Číslo patentu: 281375

Dátum: 14.10.1992

Autor: Salonen Pasi

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spaľovacia jednotka na obežný látkový proces obsahuje reakčnú komoru (R), ktorej spodná časť je na vytvorenie fluidného lôžka vybavená roštom (10) a vybavená prostriedkami na privádzanie paliva na rošt (10) a prostriedkami na privádzanie vzduchu nad rošt (10) do fluidného lôžka. Ďalej obsahuje aspoň jeden separátor (4) častíc s prostriedkami na čistenie spalín od pevného materiálu vytvorených vo fluidnom lôžku a obsahujúcich tento pevný materiál, pričom so separátorom (4) častíc je spojené vratné potrubie (6a) napojené na plynový uzáver (KL) usporiadaný pod týmto vratným potrubím (6a). Plynový uzáver (KL) zahrnuje plné dno (14) a nad ním usporiadaný kryt (11), ktoré sú spojené z vonkajšej strany zvislou stenou plynového uzáveru (KL) tvorenou stenou spodnej časti vratného potrubia (6a) vymedzujúcou medzipriestor (13). V kryte (11) je uskutočnený aspoň jeden prvý otvor (12a) spájajúci medzipriestor (13) s vnútorným priestorom vratného potrubia (6a). V stene vratného potrubia (6a) v oblasti plynového uzáveru (KL) je uskutočnený aspoň jeden druhý otvor (15a) spájajúci medzipriestor (13) s reakčnou komorou (R).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spaľovacej jednotky na zefektívnenie obežného látkového procesu, ktorá zahmuje reakčnú komoru, ktorej spodná časť je na vytvorenie tluidného lôžka vybavená roštom a vybavená prostriedkami na privádzanie paliva nad rošt a prostriedkami na privádzanie vzduchu nad rošt fluidného lôžka, ďalej obsahujúca vo svojej homej časti aspoň jeden separátor častíc s prostriedkami na čistenie spalín od pevného materiálu vytváraných vo tluidnom lôžku a obsahujúcich tento pevný materiál, pričom so separátorom je spojené vratné potrubie napojené na plynový uzáver usporiadaný pod týmto vratným potrubím.K známemu stavu techniky patrí patent US-PS 4 165 7 l 7,ktorý predstavuje obežný látkový proces so separátorom častíc umiestneným na vonkaj šku pece a s vracanim pevného materiálu vratným potrubim do spodnej časti pece. Vratné potrubie však nie je vybavené plynovým uzáverom.Vzhľadom na stav technikyje možné odkázať na publikáciu F. A. Zenz F luidizácia a systémy fluidných častíc,vydavateľstvo Penn-Corp. zväzok Il, 1989, strany 333 až 334. Táto publikácia sa zaoberá reaktorom a princípom takzvaného prebublávajúceho fluidného lôžka, kde je separátor častíc umiestnený vnútri reakčnej komory a vratné potrubie pevného materiálu je vertikálne a sústredné so spoločnou stredovou osou reakčnej komory a separátora častíc. Spodná časť vratného potrubia obsahuje zostavu plynového uzàveru, ktorý je opísaný zvlášť na strane 334. Zostava plynového uzaveru zahrnuje mechanické pohyblivé časti, ktoré je ťažké vyrobiť tak, aby vyhovovali podmienkam, ktoré vyžaduje reakčná komora. Táto skutočnosť má za následok, že zostava plynového uzáveru tohto typu je funkčne veľmi nespoľahlivá. Okrem uvedeného je stav techniky známy aj z patentu US-PS 5 070 822 a z európskej patentovej prihlášky 440 552. V týchto dokumentoch sú opísané niektoré ďalšie zdokonalenia obežného lakťového procesu, ktoré môžu byť V prípade potreby