Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 283097

Dátum: 27.12.2002

Autori: Gustafsson Anders, Widlund Urban

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Absorpčný výrobok obsahuje pretiahnuté absorpčné teleso (5), upuzdrené medzi dvomi obalovými vrstvami (2, 9), bočné okraje protiľahlých predných a zadných bočných častí sú spolu spojené pomocou uvoľniteľných a znovuupevniteľných upevňovacích prostriedkov (20
33), ktoré obsahujú navzájom komplementárne časti dvoch dielov (18, 19
34, 35). Jeden je upevnený k prednej bočnej časti a druhý je upevnený k zadnej bočnej časti a obidva diely sú upevnené buď k vnútornej alebo vonkajšej strane bočných častí. Polotovar sa skladá pozdĺž priečnej osi, potom sa spoja k sebe bočné okraje predných a zadných bočných strán pomocou upevňovacích prostriedkov (20
30), vsadia sa jeden alebo dva diely (18, 19
34, 35), obsahujúce vzájomne doplniteľné členy upevňovacích prostriedkov (20
33
37
38), na jednu z predných a zadných bočných častí polotovaru a vsadí sa ďalší diel na druhú časť z bočných častí.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka absorpčného výrobku v tvare plienok nohavičkovitého typu alebo hygienickej vložky a spôsobu jeho výroby.Takzvané tradičné plienky sú v stále väčšom meradle, u väčších deti použivajúcich plienky, nahradzované typmi nohavičkových plienok, alebo tzv. tréningovými nohavičkami. Nohavičkove plienky majú rad dobrých charakteristických vlastností. Sedia dobre na nositeľovi, ľahko sa navliekajú a zobliekajú, keďje dieťa v stojaeej polohe, sedia pevne na mieste umiestnenia na dieťati a pri pohybe sa pohodlne prispôsobujú jeho anatómií. Navyše, nohavičkovć plienky pripomínajú tradičné spodné nohavičky a ľahko sa pochopi, ako sa používajú, čím v mnohých prípadoch umožňujú už starším deťom nosíacim plienky, vykonávať samým jednoduché úkony potrebné na ich navlieknutie. Hoci nohavičkove plienky alebo tréningové plienky majú aj určité nedostatky. Tažko sa vymieňajú, ak uživatel leží na chrbáte a pri svojej výmene vyžadujú odstránenie všetkej spodnej bielizne navrchu plienky. Použité plienky nemôžu byť ani zrolované a zložené ako bežné plienky. Navyše,špinavá nohavičkové plienka, obsahujúca faeces pri svojom odstraňované pravdepodobne nositeľa znečistí.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené absorpčnými výrobkami v tvare plienok nohavičkového typu alebo hygienickej vložky, ktorý obsahuje pretiahnuté absorpčnć teleso, upuzdrenć medzi dvoma obalovými vrstvami, ktoré sa na vzájomne protiľahlých predných a zadných koncových častiach absorpčného telesa preťahujú bočnými časťami laterálne za toto teleso na obidvoch jeho stranách, bočné okraje protiľahlých predných a zadných bočných častí sú spolu spojené pomocou uvoľniteľných a zvouupevniteľných upevňovacích prostriedkov, ktoré obsahujú navzájom komplementáme časti dvoch dielov, z ktorých jeden je upevnený k prednej bočnej časti a druhý je upevnený k zadnej bočnej časti, ktorých podstata spočíva v tom, že obidva diely sú upevnené bud k vnútomej, alebo vonkajšej strane bočných častí.Vo výhodnom uskutočnení vzájomne kompementáme časti obsahujú výčnelky a otvory.V ďalšom výhodnom uskutočnení vzájomne komplementáme časti obsahujú háčiky a očká.V ďalšom výhodnom uskutočnení vzájomne komplementáme časti obsahujú vnútornú a vonkajšiu časť samoupevňovacej pásky.V ďalšom výhodnom uskutočnení upevňovacie prostriedky obsahujú adhézny povlak.Podstatou riešeniaje aj spôsob výroby absorpčného výrobku v tvare plienok nohavičkového typu alebo