklad biela, pre kartu 10. Oblasť, kde sa tieňový obraz 12 vytvorí,nie je potlačená, čím sa vytvorí oblasť 18 okienka, ktorá má pôvodnú farbu fólie 14.0013 Nie sú žiadne obmedzenia čo sa týka veľkosti alebo tvaru oblasti 18 okienka a následného tieňového obrazu 12, okrem veľkosti karty. Takže, napriek tomu, že oblast 18 okienka je zobrazená ako obdlžniková, prerušované čiary oblasti 18 okienka naznačujú, že možné sú aj iné tvary a veľkosti.0014 Takto vytvorené jadro karty je následne personalizované, ako v prípade akejkolvek konvenčnej karty. Napríklad v zobrazenom uskutočnení jadro obsahuje personalizáciu ako je fotografia 20, napríklad farebná fotografia určeného držiteľa karty. Fotografia 20 môže byť vytlačená na vonkajší povrch vrstvy 16 b použitím známych techník tlače, napríklad sublimáciou farbiva alebo techniky prenosu obrazu, v ktorej je najprv fotografia vytlačené na prenosovú vrstvu, ktorá sa potom laminuje na povrch karty. Alternatívne fotografia môže byt aplikovaná do fóliovej vrstvy 14. Dodatočné informácie 22, napríklad ďalšie personalizačné údaje ako meno držiteľa karty, špecifické identifikátory ako číslo účtu alebo sériové číslo, dátum narodenia držiteľa karty alebo podpis 23 držiteľa karty, alebo všeobecné informácie ako občianstvo držiteľa karty, sa tiež môžu aplikovať do fóliovej vrstvy 14 alebo do vrstvy 16 b. Dodatočné informácie 22 a podpis 23 môžu byť aplikované použitím známych techník, napríklad technikou tlače, ako je litogratická tlač alebo sietotlač,použitím lasera, embosovania, spätného prenosu, atramentom a ich kombináciami.-3 0015 Potom, ako sa fotograña 20. informácie 22 a podpis 23 aplikovali, ochranná vrstva 24 sa môže laminovat do vrstvy 16 b (a voliteľne na vrstvu 16 a) na ochranu proti falšovaniu a odíeraniu. Ochranná vrstva 24 môže byť vyrobená z materiálu, napríklad akoje polyester, ktorý činí vrstvu 24 zvyčajne priehľadnou alebo priesvitnou, umožňujúc v podstate sledovanie oblasti 18 okienka,fotografiu 20, informácie 22 a podpis 23 bez prekážky a zmien, na ktorú sa Iaminuje.0016 Takto vytvorená karta 10 má rovnaké charakteristiky ako tradičná bezpečnostná karta,a v závislosti od materiálu, ktorý sa použil na výrobu karty, sa môže používat rovnaké časové obdobie ako tradičná karta vyrobená z týchto materiálov.0017 Tieňový obraz 12 je vytvorený vo fólii 14 v oblasti 18 okienka použitím Iasera. Tieňový obraz 12 je napriklad monochromatická verzia fotografie 20, ktorá je vytvorená použitím údajov, ktoré sa použili na vytvorenie fotografie 20 známym spôsobom. Laser, ktorý je použitý, je ten istý, ktorý sa v súčasnej dobe používa na personalizáciu dokumentov ako sú identifikačné karty a pasy,s rozsahom 5 - 30 Wattov.0018 Ked je laserový obraz vytvorený v oblasti 18 okienka, laser odstráni fóliu 14 a vytvorí tieňový obraz 12, ktorý je viditeľný pod prirodzeným svetlom. Tam, kde je obraz 12 vytvorený, fólia sa stane priehľadnou, čo umožňuje človeku vidiet cez časti obrazu alebo cez celý obraz 12. Toto je zobrazené na obrázku 4, ktorý zobrazuje tieňový obraz 12, ako by vyzeral, keď by sa karta držala oproti svetlejšiemu pozadiu alebo zdroju svetla. Priehľaclnost obrazu 12 sa stane evidentnou, čo je zobrazené ukazovadlom 26, ktoré je umiestnené za kartou a tieñovým obrazom 12, kde časť 28(znázornená plnou čiarou) ukazovadlá 26 za obrázkom 12 je viditeľná cez obrázok na druhej strane karty 10. V časti oblasti 18 okienka, kde sa obrázok nenachádza, ukazovadlo 26 nieje viditeľné,ako je znázornená prerušovanými čiarami časti ukazovadlá v oblasti 18 okienka.0019 Navyše obrázok 12 je viditeľný na oboch stranách karty, s tým, že normálny