Číslo patentu: 285435

Dátum: 27.12.2006

Autor: Krämer Hans

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zubná kefka (1) pozostáva z rúčky (2) a hlavy (3), pričom hlava (3) pozostáva z dolného konca (4) spojeného s rúčkou (2) a z horného konca (5) vzdialeného od dolného konca (4), z krku (6), ktorý sa nachádza medzi dolným koncom (4) hlavy (3) a rúčkou (2) a susedí s dolným koncom (4) hlavy (3). Hlava (3), krk (6) a rúčka (2) sú dispozične usporiadané v smere pozdĺžnej osi zubnej kefky (1). Hlava (3) je pokrytá štetinami na čelnej ploche hlavy a pozostáva v podstate z neohybnej spodnej časti (10) spojenej s krkom (6) zubnej kefky (1), pružného ohybného spoja (11), ktorý je pokračovaním dolného konca (4) hlavy a je umiestnený medzi dolný koniec (4) a horný koniec (5), a z vrchnej časti (12), ktorá je pokračovaním horného konca (5) hlavy. Spodná časť (10) i vrchná časť (12) sú osadené štetinami, vrchná časť (12) je ohybne a pružne spojená spojom (11) s neohybnou spodnou časťou (10) a medzi dolným koncom hlavy (4) a krkom (6) je pružný ohybný viaczložkový spoj (15).

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka zubných kefiek, najmä takých,ktoré majú umiestnený ohybný spoj na hlave kefky.Zubné kefky, ktoré majú ohybné modifikované spoje vo svojej konštrukcii, sú známe napríklad z WO 92/ 17092,EP 0613636, EP 0648448 A, W 0 97/24949 a WO 97/07707. Takéto ohybné modifikované spoje všeobecne pozostávajú z viaczložkového spoja, vytvoreného spojením chybného elastomémeho materiálu s tuhým neohybným elastomémym materiálom, z ktorého bola vyrobená zubná kefka. FR-A-2 652 a WO-A-92/17093 opisujú zubné kefky,ktorých hlavy sú rozdelené na segmenty premostené tenkým plastickým materiálom. WO-A-/ 17093 opisuje takéto premostenia skombinovné s elastomémym materiálom.Predpokladá sa, že ešte neboli dosiahnuté optimálne charakteristiky pri týchto druhoch zubných kefiek a preto predmetom tohto vynálezu je poskytnutie zubnej kefky,ktorej ohybnosť hlavy je ďalej zlepšená, medzi iným zlepšením schopnosti zubnej kefky čistiť povrch zubov, ktoré sa nachádzajú vzadu v ústnej dutine.Podstatou vynálezu je zubná kefka, pozostávajúca z rúčky a hlavy, pričom hlava pozostáva z dolného konca spojeného s rúčkou a z homého konca vzdialeného od dolného konca, z krku, ktorý sa nachádza medzi dolným koncom hlavy a rúčkou a susedí s dolným koncom hlavy, príčom hlava, krk a rúčka sú dispozične usporiadané V smere pozdĺžnej osi zubnej kefky, a hlava je pokrytá štetinami na čelnej ploche hlavy, pričom hlava pozostáva v podstate zneohybnej spodnej časti spojenej s krkom zubnej kefky,pružného ohybného spoja, ktorý je pokračovaním dolného konca hlavy a je umiestnený medzi dolný koniec a homý koniec, a zvrchnej časti, ktorá je pokračovaním homého konca hlavy, obidve časti, spodná časť i vrchná časť sú osadené štetinamí, vrchná časť je ohybne a pružne spojená spojom s neohybnou spodnou časťou, a medzi dolným koncom hlavy a krkom je pružný ohybný spoj.Rúčka zubnej kefky je tá časť zubnej kefky, ktorá je pevne uchopiteľná užívateľom zatiaľ čo si čistí zuby. Pri väčšine zubných kefiek je krk na prvý pohľad dobre definovateľný medzi tou časťou, ktorá je uchopená a hlavou,ale pri iných zubných kefkách hlava prechádza relativne plynulo do rúčky. Vo všeobecnosti, výraz krk, ktorý je použitý V tomto vynáleze, pokrýva všetky možnosti a zvlášť tú časť zubnej kefky, ktorá je bezprostredne spojená so spodnou časťou hlavy.Opisaná konštrukcia zubnej kefky sa zameriava na ohybnosť časti hlavy na homom konci časti zubnej