hygienickej vložky z nekonečnej tkaniny vzájomne spojených plochých polotovarov, každý polotovar obsahuje pretiahnuté absorpčné teleso vložené medzi dve obalové vrstvy, ktoré na navzájom opačných predných a zadných okrajových častiach absorpčného telesa majú bočné časti, ktoré presahujú bočne pod teleso na obidvoch jeho stranách, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá polotovar pozdĺž priečnej osi na ležanie koncových okrajov bočných častí k sebe, potom sa spoja k sebe bočné okraje predných a zad ných bočných strán, ktoré sú si navzájom opačné v poskladanom stave polotovaru pomocou uvoľňovateľných znovu pripevniteľných upevňovacích prostriedkov, vsadia sa jeden alebo dva kusy, obsahujúce vzájomne doplniteľné členy uvoľňovateľných a znovu pripevniteľných upevňovacich prostriedkov, najednu z predných a zadných bočných častí polotovaru, ktoré sú oproti sebe v poskladanom stave tohto polotovaru a vsadí sa ďalší diel na druhú časť z bočných častí tak, že obidva z dielov sú vsadené dovnútra bočných častí a potom sa oddeliajednotlivé plienky od tkaniny.Vo výhodnom uskutočnení dva diely sa vsadia najednu z predných a zadných bočných častí polotovaru, ktoré sú navzájom opačné v poskladanom stave polotovaru, pričom obidva diely sú navzájom spojené pred poskladanim polotovaru a upevnia sa na druhú bočnú časť polotovaru v spojeni so skladaním polotovaru.V ďalšom výhodnom uskutočnení dva diely sa upevnia na jednu z predných a zadných bočných častí polotovaru,pričom obidva diely sú navzájom spojené pred poskladanim polotovaru a upevnia sa na druhú bočnú časť polotovaru po poskladaní polotovaru.V ďalšom výhodnom uskutočnení dva diely sa vsadia na príslušné bočné strany polotovaru, pričom obidva diely sú pred skladaním polotovaru navzájom oddelené a v konečnom štádiu skladania polotovaru sa spoja obidva diely.V ďalšom výhodnom uskutočnení sa vsadia dva diely po poskladaní polotovaru, pričom obidva diely sú spolu spojené.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz podrobnejšie opísaný pomocou odkazov na príslušné sprievodné výkresy, na ktorých obr. l - znázorňuje schematickú linku na výrobu nohavičkovej plienky podľa vynálezu pomocou spôsobu podľa vynálezu,obr. 2 - znázorňuje pôdorys štruktúry materiálu z obr. l, vo výrobnej fáze bezprostredne pred pretrhnutím a spojením polotovarov nohavičkového typu plienky na vyrobenie nohavičkových plienok,obr. 3 - znázorňuje pohľad vytvorený osovým rezom lll-III na obr. 2,obr. 3 A - znázorňuje zváčšený pohľad na časť rezu uvedeného na obr. 3,obr. 4 - znázorňuje pohľad rezom na os IV-lV na obr. 2 a schematicky zobrazuje konečnú fázu pri výrobe nohavičkovej plienky,obr. 5 - znázorňuje perspektivny pohľad na nohavičkovú plienku vyrobenú spôsobom podľa tohto vynálezu,obr. 6 - 8 - znázorňujú pohľady podobne pohľadom na obr. 2, 4, 5 a zobrazujú výrobu podľa druhého prevedenia nohavičkovej plienky podľa vynálezu,obr. 9 - 10 - znázorňujú pohľady podobné pohľadom na obr. 2, 4 a zobrazujú tretie prevedenie výroby nohavičkovej plienky podľa vynálezu,obr. ll - 12 - znázorňujú štvrté prevedenie výroby nohavičkovej plienky podľa vynálezu.Obr. l schematicky znázorňuje linku na výrobu nohavičkového typu plienky, obsahujúcu dráhu dopravníka l,pomocou ktorého je obalový materiál 2 odoberaný zo zásobníka bubna 3 dopravovaný zľava doprava na obr. l. Po prúde bubna 3 je umiestnené zariadenie 4, ktoré ukladá ab SK 283097 B 6sorpčné telesá V pravidelných medzerách na podkladovú štruktúru obalového materiálu 2. Po prúde zariadenia 4 je umiestnené zariadenie 