Číslo patentu: 284336

Dátum: 27.12.2004

Autor: Kuracina Jaroslav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Strelná zbraň (1) má v prednej časti rámu (2) vytvorené lôžko (21), v ktorom je priečne umiestnený čap (22). V zadnej časti hlavne (3) je vytvorené vyhĺbenie (31) skrutkovicového tvaru, oproti ktorému je odbrúsené odomykacie vybranie (32). Hlaveň (3) má zásluhou spätného rázu možnosť rotačného pohybu okolo svojej pozdĺžnej osi, čím dochádza k odomknutiu hlavne (3) a záveru (4). Zbraň (1) obsahuje spúšť (51), na ktorej sú nezávisle od seba zavesené jednoranové ťahadlo (52) s jednoranovým výstupkom (53) zapadajúce do jednoranovej drážky (42) a dvojranové ťahadlo (58) s dvojranovým výstupkom (59) zapadajúce do dvojranovej drážky (43), ktorých výstupky sa opierajú o spodnú plochu záveru (4). Dvojranový režim zbrane (1) je vyraďovaný prostredníctvom poistky uloženej v ráme (2). Záverový záchyt je vytvorený z jedného kusa plechového výlisku.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ručnej strelnej zbrane, na ktorej je riešený uzamykací mechanizmus otočnej hlavne a spúšťový mechanizmus umožňujúci streľbu dvojranovou dávkou.Ručné strelné zbrane, najmä strelné zbrane používajúce výkonné strelivo, musia mat počas výstrelu hlaveň pevne uzamknutú so záverom, aby nedošlo pri výstrele k predčasnému otvoreniu záveru a kroztrhnutiu nábojnice. Je známych niekoľko konštrukcií uzamykacích mechanizmov.Najznámejším a najpoužívanejším mechanizmom je tzv. Browningov systém, pri ktorom má hlaveň na svojej homej ploche výrezy, do ktorých zapadajú výstupky vnútomého povrchu puzdra záveru. V okamihu výstrelu je záver i shlavňou vrhnutý spätným rázom dozadu, pričom hlaveň v zadnej časti klesá smerom dole, pretože je výkyvným kĺbom pevne spojená s rámom strelnej zbrane.Ďalší známy mechanizmus využíva na uzamykanie ústrojenstva strelnej zbrane rôznych špeciálnych súčiastok, akými sú najmä Výkyvné závory alebo vertikálne klzajúce kliny, ktoré po krátkom pohybe pohyblivých súčiastok smerom dozadu zmenia svoju polohu v dôsledku vzájomného pôsobenia s pevným rámom strelnej zbrane a tým uvoľnia zámok.Tieto konštrukcie nezaručujú vysokú presnosť streľby a zložitosť ich mechanizmov vytvára predpoklady poruchovosti a konštrukcie sú výrobne náročné.Ďalší známy mechanizmus využíva na uzamykanie a odomykaniu rotačnú konštrukciu hlavne s dvoma povrchovými výstupkami, z ktorých jeden kĺže vnútri šikmej drážky rámu a druhý kĺže vnútri príečnej drážky záveru. Vokamihu výstrelu výstupok nachádzajúci sa vpriečnej drážke zabezpečuje spoľahlivé spojenie, a preto spätný ráz so záverom unáša i hlaveň. Pohyb hlavne dozadu je sprevádzaný i jeho otáčaním okolo pozdĺžnej osi, pretože druhý výstupok hlavne kĺže v šikmej drážke rámu. Po pootočení hlavne o určitý uhol uzamykací výstupok opustí priečnu drážku záveru a tým ju uvoľní.l keď tento mechanizmus zaručuje vyššiu presnosť streľby oproti v úvode uvedeným konštrukciám, vysoká náročnosť výroby a zložitosť súčiastok sú hlavnými nedostatkami, preto je málo využívaný V praxi.Na odpálenie strely je potrebne zapáliť zápalku náboja,k čomu slúžia rôzne spúšťové mechanizmy, ktore sú s cieľom streľby dávkami kombinované srôznymi obmedzovačmi dĺžky dávky.Zmechanických obmedzovačov sú najznámejšie tzv. rohatkové alebo hrebeňové obmedzovače, pomenovaná podľa tvaru súčiastky, na ktorej je vytvorený taký počet zubov, aký počet výstrelov je uskutočnený v príslušnej dávke. Všetky tieto doteraz známe mechanizmy, určené na streľbu vo viacerých