Spôsob a zariadenie na výrobu rotorových a statorových plechov

Číslo patentu: E 11858

Dátum: 22.06.2010

Autor: Mössner Bernd

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu výroby rotorových a statorových plechov, pri ktorom sa z plechu vystrihujú drážky rotora, drážky statora a otvor stĺpika, a rotorový plech a statorový plech saod seba a od plechu oddeľujú pomocou deliacich rezov.0002 Vynález sa dalej týka zariadenia na výrobu rotorových a statorových plechov s nástrojmi na vystrihovanie drážok rotora,drážok statora a otvoru stĺpika, a na vykonávanie deliacich rezov, aby sa rotorový plech a statorový plech oddelili od sebaa od plechu, a s dopravným zariadením pre plech.0003 Takýto spôsob a takéto zariadenie je napríklad známe zo spisu DE-A 100 19 368. Nevýhoda technológie, opísanej V spise DE-A 100 19 368 spočíva V tom, že pri výrobe statorových drážok musí byť zároveň oddelený polotovar pre rotorový plech, ktorý sa potom musí dopraviť k ďalšej spracovateľskej stanici, a až v nejsa potom môže dokončiť.0004 Základom vynálezu je preto úloha Vytvoriť spôsob a zariadenie, pri ktorom môžu byť rotorové a statorové plechy0005 Táto úloha sa v spôsobe vyššie uvedeného druhu rieši tým,že sa najprv z plechu vystrihnú rotorové drážky a otvor stĺpika,a že následne sa z plechu vystrihnú statorové drážky a urobia sa0006 V zariadení uvedeného druhu sa táto úloha rieši tým, že je, videné V dopravnom smere, najprv usporiadaný nástroj,respektíve kombinácie nástrojov, na Vystrihnutie rotorovýchkombinácia nástrojov na vystrihnutie statorových drážok a na0007 Výhoda spôsobu podľa vynálezu a zariadenia podľa vynálezu spočíva V tom, že rotorový plech po vystrihnutí rotorových drážok a otvoru stĺpika stále ešte visí na statorovom plechu,respektíve na plechu, 2 ktorého sa vystrihuje rotorový plech a statorový plech. Následne je potrebný iba jediný ďalší polohovací proces, potom sa vystrihnú statorové drážky arotorový plech a statorový plech sa oddelí od plechu.0008 V zásade je vo vynáleze výhodné, ak sa rotorové drážky a otvor stĺpika vystrihnú z plechu súčasne, a ak sa statorové drážky zhotovia zároveň s deliacimi rezmi. To je výhodné najmä vtedy, ak sa rotorové drážky, statorové drážky, otvor stĺpika adeliace rezy vytvárajú pomocou vyseknutia.0009 Alternatívne je ale prirodzene tiež možné vytvoriť jednotlivé rezy napríklad pomocou zariadenia na rezanie laserom alebo zariadenia na rezanie plazmou, pričom potom sa jednotlivérezy vytvárajú podľa okolností po sebe.0010 Zatiaľ čo by vo vynáleze bolo V zásade možné rotorové a statorové plechy vystrihovať z jednotlivých menších alebo väčších tabúľ plechu, je výhodné, ak sa rotorové a statorové plechy vystrihujú po sebe z v pozdĺžnom smere dopravovaného,pozdĺžneho plechu, najmä z pásového plechu, sťahovaného zcievok, pretože to umožňuje rýchlu a racionálnu výrobu.0011 Zvlášť výhodné V rámci vynálezu je to, ak rotorové a statorové plechy sú z plechu vystrihované v kľukatomusporiadaní, pretože to umožňuje optimálne využitie materiálu.0012 Pritom je vo vynáleze výhodné, že na vystrihovanie rotorových drážok a otvoru stĺpika na jednej strane a vystrihovanie statorových drážok a vykonávanie deliacich strihov na strane druhej, sa vždy používa jeden nástroj, respektíve kombinácia nástrojov, a plech sa pohybuje v kľukatom