kefky a zároveň obsahuje aj ohybný spoj medzi dolným koncom hlavy a rúčkou zubnej kefky.Spojenie vrchnej časti a spodnej časti je výhodne realizované takým spôsobom, že umožňuje, aby sa vrchná časť pružne ohla alebo otočila relatívne k spodnej časti počas čistenia zubov. Spojenie je uskutočnené prostredníctvom ohybného spoja medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou, ktorý dovoľuje vrchnej časti sa ohnúť alebo otočit počas používania okolo otočnej osi alebo osi otáčania, ktorá je vo všeobecnosti kolmá na pozdlžnu os zubnej kefky tak, že sa štetiny na čelnej strane môžu vykláňať do strán, t.j. tak, že voľné konce štetín na vrchnej časti sa otáčajú smerom k rúčke a umožňujú štetinám vyčistiť povrchy zubov,ktoré sú vzadu v ústnej dutine. Táto os otáčania môže ležať vrovine rovnobežnej s čelnou plochou. Pružné spojenie medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou hlavy a medzi hlavou a krkom, poskytnuté v tomto vynáleze, takisto zabráni tomu, aby sa vyvinul nadmerný tlak pri čistení zubov.Spodná časť je v podstate neohybná, takže sa počas operácie čistenia zubov významne neohýba nad zvyčajný limit ohýbania sa plastického materiálu používaného na výrobu hlavy zubnej kefky. Spodná časť hlavy môže vhodne obsahovat integrálny blok plastického materiálu s lôžkami,do ktorých sú osadené chumáče štetín.Ohybný spoj je výhodne vo vzdialenejšej polovici hlavy smerom od spodnej časti hlavy. Výhodne je spoj umiestnený najmenej v 50 , výhodnejšie najmenej v 60 a napriklad najvýhodnejšie najmenej V 75 vzdialenosti medzi dolným koncom a horným koncom hlavy.Vrchná časť môže byť rovnako v podstate neohybná,takže vrchná časť sa nemôže sama výrazne ohýbať okrem toho, ako sa ohýba alebo otáča proti spodnej časti. Vrchná časť môže vhodne obsahovat integrálny blok plastického materiálu s lôžkami, do ktorých sú osadené chumáče štetín.V stave pokoja, t. j. ked sa kefka nepoužíva, čelná plocha vrchnej časti proti spodnej časti zubnej kefky podľa tohto vynálezu môže byt V podstate koplanárna, t. j. že vzájomný uhol je 180 °. Altematívne však čelná plocha vrchnej časti proti čelnej ploche spodnej časti môže zvierat uhol menší ako l 80 °, napríklad 150 až 179, výhodne 155 ° až l 70 °. Vposlednom uskutočnení konce štetín na spodnej časti môžu ležať skoro v rovine a konce štetín na vrchnej časti môžu ležať skoro v rovine a dve príslušné roviny môžu byť koplanáme, prípadne môžu proti sebe zvierat uhol,napríklad všeobecne menší ako l 80 ° alebo príslušný s uhlom medzi čelnou plochou spodnej časti a vrchnej časti.Spoj medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou hlavy zubnej kefky podľa tohto vynálezu pozostáva z otvoru, vybrania alebo medzery v plastickom materiáli, z ktorého je vyrobená hlava, medzi vrchnou časťou a spodnou časťou, ktorá je takto premostená prostriedkami, vytvorenými jedným alebo viacerými tenkými spojmi z chybného a pružného plastu. Takéto spoje môžu byť tvorené tŕňmi, pásikmi alebo spojitou membránou, môžu byť vyrobené z chybného a pružného plastu, spoj môže byt v jednej rovine s v podstate rovnobežnou hlavou alebo môže smerovať šikmo, alebo môže byť otočený proti tejto rovine. Plastický materiál môže byť rovnaký ako materiál, z ktorého sa vyrobila vrchná časť a spodná časť s tým, že je tenší, čím sa dosiahne jeho vyššia pružnosť, napríklad vrchnej časti, takže vrchná časť, spodná časť a premostenie môže byť vytvorené spojito.V inom uskutočnení vynálezu spoj medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou podľa tohto vynálezu môže pozostávať