Rotačné nožnice na skracovanie najmä neskladného odpadu

Číslo patentu: 283116

Dátum: 30.12.2002

Autor: Spiesshofer Thomas

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rotačné nožnice majú k aspoň jednému vonkajšiemu rotorovému kotúču (5) rezného rotora (2) priradený trecí kotúč (7) so zodpovedajúcim obvodom a upevnený na hriadeli (3) a/alebo aspoň k jednému hriadeľu (3) priradené aspoň jedno oporné a stieracie zariadenie (8), pričom jeho oporná časť (8.1) a stieracia časť (8.2) sú funkčne oddelené, a/alebo plocha prednej strany (6.1) aspoň jedného rezného zuba (6) pozostáva z geometricky oddelených a/alebo odchýlených čiastkových plôch (6.5).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rotačných nožníc na skracovanie hlavne neskladného odpadu s aspoň dvoma v plášti navzájom rovnobežne uloženými, protibežne poháňanými, navzájom do seba zaberajúcimí nožovýmí rotorrni, ktoré pozostávajú z rotorových kotúčov umiestnených V stanovenej vzdialenosti na hriadeli a vybavených nožovýmí zubmi umiestnenými proti obvodovej ploche protiľahlého hriadeľa, prípadne dištančného krúžku a pracujúcimi proti sebe.Takéto rotačne nožnice sú známe a používajú sa prevažne na drvenie odpadu, ako neskladného odpadu, komunálneho odpadu, starých pneumatík, fliaš alebo nádob z kovu, plastických hmôt a podobne. Vzhľadom na rôzne, zvyčajne tuhé materiály s veľkým odporom, obsiahnutým V neskladnom odpade, ako sú oceľové časti, oceľové vložky V starých pneumatikach a podobne, nastávajú Veľké problémy vyvolané prenášanými radiálnymi a axiálnymi silami a rovnako opotrebovaním, ktoré pôsobia pri drvení nevhodne a podstatne ovplyvňujú využiteľnosť rotorových nožníc.Pokúšalo sa neustále pôsobiť proti problémom vyvolaným extrémne vysokým zaťažením a proti opotrebovaniu použítím opatrení podľa DE 27 31 588 C 2 V podobe dvojdielneho vyhotovenia plášťa, ďalej vyhotovením ochrannej hlavice na rezných nožoch podľa DE 39 18 657 C 2 a ďalej návrhom reznćho rotora s presahom podľa nemeckej prihlášky vynálezu P 42 40 4444-23.Ak tieto riešenia spôsobujú zlepšenie V jednotlivostiach, chýba doteraz komplexné riešenie, ktoré odstráni opísané problémy. Tak sú V US 5 152 469 A uvedené riešenia pre rezné kotúče, ktoré obsahujú ukončovacie kotúče,ktoré však nemajú funkciu ochrany proti oteru a prevzatie axíálnych síl. Pri týchto ukončovacích kotúčoch je prídavne zrejmá len tesniaea funkcia.Ďalej DE 24 50 936 A zverejňuje zuby na venci nástroja z kotúčov, ktoré vytvárajú axiálne sily. Rezné hrany asymetrických nožov umožňujú pri prechode drvený materiál iba stláčať.V GB 2 053 727 A je uvedené stieracie zariadenie, ktoré môže viesť V nevýznamnom rozsahu k minimalizácii nevýhodných axiálnych síl.Úlohou vynálezu je vytvoriť rotačné nožnice uvedeného typu tak, že zmena prvkov stroja vedie k efektívnejšiemu drveniu, optimálnym oterovým pomerom a zmenšeniu zaťaženia ložísk. Pritom musia mať rezné zuby vychýlene čiastkové plochy, aspoň jeden vonkajší rotorový kotúč rezného rotora musi byť priradený kotúču a tento kotúč je spojený s hriadeľom.Podľa vynálezu sa táto úloha vyrieši tým, že- kotúč je vytvorený ako trecl, pričom jeho obvod zodpovedá reznému rotoru, je otočne uložený V oddeľovacej stene,ohraničujúcej skracovací priestor, proti Vonkzýšiemu dištančnému krúžku protiľahlého hriadeľa, čím sa na hriadeli zmenšujú axiálne sily pôsobiace na hriadeľ a- rezný zub má vytvorené stupňovito posunute ďalšie drviace hrany a čiastkové plochy predného boku s účinkom,že rezný zub jednak vykonáva take stupňovitć skracovanie,ktore vystaví tvrdé materiálové podiely silnej koncentrácii napätia, vyvolávajúcej lom a jednak mäkké materiály sa vovlastnom zmysle prestrihnú, aby sa silovo optimalizovaným drvením odľahčilo uloženie hriadeľa.Tieto opatrenia podľa vynálezu tak spôsobujú, že- sa nemusí vykonávať zovretie drveného materiálu ako doteraz medzi pevne trecie prvky a rezací rotor a opotrebovanie je malé,- sú malé pôsobiace axiálne sily a zvyšuje sa tak životnosť ložiska,- v zariadení sa tým zlepšuje drvenie a- rotačné nožnice majú širšie využitie.Výhodné vyhotovenia vynálezu sú zrejmé zo znakov nárokov 2 až 32.Podľa prvej podoby vyhotovenia je aspoň jeden hriadeľ priradený opomćmu a stieraciemu zariadeniu, pričom toto opomé a stieracie zariadenie obopína hriadeľ, pripadne dištančný krúžok, funkčne samočinnou opomou časťou v sektore medzi spodným úvratom a horizontálnou osou súmemosti a stieracou časťou, funkčne nezávislou od opomej časti, V oblasti spodného úvratu hriadeľa, prípadne dištančného krúžku. Tiež toto riešenie podporuje- Vzhľadom na zmenšenie zovretia drveného materiálu zmenšenie oteru,- z dôvodu zníženia zaťaženia hriadeľa vyššiu životnosť ložiska a- efektívnejšie drvenie, resp. širšie využitie rotorových nožníc.Toto prídavné oporné a stieracie zariadenie môže byť vytvorené podľa nárokov 17 až 32.Nový a prekvapujúco z vynálezu vyplývajúci účinok spočíva V tom, že je drvenie nastaviteľné podľa rôznych typov materiálov V drvenej zmesi materiálov pri zachovaní výhodných účinkov, to znamená priaznivých oterových pomerov, malého zaťaženia ložísk a zlepšeného rozdrvenia. Tým sa dosiahne obzvlášť vysoké Využitie rotorových nožníc, pretože ich možno optimalizovať s ohľadom na rozdrvovanú zmes materiálu, prípadne ich možno podľa nej dimenzovať.Prehľad obrázkov na výkresochobr. 1 zjednodušene celkové zobrazenie otvorených rotorových nožníc v pôdoryse, obr. 2 a Vonkajší rotorový kotúč s trecím kotúčom V reze rotačnými nožnicami V perspektívnom zobrazení, obr. 2 b jednotlivý rezný zub vo vyhotovení podľa vynálezu V perspektívnom zobrazení, obr. 3 a, 3 a vyhotovenie opomého a stieracieho zariadenia podľa vynálezu ako konštrukčnej jednotky, obr. 3 b vyhotovenie oporného a stieracieho zariadenia podľa vynálezu s oddelenou opomou časťou a stieracou časťou, obr. 3 c vyhotovenie opomého a stieracieho zariadenia podľa vynálezu s prídavnou stieracou časťou pre reverzný chod aobr. 4 a až 4 e vyhotovenie rezných zubov podľa vynálezu.Vymález je opísaný na nasledujúcich príkladoch uskutočnenia. Podľa obr. l pozostávajú rotačnć nožnice V podstate z dvoch navzájom V plášti 1 rovnobežne uložených,protibežne poháňaných, navzájom zaberajúcich rezných rotorov Z, ktoré sú vytvorené z viacerých na hriadeľoch 3 vstanovenej vzdialenosti umiestnených rotorových kotúčov 5 vybavených proti sebe pracujúcimi reznými zubami 6, s proti obvodovej ploche, na hriadeľoch 3 medzi reznými rotormi 2 umiestnenými dištančnými krúžkami 4. Plášť 1 pozostáva zo zadných stien 1.1, čelných stien 1.2. a oddeľovacích stien 1.3. Hriadele 3 sú uložené v čelných stenách 1.2. Rotorové kotúče 5 zostavené do navzájom zaberajúcich rezných rotorov 2 pomocou dištančných krúžkov 4 v navzájom stanovenej vzdialenosti sú umiestnené tak, že rezný rotor 2, ležiaci na obr. l hore, má na ľavej strane trecí kotúč 7, ktorý je pripojený k vonkajšiemu rotorovému kotúču 5 a je tvarovo, pripadne silovo alebo pomocou neznázorneného závitu spojený s hriadeľom 3. Tento trecí kotúč 7 zodpovedá obvodom vonkajšiemu rotorovćmu kotúču 5 a môže byť výhodne vyhotovený s priemerom nepatme väčším ako má rotorový kotúč 5. Trecí kotúč 7 má vzhľadom na vonkajší dištančný krúžok 4.1 protiľahlého hriadeľa 3 vôľu, alebo je bez vôle. Rezný rotor 2, tvorený týmto hriadeľom 3, má na svojej pravej strane ďalší trecí kotúč 7, ktorý je umiestnený a vyhotovený ako prvý trecí kotúč 7. Oba trecie kotúče 7 sú umiestnené v zodpovedajúcom priechode v oddeľovacích stenách 1.3 ohraničujúcich priestor drvenia. Je ale tiež možné vyhotovenie, podľa ktorého sú trecie kotúče 7 vyhotovené ako nákružky alebo prímby hriadeľa 3.Vyhotovenie znázomené na obr. 1 je možne tiež také,že len k jednému hriadeľu 3 sú priradené dva vonkajšie trecie kotúče 7, ktoré majú vzhľadom na príslušný vonkajší dištančný krúžok 4.1 vôľu alebo sú bez vôle. Vynálezcovskú myšlienku je tiež možné preniesť na rotačné nožnice,ktore majú viac párov rezných rotorov 2. V zmysle vyhotovenia podľa vynálezu tiež ďalej je, ked treci kotúč 7 bezprostredne neprilieha k rotorovému kotúču 5, ale je od neho oddelený dištančným krúžkom 4.4.1, pričom potom protiľahlý rotorový kotúč 5 končí prakticky tesne pri oddeľovacej stene 1.3. Podstatné je, že k páru zaberajúcich rezných rotorov 2 sú priradené maximálne dva trecie kotúče 7, ktoré dosadajú v smere na čelnú stenu 1.2 na vonkajší rotorový kotúč 5 a sú pevne spojené s hriadeľom 3. Toto usporiadanie zamedzuje zovretiu drveného materiálu ako doteraz medzi pevnými oterovými prvkami a rezným rotorom 2, a tým podstatne znižuje opotrebovanie plášťa 1. Vplyvom menších axiálnych síl sa zvyšuje životnosť ložísk. Celkovo sa zlepšuje drveníe a rotačné nožnice majú o to vyššie využitie.Kvôli podpomému a zvyšujúcemu sa pôsobeniu na využitie rotorových nožnic sa ďalej podľa obr. 2 a 4 a, b, c, d plochy predného boku 6.1 rezného zuba 6 vytvoria tak, že vznikajú geometrický oddelené a/alebo odchýlené čiastkové plochy 6.5, ktoré vedú k stupňovitćmu drveniu a k optimálnemu pôsobeniu drviacich hrán 6.2, 6.3 a čiastkových plôch 6.5 spôsobujúcich drveníe. Rezné zuby 6 sa potom môžu použiť s navrhnutou geometriou, ktorá zodpovedá drvenej zmesi materiálu. Na obr. 2 je zobrazená príkladová geometria rezného zuba 6 analogická k obr. 4 b, 4 e a všeobecne prenesiteľná na obr. 4 a, 4 c, 4 d, pričom drviaca hrana 6.2 je definovaná ako hrana ležiaca medzi predným bokom 6.1 a čelnou stranou 6.6, ktorá pracuje proti drviacej hrane 6.2 rezného zuba 6 protiľahlého rotorového kotúča 5,a ďalšia drviaca hrana 6.3 je definovaná ako hrana ležiaca medzi hlavou 6.4 rezného zuba 6 a predným bokom 6.1 rezného zuba 6, ktorá pracuje proti dištančnému krúäçu 4. Čiastková plocha 6.5 predného boku 6.1 rezného zuba 6 a čelnej strany 6.6 zvierajú uhol 6.7, ktorý v prípade vyhotovenia podľa obr. 2, 4 a, 4 b, 4 e je 90 °, pričom môže byť výhodné malé odchýlenie pod stanovenú hodnotu, napríklad na 89 °.Všetky vyhotovenia podľa obr. 2, obr. 4 a až 4 e vyplývąjú zo základného princípu vynálezcovskej myšlienky a umožňujú použitie rôznych rezných zubov 6 podľa postupu drvenia, Základné funkcie zloženia a rezania sa kombinujú a pôsobia stupňovito, pričom so zreteľom na obr. 4 c sú v popredí funkcie zlomenia a so zreteľom na obr. 4 d funkcie rezania. Vyhotovením rezných zubov 6 so zatiahnutým predným bokom 6.1 a za hlavou 6.4 rezného zuba 6 s odskokom na neznázomenom zadnom boku rezného zuba 6 zostáva výhodne tiež po prípadnom vylomení rezného zuba 6 z dôvodu existujúcich prierezových pomerov účinný zvyšok rezného zuba 6. Zmyslu vynálezcovskej myšlienky zodpovedá zvláštne vyhotovenie podľa obr. 4 e, ktore umožňuje vytvoriť jednu stavebnú jednotku z minimálne dvoch rotorových kotúčov 5 a posunutých rezných zubov 6. Po opotrebovaní vonkajších drviacich hrán 6.2, 6.3 sa ďalej výhodne môžu rotorové kotúče 5 zmontovať k sebe čelnými stranami 6.6 s opotrebovanými rotorovými hranami 6.2,6.3 a môžu sa znova použiť. Pomocou zrnontovaných rotorových kotúčov 5 sú tiež jednoducho a univerzálne vyrobiteľné hrubšie vyhotovenia potrebné na zodpovedajúce postupy drvenia.Tento účinok sa ešte funkčne počas drvenia podporí opomými a stieracími zariadeniami 8 podľa vynálezu, ktoré sú umiestnené podľa obr. l medzi rotorovými kotúčmi 5. Potom je každé vyhotovenie opomćho a stieracieho zariadenia 8 vytvorené tak, že sú opomé a stieracie funkcie združenć, to znamená, že každé opomé a stieracie zariadenie 8 podľa obr. 3 a až 3 c obopína funkčne samočinnou opomou časťou 8.1 dištančný krúžok 4 v sektore 3.1 medzi spodným úvratom a horizontálnou osou súmemosti a funkčne nezávislou stieracou časťou 8.2 obopína oblasť spodného úvratu dištančného krúžku 4. Toto usporiadanie prináša z dôvodu zrnenšenia zovretia drviaceho materiálu zníženie oteru, zaisťuje vyššiu životnosť ložísk, pretože hriadele 3 sú odľahčené. Tieto znaky vedú k podpore efektívnejšieho drvenia, to znamená k ďalšiemu zvýšeniu využitia rotorových nožníc, Pritom opomé a stieracie zariadenie 8 môže byť podľa obr. 3 a, 3 c vytvorené ako stavebná jednotka, podľa obr. 3 a môže byť stieracia časť 8.2 vyhotovená ako pružiaca súčasť a podľa obr. 3 b môže pozostávať z oddelených stavebných jednotiek, to znamená z opomej časti 8.1 a stieracej časti 8.2. Ako je znázomenć na obr. 3 c, je na zníženie zovretia materiálu pri rotorových nožnicaich vytvorená prídavná stieracia časť 8.3, ktorá je uložená otočne. Všetkým vyhotoveniam je spoločné, že rezné rotory 2 sa môžu demontovať z plášťa 1 bez toho, aby sa odstránilo opomé a stieracie zariadenie 8. S ohľadom na drvený materiál sú možné rôzne usporiadaniaTypický je opäť účinok, že možno vyhotovenie a usporiadanie zariadenia zameniť a prispôsobiť podľa postupu drvenia.Týmto príkladom vyhotovenia a rôznymi podobami vyhotovenia sú opísanć rotačné nožnice, ktoré možno optimálne nastaviť podľa typov materiálov, ktoré sú drvené. V zmysle vpredu uvedeného problému, stanovenia úlohy,znakov riešenia a naznačených účinkov sú možné ďalšie príklady použitia, ktorým je obzvlášť realizované spolupôsobenie jednotlivých znakov podľa vynálezu kvôli zvýšeniu využitia rotačných nožníc, ako je združenie trecích kotúčov 7 s vonkajšími rotorovými kotúčmi 5, geometrický oddelených a/alebo vychýlenýeh čiastkových plôch 6.5 prednéhoboku 6.1 rezných zubov 6 umiestnených na rotorových kotúčoch 5 a doplňujúcich priradenl opomého a stieracieho zariadenia 8 k reznému rotoru 2.1. Rotačné nožnice na skracovanie hlavne neskladného odpadu s aspoň dvoma V plášti (l) navzájom rovnobežne uloženými, protibežne poháňanými, navzájom do seba zaberajúcimi reznými rotormi (2), ktoré pozostávajú z rotorových kotúčov (5), umiestnených V stanovenej vzdialenosti na hriadeli (3) a vybavených reznými zubami (6), umiestnenými proti obvodovej ploche protiľahlého hriadeľa (3),prípadne dištančného krúžku (4), a pracujúcimi proti sebe,ktoré majú vychýlené čiastkové plochy (6.5), pričom aspoň jednému vonkajšiemu rotorovému kotúču (5) rezného rotora (2) je priradený kotúč (7) a je spojený s hriadeľom (3),vyznačujúce sa tým, žekotúč(7)jevytvorený ako trecí, pričom jeho obvod zodpovedá reznému rotoru (2), je otočné uložený V oddeľovacej stene (1.3),ohraničujúcej skracovaci priestor, proti Vonkajšiemu dištančnému krúžku (4.1) protiľahlého hriade 1 a (3) a rezný zub (6) má vytvorené stupňovito posunutá ďalšie drviace hrany (6.3) a čiastkové plochy (6.5) predného boku (6.1) na stupňovité skracovanie pri odťažení uloženia hriadeľa (3) silovo optimalizovaným skracovacím postupom jednak pri vystavení tvrdých materiálových podielov zásekom Vedúcim k lomu ajednak na rozrezanie mäkkých materiálov.2. Rotačné nožnice podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že aspoň jednému hriadeľu (3) je kvôli zabráneniu oteru a zaťaženia hrladeľa (3) a uloženia a kvôli zlepšeniu procesu skracovania priradené aspoň jedno oporné a stieracie zariadenie (8), pričom toto oporné a stieracie zariadenie (8) obopina hriadeľ (3), prípadne dištančný krúžok (4), funkčne samočinnou opomou časťou (8.1) V sektore (3.1) medzi spodným úvratom a horizontálnou osou súmemosti a stieracou časťou (8.2), funkčne nezávislou od opornej časti (8.1) v oblasti spodného úvratu hriadeľa (3),pripadne dištančného krúžku (4).3. Rotačné nožnice podľa nároku 1 alebo 2, V y značujúce sa tým, žetrecíkotúč(7)jespojený s hriadeľom (3) tvarovým stykom.4. Rotačné nožnice podľa nároku l alebo 2, V y zn ačuj úce sa tým , žetrecíkotúč(7)jespojený s hriadeľom (3) silovým spojením.5. Rotačné nožnice podľa nároku 1, 2 alebo 3, V y značujúce sa tým, žetrecíkotúč(7)jena hriadeli (3) upevnený pomocou zavitu.6. Rotačné nožnice podľa nároku 1 alebo 2, V y značuj úce sa tým, žetrecíkotúč(7)jevytvorený ako nákružkovitá alebo prírubovitá časť hriadeľa7. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 1 až 6,vyznačujúce sa tým, žehriadeľ(3)jepriradený dvom vonkajším trecím kotúčom (7), ktoré sú umiestnené proti príslušným dištančným krúžkom (4) protiľahlého hriadeľa (3) s Vôľou alebo bez nej.8. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov l až 7,vyznačujúce sa tým, že ďalšie drviace hrany (6.3) a čiastkové plochy (6.5) predného boku (6.1) sú vytvorené stupňovito posunuté.9. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 1 až 7,vyznačujúce sa tým, že ďalšie drviace hrany (6.3) a čiastkové plochy (6.5) predného boku (6.1) k čelnej strane (6.6) sú vytvorené rovnobežne stupňovito p 0 sunuté s medzi nimi ležiacou šikmou čiastkovou plochou(6.5), 10. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov l až 7,vyznačujúce sa tým, že ďalšie drviace hrany (6.3) a čiastkové plochy (6.5) sú Vytvorené konvexne.11. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 1 až 7,vyznačujúee sa tým, že ďalšie drviace hrany (6.3) a čiastkové plochy (6.5) sú Vytvorené konkávne V podobe klina.12. Rotačné nožnice podľajedného z nárokov 1 až 7 a rovnako 8 až 1 l, vyznačujúce sa tým, že na rotorovom kotúči (5) je umiestnených viac ako jeden rezný zub (6), pričom rezné zuby (6) majú rovnaké alebo odlišné vyhotovenie ďalších drviacich hrán (6.3) a čiastkových plôch (6.5).13. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 1 až 7 a rovnako 8 až 1 l, vyznačujúce sa tým, že vjednej stavebnej jednotke pozostávajú aspoň z dvoch rotorových kotúčov (5).14. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 1 až 7 a rovnako 13, vyznačujúce sa tým, žemajú V obvodovom smere posunuté rezné zuby (6).15. Rotačné nožnice podľajedného z nárokov 1 až 7 a rovnako aspoň jedného z nárokov 8, 9, 12, 13, 14, V y značujúce sa tým, že uhol (6.7) medzi čiastkovými plochami (6.5) predného boku (6.1) a čelnou stranou (6.6) je 90 °.16. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 1 až 7 a rovnako aspoň jedného z nárokov 8, 9, 12, 13, 14, 15,vyznačujúce sa tým, že rotorové kotúče(5) tvoriace jednu stavebnú jednotku sú po opotrebovaní vonkajších drviacich hrán (6.2, 6,3) k sebe zostavené čelným stenami (6.6) s opotrebovanými vonkajšími drviacimi hranami (6.2, 6.3).17. Rotačné nožnice podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že opomé a stieracie zariadenie (8) je vytvorené ako stavebná jednotka pozostávajúca z funkčne nezávislej opomej časti (8.1) a stieracej časti (8.2).18. Rotačné nožnice podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že opomá časť (8.1)je umiestnená vzhľadom na dĺžku hriadeľa (3) uprostred.19. Rotačné nožnice podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hriadeľu (3) alebo dištančnému krúžku (4) je na dĺžku hriadeľa (3) priradená viac ako jedna oporná časť (8.1).20. Rotačné nožnice podľa nároku 2 alebo 7 až 9,vyznačujúce sa tým, že medzi opomou časťou (8.1) a hriadeľom (3), prípadne dištančným krúžkom (4) je vytvorená klzná vrstva.21. Rotačné nožnice podľa nároku 20, V y z n a č u j ú c e s a tý m , že na opomej časti (8.1)je nanesený klzný povlak.22. Rotačné nožnice podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stieracia časť (8.2) je umiestnená vzhľadom na dĺžku hriadeľa (3) uprostred.23. Rotačné nožnice podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hriadeľu (3) alebo dištančnému krúžku (4) je na dĺžku hriadeľa (3) priradená viac ako jedna stieracia časť (8.2).24. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 2 a rovnako 22 a 23, vyznačujúce sa tým, že stieracia časť (8.2) je Vzhľadom na hriadeľ (3), prípadne dištančný krúžok (4) nastaviteľná.25. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 2 a rovnako 22 až 24, vyznačujúee sa tým, že stieracia časť (8.2) je umiestnená na pružine.26. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 2 a rovnako nárokov 22 až 25, vyznačujúce sa t ý m , že stieracia časť (8.2) je vytvorená ako pružiaca.27. Rotačné nožnice podľa nároku 2 a rovnako nárokov 22 až 25, vyznačujúce sa tým, žestíeracia časť (8.2) je vytvorená pružná.28. Rotačné nožnice podľa nároku 2 alebo 7, v y značujúce sa tým, žeopornćastieraciezariadenie (8) má medzi opomou časťou (8. l) a stieracou časťou (8.2) vybratie smerom k hriadeľu (3), prípadne dištančnćmu krúžku (4).29. Rotačné nožnice podľa nároku 2 alebo 28, v y značujúce sa tým, ževybratíejetvorenćobojstrannými skoseniami s vrcholnieou kolmou na os hriadeľa (3).30. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 2 a rovnako 17 až 28, vyznačujúce sa tým, žev oblasti homćho úvratu hriadeľa (3), prípadne dištančnćho krúžku (4) je umiestnená pridavná stieracía časť (8.3).31. Rotačné nožnice podľa nároku 30, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prídavné. stieracía časť (8.3) je vytvorená ako paženíe.32. Rotačné nožnice podľa jedného z nárokov 2 a rovnako 17 až 3 l, vyznačujúce sa tým, že oporné a stieracie zariadenie (8) a/alebo jeho diely sú opreté o plášť (l).

MPK / Značky

MPK: B02C 18/18, B02C 18/14

Značky: skracovanie, najmä, rotačné, odpadů, nožnice, neskladného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-283116-rotacne-noznice-na-skracovanie-najma-neskladneho-odpadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotačné nožnice na skracovanie najmä neskladného odpadu</a>

Podobne patenty