6, ktoré ukladá elastické prvky v určitom vzore do alebo ihned nad štruktúru obalového materiálu 2. Tieto elastické prvky, z ktorých jeden 7 je názome zobrazený na obr. l, a ktoré sú prednostné zložené z elastických vlákien alebo pások, vytvárajú pásové a nohové elastikum vyrábanej nohavičkovej plienky. Po prúde zariadenia 6 sú umiestnené vodiace valčeky 8, ktoré slúžia na zavedenie druhej štruktúry obalového materiálu 9 na prvú štruktúru 2, zatiaľ čo po prúde vodiacich valčekov 8 je umiestnené zariadenie 11, ktoré privádza štruktúry obalového materiály dohromady a vzájomne ich upevňuje k sebe v tých ich častiach, ktore ležia zvonku absorpčných telies 5. Strojné zariadenie, doteraz opísané, pracuje rovnako ako zariadenie používané na výrobu bežných plienok a kompozitný materiál, opúšťajúci zariadenie 11 bude zložený z nepretržitej reťaze nohavičkových plienok, podobných tradičným plienkam produkovaným tradičnými zariadeniami a obsahuje absorpčné teleso, ktoré je upuzdrené medzi dvoma obalovými vrstvami a tiež elastické elementy. V tejto fáze výroby sa polotovar nohavičkového typu plienky líši od polotovaru tradičnej plienky najmä v tom, že pásové elastikum má rozdielny tvar pásového elastika, ktorý môže mať polotovar plienky, ako bude jasnejšie z nasledujúceho. Zariadenia 4, 6, 8 a 11 sú známe zariadenia, vhodné na výrobu polotovaru nohavičkového typu plienky uvedeného druhu. Pretože podrobný opis zostavenia týchto zariadení nie je na pochopenie vynálezu potrebný, tieto zariadenia nebudú ďalej opisované.Po prúde zariadenia 11 je umiestnené zariadenie 12,ktorého funkciou je pripojiť upevňovacie prvky 13 k podkladovej pohybujúcej sa štruktúre vzájomne spojených polotovarov. Zariadenie 12 bude prednostné obsahovať plunžre (čapy) alebo podobne, ktoré napomáhajú pri tlačení upevňovacich súčastí s lepidlom pokrytým plášťom 13 proti obalovej vrstve 9.Obr. 2 znázorňuje pôdorys časti vzájomne spojených polotovarov potom, ako táto štruktúra opustila zariadenie 12. Časť na tomto obrázku obsahuje kompletný polotovar nohavičkového typu plienky B a časti dvoch vzzüomne priľahlých polotovarov A a C. Z obrázkaje vidieť, že zariadenie 6 kladie priečne na polotovar množstvo elastických vlákien 7, ktoré sa sekvenčne ťahajú v priečnom smere k polotovaru a ktoré vytvárajú pásové elastikum vyrábaného nohavičkového typu plienky, a tiež kladie okolo výrezu otvoru 15 štruktúry elastické vlákna 14, ktoré vytvárajú nohové elastikum vyrábaného nohavičkového typu plienky. Otvory sú prednostné vyrezané zo štruktúry, ked sa spájajú obalové vrstvy dohromady, pomocou tých istých vhodných prostriedkov, napríklad vyrážacieho priebojníka, nachádzajúceho sa v zariadení 11 alebo umiesmeného ihned po jeho prúde.Polotovary nohavičkového typu plienky A, B, C obsahujú predný okraj 16, zadný okraj 17, a centrálnu časť oddelenú vzájomne protiľahlými dlhými okrajmi absorpčného telesa 5 a extenzíu týchto dlhých okrajov, predné bočné časti na obidvoch stranách centrálnej časti a zadné bočné časti, tieto bočné časti sú delimitované pomocou predného okraju 16 a zadného okraju 17, respektíve, otvor 15 leží na príslušných stranách centrálnej časti a imagináma os rozdelenia medzi jednotlivými polotovarmi A, B a C, ako uvádza obr. 2 pomocou osl bodka-čiarka.Upevňovacie prvky 13 sú zložené z dvoch podobne tvarovanýeh obdĺžnikových dielov 18, 19, z flexibilného materiálu, spojených dohromady pomocou dvoch uvoľniteľnýeh a znovuupevniteľných prostriedkov 20. Ako je najlepšie vi dieť z obr. 3 A a 4, každý z upevňovacích