z viaczložkového spoja, majúceho konštrukčné prvky, vyrobené z plastického materiálu a elastomémeho materiálu. Napriklad viaczložkový spoj môže obsahovat otvor, vybraníe alebo medzeru v materiáli hlavy zubnej kefky medzi vrchnou časťou a spodnou časťou, ktorý je premostený prostriedkami, ktoré sú kombináciou tenkých tfñov, pásikov alebo spojítej membrány z ohybného a zároveň pružného plastického materiálu, napriklad materiálu kompatibilného s materiálom hlavy, a rovnako aj elastomémym materiálom, ktorým je tento otvor, vybraníe alebo medzera vyplnené. Tieto tŕne, tenké pásiky alebo membrána môžu byť v rovine rovnobežnej s rovinou čelnej plochy vrchnej časti alebo spodnej časti, alebo môžu ležať šikmo, SK 285435 B 6prípadne môžu byť otočené alebo ohnuté proti týmto rovinam.Taký viaczložkový spoj môže byť napríklad tvorený aj sieťovinou, rebríkom, mriežkou, bunkovou alebo mriežkevou štruktúrou plastického materiálu integrálneho s materiálom hlavy zubnej kefky s medzerami vyplnenými elastomémym materiálom. Takýto viaczložkový spoj môže napriklad pozostávať z jedného alebo viacerých, napríklad dvoch, pásikov z plastického materiálu integrálneho s materiálom hlavy zubnej keŕky pásiky sú tenšie, ako je hrúbka hlavy a spájajú vrchnú časť hlavy so spodnou časťou hlavy,čím premosťujú otvor, vybranie alebo medzeru medzi vrchnou časťou a spodnou časťou otvor, vybranie alebo medzera zároveň obsahuje elastomémy materiál, vhodne naviazaný po stranách vybranía a na pásiky a vhodne funkčne vypĺňa otvor, vybranie alebo medzeru, prípadne výhodne rovnako vytvorí puzdro nad povrchom plastického materiálu hlavy.Plastickć diely v takomto viaczložkovom spojí môžu byt dostatočne hrubé na to, aby prispeli materíálovo k ohybnosti a pružnosti spoja alebo altematívne môžu byť tak tenké, že skoro neprispievajú k ohybnosti alebo pružnosti spoja a teda môžu slúžiť jednoducho na to, aby iba držali spolu vrchnú časť hlavy so spodnou časťou dovtedy, až kým nie je pridaný elastomérny materiál.V ďalšom uskutočnení vynálezu spoj medzi vrchnou časťou a spodnou časťou podľa tohto vynálezu môže pozostávať z otvoru, vybranía alebo medzery v materiáli hlavy medzi vrchnou časťou a spodnou časťou, ktorá je premostená prostredníctvom úplnej alebo iba čiastočnej výplne z elastomémeho materiálu.V tomto uskutočnení je medzera medzi dvoma časťami hlavy účinne vyplnená elastomérnym materiálom. Tento elastomémy materiál takto výhodne spája vrchnú časť so spodnou časťou na opačnej strane otvoru, vybranía alebo medzery tak, aby vrchná časť a spodná časť držali spolu. Otvor alebo vybranie môžu pozostávat z drážok, vyhlbení alebo vykrojeni, priečne cez šírku hlavy, pričom sa pružne oddelí vrchná časť hlavy od spodnej časti. Takýto otvor môže byt vytvorený na čelnej ploche hlavy a/alebo na opačnej strane hlavy a môže prechádzať kompletne cez hlavu. Takéto otvory, vybranía alebo medzery môžu mať rôzny tvar, napríklad tvar drážky, ktorá je po celej šírke hlavy. Tieto môžu byť v nálcresoch priamo usporiadané po celej šírke, zatočené alebo ohnuté, napríklad vo všeobecnosti do tvaru C, U alebo V. Vtakej konštrukcii konvexnć vydutie v tvare U alebo C, alebo vrchol V môže smerovať bud krúčke, alebo kvrchnej časti hlavy smerom od rúčky. Altcmativne takéto otvory, vybranía alebo medzery môžu byt zúžené na okrajoch hlavy a rozšírené smerom k stredu hlavy alebo naopak.Výhodne by napriklad otvor, vybranie alebo medzera mohli pozostávat z jedného alebo viacerých žliabkov, výhodne jedného žliabku, shĺbkou menšou akou je hrúbka hlavy, aby