Zlepšené manipulačné zariadenie na zavedenie, ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabín kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrží

Číslo patentu: E 10725

Dátum: 30.12.2008

Autor: Guerra Giancarlo

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zlepšeného manipulačného zariadenia na zavedenie, ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabín kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrži.0002 Zariadenie podľa vynálezu bolo špecificky skonštruované, konkrétne pohybovanie s karoséríarni motorových vozidiel, kvôli podrobeniu uvedených karosérii motorových vozidiel akým koIVek žiadaným operáciám spracovania. 0003 Ako je známe, karosérie motorových vozidiel vo všeobecnosti sa musia podrobovaťviacerým spracovateľským operáciám, ktoré zahŕňajú predspracovateľské kroky, kroky kataforézy a ešte ďalšie prevádzkové kroky pre nanášanie tesniacich materiálov. masiek a prvkov povrchovej úpravy z PVC.0004 Počas vyššie uvedených spracovateľských operácii každá karoséria, vrátane súvisiacich manipulačných Iižín, sa musl naložiť na tzv. oblúkové zostavy na valčekových stoloch, aby sa spojila s výkyvným stolom spracovateľského zariadenia.0005 Konkrétne, tento môže byt poháňaný hnacou retazou vybavenou množstvom zaskakovacíchzostáv rozložených s požadovaným rozstupom pozdĺž hnacej reťaze. 0006 Čiže použitím jednej alebo dvoch vhodných hnaclch alebo nosných reťazí je možné unášat množstvo spracovateľských zariadeni vyššie uvedeného typu, ktoré sú pridržiavané buď s pevným0007 Cielom tohto vynálezu je zabezpečiť také manipulačné zariadenie, ktoré je prispôsobené na ponáranie, otáčanie a vyberanie karosérii motorových vozidiel do/z ich spracovateľských nádrži. 0008 Špecifickejšie, v uvedených spracovateľských nádržiach karosérie motorových vozidiel sa buď čiastočne alebo úplne otáčajú, aby sa umožnilo z nich odstrániť akékoľvek bubliny vzduchu prítomné v karosériách motorových vozidiel ponorených do spracovateľských nádrží.0009 Vynálezcovské zariadenie navyše umožňuje vykonávať množstvo iných spracovateľských operácií, ako sú tesniace, maskovacie operácie, ako aj operácie nanášanie PVC vrstiev.0010 Vyššie uvedené prevádzkové kroky sa vykonávajú na vonkajších staniciach ktoré sú mimo spracovateľských nádrži, aby sa umožnilo viacerým členom obsluhy, usporiadaných na spodných nosných plošinách, pracovat v ergonomické polohe, čiže v správnej výške a šírke a v správnom sklone.0011 Na zabezpečenie vyššie uvedených výsledkov musi byt zariadenie špecificky upravené, aby sa spustilo do správnej úrovne ramien nesúcich karosériu.0012 Navyše zariadenie musl taktiež umožniť správne vertikálne usporiadanie karosérii motorovch vozidiel, aby sa zmenšilo nahromaďovanie ich rozstupov.0013 iže je možné znižit požadovaný rozstup alebo priestor medzi nasledujúcimi karoséríami počas operácií skladovania a prepravy.0014 Podla jedného aspektu tohto vynálezu vyššie uvedené ciele, ako aj ešte ďalšie ciele, ktoré sa stanú zrejmejšimi ďalej, sa dosiahnu vylepšeným manipulačným zariadením pre pohybovanie,ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabln kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrží vyznačujúce sa tým, že uvedené zariadenie zahŕňa posuvný rám prispôsobený na posúvanie po posuvných koľajničkách, pričom uvedený posuvný rám je poháňaný bud jednou alebo