Sústava excentrov na ovládanie platiny kruhových pletacích strojov na vytváranie štandardnej a prekladanej slučkovej tkaniny

Číslo patentu: 285443

Dátum: 29.12.2006

Autori: Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Francesco, Lonati Ettore

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sústava excentrov na ovládanie prítlačných platín kruhových pletacích strojov na formovanie štandardnej slučkovej pleteniny a prekladanej slučkovej pleteniny pozostáva z excentra (20) a proti-excentrov (21, 22, 23), ktoré tvoria cestu (1) pre päty (2a, 3a, 4a) prítlačných platín (2, 3, 4), ktoré majú dve prítlačné roviny (7, 8, 9) usporiadané v dvoch rôznych sklonoch pre najmenej dve vlákna (60, 61), ktoré sú na vstupe stroja uložené tak, aby vytvorili slučky na slučkové pletenie. Sústava excentrov taktiež v oblasti cesty (1) zodpovedajúcej poklesu ihiel (10) ihlového valca (6) na tvorbu slučiek na pletenie dvoma vláknami (60, 61) uloženými na vstupe stroja, obsahuje excenter (40), ktorý sa môže podľa potreby riadene presunúť do jednej z dvoch pracovných polôh tak, aby vytvoril aspoň jednu variáciu cesty (1) tvorenej excentrami (20) a proti-excentrami (21, 22, 23). Pohyblivý excenter (40) má prvý profil (40a), ktorý pôsobí na päty (2a, 3a, 4a) prítlačných platín (2, 3, 4) a ak aj excenter (40) v prvej z dvoch pracovných polôh vytláča platiny (2, 3, 4) smerom od osi ihlového valca (6) podľa cesty (1), čím odsúva vlákno (60, 61) uložené na prítlačnej rovine (7) prítlačných platín (2, 3, 4) smerom od osi (6a) ihlového valca (6).

Text

Pozerať všetko

Predmetom predkladaného vynálezu je sústava vačiek na ovládanie platiny pre kruhové pletacie stroje na výrobu pančúch alebo výrobu pleteniny, predovšetkým na vytváranie štandardnej a prekladanej slučkovej tkaniny (terry knit ting).Je známe, že pleteníe slučkovej tkaniny sa vykonáva naA kruhových pletacích strojoch na výrobu pančúch alebo vý robu pleteniny pomocou špeciálne vytvorených platín vybavených dvoma prítlačnými plochami, t. j. plochami na ktorých sa ukladá prebytok vlákna pri poklese ihiel ihlového valca, čím sa vytvárajú slučky a očká pleteniny, pričom obe majú rôzny zdvih pre dve rôzne vlákna, ktoré súčasne vchádzajú do stroja a sú naraz zachytávané pletacímí ihlami. Dve vlákna sú uložené vurčitom usporiadaní podľa zodpovedajúcích voditok vlákna a platiny sú ovládané tak,aby počas poklesu ihiel boli dve vlákna usporiadané jedno na spodnej a druhé na vrchnej prítlačnej ploche platín, čím sa pre každú ihlu vytvoria dve slučky nerovnakej veľkosti,pričom dlhšia slučka vytvára charakteristický efekt slučkovej tkaniny.Ako altemativa k použitiu vačiek s dvoma prítlačnými rovinami sa používajú páry prítlačných platín alebo dve stranové platiny, ktoré sú uložené v tej istej radiálnej štrbíne kruhu platiny, pričom každej prislúcha prítlačná rovina,ktorá je umiestnená vinej vertikálnej úrovní ako rovina druhej platiny toho istého páru. V praxi pár týchto platín zodpovedá platine s dvoma prítlačnými rovinami s dvoma navzájom odlišnými zdvihmi.V tomto prípade je možne ovládať platinu len so spodnou prítlačnou rovinou, čím sa dosahuje normálne pletenie.Vo všeobecnosti, pri výrobe