materiál, ktorý zostane na dne žliabku vytvoril tenký pásik plastického materiálu. Žliabok môže byť nasledovne celkom alebo čiastočne vyplnený elastomémym materiálom, pričom sa vytvorí viaczložkový spoj.Výhodne by napriklad otvor, vybranie alebo medzera mohla prechádzať úplne cez hrúbku hlavy, napriklad tak, že ostanú len tenké pásy plastického materiálu hlavy, spájajúce naprieč otvor, vybranie lebo medzeru medzi miestami,kde otvor, vybranie alebo medzera prechádza úplne cez hrúbku hlavy. Taký otvor, vybranie alebo medzera môže byt potom úplne alebo čiastočne vyplnené elastomémym materiálom, čím sa vytvorí ohybný spoj. Keď otvor, vybranie alebo medzera prechádza úplne cez celú hrúbku hlavypo jej celej dĺžke, potom môžu byt úplne alebo čiastočne vyplnené elastomérnym materiálom.Otvor, vybranie alebo medzera sa môže rozširovať od jednej strany hlavy zubnej kefky k druhej a elastomémy materiál môže vyplňať vybranie okolo vrchnej časti hlavy a/alebo okolo spodnej časti hlavy, čím sa vytvorí elastomémy nárazník okolo hlavy zubnej kefky, vrchnej aj spodnej častí, aby sa zjemnil akýkoľvek vplyv hlavy zubnej keíky na ďasná užívateľa a zároveň aby sa ďasná jemne masírovali. Altematívne elastomérny materiál okolo vrchnej časti hlavy vytvára elastomémy nárazník známym spôsobom.Ked otvor, vybranie alebo medzera obsahuje elastomémy materiál, vonkajší povrch tohto elastomémeho materiálu môže mat zvraštený povrch, čo môže ďalej pomôcť pri kontrole ohybnosti pružného spoja.V inom uskutočnení zubnej kefky podľa tohto vynálezu je hlava konštruovaná takým spôsobom, že vrchná časť sa môže pružne prehnúť naspäť proti spodnej časti počas čistenia zubov, okolo široko orientovanej osi ohybu, ktorá pretina hlavu v ohybnom spojí. Os ohybu môže pretínať hlavu v alebo na kraji otvoru, vybranía alebo medzery ako bolo uvedené. V takomto type konštrukcie, otvor, vybranie alebo medzera môže mať taký tvar, že široko orientovaná os ohybu pretina hlavu zubnej kefky priamo votvore, vybraní alebo medzere. Ked je ohybný spoj v tvare pružného spoja,ako bolo opísané, prehnutie je umožnené ohybom opísaných dielov z plastického materiálu alebo ohybom v bode,kde takéto diely spájajú kraj otvoru, vybranía alebo medzery.Takáto konštrukcia môže spôsobiť to, že sa celá vrchná časť ohne v smere čelnej plochy aj smerom od roviny ležiacej medzi čelnou plochou a zadnou stranou hlavy, tak že vrchná časť sa v skutočnosti ohne naspäť smerom k spodnej časti počas použitia v priebehu čistenia zubov.V altematívnom uskutočnení vynálezu zubnej ketky podľa tohto vynálezu môže byť vrchná časť hlavy a/alebo spoj skonštruované a umiestnené tak, že vrchná časť sa môže pružne otáčať proti spodnej časti V priebehu čistenia zubov, okolo široko orientovanej osi otáčania, ktorá pretína vrchnú časť v strede medzi jej homým koncom a dolným koncom.Takáto konštrukcia spôsobuje otáčanie vrchnej časti hlavy okolo tejto osi bezprostredne pozdĺž jej dĺžky, napríklad spôsobuje, že vrchná časť prejavuje vidí-videl efekt,v ktorom sa počas čistenia zubov diel vrchnej časti hlavy otočí smerom k vrchu hlavy v smere čelnej plochy a opačne od~ roviny, ktorá leží medzi čelnou a zadnou plochou hlavy a dielom vrchnej časti smerom k spodnej časti hlavy sa otáča v opačnom smere proti smeru štetín a od roviny ležiacej medzi čelnou plochou a zadnou stranou hlavy alebo naopak.V takomto uskutočnení otáčanie takého druhu môže byť dosiahnuté takou konštrukciou hlavy, že homý koniec spodnej časti je v tvare dvoch pásov, ktoré čiastočne obkolesujú vrchnú časť, ktorá sa predlžuje v