pohybe pod nástrojmi, respektíve kombináciami nástrojov. Alternatívne sa môžu prirodzene pohybovať tiež nástroje naprieč dopravného smeru0013 Ďalšie výhodné tvary uskutočnenia vynálezu sú predmetom0014 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu jedného výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu s odkazom0015 V tvare uskutočnenia vynálezu, znázorneného na výkrese,sa pásový plech 1 pohybuje kľukatým pohybom, znázorneným šípkou 2, pod nosnou doskou 3 pre neznázornené nástroje. Dopravné zariadenie pre plech 1 nie je konkrétne znázornené a pozostáva z prvého pohonu, ktorý plech 1 dopravuje V pozdĺžnom smere, ako aj druhého pohonu, ktorý realizuje priečny pohyb plechu 1. Nosná doska 3 je pomocou stĺpikov 4 spojená so základom. Stĺpiky 4 sú,pozorované naprieč smeru pohybu plechu 1, vzdialené od seba tak ďaleko, že plech 1, majúci šírku B (bez ohľadu na pohyb V jeho pozdĺžnom. smere) sa môže pohybovať sem a tant z prvej, plnými čiarami znázornenej polohy, do druhej, čiarkovanými čiarami0016 Na pozícii, označenej vzťahovou značkou 5, sa na nosnej doske 3 nachádza prvý, na výkrese konkrétne neznázornený nástroj, s ktorým sa z plechu 1. vyseknú rotorové drážky 7 a otvor 8 stĺpika zhotoviteľného rotorového plechu 9. Pomocoudrážkami 7, je zhotoviteľný rotorový plech 9 ešte pevne spojený s plechom 1. Zároveň so zhotovovaním rotorových drážok 7 aotvoru 8 stĺpika môžu byť do plechu 1 vyseknuté hľadacie otvory0017 Zatiaľ čo na pozícii, označenej vzťahovou značkou 5, sa vyseknú rotorové plechy 7 a otvor 8 stĺpika, tak sa zároveň na pozícii, označenej vzťahovou značkou 6, pomocou druhého,konkrétne neznázorneného nástroja, vyseknú statorové drážky 12 zhotoviteľného statorového plechu 13, ako aj pomocou príslušných raziacich nástrojov sa urobia aj dva deliace rezy, konkrétne prvý deliaci rez 14, ktorý dohotovený rotorový plech 9 oddelí od statorového plechu 13, a druhý deliaci rez 15, ktorý oddelí statorový plech 13 od plechu 1.0018 Raziacimi nástrojmi pre drážky 7, 12, otvor 8 stĺpika a deliace rezy 14, 15, môžu byť zo stavu techniky samo o sebeznáme nástroje, takže sa tu nič podrobnejšie neopisuje.0019 Rotorový plech 9 a statorový plech 13 sú teda dohotovené a môžu byť buď smerom hore odobraté alebo z plechu 1 vypadnú smerom dolu. Medzi otvormi, vyznačenými na výkrese vzťahovou značkou 16, zostane zvyšok plechu 1, pričom zvyšný materiál plechu. 1 sa na reznej hrane 17, uzatvárajúcej nosnú dosku 3,rozreže na menšie kúsky. Na základe kľukatého pohybu 2 plechu 1 sa spracováva striedavo ľavá a pravá polovica plechu 1, vždy V pozdĺžnom smere presadene o približne viac než polovičný priemer statorového plechu 13 (odpovedá polovičnému priemeru deliaceho rezu 15), takže dôjde len k veľmi malej strate0020 Rotorové plechy 3 a statorové plechy 13 môžu byť podľa vynálezu zhotovované v iba dvoch spracovateľských procesoch vplynulom prechode plechu 1 cez zariadenie. V zásade by ale tiež

MPK / Značky

MPK: B21D 28/22, H02K 15/02

Značky: výrobu, spôsob, plechov, rotorových, zariadenie, statorových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e11858-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-rotorovych-a-statorovych-plechov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu rotorových a statorových plechov</a>

Podobne patenty