tiež nplatnené pri spaľovacej jednotke podľa vynálezu.Na základe znalosti techniky možno stručne uviesť, že konštrukcie plynových uzáverov podľa doterajších riešení nic sú vyhovujúce ani z hľadiska ich konštrukcie, ani z hľadiska ich funkcie.Cieľom vynálezu je teda vytvorit spaľovaciu jednotku s plynovým uzáverom, ktorá vyhovuje požiadavkám na obežný latkový proces, a tým zdokonaliť stav techniky v odbore. Konštrukcia plynového uzáveru spaľovacej jednotky podľa vynálezu je určená na to, aby za určitých podmienok spaľovacieho procesu zabránila nežíaducemu prechodu plynu od roštu k separátoru častíc. Tým sa zlepší separačná kapacita separátora častíc a zabráni sa zníženiu účinnosti procesu.Aby sa dosiahol uvedený cieľ je podstatné, že plynový uzáver zahmuje plné dno a nad ním usporiadaný kryt, ktoré sú spmené z vonkajšej strany zvislou stenou plynového uzáveru -tvorenou stenou spodnej časti vratného potrubia vymedzujúce medzipriestor, pričom v kryte je uskutočnený aspoň jeden prvý otvor spájajúci medzipriestor s vnútorným priestorom vratného potrubia, pričom v stene vratného potrubia v oblasti plynového uzáveru je uskutočnený aspoňjeden druhý otvor späajúci medzipriestor s reakčnou komorou.Uvedené riešenie poskytuje výhody vtom, že medzipriestor tvorí účinnú bariéru takému toku, ktorý má sklon,nežiaducim spôsobom sa obracať do opačného smeru, t. j. od tluidného lôžka k separátoru častíc. Pretože prúd pevného materiálu sa pohybuje uzáverom plynu k fluidnému lôžku, musí sajeho prúd zmeniť aspoň raz zo smeru v podstate vertikálneho do horizontálneho smeru.Podstata ďalšieho uskutočnenia spaľovacej jednotky podľa vynálezu spočíva vtom, že jej reakčná komora je usporiadaná vo vertikálnej polohe a aspoň vertikálne steny reakčnej komory majú konštrukciu uskutočnenú ako povrch prenášajúci teplo, výhodne rúrkovú konštrukciu, pričom aspoň jeden separátor častíc je usporiadaný vnútri hornej časti reakčnej komory aje uskutočnený ako cyklónový separátor zahmujúci dva rúrkovité plášte, ktoré sú usporiadané jeden v druhom a ktorých osi sú zhodne a zvislé, pričom vonkajší rúrkovitý plášť je vybavený vstupom spalín a vratné potrubie je usporiadané v spodnej časti vonkajšieho plášťa apričom vnútomý plášť s otvorenými koncarni je svojou homou časťou napojený na stupeň procesu nasledujúci za spaľovacou jednotkou na prechod spalín v podstate bez pevného materiálu vnútomým rúrkovitým plášťom k uvedenému nasledujúcemu stupňu procesu za spaľovacou jednotkou.Podľa jedného veľmi výhodného uskutočnenia sú prvé a druhé otvory usporiadané proti obvodu vratného potrubia navzájom posunuto, pričom obvodovo v mieste prvých otvorov vkryte je stena vratného potrubia v oblasti medzi krytom a dnom uzavretá a druhým otvorom v stene vratného potrubia obvodovo zodpovedajú lcrycie časti krytu.Toto riešenie ďalej zväčšuje vzdialenosť presunu pevného materiálu od vratného potrubia k tluidnému lôäru,člm sa vytvorí niekoľko bodov zmeny prúdu v dráhe pevného materiálu.Výhodné je, ak je dno usporiadané na úrovni roštu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je spaľovacia jednotka podľa vynálezu realizovaná tak, že kryt a dno plynového uzáveru sú vytvorené ako prstencovitá časť napojená svojím vonkajším obvodom na stenu vratného potrubia,od ktorej sa rozprestiera smerom k osi vratného potrubia.Okrem toho je výhodné, ak kryt a dno sú vzájomne spojené deliacou stenou na strane prstencovitej časti, ktorá je privrátená k osi vratného potrubia.