základnom smere medzi nimi, pričom spájajú vrchnú časť a spodnú časť. Napríklad homý koniec spodnej časti by mohol byť vyrobený v tvare dvoch vidlíc ako na vidličke s vrchnou časťou medzi dvoma ramenami vidličky, a spojom medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou.Valtemativnom uskutočnení takejto hlavy dolný koniec vrchnej časti môže byť v tvare dvoch vidlíc, ktoré čiastočne obkolesujú časť spodnej časti, ktorá sa takto predlžuje vrchným smerom medzi nimi, pričom spája vrchnú časť hlavy a spodnú časť. Napríklad dolný koniec vrchnej časti hlavy môže byť vyrobený v tvare dvoch ramien ako na vid SK 285435 B 6ličke, s časťou spodnej časti medzi týmito dvoma vidlicami, a ohybným spojom medzi vrchnou časťou a spodnou časťou.Napriklad vrchná časť môže byť všeobecne vtvare C, U alebo V so svojimi pásmi smerom kspodnej časti, alebo v tvare Y s vrchnými koncami Y smerom k spodnej časti. Časť spodnej časti, ktorá sa predlžuje smerom hore, môže byť umiestnená medzi týmito koncami.V konštrukcii hlavy, kde homý koniec spodnej časti je v tvare dvoch pásov, ktore čiastočne obkolesujú vrchnú časť hlavy, predlžujúcu sa V smere spodnej časti medzi nimi, sotvorom medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou, môžu vytvárať medzi danými pásikmi a príslušnou vrchnou časťou tenké spoje z ohybného a pružného plastického materiálu ako už bolo opísané. V konštrukcii hlavy,kde dolný koniec vrchnej časti hlavy je vtvare dvoch pásov, ktoré čiastočne obkolesujú časť spodnej časti, ktorá sa predlžuje smerom k vrchnej časti medzi nimi, s otvorom medzi vrchnou časťou hlavy a spodnou časťou, sa taketo spoje môžu vytvorit prostredníctvom uvedených pásov a spodnej časti. Výhodne, pri takýchto zubných kefkách môžu byt spoje vytvorené vo vzdialenejších bodoch, ktoré sú presne oproti sebe, aby deñnovali os otáčania a umožnili otáčanie v rovine pozdĺžnej osi. Pripadne alebo altematívne takéto spoje môžu byť vytvorené na iných miestach v otvoroch, aby sa umožnilo otáčanie okolo ďalších osi.Medzi dolným koncom spodnej časti hlavy a krkom je pružný ohybný spoj. Vo výhodnej konštrukcii, tento spoj pozostáva zviaczložkového spoja tvoreného plastickým a elastomémym materiálom.V jednom uskutočnení konštrukcia tohto viaczložkovćho spoja môže obsahovat spoje opísané vo W 0 92/ l 7092 a EP 0613636 A, ktorého obsah je sem zahmutý odkazom. Napríklad rúčka, krk a hlava môžu byť integrálne vyrobené z plastického materiálu a integrálne spojené medzi spodnou časťou hlavy a rúčkou, a medzi krkom a hlavou môže byť jeden alebo viacero vybraní v plastickom materiáli hlavy a krku, predlžujúcich sa dovnútra smerom od povrchu plastického materiálu, pričom toto vybraníe pretína hranice medzi hlavou a krkom a toto vybraníe je vyplnené elastomémym materiálom, ktorý je odlišný od plastického materiálu hlavy a krku a týmto spôsobom sa umožní ohybný pružný spoj medzi hlavou a rúčkou.Jedno alebo viacero vybraní môže byt tvorené žliabkami alebo ryhami vplastickom materiáli, ktorý obsahuje elastomérny materiál, napriklad jeden alebo viacero pozdlžnych rozšírených rýh.V takejto konštrukcii môžu vybranía vytvárať integrálny spoj medzi hlavou a krkom vo forme zúžených miest,napriklad pružne spoje z plastického materiálu, pričom zúženie je obkolesené alebo lemované elastomémym materiálom.Vybranie môže byt úplne vyplnené elastomérnym materiálom. Vybranie sa môže rozšíriť po celej šírke zubnej kefky až k pozdlžnemu rozšíreniu vybranía.Výhodné formy uvedeného viaczložkového spoja sú opísane vo W 0 92/17092 a EP 0613636 A.