dvomi pohonnými reťazami a podopierajúci pár ramien nesúcich včasti svojho voľného konca výkyvnú plošinu, nesúcu ližiny podopierajúce karoséríu motorového vozidla, pričom uvedený posuvný rám obsahuje jednu alebo dve zostavy navijakov,ovládajúcich príslušné kladky pre unášanie lán, pásov, reťazí alebo podobne a pričom sú spojené sprislušným ramenom na výkyvnom hriadeli, pričom uvedený posuvný rám ďalej zahŕňa dve ozubnice, pozdlž ktorých sa klžu koncové časti príslušných ramien spojených s uvedeným rámom,pričom uvedená výkyvná plošina je rotačne poháňaná retazovým hnacím systémom.0015 Ďalšie charakteristiky a výhody tohto vynálezu sa stanú zrejmejšimi neskôr z nasledujúceho podrobného opisania výhodného, hoci nie výlučného uskutočnenia podľa vynálezu, ktoré je ilustrované indikativnym, ale nie obmedzujúcim príkladom na priložených výkresoch, kdeObrazok 1 je bokorys vylepšeného manipulačného zariadenia podľa tohto vynálezu Obrázok 2 je pôdorys vylepšeného manipulačného zariadenia podľa tohto vynálezu a Obrázok 3 je pohľad spredu na vylepšené manipulačné zariadenie podľa tohto vynálezu.0016 S odkazom na vzťahové značky vyššie uvedených obrázkov, vylepšené manipulačné zariadenie podľa tohto vynálezu, ktoré je všeobecne označené referenčným číslom 1, zahŕňa kolesá 22 výhodne typu dvojitej montáže, klžuce sa po vodidlách alebo koľajničkách, ktoré majú protinakláňací typ obrysu 2 priložené o držiak 3 koľajničiek 4.0017 Držiak koľajničiek 3 obsahuje navyše pochôdzny schod 33, aby sa obsluhe pomohlo vysunút sa do spracovateľskej nádrže.0018 Vyššie uvedené kolesá 22 nesú rám 5 tvaru U, aby ďalej podopieral dve ozubnicové zostavy 6 ajednu alebo dve navijakové zostavy 7, ktoré sú poháñané motorom s prevodovkou 37 cez hnaci hriadeľ 38.0019 Uvedené navijakové zostavy 7, náležite rotačne hnanými prvkami pásu alebo lana, sú takto prispôsobené, aby rotačne poháňali zodpovedajúce kladky, na ktorých sú unášané vhodné laná. retaze, alebo výhodne pásy 9 pre zdvihanie páru ramien alebo oblúkových zostáv 10.0020 Uvedené oblúkové zostavy 10 na svojej časti horného konca sú prispôsobené, aby sa horizontálne posúvali po ozubnicových zostavách 6, aby zabezpečovali vratný priamkový pohyb. 0021 Kvôli tomu uvedené oblúkové zostavy 10 sú spojené s osou otáčania 17, nesúcej na svojich koncových častiach posuvné kolesá 18, zaberajúce do príslušných horných posuvných vodidiel 19. 0022 V uvedených posuvných kolesách 18 sú zabezpečené ozubené kolesá 20 pre zaberanie do príslušných ozubnicových zostáva 6.0023 V častiach svojho druhého konca uvedené oblúkové zostavy 10 ďalej pri pripevnení pásov 9 nesú rotačný hriadeľ 11 spojený svýkyvnou plošinou 32, ktorá sa môže otáčať v premenlivých uhloch otáčania kvôli rotačnému pohybu prenášanému na hriadeľ 11 párom ozubených kolies alebo ozubených vencov 12, jedného pre každú koncovú čast uvedeného hriadela 11.0024 Každé uvedené ozubené koleso 12 je poháňané príslušnou hnacou retazou 13, ktorá je ovládané ovládacim pastorkom 14.0025 Konkrétne dva pastorky 14 sú naklinované na prevodovom alebo hnacom hriadeli 16, ktorý je ďalej hnaný motorom s prevodovkou 15.0026 Na výkyvnej plošine 32, spojenej s hriadeľom 11, sú usporiadané nosné Iižiny 21, ktoré nesú karosériu 30 motorového vozidla, ktorá sa má spracovávať v spracovateľskej nádrži 31.0027 Čiže pretože laná alebo pásy 9 sú posuvne hnané