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva vtom, ak v spojení s krytom sú v medzipriestore usporiadané zvislć prvky,ako napríklad ochranné steny, ktorých spodný okraj je umiestnený obvodovo medzi prvými otvormi adruhými otvormi na zabránenie vodorovnému prechodu z prvého otvoru krytu k druhému otvoru vratného potrubia.Podľa iného uskutočnenia vynálezu sú v medzipriestore umiestnené vzduchové dýzy.Podľa ešte iného uskutočnenia vynálezu má kryt kužeľovitý tvar a je tvorený krycími časťami umiestnenými so vzájomným odstupom po obvode vratného potrubia, takže prvý otvor medzi nimi má tvar kužeľovćho výseku.Podstata vynálezu spočíva tiež vtom, že kryt avramé potrubie sú vytvorené z rúrok obsahujúcich médimn na prenos tepla, pričom rúrková konštrukcia krytu je spojená s rúrkovou konštrukciou vratného potrubia, a to tak, že kryt pozostáva z dvoch alebo viacerých krycích častí tvorených dvoma alebo viacerými rovnobežnými rúrkami smerujúcimi kosi vratného potrubia, výhodne aspoň sčasti sklonenými dole, pričom táto krycia časť krytu nadväzuje na rúrkovú konštrukciu vratného potrubia tvoriacu homý okrajdnrhého otvoru uskutočnenćho pod ňou vo vratnom potrubí.Podstata vynálezu spočíva tiež v tom, že zvislć ochranné steny nadväzujú na bočné steny krycích častí krytu, pričom sú spodné okraje ochranných stien vo zvislom smere umiestnené pod spodným okrajom príslušného druhého otvoru a zvislé okraje ochranných stien priliehajú k zvislým okrajom príslušného druhého otvoru.Prehľad obrázkov na výkresochSpaľovacia jednotka podľa vynálezu a najmä vyhotovenie jej uzáveru plynu sú ďalej opisanć a znázomené na výkresoch, kde obr.1 predstavuje schematícký pohľad na spaľovaciu jednotku vo zvislom reze, kde je plynový uzáver podľa vynálezu umiestnený na spodnej časti vratnćho potrubia, obr. 2 schematicky znázorňuje prúdenie pevného materiálu cez plynový uzáver podľa obr. l, obr. 3 zobrazuje vo zväčšenom meradle detail III omačený na obr. l a obr. 4 rez IV-Vl znázornený na obr. 1 vo zväčšenom meradle, kde je znázornená len časť vyhotovenia plynového uzáveru a časť konštrukcie roštu.Spaľovacia jednotka na uskutočnenie obežného látkového procesu podľa obr.1 je zostavená z reakčnej komory R, ktorej vodorovný prierez je kruhový. Zvislá. vonkajšia stena 1 reakčnej komory R je tvorená zváranou konštrukciou s väčším počtom nírok obsahujúcich médium na prenos tepla. Spodná časť konštrukcie obsahuje prstencovú rozvodnú komoru 2 média na prenos tepla a príslušná homà časť obsahuje prstencovú zbemú komoru 3 média na prenos tepla. Vnútri homej časti reakčnej komory R je umiestnený separátor 4 častíc. Separátor 4 častíc obsahuje vnútomú plášťovú rúru 5 a tiež vertikálny vnútomý rúrkovitý plášť 6, v ktorého homej časti je umiestnený vstup 7 spalín. Vertikálna stredová čiara nirkovitých plášťov 5 a 6 je totožná so stredovou čiarou K realcčnej komory R. Predlženie vonkajšieho rúrkovitého plášťa 