režimoch, obsahujú veľké množstvo drobných súčiastok a ich prepojení, čo vedie k ich značnej poruchovosti, ktorá je hlavným nedostatkom týchto mechanizmov.Po vystrieľaní všetkých nábojov zo zásobníka, jeho podávač vytlačí záverový záchyt a ten zachyti na opomých plochách záver vzamknutom stave. Obsluha vymení zásobník za nový a prstom uvoľní záverový záchyt, Známe obojstranne záverově záchyty sú konštruované najmä ako osky s jedným privareným hmatníkom, pričom protiľahlý hmatnik je nasunutý na drážku a zaistený proti vysunutiu pružným drôtom.Nevýhodou konštrukcie je jej zložitosť a výrobná náročnosť.Vynález si kladie za úlohu vytvorit zbraň jednoduchej konštrukcie, ktorá bude obsahovat menší počet ľahšie vyrobiteľných časti pri možnosti použitia výkonného streliva a možnosti nastavenia viacerých režimov streľby a bude nenáročná na obsluhu i strelbu. Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje a uvedenú úlohu rieši strelná zbraň s otočnou hlavňou, umožňujúca streľbu dvojranovou dávkou, pozostávajúca najmä so vzájomne mechanicky prepojeného rámu, hlavne s odomykacím vybratím, záveru s uzamykacím aodomykacim mechanizmom i spúšťověho mechanizmu podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že uzamykací a odomykací mechanizmus záveru obsahuje na otočnej hlavni skrutkovicovo tvarované vyhĺbenie na kĺzanie po čape rámu. Po výstrele vplyvom spätného rázu je hlaveň tiež pootočená sklzom svojho vyhĺbenia po čape rámu, čím následne podklzne jeho odomykacie vybratie pod uzamykacie výstupky záveru a tým sa odomkne od hlavne.Čap na posuv a pootočenie rotačne tvarovanej hlavne je priečne uložený vhlavňovom lôžku prednej homej častí rámu. Hlaveň rotačného tvaru ma skrutkovicovo tvarované vyhĺbenie, vytvorené zospodu svojej zadnej hrubšej časti a odomykacie vybratie vytvorené zvrchu alebo zboku svojej zadnej hrubšej časti.Na vnútornej strane boku záveru vytvorená jednoranová drážka má funkčnú plochu umiestnenú bližšie k prednej časti zbrane a na protiľahlom boku záveru je vytvorená dvojranová drážka, ktorej funkčná plocha je umiestnená bližšie k zadnej časti zbrane. Na tomto protiľahlom boku je tiež umiestnené doplnkové dvojranovć ťahadlo, vypínateľné prostredníctvom poistky uloženej v ráme.Spúšťový mechanizmus obsahuje doplnkové dvojranové ťahadlo na kĺzanie v dvojranovej drážke rámu a na prenos záchytu kladivá o časový okamih druhej rany.V otvore spodnej zadnej časti rámu je svojím lemom výkyvne uložený záverový záchyt, ktorý pozostáva z vytvarovaného plechového výlisku.Pri takto konštruovanej zbrani je možné nastavit viacero funkcií, akými sú zaistenie, streľba jednotlivými ranami,streľba obmedzenou dávkou. Pri zbrani podľa tohto riešenia je hlaveň pevne uzamknutá so záverom vďaka rotácii hlavne okolo jej pozdlžnej osi, pričom je otáčaná zásluhou otáčacieho zárezu skrutkovicového tvaru. Pri posuvnom pohybe smerom vzad touto skrutkovicovou plochou hlaveň kĺže po čape vsadenom v ráme zbrane, čím dochádza kjej otáčaniu.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie objasnené na priložených výkresoch,kde obr. l - znázorňuje pohľad na pozdĺžny rez strelnej zbrane z obidvoch rezných strán,obr. Za - znázorňuje pohľady na hlaveň zdola,obr. 2 b - znázorňuje pohľady na hlaveň zboku,obr. 2 c - znázorňuje pohľady na hlaveň zhora,obr. 3 - znázorňuje pohľad na část rámu strelnej zbrane s lôžkom i zasunutým záverovým záchytom a na hlaveň,obr. 4 - znázorňuje pozdĺžny rez strelnou zbraňou,obr. 5 - znázorňuje konštrukciu záverového záchytu.Ako z obr. 3 vyplýva, V prednej časti rámu 2 zbrane l je vytvorené lôžko 21, v ktorom je priečne vyvŕtaný otvor a do neho je vložený kolik, tvoriaci čap 22. Vrchná plocha zadnej časti hlavne 3 je odbrúsená až na úroveň jej prednej vonkajšej rotačnej plochy (pozri obr. 2) a tvori odomykacie vybratíe 32. Na spodnej časti hlavne 3 je súbežne s plochou odomykacíeho vybrania 32 vytvorený predný doraz 311 so skrutkovicovou plochou 312 a zadne zakončenie 313 (sklonené proti prednému dorazu pod uhlom 45 °), ktoré spolu tvoria vyhĺbenie 31.Na vnútomej strane boku záveru 4 (proti obr. l) je vytvorená jednoranová drážka 42 s okrajom funkčnej plochy umiestneným približne v druhej tretine od čela záveru 4 a na protiľahlom boku záveru 4 je vytvorená dvojranová drážka 43 s okrajom funkčnej plochy umiestneným k čelu záveru 4. Na tom istom boku zbrane 1 je upevnené i doplnkové dvojranové ťahadlo 58 s dvojranovým výstupkom 59. V otvore 23 spodnej časti rámu 2 (obr. 3) je svojím lemom 61 (obr. 5) výkyvne uložený záverový záchyt 6. Tvorí ho plechový vytvarovaný výlisok, na ktorom sú okrem lemu 6 umiestnene najmä obojstranne opome plochy 63, dva obojstranne hmatníky 62 a jazyk 64.Činnost zbrane 1 pri streľbe obmedzenou dvojranovou dávkou je taká, že pri stlačení spúšte 51 stiahne jednoranové ťahadlo 52 záchyt 54, ktorý pridržiava kladivo 55 vnapnutej polohe do takej miery, že dôjde k vypusteniu napnutého kladiva 55. Toto kladivo 55 je vrhnuté silou pružiny proti zápalníku 56, ktorý udrie na zápalku náboja, nachádzajúceho sa v hlavní 3, čím dôjde k výstrelu. Pod vplyvom spätného rázu výstrelu sa začne pohybovať záver 4 spolu s hlavňou 3 smerom vzad. Pri tomto posuvnom pohybe sa začne hlaveň 3 vyhlbením 31 skrutkovicovćho tvaru triet po čape 22. Tým dôjde k otočeniu hlavne 3 do takej miery, že umožní prekĺznutie odomykacíeho vybratia 32 pod uzamykacie výstupky 41 a kodomknutiu záveru 4 a hlavne 3. Pohyb hlavne 3 sa zastaví a záver 4 pokračuje vo svojom pohybe vzad a napina bicie kladivo 55. Súčasne je dvojranová ťahadlo 58, ktorého dvojranový výstupok 59 sa pred výstrelom opieral o spodnú plochu záveru 4 zásluhou odpruženia vytlačené do dvojranovej drážky 43. Vďaka tomu dôjde k zachyteniu záchytu kladiva 54 dvojranovým ťahadlom 58. Pri ďalšom pohybe záveru 4 tento zatlačí funkčnou plochou jednoranovej drážky 42 na jednoranový výstupok 53 jednoranového ťahadla 52, čim toto jednoranové ťahadlo 52 vyjde zo záberu so záchytom 54 kladiva 55. Záver 4 dobehne do zadnej polohy a pod vplyvom vratnej pružiny sa začne vracať dopredu. Pri tomto pohybe nasúva do hlavne 3 nový náboj. Keďže záchyt 54 kladiva 55 je držaný dvojranovým ťahadlom 58 vo vysunutej polohe,v ktorej nemôže zachytiť bicie kladivo 55 , je toto kladivo 55 opätovne vrhnuté proti zápalniku 56, čím dôjde k druhému výstrelu. Pri pohybe záveru 4 dopredu sa tento funkčnou plochou dvojranovej drážky 43 zatlačí za dvojranový výstupok 59, čím zníži dvojranová tahadlo 58, ktoré vypustí záchyt 54 kladiva 55. Pri druhom výstrele záver 4 zopakuje spätný pohyb, napne bicie kladivo 55, ktoré zostane zachytené za vypustený záchyt 54 kladiva 55. Ak chceme zopakovať ďalší výstrel je nutné uvoľniť spúšť 51,čim sa jednoranové ťahadlo 52 i dvojranové ťahadlo 58 dostanú do východískovej polohy. Po vystrieľaní všetkých nábojov zo zásobníka (na obr. nenaznačené) zatlačí jeho podávač na jazyk 64 záverového záchytu 6, ktorý zachytí na svojich opomých plochách 63 záver 4 v zamknutom staVC.Po výmene zásobníka zatlačí obsluha prstom na hmamík 62, čím sa záver 