bielizne alebo pleteninových kusov dlhšie slučky, ktoré vytvárajú vzhľad slučkovej tkaniny (terry effect) vystupujú na rube výrobku a kratšie slučky sú lepšie viditeľné na lícnej strane. Kratšie slučky sú spravidla vytvárané použitím veľmi tenkého vlákna, zvyčajne je to tzv. helanca alebo podobný materiál, ale dlhšie slučky, t. j. slučky tkaniny, sú z bavlny.Dôsledkom tejto skutočností je, že pri štandardnom pleteni slučiek tkaniny, v ďalšom označovanom kvôli jasnosti standard terry, al( sa vytvára vzorka, táto vzorka je dost slabo výrazná, pretože na lícnej strane je popri dlhších slučkách vzorky vidiet aj kratšie slučky štandardného terry.Na vyriešenie tohto problému sa zaviedol určitý druh terry pletenia, ktorý je známy pod pojmom sandwich terry (prekladané terry pleteníe), Pri tomto pleteni, počas vytvárania dvojitých slučiek, vlákno ktoré tvorí kratšiu slučku, sa posunie a ťahá sa smerom krubu výrobku, tak aby čo najmenej interferovalo so slučkami vzorky na lícnej strane a teda aby sa dosiahlo lepšie deñnovanie vzorky na lícnej strane vytváraného kusa.Toto sa dosahuje najmä pomocou určitého ovládania prítlačných platín tak, aby sa dosiahlo to, že po uložení prebytku vlákna na spodnej prítlačnej rovine sa prítlačné platiny alebo platiny s prítlačnými rovinami presunú smerom od osi ihlového valca, čo spôsobí, že sa zodpovedajúce presunie vlákno kratšej slučky smerom k otvorenej strane špičky ihly, t. j. smerom k rubu výrobku, na rozdiel od obyčajného terry platenia, kedy je vlákno kratšej slučky presúvané opačným smerom.Pohyb platín smerom od osi ihlového valca sa dosahuje pomocou vhodného usporiadania cesty, ktorá je tvorenápomocou vačiek a protivačiek, do ktorej zapadajú päty prítlačných platín a pomocou ďalších špeciálnych platín.Ako alternatíva k tomuto riešeniu sa používajú aj špeciálne platiny, namiesto platín používaných na štandardné terry pletenie.V každom pripade, na dosiahnutie zmeny štandardného terry pletenia na prekladané je potrebné pri konvenčných pletacích strojoch na výrobu pančúch alebo výrobu pleteniny prerušiť výrobu a vymenit vačky, ktoré ovládajú platiny, vymenit platiny zaberajúce s týmito vačkami, alebo prinajmenšom vymeniť platiny.Z tohto dôvodu na v súčasnosti komerčne dostupných strojoch nie je možné vyrábať výrobky pletené čiastočne ako štandardne terry a čiastočne ako prekladané terry.Táto možnosť, ktorá však až doteraz nebola uskutočniteľná, by bola veľmi vitaná, pretože výrobky pletené výlučne ako štandardné terry nedosahujú v oblastiach so vzorkou uspokojivé estetické výsledky, zatiaľ čo výrobky pletené výlučne ako prekladané terry s lepším estetickýrn vzhľadom nemajú zasa takú odolnost ako štandardné.Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť sústavu vačiek na ovádanie platín pre kruhové pletacie stroje alebo stroje na výrobu pleteniny, ktoré umožnia štandardné terry pleteníe ako aj prekladané terry pleteníe bez potreby výmeny súčiastok v stroji.Vzhľadom na rozsah tohto cieľa, predmetom vynálezu je taktiežt poskytnúť sústavu vačiek, ktorá umožní vyrábať výrobky ktoré sú pletené čiastočne ako štandardné terry a čiastočne ako prekladané terry.