prostriedkov 20 je zložený z radu výčnelkov 21, ťahajúcimi sa od upevňovacieho kusu 19 a prechádzajúce radom cez neho prestupujúcich otvorov 22, ktorý je vytvorený v kuse upevňovača 18 a ktorý má komplementámy tvar k príslušnému výčnelku 21. Upevňovacie prostriedky sú umiestnené v predných bočných častiach polotovarov, symetricky vo vzťahu k imaginámej osi rozdelenia polotovaru, takže dva pripevňovacie prostriedky ležia na protiľahlých stranách týchto osi.Plienky nohavičkového typu sú vyrábané z polotovarov uvedených na obr. 2 a 3, jednoducho pretrhnutím polotovarov v smere označenom šípkou na obr. 3, takže okraje 16,17 budú ležať vzájonme proti sebe, a pri upevneni obalovej vrstvy 9 k upevňovacím prostriedkom 13 súhlasne s nimi. Lemy lepidla 23 sú vhodne aplikované na diel 18 upevňovacích prvkov 13 spolu s privedením okrajov 16, 17 dohromady. Prirodzene, lemy lepidla 23 môžu byť aplikované na obalovú vrstvu 9 na zadnej bočnej časti pred odtrhnutím polotovarov, ako uvádza obr. 2 a 4.Zariadenie (linka) na obr. l obsahuje po prúde zariadenia 11 zariadenie 24, pomocou ktorého je štruktúra polotovarov prehýbaná dohromady a predné a zadné bočné časti polotovarov sú pripojené jeden k druhému. Zariadenie 24 môžu obsahovať fixné vodiace prostriedky 25, ktoré majú vzájomne sa zbiehajúce bočné steny, plunžrové prostriedky 26, ktoré prerušovane tlačia zadné bočné časti polotovarov proti ich predným bočným častiam, aplikátor 27 na aplikáciu lepidla na upevňovacie prvky 13 alebo na zadné bočné časti, a fixovanć vodiace prostriedky 28, ktoré majú bočné steny ťahajúce sa postupne z vertikálnej do horizontálnej polohy.Štruktúra pohybujúca sa vodiacimi prostriedkami 28 je takto zložená z prúdu vzájomne spojených plienok nohavičkového typu, ktoré po opustení vodiacich prostriedkov 28, sú od seba oddeľované pomocou vhodného rezacieho nástroja 29 a sú dopravované vhodným prostriedkom 30 do baliaceho miesta, v ktorom sú balené ako jednotlivé plienky nohavičkového typu.Obr. 4 znázorňuje časť štruktúry v konečnej fáze prehýbacej operácie, tento obrázok rovnako názome ukazuje rezací nástroj 29, aby sa naznačilo, že jednotlivé plienky môžu byť z danej štruktúry odrezávané spolu s upevňovanim zadných bočných častí polotovaru ku dielu 18 upevňovacieho prvku 13, ako je zrejmé.Tiež je jasné, že usporiadanie upevňovača môže byť k štruktúre pripojené inými spôsobmi než lepením, napríklad tepelným alebo ultrazvukovým zvarovanim.Obr. 5 znázorňuje pohľad z perspektívy na nohavičkovú plienku vyrobenú spôsobom podľa tohto vynálezu. Pri plienke nohavičkového typu sa ráta s tým, že bude navliekaná rovnakým spôsobom ako pár spodných nohavičiek a vyznačuje sa elastickou pásovou časťou, ktorá môže byť pružne roztiahnutá tak, aby sa nohavičková plienka mohla ľahko ťahať cez boky nositeľa pri navliekaní a zobliekani tejto plienky, a ktoráje tak elastická, aby zaistíla, že plienka bude pri nosení udržovaná bezpečne na mieste prostredníctvom sťahovacích síl, vyvíjaných elastikáciou v pásovej časti nohavičkovej plienky. Aby sa splnili tieto funkčné požiadavky, zatiaľ čo súčasne bude obmedzené množstvo výrobných veľkostí, nohavičková plienka bude mať prednostne pružné roztiahnutie väčšie, než 80 , t. j. pásovú časť bude možné rozťahovať do rozsahu, ktorý zodpovedá l,8-krát obvodu pásovej časti nohavičkovej plienky v uvoľnenom stave. Ked je nohavíčková plienka nosená, spojená sila kontrakcie v pásovej časti, t. j. súčasť síl vyvíjaných elastikom zaisteným v prednej časti, zadnej časti abočných častiach nohavíčkovej plienky, bude