vo svojich príslušných kladkach 8 ovládaných navijakovými zostavami 7, ktoré sú ďalej známe motorom s prevodovkou 37, oblúkové zostavy 10 a podobne, výkyvná plošina 32 spojená s otočným hriadeľom 11, ktorý spolu s uvedenou výkyvnou plošlnou 32 nesie uvedené Iižiny 21, sa spúšťajú.0028 Počas tejto manipulácie ozubnicové zostavy 6 umožňujú, aby boli oblúkové zostavy 10 držané vo vzájomne rovnobežnom vzťahu.0029 Konkrétne hriadeľ na výkyvnej plošine 32 je rotačne poháňaný prevodom hnacieho systému,ktorý pozostáva z dvojitého reťazového prevodu 13 a z motora s prevodovkou 15.0030 Takto vyrobené zariadenie umožňuje zabezpecit manipulačné operácie vo veľmi širokom rozsahu napriklad karosériu 30 možno usporiadať svertikálnym usporiadanim a možno ju taktiež usporiadať v sklonenej orientácii.0031 Zariadenie podľa tohto vynálezu má veľmi malú výšku.0032 Podľa toho sa môže dopravovat na spodnej časti hnacej reťaze tým, že pravdepodobne prechádza pod spracovatelskými nádržami, čim sa môže znovu dopravit na začiatok systému. 0033 Reťazový prevod alebo pohon pre rotačné poháňanie hriadeľa výkyvnej plošiny je veľmi spoľahlivý a má dlhú trvanlivost a ľahko sa môže vykonávať servis.0034 Zisiilo sa, že vynález plne dosahuje zamýšľané ciele.0035 V skutočnosti vynález poskytol zariadenie pre manipulovanie s karosériami 30 motorových vozidiel, dodávok. kabín kamiónov a nádob na kovové predmety, na ktorom možno ľahko vykonávať servis a prevádzkovať ho veľmi spoľahlívým a funkčným spôsobom.0036 Navyše zariadenie podľa tohto vynàlezu do veľkej miery umožňuje zmenšiť priestor ktorý zaberajú karosérie 30 ako počas kroku manipulácie alebo pohybovania, tak počas kroku operacie ponarania.0037 Takto je možné používať spracovateľské nádrže malej veľkosti s následným redukovaním spracovatelskej tekutiny ktorá sa spotrebúva.0038 Ďalej treba zdóraznit, že Iižiny a súvisiace zostava karosérie, ako je zobrazené v spodnej časti obrázku 11, sa môže nakladal alebo vykladat na/z výkyvnej plošiny 32 z tejto polohy.0039 Ak sa vyššie uvedená zostava naložl s následným vratným pohybom oblúkových zostáva 10 do horizontálnej polohy, je možné ovládať zariadenie ako výťah pre správne spustenie nevyhnutných spracovateľských operácii.0040 Ak na druhej strane sa vyššie uvedená zostava vykladá, vynàlezcovské zariadenie bude fungovat ako spúšťacie zariadenie pre doručovanie plne spracovaných karosérii.0041 Pri praktizovani vynálezu použité materiály, ako aj prípadná veľkosť atvary, môžu byt akekolvek v závislosti od požiadaviek.Zlepšené manipulačné zariadenie (1) na zavedenie, ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabín kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrží, pričom uvedené zariadenie zahŕňa posuvný rám (5) prispôsobený na posun po posuvných koľajničkách (4) anesúci pár ramlen (10) nesúclch na svojej časti voľného konca výkyvnú plošinu (32) nesúcu Iižiny (21) nesúce karosériu motorového vozidla,pričom uvedený posuvný rám (5) zahŕňa jednu alebo dve navijaková zostavy (7) ovládajúce príslušné kladky (8) na unášanie lán pásov, reťazi alebo podobne a spojené príslušným ramenom na jeho výkyvnom ramene, pričom uvedený posuvný rám (5) ďalej zahŕňa dve ozubnice (6), pozdlž ktorých sa kĺžu koncové časti príslušných ramien spojených s uvedeným rámom, vyznačujúce sa tým, že uvedený posuvný rám (5) je poháňaný bud jednou