Ďalšia konštrukcia viaczložkového spoja je opísaná V EP 06488448 A, ktorého obsah je sem zahmutý odkazom. Výhodná konštrukcia takéhoto viaczložkového spoja je opísaná vo W 0 97/241949, ktorého obsah je sem zahmutý odkazom.Podľa predošlej konštrukcie viaczložkového spoja sa poskytuje zubná kefka, ktorá má hlavu, krk a rúčku vyrobenú integrálne zplastického materiálu, v oblasti krku medzi spodnou časťou a držadlom rúčky je integrálna zú žená časť, ktorá je zúžená priečne proti pozdĺžne priľahlým častiam krku a/alebo hlavy, na ktorú je napojená, zúžená časť je bočne lemovaná masou elastomémeho materiálu naviazaného na plastický materiál.Výhodné formy posledne spomínaného viaczložkověho spoja sú opísané v spomínanom W 0 97/24949.Výhodný pružný ohybný spoj medzi spodnou časťou hlavy a krku je umiestnený na alebo blízko polohy pozdlžne susediacej so spodnou časťou hlavy, pričom pripája hlavu ku krku.Výhodná zúžená časť môže byť vo forme tenkého tfňa z plastického materiálu, ktorý je predĺžením čelnej časti pozdĺžne susediacich dielov zubnej kefky. Zúžená časť môže mať akýkoľvek vhodný prierez alebo okrúhly tvar,aby umožňovala požadovaný stupeň alebo typ ohybnosti v časti krku zubnej kefky. Zúžená časť môže mať strany,ktoré sú rovnobežne v smere pozdĺžnej osi zubnej kefky proti pozdĺžnej osi. Napríklad zúžená časť môže mať okrúhly prierez a celkovo valcovítý tvar. Alternatívne zúžená časť môže byť oválneho, obdlžnikového alebo rúrkovitého prierezu s pozdĺžnou osou oválu, hranola alebo puzdra usporiadaného v rovnakom smere, ako sú vsadené štetiny alebo zvislo proti štetinám.Výhodne časť hlavy, napriklad dolný koniec hlavy, ku ktorej je napojená zúžená časť, môže byť konkávneho tvaru, ako je vidno na výkresoch, zo smeru kolmého na pozdlžny smer a rovnobežného so smerom štetín, v bode najväčšieho zakrivenia. Altemativne časť hlavy, ku ktorej je napojená zúžená časť, môže mat kolmý povrch.V predošlej konštrukcii vrchný koniec rúčky, na ktorý je napojená zúžená časť, môže mat zodpovedajúci konvexný tvar alebo môže mat principiálne kolmý povrch proti pozdĺžnej osi.Altemativne, ak časť hlavy alebo krku, ku ktorému je napojená zúžená časť, má konkávny tvar, potom môže byt rovnako v konkávnom tvare opačného zakrivenia aj koniec rúčky, ktorý je napojený na zúženú časť z druhej strany.V takejto konštrukcii zúžená časť môže v tvare môstika účinne spájať medzeru medzi hlavou a krkom zubnej ketky, alebo na hlave medzi spodnou a vrchnou časťou hlavy zubnej kefky. Preto medzera môže byť rovnako rovnobežná bočná ryha alebo zárez, alebo zakrivená bočná ryha, napriklad spodná časť hlavy a vrchná časť rúčky sú spojene v tvare otočenej krivky. Napríklad zúžená časť môže byť pripojená k spodnej časti hlavy zubnej kefky v mieste, ktoré má konkávny tvar v bode najväčšieho zakrivenia a časť hlavy krku, ku ktorej je pripojený koniec rúčky má prislušne zodpovedajúci konvexný tvar, pričom povrch čelnej strany a zadnej strany spodnej časti hlavy vytvárajú zakrivené vybraníe. Obidva povrchy takéhoto zakrivenia výhodne pokračujú vtvare zakriveného polmesiaca, ktorý je v zásade polmesiacového tvaru v celej svojej dĺžke, s vrcholmi polmesiaca smerujúcimi ku koncu rúčky zubnej kefky.Ako je zrejmé zboku, t. j. zo smeru kolmého na pozdĺžnu os a na smer štetín, uvedený povrch polmesiacového tvaru môže byt usporiadaný v zásade kolmo proti pozdĺžnej osi zubnej kefky alebo môže byť naklonený nie pod pravým uhlom proti osi zubnej kefky. Napriklad vnútomé povrchy medzery medzi homým koncom krku a spodnou časťou hlavy môžu byť naklonené