prednostne prevyšovať 3 N.Nohavičková plienka uvedená na obr. 5 je vhodne zostavená rovnakým spôsobom ako nohavičková plienka opisaná v švédskej patentovej prihláške č. 9200663-4, a obsahuje absorpčné teleso 5, upuzdrené medzi vnútornou a vonkajšou obalovou vrstvou 9, respektive 2. Vnútorná obalová vrstva 9 prepúšťa tekutiny aje zložená, napríklad, z netkaného materiálu zloženého z vlákien polyetylénu, polypropylénú, polyesteru alebo ich zmesi. Tiež môžu byť použité viskózové vlákna. Na vnútomú obalovú vrstvu je tiež možné použiť nejakú perforovanú plastickú vrstvu,napr, polyetylénovú fóliu. Vonkajšia obalová vrstva 2 tekutiny neprepúšťa, či je aspoň hydrofóbna, a môže byť zložená, napr. z vrstvy polyetylénového alebo netkaného materiálu, ktorý má plášť z polyoleñnov, alebo je laminovaný s polyoleñnmi, aby sa tak stala nepriepustnou alebo aspoň hydrofóbnou. Z estetických a psychologických dôvodov môže byť vonkajšia obalová vrstva 2 zložená z dvoch vrstiev, vnútomej tekutiny neprepúšťajúcej vrstvy a vrstvy látkovitého materiálu umiestneného zvonku vnútomej vrstvy. Pomocou toho bude nositeľ vidieť a cítiť nohavičkovú plienku skôr ako látkovú časť bielizne, než ako plastickú. Keď bude mať vonkajšia obalová vrstva toto naposledy uvedené zostavenie, nie je nutné, aby mala tekutiny neprepúšťajúca vrstva rovnakú dĺžku ako látková vrstva, ale môže byť menšia než táto vrstva, napríklad obalový tekutiny neprepúšťajúci materiál môže byť z bočných časti nohavičkovej plienky vynechaný.Absorpčné teleso 5 môže obsahovať celulózovú,jemnú vláknitú buničinu s alebo bez prímesí tzv. superabsorpčného materiálu a/alebo termoplastických tavných vlákien. Absorpčné teleso 5 môže byť zložené z jednej alebo viac vrstiev.Pásová časť 31 nohavíčkovej plienky uvedenej na obr. 5 obsahuje pluralitu sekvenčne upevnených elastických vlákien 7, z ktorých každé sa tiahne priečne okolo obvodu centrálnej časti. Takto je vytvorená relativne široká elastická pásová časť. Ako je zrejmé, namiesto elastických vlákien je možno použiť elastické stužky, pásky a podobne, či iný elasticky rozťahovateľný materiál, ako je elasticky roztiahnuteľna plastická fólia, elasticky roztiahnuteľný netkaný alebo podobný materiál.Podobne ako pár spodných nohavičiek, nohavičková plienka uvedená na obr. 5 má pásový otvor a dva nohové otvory, ktoré sú tradičným spôsobom vybavené nohovým elastikom. Nohavičková plienka je nasadená prestrčenim nôh užívateľa cez nohové otvory a potom potiahnutím plienky nahor cez boky nositeľa. Sťahovanie sily vyvljané elastíckými prvkami v pásovom otvore, t. j. v najvrchnejšej časti pásovej časti 31, sú prednostne väčšie než sťahovacie sily vyvijané vo zvyšku pásovej časti. Toto zaisťuje, že nohavičková plienka zostáva umiestnená vo svojej zamýšľanej polohe, aj keď absorpčné teleso pohltilo moč do bodu nasýtenía.Podľa tohto vynálezu sú predné a zadné bočné časti nohavíčkovej plienky spojené dohromady prostrednictvom uvoľniteľných a zvouupevniteľných upevňovacích prostriedkov 20. Keď sú upevňovacie prostriedky 20 uvoľnené,nohavičková plienka môže byť odobraná a vymenená bez nevyhnutnosti úplne zobliekať nohavičky či podobnú spodnú bielizeň nosené zvonku plienky, pretože zadná časť prednej časti nohavíčkovej plienky potom môže byť stiahnutá medzi nohami daného nositeľa. Náhradná nohavičková plienka môže byť potom umiestnená na nositeľa prostrednictvom uvoľnenia upevňovacieho prostriedku 20 a vsunutim prednej alebo zadnej časti vymieňanej plienkymedzi nohy nositeľa. Bočné časti sú potom spolu upevnené znovu