alebo dvomi hnacími reťazami, že uvedená výkyvná plošina (32) je relativne poháňaná retazovým hnacím systémom (13, 15), že uvedené ramená alebo oblúkové zostavy (10) nesú na svojich častiach druhého konca pri pripevneni uvedených lán alebo pásov hriadeľ (11) výkyvnej plošiny (32), ktorá je schopná otáčat sa cez premenlivé uhly otáčania, ako je rolačne hnaná párom ozubených kolies (12) jedným pre každú koncovú cast uvedeného hriadela (11), že každé z uvedených ozubených kolies (12) je hnané hnacou retazou (13) ďalej ovládanou pastorkom (14) aže dva pastorky (14) sú naklinované na hnaci hriadeľ (16), ktorý je poháňaný motorom s prevodovkou (15).Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedený posuvný rám (5) zahŕňa množstvo posuvných kolies (22), výhodne dvojitých posuvných kolies, kĺžucich sa vprotinakláñacích vodidlách (2), pričom uvedené kolesá alebo vodldlá sú nesené na zodpovedajúclch nosných prvkoch.Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznaćujúce sa tým, že uvedené koľajničky (4) sú nesené nosnou zostavou (3) koľajničiek, vrátane nášľapného schodu (33).Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznaćujúce sa tým, že uvedený rám (5) má tvar U a nesie dve ozubnice (6) a dve navijakové zostavy (7) zahŕňajúce motor s prevodovkouManipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedené ramená (10) alebo oblúkové zostavy sú prispôsobené, aby sa horizontálne posúvali na svojich horných koncových častiach po príslušných ozubnicových zostavách (6), aby zabezpečili priamkový vratný pohyb.Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedené ramená (10) sú spojené s osou otáčania (17), ktorá má na svojich koncových častiach množstvo posuvných kolies zaberajúcich do príslušných horných vodidiel, pričom v uvedených posuvných kolesách (18) sú usporiadané ozubené kolesá (20) určené pre zaberanie do uvedených ozubnicových zostáv (6).Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedená výkyvná plošina(32) nesie nosné Iižiny (21) nesúce príslušnú karosériu (30), ktorá sa má spracovať v spracovateľskej nádrži (31).Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedené navijaková zostavy (7), poháňané uvedeným motorom sprevodovkou (37), sú prispôsobené, aby cez uvedené laná alebo pásy spúšťali uvedené oblúkové zostavy (10) apodobne uvedený hriadeľ (11) avýkyvnú plošinu (32). oktorú sú pripevnená Ilžiny (30) nesúce uvedenú karosériu.Manipulačná zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedene ozubnicové zostavy (6) sú tak skonštruované, aby spôsobili že uvedené oblúkové zostavy (10) sa udržiavajú vo vzájomne paralelnom vztahu ako sa poháňajú uvedené oblúkové zostavy.

MPK / Značky

MPK: B62D 65/18, B65G 49/04

Značky: spracovateľských, kamiónov, manipulačné, zlepšené, zariadenie, motorových, zavedenie, kovové, otáčanie, předměty, nádrží, nádob, karoserií, vozidiel, kabin, dodávok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-e10725-zlepsene-manipulacne-zariadenie-na-zavedenie-ponaranie-vyberanie-a-otacanie-karoserii-motorovych-vozidiel-kabin-kamionov-dodavok-a-nadob-na-kovove-predmety-do-z-spracovatelskych-na.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlepšené manipulačné zariadenie na zavedenie, ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabín kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrží</a>

Podobne patenty