pod takým uhlom, že ich smerovanie konverguje k čelnej strane kefky so štetinami.Zúžená časť môže spojit medzeru symetricky proti hrúbke zubnej kefky, napriklad rozmer vo všeobecnosti rovnobežný proti smeru štetín, alebo môže byť bližšie k jednej alebo dmhej čelnej ploche, alebo zadnej strane hla SK 285435 B 6vy zubnej kefky, napríklad aby bol spoj ohybnejší v jednom smere ohybu než V iných, alebo aby sa udelila požadovaná sila alebo ohybnost charakteristická pre takto vytvorený spoj. Napríklad ako je zrejmé zboku, zo smeru kolmého na pozdĺžnu os a smer štetín, znížená čast môže byť bližšie k čelnej strane ako k zadnej strane hlavy. Napríklad spoj medzi zúženou časťou a spodnou časťou hlavy môže byť úplne alebo prevažne V mieste spodnej časti hlavy a/alebo krku, bližšie k čelnej častí hlavy a/alebo krku.Prierez zúženej časti môže byt napríklad 0,1 až 0,75,výhodne 0,25 až 0,5 z prierezu bezprostredne pozdĺžne priľahlých častí zubnej kefky. Vtypickej zubnej ketke (všeobecne sú všetky zubné kefky rovnakej veľkostí) môže byť šírka uvedenej medzery, napriklad V pozdlžnom smere zubnej kefky, asi l až 5 mm, typicky 2 až 3 mm, v oblastí krku zubnej kefky je šírka (kolmo na pozdĺžnu os a smer štetín) približne 4 až 7 mm a hrúbka 3 až 5 mm (kolmo na pozdlžnu os a rovnobežne so smerom štetín). Výhodne preto zúžená časť, napriklad tŕň, môže mať tvar relatívne kratší a širší s pomerom rozmerov dlžka šírka vrozmedzi od 2 l po l 2, výhodne od 1,5 l po 1 1,5. Výhodnýtŕň môže mat preto šírku (kolmo na pozdlžnu os zubnej keíky) približne 0,4 až s mm, typicky 1 až 3 mm, a dlžka je rovnaká ako šírka medzery, ktorá ju pretína.Výhodný je taký materiál, ktorý sa môže bočne vydúvať za líniu povrchu pozdĺžne priľahlých častí krku alebo hlavy, ku ktorým je napojený. Elastomémy materiál spĺňa uvedené podmienky. Napríklad môže mať sférickú symetriu, sploštenú sfćrickú, elípsoidnú alebo hruškovitú symetriu a pod. Tam, kde je uvedená medzera V tvare zakrivenej ryhy, krivka vydutého obkolesujúceho materiálu môže sledovat krivku medzery. Jedna alebo obidve časti zubnej kefky usporiadanej pozdĺžne mase plastického materiálu môžu byť rozšírené až do tejto masy, napríklad zakrivený povrch, podobný krivke masy elastomémeho materiálu môže byt tvorený obkolesujúcou masou elastomémeho materiálu. Obkolesujúci materiál sa môže laterálne vydúvať V smere kolmom na pozdlžnu os zubnej kefky a všeobecne V smere štetín V rozmedzí medzi 1,5 až 4-krát, napriklad 2 až 3-krát hrúbka bezprostredne priľahlej časti krku a/alebo spodnej časti hlavy. Obkolesujúci materiál sa môže laterálne vydúvat V smere kolmom na pozdlžnu os zubnej kefky a Všeobecne kolmo na smer štetín vrozmedzi medzi 1,01 až l,5-krát, napriklad 1,1 až 1,3-krát hrúbka bezprostredne priľahlej časti krku a/alebo spodnej časti hlavy.Elastomémy materiál môže vo vybraní meniť charakteristiku ohybnosti spoja, napríklad tým, že sa umožní taký charakter flexibility, ktorý je medzi spojom iba z plastického materiálu a spojom iba z elastomémeho materiálu. Toto môže rovnako meniť aj charakteristiku ohybu hlavy proti rúčke.Plastícký materiál zubnej kefky a elastomémy materiál,ked je prítomný V spojí medzi spodnou časťou a vrchnou časťou hlavy, ak ide o víaczložkový spoj, alebo V spojí medzi hlavou a krkom, ak ide o Viaczložkový spoj,môže byt použitý tak plastický, ako aj elastomérny materiál, ktorý je všeobecne používaný vdvojzložkových zubných keflcách, napríklad ako je opísanć v EP 0336641, ktorý môže byť spojený s plastickým materiálom používaným pri výrobe rúčok. Takýto