6 tvorí tiež vratné potrubie 6 a pevného materiálu, plynulo prechádzajúce dole k spodnej časti reakčnej komory R, kde je umiestnený plynový uzáver podľa vynálezu, ako je to znázomené prerušovanou čiarou KL na obr.1. Podľa tohto vyhotovenia majú vonkajší rúrkovitý plášť 6 a vratnć potrubie 6 a kruhový prierez s rovnakým polomerom. Vzhľadom na vyhotovenie separátora 4 častíc, tvoreného hlavne nírkovitými plášťami 5 a 6 a vstupom 7, je možný odkaz na patent US-PS 5 070 822,kde je opisané výhodné vyhotovenie separátora 4 častíc. Vonkajší rúrkovitý plášť 6 a vratnć potrubie 61 môžu byť výhodne vytvorené ako zváraná konštrukcia z väčšieho počtu nirok obsahujúcich médium na prenos tepla.Tak môže byť plynový uzáver KL v podstate spojený s rovnakou konštrukciou rúrok obsahujúcich médium na prenos tepla. Na obr. l je znázomená prstencová distribučná komora 8 na médium prenosu tepla v spodnej časti plynovćho uzáveru KL a k tomu príslušná prstencová zbemá komora 9 na médium prenosu tepla v homej časti reakčnej komory R, čo Iná za následok, že uvedený prúd média prenosu tepla prechádza plynovým uzáverom KL, vratným potrublm 6 a a vonkajším rúrkovitým plášťom 6. V spodnej časti reakčnej komory R môže byť vo vhodných dielcoch vytvorená konštrukcia roštu 10 podobne zo zváranej konštrukcie väčšieho počtu rúrok obsahujúcich médium na prenos tepla, čo umožní prúdu média prenosu tepla prúdiťmedzi prstencovou rozvodnou komorou 2 a prstencovou distribučnou komorou 8. Konštrukcia lcrytu 11 reakčnej komory R môže byť zodpovedąiúcim spôsobom vytvorená zváranim z väčšieho množstva rúrok obsahujúcich médium prenosu tepla, čo umožní prúdu média průdiť medzi rúrkami vonkajšej steny 1 reakčnej komory R a prstencovou zbemou komorou 9. Pretože určovanie smeru prúdu média prenosu tepla nie je hlavným cieľom vynálezu, nie je potrebné ho podrobne opisovať.Uvedený opis bude pochopiteľný pre odborníkov vzdelaných v otázkach prenosu tepla, konštrukcií zváraných z väčšieho počtu rúrok, usporiadania tokov media v reakčnej komore R a podobne aj v otázkach príbuzných konštrukciám, ktoré sú zvárané z väčšieho počtu rúrok obsahujúcich médium prenosu tepla.V spaľovacej jednotke podľa obr. l vmiká obežný látkový proces tak, že plynný a pevný materiál, oddeľujúci sa od fluidného lôžka, tvoriaci sa nad prstencovým roštom 10,prúdi nahor do homej časti reakčnej komory R, vo vertikálnom prstencovitom priestore, ktorý je ohraničený vonkajšou stenou 1 reakčnej komory a vratným potrublm 6 st a ďalej postupuje do separátora 4 častíc. Plyny vystupujú vnútomou plášťovou rúrou 5 zo separátora 4 častíc k ďalšej etape procesu, ktorá v tejto súvislosti nie je opísaná podrobne, pretože možnosti sú odbomíkom zrejmé. Pevný materiál sa vracia vonkajšou plášťovou rúrou 6, ďalej pozdĺž vnútomej časti vratnćho potrubia 6 a vertikálne nadol do spodnej časti reakčnej komory R k plynovému uzáveru KL, ktorým sa vracia do fluidného lôžka nad roštom 10 reakčnej komory R.Hlavný princíp plynového uzáveru je znázomený naobr. 