Ďalším predmetom vynálezu je poskytnúť sústavu vačiek na ovládanie prítlačných platín, ktorú by bolo možné bez akýchkoľvek problémov vmontovať do v súčasnosti komerčne dostupných kruhových pletacích strojov alebo stroje na výrobu pleteniny a bielizne.Tento cieľ, tieto predmety, ako aj ostatné ozrejmené a vysvetlené v ďalšom, sú dosiahnuté pomocou sústavy vačiek na ovládanie prítlačných platín pre kruhové pletacie stroje na výrobu slučiek štandardnej slučkovej tkaniny a prekladanej slučkovej tkaniny, ktorá obsahuje vačky a protivačky tvoríace cestu pre päty prítlačných platín, majúcich dve prítlačné roviny usporiadané so vzájomne odlišnýrn zdvihom pre najmenej dve vlákna, ktoré sú uložené na vstupe stroja na vytváranie slučiek slučkovej tkaniny, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že obsahujú, v oblasti uvedenej cesty, ktorá zodpovedá poklesu ihiel ihlového valca na vytvorenie slučiek pleteniny s dvoma vláknami privádzanými na vstup stroja, vačku, ktorá sa môže riadene podľa potreby presúvať do jednej z dvoch pracovných polôh na účely vytvorenia najmenej jedného variantu cesty sledovaného pätamí platín kvôli uvedeným vačkám a protivačkám uvedená pohyblivá vačka s prvým profilom, ktorý môže byť spriahnutý s pätamí platín a je vhodná na vytvorenie, pokiaľ je uvedená vačka v prvej z dvoch uvedených polôh, odklonenia platín od osi ihlového valca vzhľadom na uvedenú cestu, na účely pohybu vlákna zostávajúceho na spodnej prítlačnej rovine platín, smerom od osi ihlového valca.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie charakteristiky, vlastnosti a výhody vynálezu budú objasnene na opise výhodného, ale nie výlučného vy SK 285443 B 6hotovenia sústavy vačiek podľa predkladaného vynálezu,ktorá je znázomená ako nie obmedzujúci príklad na priložených výkresoch, na ktorýchobr. l je schematický pohľad zvrchu na sústavu spúšťacích vačiek podľa vynálezu, pričom niektoré elementy sú kvôli prehľadnosti znázomené združenými čiararni a pohyblivá vačka je v prvej poloheobr. 2 je pohľad podobný obr. l sústavy spúšťacích vačiek podľa vynálezu, pričom niektore elementy sú kvôli prehľadnosti znázomené združenými čiarami a pohyblivá vačka je v druhej poloheobr. 3 je zväčšený čiastkový pohľad na obr. 2, pozdĺž roviny III-III, s niektorými elementmí znázomenými združenými čiaramiobr. 4 až 6 znázorňujú tri typy prítlačných platín, ktoré je možné použiť so spúšťacími vačkami podľa vynálezuobr. 7 je pohľad zospodu na pohyblivú vačkuobr. 8 je bočný pohľad na pohyblivú vačkuS odvolaním sa na uvedené obrázky, sústava vačiek podľa vynálezu pozostáva z vačiek a protivačiek, ktoré ako celok tvoria cestu 1 pre päty Za, 32, 4 a prítlačných platín označených 2, 3 a 4, ktoré sú usporiadané vopred známym spôsobom pozdĺž radíálnych štrbín vytvorených v platinovom kruhu 5, ktorý je umiesmený súosovo s ihlovým valcom 6 pri jeho homom okraji.Treba poznamenať, že v tomto príklade je opisaný stroj používajúci pár platín, t. j. dve platiny usporiadané v tej istej radiálnej štrbine kruhu 5.Vkaždej radiálnej štrbine platinového kruhu 5 je buď platina 2 a platina 3, alebo platina 2 a platina 4. V praxi polovica štrbín platinového kruhu 5 obsahuje platiny 2 a 3 a druhá polovica platiny 2 