elastomérny materiál môže byť natvarovaný nastreknutím krátko po tom, čo boli vytvaroVane časti zubnej kefky z plastického materiálu tak, že horúci plastický materiál sa naviaže a spojí s elastomémym materiálom. Toto je všeobecne známy postup.Výhodný plastický materiál pozostáva napríklad z polyamidov a polypropylénov. Ako príklad vhodného polyamidu je látka Ultramid B 3 TM, predávaná firmou BASF, Nemecko, ktorá má modul pružnosti 3000 (DIN 53452). Ako priklad výhodného polypropylénu je materiál Novolene 1 100 HXTM, predávaný firmou BASF, Nemecko, ktorý je homopolymćr a má modul pružnosti 1400 (DIN 53457). Taký homopolymér polypropylénu môže byt optimálne použitý v procese miešania skopolymémym blokom polypropylénu, takým ako materiál Novolene 2500 HXTM, predávaný firmou BASF, Nemecko, napríklad V hmotnostnom pomere 80 20 (1100 HX 2500 HX). Výhodný elastomémy materiál pozostáva z prírodného alebo syntetického latexu, najmä polychloroprénu, prírodnej gumy a silikónov, ako je napríklad elastomémy materiál SantopreneTM.Zubná kefka podľa tohto vynálezu môže byt vyrobená bežnými konvenčnými technikami tvarovania nastrekovanim, napríklad takými, V ktorých je najprv vytvarovaná kostra plastického materiálu, potom ak je elastomémy materiál prítomný, v nasledujúcom kroku sa pridá ako horúca tekutina a nataví sa na plastický materiál. Výhodným a jasným spôsobom natvarovanía vstrekovaním sa môžu vyrábať tvarovaním vstrekovaním spôsobom, ktorý je opísaný, ktorým môžu byt zubné kefky, ktoré majú umiestnené elastoméme materiály na oddelených miestach na plastickom materiáli, rozhodne vyrábané je opísaný vo W 0 94/05183.Štetiny môžu byť rovnako konvenčne konštruované, upevnené na čelnej ploche, a môžu byt upevnené na čelnú plochu všeobecne známymi technikami.Vynález bude teraz opísaný prostredníctvom príkladu s odkazom na nasledujúce obrázky.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je pohľad zhora na diely hlavy a krku zubnej keŕky podľa tohto vynálezu z plastického materiálu.Obrázok 2 je pohľad zdola na diely hlavy a krku zubnej kefky podľa tohto vynálezu z plastického materiálu.Obrázok 3 je pohľad zboku na diely hlavy a krku zubnej kefky podľa tohto vynálezu z plastického materiálu.Obrázok 4 je pohľad V reze na hlavu zubnej keíky z obrázka 1, ktorý znázorňuje miesto použitia elastomémeho materiálu.Obrázok 5 je prierez hlavy zubnej kefky z obrázka 3,ktorý znázorňuje miesto použitia elastomémeho materiálu. Obrázok 6 je pohľad zboku zubnej kefky podľa tohto vynálezu, včítane elastomémeho materiálu a štetín.Obrázok 7 je pohľad zboku na inú časť tela zubnej kefky podľa tohto vynálezu.Obrázok 8 je zubná kefka podľa tohto vynálezu v akcii pri čisteni zubov.Odvolávajúc sa na obrázky 1 až 6, znázomená zubná kefka l (ako celok) pozostáva z rúčky 2 a hlavy 3. Hlava má dolný koniec 4 spojený s rúčkou 2 a homý koniec 5 vzdialený od dolného konca 4. Medzi dolnýrn koncom 4 hlavy 3 a rúčkou 2 je krk 6. Hlava 3 je spojená s akom 6 v mieste dolnćho konca 4 hlavy 3. Hlava 3, krk 6 a rúčka 2 sú usporiadané V smere pozdlžnej osi zubnej kefky A - A. Chumáče štetín 7 pevne zasadené do lôžok 8 sa rozširujú z čelnej plochy 9 hlavy 3.Hlava 3 pozostáva v podstate zo spodnej častí 10, ktorá je spojená s krkom 6 zubnej kefky 1 a ktorá sa rozširuje z dolnćho konca 4 hlavy 3 do chybného spoja 11, ktoré sú

MPK / Značky

MPK: A46B 5/00

Značky: zubná, kefka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-285435-zubna-kefka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zubná kefka</a>

Podobne patenty