2. Pevný materiál sa vracia vnútrom vratného potrubia,6 k spodnej častí reakčnej komory R, ako je to znázornená zvislou šípkou PN a v prvej etape prichádza pevný materiál ku krytu 11 plynovćho uzáveru KL. V kryte 11 je vytvore-. ný otvorený úsek 12, ktorým prechádza pevný materiál do medzipriestoru 13. Otvorený úsek 12 je tvorený aspoň jedeným otvorom 12 a. Na obr. 2 je znázomený len jeden otvor 12 a otvoreného úseku 12 ako príklad. Vo zvislom smere jemedzipriestor 13 ohraničený uzavretou konštrukciou dna 14 plynovćho uzáveru KL. Dno 14 je umiestnené pred krytom 11 a v úrovni roštu 10, ako je zrejmé vo vodorovnom smere. Vo vratnom potrubí 6 L ktoré je vytvorené ako predĺženie vonkajšieho rúrkovitého plášťa 6, je vytvorená otvorená oblasť 15 umiestnená medzi krytom 11 adnom 14, ako je zrejmé vo zvislom smere. Otvorený úsek 15 je tvorený aspoňjedným otvorom 15 a. Na obr. 2 je znázomený ako príklad len jeden otvor 15 a, ktorým pevný materiál vychádza z medzipriestoru 13 k íluidnému lôžku nad roštom 10, ako je znázomené šípkou VN, v smere v podstate vodorovnom po aspoň jednej zmene smeru, ktorá prebehla v medzipriestore 13. V prstencovom vyhotovení plynového uzáveru KL sú kryt 11 a dno 14 spojené deliacou stenou 11 c, ktorá môže byť konštnrovaná, ako bude ďalej vysvetlené, z väčšieho počtu ohýbaných rúrok obsahujúcich médium prenosu tepla.Deliaca stena llc je priklonená k stredu vratného potrubia 6 a pri umiestnení v jeho pozdĺžnom smere. Najmä obr. 3 a 4 znázorňujú praktické vyhotovenie princípu z obr. 2 vo zväčšenom meradle. Predovšetkým sú vo vyhotovení podľa obr. 3 vytvorené distribučné skrinky 25 na rozdeľ vanie vzduchu, a to pod roštom 10 a tiež pod uzavretým dnom 14 plynového uzáveru KL. V rošte 10 a v uzavretom dne 14 sú umiestnené sústavy vzduchových dýz 16 a vzduchových dýz 17. Takýto systém fúkania vzduchu je známy zo stavu techniky (aspoň čo sa týka vyhotovenia roštu),takže nie je podrobne opísaný v tejto súvislosti. Je zrejmé, SK 281375 B 6že tento systém fúkania vzduchu je nový v spojení s plynovým uzáverom, aj ked v jednotlivých častiach je konštruovaný podobne ako známy system fúkania vzduchu vyhotovený pre rošty.Ako je zrejmé najmä na obr. 4, je plynový uzáver KL 6 umiestnený ako prstencová časť sústredne so stredovou čiarou K vratuého potrubia 611 a vonkajšej strany l reakčnej komory R, takže myslený stred plynového uzáveru KL je totožný s touto stredovou čiarou K.Na znázomenom vyhotovení je plynový uzáver KL čiastočne vytvorený konštrukciou z väčšieho počtu rúrok obsahujúcich médium na prenos tepla, vyrobenou ohýbanirn a zváraním. Rúrková konštrukcia prechádza z plynového uzáveru KL (obr. 3, 4) nahor do vramého potrubia 6 a,v ktorého homej časti pokračuje rúrková konštrukcia ďalej do vonkajšieho rúrkovitého plášťa 6 separátora 4 častíc. Vo vyhotovení podľa obr. 3 a 4 je časť rúrok tvoriacich stenu vratného potrubia 6 a po skupinách ohnutá smerom dovnútra vratného potrubia 6, aby sa vytvorili časti 11 a krytu 11,ktoré smerujú šikrno dolu k stredu vratného potrubia 61. Podľa obr. 3 a 4 je každá časť 11 a krytu 11, ktorých je celkovo šesť, tvorená šiestimi rovnobeäiými rúrkami ohnutými do tvaru písmena U, ktoré je vo vodorovnom smere otvorené smerom k vonkajšej stene 1 reakčnej komory R.Okrem častí 11 a a krytu 11 -homá časť tvaru písmena U- tvoria tieto rúrky časť dna 14 plynového uzáveru svojimi časťami 11 