upevnením uvoľnených upevňovacích prostriedkov 20, po čom je nohavičková plienka vytiahnutá do svojej konečnej, správnej polohy, rovnako ako spodné nohavičky,ak už tak nebolo urobené znovuupevnením upevňovacich prostriedkov.Obr. 6 - 8 znázorňujú pohľady podobné pohľadom na obr. 2, 4 a 5, a zobrazujú výrobu druhého prevedenia nohavičkovej plienky podľa vynálezu. Druhé prevedenie sa vyrába rovnako ako bolo už skôr opísané, až do bodu pripojenia upevňovacich prostriedkov k obalovej vrstve 9. Tie prvky na obr. 6 - 8, ktoré zodpovedajú prvkom na obr. l - 5, boli označené rovnakými referenčnými značkami. Prevedenie na obr. 6 - 8 sa líši od skôr uvedeného tým, že namiesto jedného upevňovacieho prvku 13, ktorý obsahuje dva upevňovacie prostriedky 20, sú tam pripojené dva upevňovacie prvky 32, z ktorých každý obsahuje jeden upevňovaci prostriedok 33 na oboch stranách každej imaginárnej osi rozdelenia polotovaru medzi vzájomne protiľahlými polotovarmi nohavíčkovej plienky A - C vzájomne spojenej reťaze polotovarov. V iných zreteľoch sa nohavičková plienka podľa tohto druhého prevedenia vyrába rovnako ako je znázornené odkazmi na obr. l - 5. Upevňovacie prvky 32 tohto prevedenia tiež obsahujú dva flexibilné diely 34, 35, ktoré sú vzájomne spojene upevňovacim prostriedkom 33, podobným upevňovaciemu prostriedku 20 prvého prevedenia. Koncová časť flexibilných kusov 34,ktorá obsahuje rad výčnelkov, je prehnutá dovnútra proti zvyšku uvedeného kusu. Prehyb či sklad, získaný prehnutím dovnútra uvedenej koncovej časti, bude rozložený či zdvihnutý pri nosení nohavíčkovej plienky podľa tohto druhého prevedenia vynálezu, ako je znázomené na obr. 8,ktorá je pohľadom z perspektívy najednu takúto plienku.Obr. 9 a 10 znázorňujú pohľady podobné pohľadom na obr. 2 a 4, respektíve 6, 7 a zobrazujú spôsob výroby tretieho prevedenia nohavíčkovej plienky podľa vynálezu. Plienka podľa tohto tretieho prevedenia vynálezu sa vyrába rovnako ako bolo skôr opísané, až do bodu aplikácie upevňovacích prostriedkov k obalovej vrstve 9. Tie prvky na obr. 9, 10, ktoré zodpovedajú prvkom na obr. l - 5, boli označené rovnakými referenčnými značkami. Tretie prevedenie sa líši od prvého prevedenia tým, že upevňovacie prvky 13 sú aplikované prostrednictvom zariadenia 12 s kusmi materiálu 18, 19, oddeľovanými od seba, t. j. s upevňovacimi prostriedkami 20. V tomto ohľade sú diely 18 aplikované na predné bočné časti, zatiaľ čo diely 19 sú aplikované na zadné bočné časti. Ked je následne pretrhnutá štruktúra, výčnelky 21 každého upevňovacieho prostriedku 20 sú tlačené do otvoru 22, čím sú vyrábané nohavičkové plienky, ktoré majú usporiadanie znázornene na obr. 5, rezaním pomocou nástroja 29.Všetky uvedené zobrazené upevňovacie prostriedky sú usporiadané tak, že otvorená nohavičková plienka môže byť znovu upevnené, iba ked sú oddelené časti bočných časti umiestnené v rovnakých polohách ako boli pred otvorenim nohavíčkovej plienky. To zaisťuje, že sa dobré nasadenie poskytované nohavičkovou plienkou udrží potom, ako bola nohavičková plienka znovu upewiená. Týmto spôsobom bude aj absorpčné teleso znovu upevnenej nohavičkovej plienky tak isto ležať vo svoje zamýšľanej polohe vo vzťahu k anatómii daného nositeľa, čo je dôležité na zaistenie toho, že nedôjde k žiadnemu presiaknutiu. Navyše, absorpčné telesá súčasných plienok a hygienických vložiek sú stále vo väčšej miere usporiadané tak, aby prijimali telesné Íluidum dovnútra konkrétne vymedzeného priestoru absorpčného telesa, a funkcia týchto telies môže byť ohrozená, ked sa tluidum