4 odomkne a môže pokračovat ďalší cyklus vystrieľania nábojov zo zásobníka.Pri tomto príklade je opis až po činnost pri streľbe obmedzenou dvojranovou dávkou zhodný s príkladom 1. Pri streľbe jednotlivými ranami pootočením poistky 57 vyradíme z funkcie dvojranová ťahadlo 58 a činné zostáva iba jednoranove ťahadlo 52, ktoré pri stlačení spúšte 51 stiahne záchyt 54, čím dôjde k vypusteniu napnutého bicieho kladiva 55. Toto kladivo 55 je vrhnuté silou pmžiny proti zápalníku 56 a tento udrie na zápalku náboja nachádzajúcu sa v hlavní 3, čím dôjde k výstrelu. Pod vplyvom spätného rázu výstrelu sa začne pohybovať záver 4 spolu s hlavňou 3 smerom dozadu. Pri tomto posuvnom pohybe sa začne hlaveň 3 svojím vyhĺbením 31 skrutkovicového tvaru triet po čape 22, vďaka čomu dôjde kotočeniu hlavne 3 do takej miery, že umožní podkĺznutie odomykacíeho vybratia 32 pod uzamykacie výstupky 41 a dôjde tým k odomknutiu záveru 4 a hlavne 3. Pohyb hlavne 3 sa zastaví a záver 4 pokračuje vo svojom pohybe dozadu, pričom napína bicie kladivo 55. Pri tomto pohybe záver 4 zatlačí funkčnou plochou jednoranovej drážky 42 na jednoranový výstupok 53 jednoranového ťahadla 52, čím toto jednoranove ťahadlo 52 vyjde zo záberu so záchytom 54 kladiva 55. Záchyt 54 sa vráti do východískovej polohy a zachytí napnuté bicie kladivo 55. Ak chceme zopakovať ďalší výstrel je nutné uvoľniť spúšt 51, čim sa jednoranové ťahadlo 52 dostane do východískovej polohy.l. Strelná zbraň s otočnou hlavňou, aj na streľbu dvojranovou dávkou, pozostávajúca najmä so vzájomne mechanicky prepojeného rámu, hlavne s odomykacím vybraním,spúštového mechanizmu a záveru s uzamykacím a odomykacímmechanizmorrgvyznačujúca sa tým,že uzamykací a odomykaci mechanizmus záveru (4) obsahuje na otočnej hlavní (3) vytvorené skrutkovicovo tvarované vyhĺbenie (3 l) na kĺzanie po čape (22) rámu (2).2. Strelná zbraň podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že čap (22) na posuv a pootočenie rotačne tvarovanej hlavne (3) je priečne uložený v hlavňovom lôžku(21) prednej homej časti rámu (2), pričom hlaveñ (3) rotačného tvaru má skrutkovicovo tvarované vyhĺbenie (3 l) vytvorené zospodu svojej zadnej hrubšej časti a odomykacie vybratie (32) vytvorené zvrchu alebo zboku svojej zadnej hrubšej časti.3. Strelná zbraň podľa nároku l alebo nárokov l a 2,vyznačuj úca sa tým,ženavnútomej strane boku záveru (4) je vytvorená jednoranová drážka (42), ktorá má funkčnú plochu umiestnenú bližšie k prednej časti zbrane (l) a na protiľahlom boku záveru (4) je vytvorená dvojranová drážka (43), ktorá má funkčnú plochu umiestnenú bližšie kzadnej časti zbrane (1), pričom na tomto protiľahlom boku je tiež umiestnené doplnkové dvojranove ťahadlo (S 8) na vypínaníe prostredníctvom poistky (57) uloženej v ráme (2) aspúšťový mechanizmus (5) obsahuje doplnkové dvojranové ťahadlo (58) na kĺzanie vdvojranovej drážke (43) rámu (2) ana prenos záchytu kladiva (54) o časový okamih druhej rany.4. Strelná zbraň podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokomvyznačuj úca sa tým,žezáverový záchyt (6) na zachytávanie záveru (4) po vyprázdnení zásobníka nábojov, má vytvorený em (61), ktorým je výkyvne uložený v otvore (23) spodnej zadnej častí rámu (2),pričom záverový záchyt (6) pozostáva z vytvarovanćho plechového výlísku.

MPK / Značky

MPK: F41A 5/06, F41A 19/02

Značky: zbraň, střelná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-284336-strelna-zbran.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strelná zbraň</a>

Podobne patenty