b - spodná časť tvaru U. Táto časť 11 b začína od koncových ohybov 11 c - spodná časť tvaru U- a smeruje k stredovej čiare K, čim vytvára deliacu stenu llc,ďalej prechádza do prsteneovej distribučnej komory 8 v podstate vo vodorovnom smere pod časťou 11 a krytu ll. Na stene vratného potrubia 62 je vytvorený otvorený úsek 15, a to v mieste ohybov rúrok tvoriacich kryt 11 plynového uzáveru KL a sčasti aj dno 14.Počet jednotlivých otvorov 15 a v otvorenom úseku 15 závisí od toho, koľko skupín nírok je ohnutých v spodnej časti vratnćho potrubia óa smerom k stredovej čiare K vratného potrubia 6 a. Otvorený úsek 12 krytu 11 je tvorený otvormi 12 a, ktoré majú v podstate tvar trojuholníka alebo výseku ponechaného medzi ohnutými časťami 11 a krytu 11, Spojenými na svojich okrajoch zo strany stredovej čiary K. Otvory 12 a siahajú k stene vratného potrubia 6 a a strana vratného potrubia 6 a v mieste otvorov 12 a siaha ako uzavretá konštrukcia dole k úrovni dna 14, t. j. v uvedenom vyhotovení až k prsteneovej distribučnej komore 8. Spodný okraj každého z otvorov 15 a v otvorenom úseku 15 vytvorenom v stene vratného potrubia 6 a je vyvýšený nad úroveň dna 14 deliacou stenou 18 vytvorenou v mieste distribučnej komory 8. Deliaca stena 18 je výhodne konštruovaná z rúrkových častí ohnutých podľa obr. 3, ktoré obsahujú médium na prenos tepla a ich spojenie s distribučnou komorou mbezpečuje prechod tepla. Rúrkové časti sú uložené rovnobežne a vzájomne zvarené. Vonkajší povrch konštrukcie je na oboch zvislých stranách vybavený napríklad ochrannou výmurovkou. Na oboch stranách častí 11 a krytu 11, orientovaných v radiálnom smere, sú umiestnené zvislé ochranné steny 19 a, 19 b, ktorých vodorovný spodný okraj 20 je umiestnený nižšie než homý okraj deliacej steny 18. Ochranné steny 19 a, 19 b majú v podstate tvar trojuholníka,pričom ich šikmý okraj 21 je pripevnený k časti 11 a krytu 11 tak, aby prebiehal rovnobežne s jej bočnými okrajmi. Zvislý okraj 22 je pripevnený k zvislému okraju príslušných otvorov l 5 a tým spôsobom, aký je zrejmý z obr. 3 a 4. Na obr. 2 je umiestnenie ochranných stien 19 a, 19 b znázomené prerušovanými čiarami a účinok umiestnenia na zmenu smem prúdu pevného materiálu je zrejmý na častiach VT tučnej čiary, medzi šípkami PN a VN, znázorňu júcimi smer prúdu pevného materiálu. Takto sa pevný materiál prenáša v medzipriestore 13 prúdom v tvare U.Konštrukcia dna 14 je v častiach medzi ohnutými rúrkovými časťami 11 b vyhotovená ako zváraná dosková konštrukcia. Sústavu vzduchových dýz 17 sa v podstate rozprestiera po celej oblasti konštrukcie dna 14. Sústava vzduchových dýz 17 tak čiastočne fluidízuje pevný materitü,ktorý je postupne prenášaný z medzipriestoru 13 otvorenej oblasti 15 k iluidnému lôžku nad roštom 10.Minimálna výška pevného materiálu v medzipriestore 13 je naznačená na obr. 3 vlnovkou 26. Ako je zrejmé z obr. 3, minimálna výška je nad spodným okrajom 20 ochranných stien 19 a, 19 b.Stredná časť vratného potrubia óa je v tvare rovnej platne 23 alebo podobne, demontážou ktorej môže byť vykonaná obsluha alebo údržba zostavy plynového uzáveru KL a vratného potrubia 6 a a samozrejme tiež vykládka pevného materiálu zo spaľovacej jednotky. Je jasné, že medzery na okrajoch medzi koncovými ohybmi llc, ktoré sú predĺžením častí 11 a konštrukcie krytu 11, sú utesnené napríklad vhodnými zvarenýmí časťami a/alebo ochrannou výmurovkou.Je zrejmé, že konštrukcia podľa obr. 3 a 4 môže byť urobená s dvoma, troma, štyrmi aj viacerými časťami 11 a krytu 11, ktoré majú v podstate obdĺžnikový tvar z pohľadu v smere pozdĺžnej osi vratného potrubia 6 a výhodne sú usporiadané v rovnakom tvare a s rovnakými odstupmí po celom obvode vratného potrubia óa. Vo väčšine prípadov je v praxi prirodzene výhodné vytvoriť kryt 11 a dno 14 ako konštrukciu z väčšieho počtu rúrok obsahujúcich médium na prenos tepla, ako už bolo predtým opísané. Nie je to však bezpodmienečne, pretože je možné vytvoriť aj nechladenú konštrukciu plynového uzáveru, ak budú splnené určité opatrenia, napríklad vytvoriť platňovú alebo plechovú konštrukciu vybavenú ochrannou výmurovkou alebo podobne.Okrem toho nie je nutné, aby kryt 11 a jeho otvorené úseky 12, 15 mali tvar, ktorý bol opísaný, ale je možné uplatniť aj iné tvary a zoskupenia.1. Spaľovacía jednotka na obežný látkový proces obsahujúca reakčnú kornoru, ktorej spodná časť je na vytvorenie tluidnćho lôžka vybavená roštom a vybavená prostriedkami na privàdzanie paliva nad rošt a prostriedkami na privádzanie vzduchu nad rošt do tluidného lôžka, ďalej obsahujúca vo svojej homej časti aspoň jeden separátor častíc s prostriedkami na čistenie spalín od pevného materiálu vytváraných vo fluidnom lôžku a obsahujúcich tento pevný materiál, pričom so separátorom častíc je spojené vratné potrubie napojené na plynový uzáver usporiadaný pod týmto vratnýmpotrubím,vyznačujúca sa tým,že plynový uzáver (KL) zahmuje plné dno (14) anad ním usporiadaný kryt (11), ktoré sú spojené zvonkajšej strany zvislou stenou plynového uzáveru (KL) tvorenou stenou spodnej časti vratnćho potrubia (61) vymedzujúce medzipriestor (13), pričom v kryte (11) je uskutočnený aspoň jeden prvý otvor (12 a) spájajúci medzipriestor (13) s vnútorným priestorom vratného potrubia (6 a), pričom v stene vratného potrubia (6 a) V oblasti plynového uzáveru (KL) je uskutočnený aspoň jeden druhý otvor (l 5 a) spájajúci medzipriestor (13) s reakčnou komorou (R).2. Spaľovacia jednotka podľa nároku l, v y z u a čujúea sa tým, žejej reakčná komora (R)je usporiadané vo vertikálnej polohe a aspoň vertikálne stenyreakčnej komory (R) majú konštrukciu uskutočnenú ako povrch prenášajúci teplo, výhodne rúrkovú konštrukciu,pričom aspoň jeden separátor (4) častíc je usporiadaný vnútri homej časti reakčnej komory (R) a je uskutočnený ako cyklónový separátor zahmujúei dva rúrkovité plášte (5,6), ktoré sú usporiadané jeden v druhom aktorých osi sú zhodné a zvislé, pričom vonkajší rúrkovitý plášť (6) je vybavený vstupom (7) spalín a vratnć potrubie (6 a) je usporiadané v spodnej časti vonkajšieho plášťa (6), apričom vnútorný plášť (5) s otvorenými koncami je svojou homou časťou napojený na stupeň procesu nasledujúci za spaľovacou jednotkou na prechod spalín v podstate bez pevného materiálu vnútomým nirkovitým plášťom (5) k uvedenému naslcdujúeemu stupňu procesu za spaľovacoujednotkou.3. Spaľovacia jednotka podľa nároku l alebo 2, v y značujúca sa tým, že prvé adruhé otvory(12 a, 15 a) sú usporiadané proti obvodu vratrrého potrubia(6 a) navzájom posunuto, pričom obvodovo v mieste prvých otvorov (l 2 a) v kryte (11) je stena vratného potrubia (6 a) v oblasti medzi krytom (l l) a dnom (14) uzavretá a druhým otvorom (15 a) v stene vratného potrubia (6 a) obvodovo zodpovedajú krycie časti (1 la) krytu (l 1).4. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov lažlvyznačujúca sa tým,žedno(l 4)je usporiadané na úrovni roštu (10).5. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov laž 4,vyznačujúcn sa tým,žekryt(ll)a dno (14) plynového uzáveru (KL) sú vytvorené ako prstencovitá časť napojená svojím vonkajším obvodom na stenu vratnćho poüubia (6 a), od ktorej sa rozprestiera smerom k osi (K) vratného potrubia (6 a).6. Spaľovacia jednotka podľa nároku 5, v y z rr a čujúca sa tým,žekryt(ll)adno(l 4)súvzájomne spojené delíacou stenou (l le) na strane prstencovítej častí, ktorá je privrátená k osi (K) vratného potrubia (6 a).7. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6,vyznačujúca sa tým,ževspojenís krytom (11) sú V medzipriestore (13) usporiadané zvislé prvky, ako napríklad ochranné steny (19 a, 19 b), ktorých spodný okraj je umiestnený obvodovo medzi prvými otvormi (l 2 a) a druhými otvormi ( 15 a) na zabránenie vodorovnćmu prechodu z prvého otvoru (12 a) krytu (11) k druhému otvoru (15 a) vratného potrubia (6 a).8. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov lažlvyznačujúca sa tým, ževmedzipriestore (13) sú umiestnené vzduchové dýzy (17).9. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov laž 8,vyznačujúca sa tým,žekryt(11)má kužeľovitý tvar a je tvorený krycími časťami (l la) umiestnenými so vzájomným odstupom po obvode vratného potrubia (Ga), takže prvý otvor (l 2 a) medzi nimi má tvar kužeľového výseku.10. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 9, vyznačujúca sa tým,žekryt(1 l) a vratné potrubie (6 a) sú vytvorené z rúrok obsahujúcich médium na prenos tepla, pričom rúrková konštrukcia krytu (l l) je spojená s rúrkovou konštrukciou vratného potrubia (Ga), ato tak, že kryt (11) pozostáva z dvoch alebo viacerých krycích častí (l la) tvorených dvoma alebo viacerými rovnobežnými rúrkarni smerujúcimi k osi (K) vratného potrubia (6 a), výhodne aspoň sčasti sklonenými dole,pričom táto krycia časť (l la) krytu (11) nadväzuje na rúrkovú konštrukciu vratnéłro potrubia (6 a) tvoríacu homý okraj druhého otvom ( 15 a), uskutočneného pod ňou vo vratnom potrubí (6 a).ll. Spaľovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 a 9,vyznačujúca sa tým, žezvisléochranné steny (193, 19 b) nadväzujú na bočné steny krycích častí (l la) krytu (1 l), pričom sú spodné okraje (20) ochranných stien (l 9 a, 19 b) vo zvislom smere umiestnené pod spodným okrajom príslušného druhého otvoru (15 a) a zvislé okraje (22) ochranných stien (19 a, 19 b) priliehajú k zvislým okrajom príslušného druhého otvom (15 a).

MPK / Značky

MPK: F22B 1/00, F22B 1/02

Značky: spaľovacia, jednotka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-281375-spalovacia-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spaľovacia jednotka</a>

Podobne patenty