a 4.Platina 2 alebo šijacia platina má prítlačnú rovinu 7,zakiaľ čo platiny 3 a 4 alebo terry platiny, majú roviny 8 a 9, ktoré sú umiestnené vyššie než rovina 7 platiny 2.V praxi roviny 8 a 9 platín 3 a 4 vytvoria dlhšiu slučku,t.j. charakteristický terry spôsob pletenia počas poklesu ihiel 10 usporiadaných v íhlovom valci 6.Prítlačná rovina 7 je vytvorená medzi párom zobákov 11 a 12 na platine 2 vopred známym spôsobom.Sústava ovládacích vačiek obsahuje, známym spôsobom, fixnú prestencovú vačku 20, ktorá obieha okolo osi 6 a ihlového valca a má vonkajší tvar 20 a vytvorený tak,aby mal časti, ktoré sa postupne vzďaľujú od osi 6 a ihlového valca, a časti, ktoré sa postupne približujú k osi 6 a, čím sa vytvára charakteristický radiálny pohyb platín v zodpovedajúcich štrbinách platinového kruhu 5.Sústava ovládacích vačiek taktiež obsahuje pohyblivé protivačky 21, 22, a 23 s čelom, ktoré svojim tvarom 21 a,22 a a 23 a zapadajú do profilu 20 a prstencovej vačky 20.Pohyblivé protivačky 21, 22 a 23 sú usporiadané so vzájomne nastaviteľné rôznymi zdvihmi, tak aby to zodpovedalo rôznemu nakloneniu päty Za, 3 a a 4 a prítlačných platín 2, 3, a 4.Presnejšie, pohyblivá protivačka 21 je umiestnená pod takým sklonom, aby zachytávala pätu 2 a platiny 2, ktorá je vyššie než päta 3 a platiny 3. Pohyblivá protivačka 22 je umiestnená na nižšej úrovní než protivačka 21, takže zachytáva obidve päty Za platiny 2, ako aj 3 a platiny 3 a pohyblivá protivačka 23 je umiestnená pod radiálnymi štrbinamí platinového kruhu 5, takže môže zachytávat len pätu 4 a platiny 4, ktorá vyčnieva dolu zo spomínaných štrbín.Pohyblivé protivačky 21, 22, 23 sú uložené spolu a sú otočné ku platinovému kruhu 5 okolo osi 30, ktorá je paralelná s osou 6 a ihlového valca 6, takže sa môžu pohybovať zneaktívnej polohy, kedy ich vonkajší obovod 21 a, 22 a,23 a je vzdialený od profilu 20 a prestencovej vačky 20 a nezachytávąiú príslušné päty platín 2, 3 a 4 do aktívnej polohy, kedy spomínané protivačky svojím obvodom 21 a,22 a a 23 a zapadajú do profilu 20 a prstencovej vačky 20 a zachytávajú príslušné päty platín 2, 3 a 4.Pohyblivé protivačky 21, 22 a 23 môžu individuálne oscilovať okolo osi 30, napríklad pomocou prostriedkov elektromagnetického, pneumatického alebo mechanického typu, alebo iného zauživaného typu podľa potreby.Treba si všimnúť, že udržiavaním pohyblívých protivačiek 22 a 23 v neaktivnej polohe, teda tam, kde nemajú účinok na platiny 3 a 4, je aktivovaná len platina 2, pretože protivačka 21 je v aktívnej polohe a tým je nastavené štandardné pletenie.Ak sa pohyblivé protivačky 21 a 22 presunú do aktívnej polohy, výsledkom je pletenie terry na polovici ihiel ihlového valca 6 a ak sa do aktívnej polohy presunú protivačky 21 á 23, výsledkom je terry pletenie na druhej polovici ihiel ihlového valca 6 ak sa do aktívnej polohy dostanú protivačky 21, 22 a 23, tak sa pletenie stehmi terry uskutoční na všetkých ihlách ihlového valca 6, samozrejme ak niektorá ihla nie je odobratá.Podľa vynálezu, sústava ovládacích vačiek obsahuje v oblasti cesty 1, ktorá zodpovedá poklesu ihiel 10 na vytvorenie slučiek pre pletenie sdvoma vláknami privádzanými na vstup stroja pohyblivú