prijíma mimo tejto plochy. Pásové elas SK 283097 B 6tikum nohavičkovej plienky a hygienickej vložky je dimenzované tiež so začiatočným bodom v určitej obvodovej dlžke v prirodzenom stave produktu, t. j. ak nie je naň vyvíjané žiadne zaťaženie, a následne je dôležité pre zamýšľane pôsobenie pásového elastika, aby sa po znovuupevnení otvorenej nohavičkovej plienky alebo hygienickej vložky udržovala jeho obvodová dĺžka. Je však zrejmé, že upevňovacie prostriedky nemusia mať zobrazené usporiadanie, a že je možno v rámci tohto vynálezu použiť ine typy týchto prostriedkov, ako sú samoupevňovacie či hàčikové a slučkové prostriedky, napriklad páska Velcrom, či adhézne aplikácie, ktoré majú relatívne veľké roztiahnutie v obvodovom smere nohavičkovej plienky a rovnako v smere jej výšky, t. j, smer v pravých uhloch k jej obvodu. Ale, v takých prípadoch je vhodné označiť alebo naznačiť na obalových vrstvách, ako budú oddelené časti týchto bočných častí upevnené dohromady. Prednostne bude zrejmé, v akom vzájomnom vzťahu budú dané časti vo vertíkálnom či výškovom smere, pretože vzhľadom na umiestnenie nohavičkovej plienky je zvlášť dôležité, aby akékoľvek odchýlky vo vertikálnej polohe oddelených častí uvedených bočných častí boli malé. Pri používaní samoupevňovacej pásky alebo adhéznych upevňovacích prostriedkov, bude prednostne zaistené, že tieto upevňovacie prostriedky sú usporiadané tak, aby boli pri nosení nohavičkovej plienky podrobené len šmykovým silám. Druhému prevedeniu upevňovacích prostriedkov, ktoré tu bolo doteraz opísané, sa dáva z tohto dôvodu prednosť.Opísaný spôsob upevňovania pások k bočným stranám polotovaru nohavičkovej plienky môže byť aplikovaný,keď sú absorpčné telesá umiestnene priečne k alebo pozdĺžne na smer pohybu štruktúry pri výrobe plienok nohavičkového typu, ale s tým rozdielom, že pri pozdĺžnej produkcii nohavíčkových plienok je nevyhnumé odrezávať jednotlivé polotovary od reťaze polotovarov pred pretrhnutím zadných bočných častí k predným bočným častiam.Keď postupujú polotovary ako jednotlivé polotovary,upevňovacie prvky uvedeného typu, ktoré majú uzavreté upevňovacie prostriedky, môžu byť aplikované na obalovú vrstvu 2, namiesto obalovej vrstvy 9, pomocou prvého upevnenia voľného zakončenia upevňovacích prostriedkov k jednej z predných bočných častí polotovaru a potom pretrhnutím polotovaru. Upevňovacie prostriedky sú potom pretrhnuté cez zadné bočné časti prehnutého polotovaru a tam sú upevnené, Ako je zrejmé, ploché a neprehnuté upevňovacie prvky môžu byť tiež pripojené k vnútornej obalovej vrstve 9, na predných bočných častiach jednotlivého plochého polotovaru a potom prehnutím polotovaru a upevňovacích prvkov, na základe čoho sa upevňovacie prostriedky upevňujú k vnútomým povrchom predných bočných častí a k vonkajším povrchom zadných bočných časti. Upevňovacie prvky môžu tiež byť aplikované po prehnuti jednotlivých polotovarov, napriklad priechodom okrajov bočných častí polotovaru prehnutých proti sebe navzájom medzi voľnými okrajmi prehnutého upevňovacieho prvku a potom stlačením okrajov upevňovacieho prvku pevne proti bočným častiam pomocou zvonku aplikovanej sily.V tomto smere sa poznamenáva, že upevňovacie prvky však môžu byť pripevnenć k prednej a zadnej bočnej časti v obrátenom poradí, nežje opísaný, t. j. najskôr sú pripevnenć k zadným bočným častiam a potom k predným bočným častiam.Podľa variantu spôsobu opisaného pomocou odkazu na obr. 6 - 8, prehnuté upevňovacie prvky 32 môžu prechádzať dovnútra medzi prednými a zadnými bočnými časťamipočas