obraz je viditeľný z prednej strany 30, ako je zobrazené na obrázku 1. a opak obrazu 12 je viditeľný zo zadnej strany 32 karty, ako je zobrazené na obrázku 3. Ked sa použije štandardná pokovovaná fólia, priehľadný efekt obrazu 12 je zreteľný. Ak sa však použije holografická pokovovaná fólia,holograñcký efekt je viditeľný v priehľadnej časti obrazu.0020 Obraz 12, ak sa na neho pozerá voči tmavšiemu pozadiu, sa javí ako normálny obraz. Avšak, ako je zobrazené na obrázku 4, ak sa karta 10 drží oproti svetlejšiemu pozadiu alebo zdroju svetla, napríklad prirodzenému svetlu alebo žiarovke, obraz 12 sa ukáže ako negatívny alebo tieňový obraz. Priehľadný efekt obrazu 12 sa potom tiež stane viditeľný. Tieňový obraz 12 môže byt skombinovaný s tieňovými textovými prvkami ako je meno alebo dátum narodenia, alebo unikátnečíslo karty, ktoré môže prispieť k bezpečnosti karty.0021 Tieňový obraz 12 ponúka bezpečnostný prvok viditeľný na prvý pohľad, ktorý môže byť skontrolovaný neforenznými expertmi bez použitia špeciálnych nástrojov alebo techník, čim sa tento bezpečnostný prvok stáva vhodným na široké použitie v bezpečnostných dokumentoch.0022 Rozsah vynálezu určujú pripojené nároky, a nie predchádzajúci opis.Spôsob vytvorenia bezpečnostného dokumentu (10), ktorý zahrnuje laminovanie pokovovanej fólie 131 medzi priehľadné vrstvy j 16 a, 15 b)gggąvg vgnkašku fólie (14) tak, aby vytvgrila základnú farbu dokumentu kde sa yynechá oblasť (18) okienka, vytvorená nemodlñkovanou časťou fólie apoužitie lasera na odňatie aspoň časti nemodifikovanej častí fólie v oblasti okienka na vytvorenie obrazu, obraz je priehľadný a obraz je viditeľný z prednej strany bezpečnostného dokumentu aje viditeľný aj zo zadnej časti bezpečnostného dokumentu.Spôsob podľa nároku 1, kde obraz je obrazom určeného držiteľa bezpečnostného dokumentu.Spôsob podľa nároku 1, kde bezpečnostným dokumentom je identifikačné karta alebo pas.Spôsob podľa nároku 1, ďalej zahrnujúci použitie dodatočných informácii na bezpečnostný dokument v mieste ďalej od oblasti okienka.Spôsob podľa nároku 4, kde dodatočné informácie zahrnujú jednu alebo viacero z nasledovných fotografia, meno, špecifická číslo dokumentu, dátum narodenia, občianstvo a podpis.Spôsob podľa nároku 1, kde modiñkovanie zahrnuje potlač vonkajšku fólie.Spôsob podľa nároku 6, kde potlač zahrnuje Iitografickú tlač alebo sieťotlač.pokovovanú fóliu 131 medzi priehladnými vrstvami (16 a 16 b), významná časť vonkašej oblasti fgjig e modiñkovgná, aby wtyorila základnú farbu dokumentuoblast (18) okienka, tvorenú nemoditikovanou časťou fólielaserom odňatý obraz, vytvorený v oblasti okienka, kde obraz je priehľadný a obraz je viditeľný z prednej strany bezpečnostného dokumentu a je viditeľný zo zadnej strany bezpečnostného dokumentu.Bezpečnostný dokument podľa nároku 8, kde obraz je obrazom ureného držiteľa bezpečnostného dokumentu.Bezpečnostný dokument podľa nároku 8, kde bezpečnostným dokumentom je identifikačné karta alebo pas.Bezpečnostný dokument podľa nároku 8, dalej zahrnujúci dodatočne informácie na bezpečnostnom dokumente v mieste ďalej od oblasti okienka.Bezpečnostný dokument podľa nároku 11, kde dodatočné informácie zahrnujú jednu alebo viacero z nasledovných fotografia, meno, špecifické číslo dokumentu, dátum narodenia,občianstvo a podpis.

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10, B32B 27/00, B42D 15/02

Značky: prvok, tieňový, obraz, bezpečnostný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e15345-bezpecnostny-prvok-ako-tienovy-obraz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný prvok ako tieňový obraz</a>

Podobne patenty