vačku 40, ktorá môže byt podľa potreby presunutá do jednej z dvoch pracovných polôh na účely produkcie aspoň jedného variantu cesty, ktorú sledujú päty Za platín 2 s ohľadom na cestu l.Presnejšie, pohyblivá vačka 40 môže byt presunutá z prvej polohy, v ktorej tvarom svojho obvodu 40 a odtláča platinu 2 od osi 6 a ihlového valca a vzhľadom na cestu l,tak že odtláča vlákno 60 ležiace na prítlačnej rovine 7 platiny 2 smerom od osi 6 a ihlového valca 6.Pohyblivá vačka 40 sa môže presunúť zo spomínanej prvej polohy do druhej polohy, v ktorej nezachytáva päty Za platín 2, ale namiesto toho svojím iným profilom 40 b pôsobí na plochu 2 b platiny 2, ktorá je oproti päty Za a tým znemožňuje pohyb platiny 2 smerom k osi 6 a ihlového valca 6 na účely odsunutia vlákna 60 uloženého na dolnej prítlačnej rovine 7 platiny 2 smerom k osi 6 a ihlového valca,ako to bude objasnené.Pohyblivá vačka 40 čiastočne prekrýva prstencovú vačku 20 a pomocou vybrania 50 na homej strane prstencovej vačky 20 je uspôsobená na kĺzavý pohyb. Uvedené vybranie 50 je určené na to, aby umožňovalo pohyblivej vačke 40 klzať sa v podstate v radiálnom smere vzhľadom na os 6 a ihlového valca 6 a súčasne, aby viedol pohyblivú vačku 40 pri uvedenom pohybe.Pohyblivá vačka 40 leží na rovine, ktorá je v podstate kolmá na os 6 a ihlového valca a môže sa pohybovať tak,aby prechádzala z prvej polohy do druhej polohy pozdĺž smeru, ktorý je v podstate radiálny vzhľadom na valec 6.Pohyblivá vačka 40 má prvý profil 40 a, ktorý je vytvorený na opačnej strane vačky ako je os 6 a ihlového valca 6,t. j. je obrátený k pohyblivým protivačkám 21, 22 a 23 a zachytáva tie strany päty Zu platín 2, ktoré smerujú k osi 6 a ihlového valca 6.Pohyblivá vačka 40 má aj druhý profil 40 h, ktorý je vytvorený na strane tejto vačky 40 obrátenej k osi 6 a ihlového valca 6, takže ak je vačka v druhej polohe, tak zachytáva roviny 2 b platín 2, ktoré sú oproti päte Za.Prvý profil 40 a je vytvorený pozdĺž smeru pohybu platiny vzhľadom na vačky a protivačky, ktoré ich spúšťajú,prvou časťou, ktorá ide postupne od osi 61 ihlového valca 6 a prechádza do druhej časti, ktorá postupne smeruje k osi ihlového valca.Druhý profil 40 b pohyblivej vačky 40 pozostáva z prvej časti, ktorá sa postupne približuje k osi 6 a ihlového valca 6 a prechádza do dridiej časti, ktorá sa postupne vzďaľuje od osi 6 a ihlového valca 6.V praxi je pohyblivú vačka V pôdoryse kosoštvorcového tvaru so zaoblenými rohmi.Tá strana protivačky 21, ktorá je obrátená k prvému profilu pohyblivej vačky 40, má na konci prvej časti prvého profilu 40 a spomínanej vačky 40 vyhlbenie 70, umožňujúce pohyb platiny 2 v smere od osi 6 a ihlového valca 6.Pohyb pohyblivej vačky 40 z prvej do druhej polohy a späť môže byt uskutočňovaný pomocou konvenčných spúšťacich prvkov napríklad mechanických, pneumatických elektromagnetických a pod.Kvôli úplnosti opisu treba ešte pripomenúť, že obrázky l a 2 sa vzťahujú na kruhový pletaci stroj na výrobu plateniny so štyrmi vstupmi a pre každý vstup je jedna pohyblivá vačka 40.Funkcia stroja vybaveného sústavou vačiek na spúšťanie prítlačných platin podľa vynálezu je pri výrobe terry pletením takátoAk je potrebné vykonávať terry pletenie, pohyblivé vačka 40 sa presunie do druhej polohy (obr. 2). Ak je pohyblivá vačka 40 v tejto polohe, dve vlákna 60 a 61 uložené na vstupe stroja sú pri začiatku poklesu ihiel 10 odložene na prítlačnej rovine 7 platiny 2 a na prítlačnej rovine 8 alebo 9 platin 3 alebo 4. Keď sú platiny 2 svojou stranou 2 h zachytené druhým profilom pohyblivej vačky 40, platiny 2 sa pohnú k osi 6 a ihlového valca 6. Tento pohyb spôsobuje aj pohyb vlákna 60, ktoré je odložené na prítlačnej rovine 7 platiny 2, smerom k osi 6 a ihlového valca a tým aj pohyb spomínaného vlákna 60, ktorým sa vytvorí kratšia slučka pletenia v smere k lícnej strane výrobku.Ak je potrebné vykonávať prekladané terry pletenie,pohyblivé vačka 40 sa presunie do prvej polohy (obr. l),takže platiny 2 sa posunú, po tom, čo sa vlákno 60 odloží na rovine 7, smerom od osi óa ihlového valca 6, čo má za následok, že sa posunie aj vlákno 60, tvoriace kratšie slučky pletenia na rube výrobku.Treba si povšímnúť, že aj keď vynález bol opísaný s poukázaním na stroj, ktorý využíva páry platin v radiálnych štrbinách platínového kruhu 5, sústavu vačiek na ovládanie prítlačných platin, podľa vynálezu môže byť v každom prípade použitý v strojoch, ktoré používajú jednu platinu pre každú radiálnu štrbinu S, pričom typ platiny je s dvoma prítlačnými rovinami s navzájom rôznym sklonom. V praxi sa zistilo, že vynález plne dosahuje vytýčený cieľ, pretože dovoľuje s jednou sústavou ovládacích vačiek a teda bez výmeny akýchkoľvek súčiastok vykonávať štandardné aj prekladané terry pletenie.Vďaka tejto skutočnosti je možné vyrábať výrobky,pletene sčasti ako štandardné terry, napriklad v oblastiach,kde sa požaduje väčšia pevnosť a sčasti ako prekladané terry, napr V oblastiach so vzorkou.Sústava vačiek na ovládanie prítlačných platin podľa uvedeného vynálezu je možná v rôznych modifikáciách a variáciách, pričom všetky sú v rozsahu vynálezcovskej myšlienky predkladaného vynálezu všetky detaily môžu byt navyše nahradené inými technicky ekvivalentnými súčiastkami.Vpraxi použité materiály ako aj rozmery môžu byt akékoľvek, podľa požiadaviek a stavu techniky.l. Sústava vačiek na ovládanie prítlačných platin (2, 3,4) pre kruhové pletacie stroje na výrobu štandardnej a prekladanej terry pleteniny, obsahujúca prstencovú vačku (20) a protivačky (21, 22, 23), ktoré tvoria cestu (l) pre päty(Za, 33, 4 a) prítlačných platin (2, 3, 4), ktoré majú dve prítlačné roviny (7, 8, 9) usporiadané snavzájom rôznymi výškami pre najmenej dve vlákna (60, 61), ktore sú uložené na vstupe stroja, vyznačujúca sa tým, že obsahuje pohyblivú vačku (40) voblasti cesty (l), ktorá zodpovedá poklesu ihíel (10) ihlového valca (6) na vytvoreníe slučiek pletenia s dvoma vláknami (60, 61), dve pracovné polohy pohyblivej vačky (40) určujúce aspoň jednu variáciu cesty (l) pohyblivá vačka (40) má prvý profil(40 a) obrátený k strane piet (Za, 3 a, 4 a) platin (2, 3, 4), ktoráje orientovaná k osi (6 a) ihlového valca, pričom v prvej z dvoch polôh pohyblivej vačky (40) je prvý profil (40 a) pohyblivej vačky (40) v zábere s pätami platin a platiny (2, 3,4) sú zodpovedajúce tomu v prvej polohe s odstupom od osi (6 a) ihlového valca (6) vzhľadom na cestu (l) a vlákna(60, 61) na spodnej prítlačnej rovine (7) platin (2, 3, 4) spočívajú smerom od osi (6 a) ihlového valca (6).2. Sústava vačiek podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pohyblivá vačka (40) má druhý profil(40 b), ktorý smeruje k zadnej strane (2 b) platin (2, 3, 4),ktorá je orientovaná k päte (Za), pričom v druhej z dvoch polôh je druhý profil (40 b) v zábere so zadnou stranou (2 b) platin a platiny (2, 3, 4) sú teda v polohe bližšie k osi (6 a) ihlového valca a vlákna (60, 61) na spodnej prítlačnej rovine (7) platín (2, 3, 4) spočívajú bližšie k osi (6 a) ihlového valca.3. Sústava vačiek podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že pohyblivé vačka (40) leží v rovine v podstate kolmej na os (6 a) ihlového valca (6) a dve polohy pohyblívej vačky (40) ležia pozdĺž smeru, ktorý je V podstate radíálny vzhľadom na ihlový valec (6).4. Sústava vačiek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prvý profil (40 a) je tvorený stranou pohyblivej vačky (40), ktorá je odwátená od osi (6 a) ihlového valca5. Sústava vačiek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že druhý profil (40 b) je tvorený stranou pohyblivej vačky (40), ktorá je obrátená smerom k osi (6 a) ihlového valca.6. Sústava vačiek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prvý profil (40 a) pohyblivej vačky (40) má prvú časť, ktorá je orientovaná postupne smerom od osi (6 a) ihlového valca a je spojená s druhou časťou, ktorá je orientovaná postupne bližšie k osi (6 a) ihlového valca.7. Sústava vačiek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že druhý profil (40 b) má prvú časť, ktorá je orientovaná postupne bližšie k osi (6 a) ihlového valca a je spojená s druhou časťou, ktorá je orientovaná postupne smerom od osi (6 a) ihlového valca.8. Sústava vačiek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pohyblivé. vačka (40) má v pôdoryse tvar podobný kosoštvorcu so zaoblenými rohmi, SK 285443 B 69. Sústava vačiek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prstencová vačka (20) alebo protívačky (21, 22,23), ktoré sú obrátené k strane pohyblívej vačky (40), ktorá je odvrátená od ihlového valca (6), má vyhlbeníe (70) na pohyb platín (2, 3, 4) v smere od ihlového valca (6) s vačkou (40) v prvej polohe.10. Sústava vačíek podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pohyblivá vačka (40) čiastočne prekrýva jednu z prstencových vačiek (20) ležiacích vo v podstate prstencevej konñgurácii okolo osi (óa) ihlového valca (6) a je posúvateľnc usporiadané v rámci vybranía (50) vytvoreného na homej ploche prstencovej vačky (20).

MPK / Značky

MPK: D04B 9/00, D04B 15/00

Značky: prekladanej, sústava, platiny, ovládanie, slučkovej, excentrov, kruhových, pletacích, strojov, štandardnej, vytváranie, tkaniny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-285443-sustava-excentrov-na-ovladanie-platiny-kruhovych-pletacich-strojov-na-vytvaranie-standardnej-a-prekladanej-sluckovej-tkaniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sústava excentrov na ovládanie platiny kruhových pletacích strojov na vytváranie štandardnej a prekladanej slučkovej tkaniny</a>

Podobne patenty