konečnej fázy prehýbania polotovarov, a byť pripevnené k polotovarom v jedinej fáze.Altemativne môžu byť bočné časti jednotlivých polotovarov nohavičkových plienok pred skladaním polotovaru prehnuté alebo spolu s ním prehnuté, namiesto prehýbania upevňovacích prvkov. Tento priklad je znázomený na obr. ll a 12. Tieto obrázky schematicky znázorňujú polotovar typu nohavičkovej plienky 36, v ktorej je jedna časť 37, upevňovacieho prvku zložená z dvoch vzájomne spolupôsobiacich častí 37, 38, ktoré sú príslušne pripevnené k vnútomému povrchu polotovaru na jeho predných bočných častiach, zatial čo druhá časť 38 upevňovacích prvkov je pripevnená k vonkajšiemu povrchu polotovaru v jeho zadných bočných častiach. Obr. ll ukazuje polotovar 36 zvrchu, následne po odrezaní polotovaru zo štruktúry vzájomne spojených polotovarov. Časti 38 upevňovacích prvkov sú prednostne pripojené k vonkajšej obalovej vrstve v začiatočnej fáze výroby, pred upevnenim absorpčných telies,elastických prvkov a vnútomej obalovej vrstvy. Na vyrobenie dokončenej nohavičkovej plienky z polotovaru, ktorý má usporiadanie znázomené na obr. ll, sú časti zadných bočných časti polotovaru 36, obsahujúce časti 38 upevňovacích prvkov, prehnuté proti vnútornému povrchu polotovaru, aby sa zaistil polotovar 36 s usporiadanim znázomeným na obr. 12. Folotovar je potom prehnutý tak, že jeho predné a zadné bočné časti sú umiestnené okrajmi k sebe, a spolupôsobiace časti 37, 38, sú pevne tlačené jedna proti druhej. Časti 38 obsahujú upevňovacie prvky opísaného druhu, a tiež môžu byť použité samoupevňovacie alebo háčikové a slučkové pásky, pretože výsledné spojenie alebo spoj bude pri nosení plienky podrobený v podstate šmykovým silám. Je zrejmé, že časti 38 môžu byť aplikované po preložení v zadných bočných častiach polotovaru, namiesto v začiatočnej fáze výroby.Hoci opísané a zobrazené príklady uskutočnenia tohto vynálezu boli zamerané výhradne na typ nohavičkových plienok, je jasné, že vynález môže byť tiež aplikovaný na hygienické nohavičky, t. j. nohavičky, v ktorých sú integrované absorpčné telesá na pohlcovanie menštruačných fluid a výtokov malej inkontinencie.Tiež je zrejmé, že tieto opísané a zobrazené prevedenia môžu byť v rámci tohto vynálezu modifikované. Napríklad dané absorpčné teleso môže mať povahu odlišnú od tu opisovanej a môže obsahovať niekoľko vrstiev, čo znamená,že opísaná linka na výrobu nohavičkových plienok v súlade s týmto vynálezom bude zodpovedajúcim spôsobom upravena.Ďalej, polotovary plienok typu nohavičkových plienok môžu byť prehnuté a predné a zadné bočné časti polotovarov spojené pomocou iných prostriedkov, než sú opisované. Jednotlivé nohavičkové plienky môžu byť odrezávané zo spojitého pásu polotovarov v spojení s privádzaním predných a zadných bočných častí polotovarov dohromady,namiesto v nasledujúcom samostatnom kroku. Tento vynález je teda obmedzený výhradne príslušným rozsahom nasledujúcich patentových nárokov.l. Absorpčný výrobok v tvare plienok nohavičkového typu alebo hygienickej vložky, ktorý obsahuje pretiahnuté absorpčnć teleso (5), upuzdrené medzi dvoma obalovými vrstvami (2, 9), ktoré sa na vzájomne protiľahlých predných a zadných koncových častiach absorpčného telesa preťahujú bočnými časťami laterálne za toto teleso na obidvoch jeho stranách, bočné okraje protiľahlých predných a

MPK / Značky

MPK: A61F 13/15, A61F 13/56

Značky: absorpčný, výrobok, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-283097-absorpcny-vyrobok-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty