Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej sústavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 279932

Dátum: 10.12.1997

Autor: Kalix David

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej riadiacej sústavy, podľa ktorého sa usmerňuje tekutina recirkulačnou riadiacou sústavou obsahujúcou hlavný vstup (12), ktorým sa udržiava minimálny prietok, hlavný výstup (14), recirkulačný výstup (16) a piest (26) s piestovou komorou (24) na regulovanie prietoku tekutiny recirkulačným výstupom (16), pričom sa získavajú údaje o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným vstupom (12), údaje o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným výstupom (14), údaje o tlaku tekutiny v piestovej komore (24) a tieto údaje sa spracujú na analyzovanie výkonu recirkulačnej sústavy. Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu obsahuje hlavný vstup (12), hlavný výstup (14) a recirkulačný výstup (16), ďalej prostriedok na získavanie údajov o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným vstupom (12), prostriedok na získavanie údajov o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným výstupom (14), prostriedok na získavanie údajov o tlaku tekutiny pretekajúcej sústavou a usmerňovanej do recirkulačného výstupu (16) a analyzátor na analyzovanie získaných údajov na stanovenie výkonu sústavy.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka riadiacich sústav alebo ventilov, a najmä spôsobu a zariadenia na monitorovanie výkonu recirkulačných riadiacich sústav alebo ventilov.Recirlmlačná riadiaca sústava sa často používa pri odstredivých čerpadlách na zamedzenie prehriatia čerpadla. Prehriatiu sa zamedzí udržovanírn stáleho minimálneho prietoku čerpadlem. V období malej požiadavky na odber tekutiny z čerpadla, recirkulačná riadiaca sústava recii-kuluje automaticky dostatočné rrinožstvo tekutiny z výstupu čerpadla na udržanie aspoň minimálneho prietoku čerpadlom. Recirkulovaná tekutina sa potom vedie späť do nádrže. Recirkulačná riadiaca sústava môže obsahovať kombináciu rôznych ventilov alebo jeden recirkulačný riadiaci ventil. Taký ventil, ktorý je obsiahnutý v patentovom spise US 4 967 783 je celkom samostatný a zahrnuje prietokový senzor, obtokový riadiaci ventil a viacstupňový ventil na znižovanie tlaku, všetky umiestnene v jednom telese. Ďalšie recirkulačné riadiace ventily sú obsiahnuté v patentových spisoch 4 779 639 a 4 942 502.Nevýhodou recirkulačnej riadiacej sústavy alebo ventilu je, že pre pracovníka obsluhy zariadenia je veľmi obtiažne overiť ich správny výkon. Často sa robi zbytočná demontáž a kontrolovanie špecifických súčastí. Ale ani pri demontáži sa nedá overiť, že ventil pracuje riadne vo všetkých prevádzkových podmienkach. Okrem toho kontrolu a opravu ventilu obvykle robia kvalifikovani pracovníci. To prináša dodatočne náklady a problémy pri rozpise plánu. Riadny trvalý výkon recirkulačných sústav je dôležitý na ochranu čerpadla. Preto je úlohou vynálezu monitorovanie výkonu ventilu, keď je v prevádzke. Ďalšou úlohou vynálezu je umožniť monitorovanie recirkulačných riadiacich ventilov na vzdialených miestach. Ďalšou úlohou vynálezu je vytvorit indikátor výkonu ventilu a tiež umožniť priebežné monitorovanie ventilu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob a zariadenie na monitorovanie a analyzovaníe výkonu recirkulačnej riadiacej sústavy. Podľa vynálezu sa tlak tekutiny, pretekajúci iiadíacou sústavou, meria priamo tlakovýrrii a diferencíálnymi prevodníkmi pri hlavnom vstupe,hlavnom výstupe a pozdĺž recirkulačnej dráhy kontrolnej sústavy. Keď prostriedok na reguláciu prietoku tekutiny k recirkulačnérnu výstupu obsahuje piest s piestovou komorou, meria sa tlak pozdĺž recirkulačnej dráhy V piestovej komore. Údaje o tlaku sa prenášajú do analyzátora k určeniu výkonu ventilu. Vynález obsahuje spôsob monitorovania výkonu recirkulačnej riadiacej sústavy, do ktorej je vedená tekutiny, pričom riadiaca sústava má hlavný vstup,hlavný výstup a recirkulačný Výstup. Spôsobom podľa vynálezu sa získavajú údaje o tlaku tekutiny, pretekajúcej sústavou, pri hlavnom vstupe do sústavy, ďalej sa získavajú údaje o tlaku tekutiny, pretekajúcej sústavou, pri hlavnom výstupe zo sústavy a získavajú sa údaje o tlaku tekutiny,pretekajúcej recirkulačnou dráhou sústavy. Ked recirkulač ná riadiaca sústava obsahuje prostriedok na reguláciu prietoku tekutíriy do recirkulačného výstupu, ktorý obsahuje piest s piestovou komorou, meria sa tlak pozdĺž recirkulačnej dráhy v piestovej komore počas činností tejto sústavy. Získané údaje o tlaku sa analyzujú na určenie výkonu ventilu.Vynález tiež obsahuje zariadenie na monitorovanie a analýzu výkonu recirkulačnej riadiacej sústavy. Zariadenie obsahuje prostriedok na získavanie údajov o tlaku tekutiny,pretekajúcej sústavou, v hlavnom vstupe do sústavy, ďalej prostriedok na získanie údajov o tlaku tekutiny, pretekajúcej sústavou, v hlavnom výstupe zo sústavy a prostriedok na získavanie údajov o tlaku tekutiny, pretekajúcej recirkulačnou dráhou sústavy. Ked recirkulačna riadiaca sústava obsahuje prostriedok na reguláciu prietoku tekutiny do recirkulačneho výstupu, ktorý obsahuje piest s piestovou komorou, zariadenie získava tlak tekutiny, pretekajúcej recirkulačnou dráhou, V piestovej komore počas činnosti tejto sústavy, Získané údaje o tlaku sa analyzujú na určenie výkonu ventilu.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie vysvetlený pomocou priloženeho výkresu. Na objasneníe vynálezu je na výkrese znázornená jeho výhodné prevedenie, ale samozrejme sa predpokladá,že vynález nie je obmedzený uvedeným konkrétnym usporiadaním a vybavením. Na obr. l je V reze schematicky znázornený recirkulačný ventil podľa výhodného prevedenia, na obr. 2 je tento ventil znázomený v reze 2-2 podľa obr. l so zobrazením recirkulačneho výstupu a polohy tlakoveho snímača, na obr. 3 je schematicky znázomená spojená ventilová monitorovania a analytické sústava, na obr. 4 je graficky znázomený záznam tlaku ventilu pri jeho činnosti a na obr. 5 je znázornený vývojový diagram zobrazujúci sekvenciu logickej operácie na analyzovanie záznamu tlaku ventilu podľa obr. l.Spôsob podľa vynálezu obsahuje monitorovanie kritických parametrov výkonu recirkulačnej riadiacej sústavy počas jej prevádzky. Týniito parametrami sú tlak tekutiny pretekajúcej hlavným výstupom sústavy alebo rozdiel medzi vstupným a výstupným tlakom, a tlak tekutiny pretekajúcej recirkulačným výstupom sústavy. Keď recirkulačný riadiaci ventil obsahuje regulačný ventil a piestové usporiadanie na regulovaníe prietoku tekutiny recirkulačným výstupom, ako je uvedené vpatentovom spise US 4 967 783,je výhodné merať a monitorovať tlak tekutiny v piestovej komore prv ako v recirkulačnom výstupe. Údaje o tlaku tekutiny sa najmä zhromažďujú priamo tlakovým a diferenciálnym tlakovým prevodnikom a prenášajú sa do analytickeho zariadenia, kde sa údaje analyzujú na určenie výkonu ventilu.Na obr. l a 2 je znázomené monitorovacie zariadenie recirkulačného riadiaceho ventilu podľa vynálezu. Recirkulačný riadiaci ventil 10 obsahuje hlavné teleso 11 s hlavným vstupom 12 a hlavným výstupom 14. Hlavný vstup 12 je prepojený s regulačným veritilom 17 recirkuiačným kanálikom 20, ktorý je prepojený s puzdrom 22, spojeným sposuvným piestom 26, ktorý je prepojený s recirkulačným výstupom 16 pomocou otvoru 15. Keď je požadovaný odber z čerpadla, ktorý zodpovedá poklesu výstupného tlaku pri hlavnom výstupe 14, uvedie sa do činnosti regulačný ventil 28, pomocou ktorého sa naplní píestová komora 24 tekutinou. Keď sa piestová komora 24 naplní tekutinou, posuvný piest 26 je hnaný hore smerom k dorazu na puzdro 22, a tým reguluje prietok tekutíny krecirkulačnému výstupu 16. Tlakový prevodník 30 snima tlak tekutíny v hlavnom vstupe 12 otvorom 31 a prevádza a prenáša tieto údaje ako elektronický signál. Podobne tlakový prevodník 36 sníma tlak tekutíny v piestovej komore 24 otvorom 37. Difereuciálny tlakový prevodník 32 meria rozdiel tlaku tekutíny hlavného vstupu 12 otvorom 31 a hlavného výstupu 14 otvorom 33. Ako vhodný tlakový prevodník alebo díferenciálny tlakový prevodník môže byť použitý model ll 5 ll-lP a l 15 lDP, komerčne dostupný vo firme Rosemount, Inc.,Eden Prairie, Missouri.Na obr. 3 je znázornená recirkulačná kontrolná sústava a monitorovacie zariadenie obsahujúce recirkulačný riadiaci ventil z obr. l a 2. Tekutina z čerpadla 40 vstupuje do recirkulačného ventilu 10 vstupom 12 a vychádza výstupom 14 podľa požiadavky užívateľa 42 na odber tekutíny. Je samozrejme, že funkciou recirkulačneho riadiaceho ventilu 10 je udržiavať aspoň minimálny prietok čerpadlom 40 na zamedzenie jeho prehriatia. Keď požiadavka užívateľa 42 na odber tekutíny z čerpadla poklesne pod hodnotu minirnálneho prietoku čerpadlem 40, recirkulačný riadiaci ventil 10 usrnemí prietok do recirkulačného výstupu 16 okrem prietoku hlavným výstupom 14. Do recirkulačného výstupu 16 sa odkloní dostatočné množstvo tekutíny, takže spojený prietok výstupu 14 a 16 tvorí aspoň minimálny prietok požadovaný pre čerpadlo 40. Týmto spôsobom môže byť vždy dodržaný prietok vstupom 12, a tým i čerpadlom 40 nad hodnotou minimálneho prietoku usmemením dodatočného prietoku do reeirkulačného výstupu 16. Tlakový prevodník 30 vstupného tlaku, diferenciálny tlakový prevodník 32 a tlakový prevodník 36 tlaku piesta prenášajú príslušné údaje vhodnými vodičmi 44, 46 a 48, znázomenými čiarkovane do analyzâtora 50 výkonu recirkulačného ventilu. Analyzátor 50 prijima a analyzuje prenášané údaje o tlaku a indikuje výkon ventilu. Krivky znázorňujúce vzťah tlaku a prietoku na obr. 4, vo forme diagramu, tvoria názorný príklad vlastností riadiaceho recirkulačného ventilu 10 vo výhodnom prevedení podľa obr. l a 2. Krivky predstavujú záznam údajov predpokladaného tlaku tekutíny ako funkcie prietoku hlavným výstupom 14. Vodorovná os 52 predstavuje hlavný prietok hlavným výstupom 14 V galónoch za minútu a je tu označená ako hlavný prietok. Zvislé osi 54 a 55 predstavujú tlak v librách na štvoreový palec (psí). Krivka 56 vstupného tlaku predstavuje tlak tekutíny v hlavnom vstupe 12 ako funkciu hlavného prietoku hlavným Výstupom 14, preneseného prevodníkom 30. Krivka 58 piestového tlaku predstavuje tlak tekutíny V piestovej komore 24 ako funkciu hlavného prietoku, preneseného prevodníkom 36. Podobne krivka 60 diferenciálneho tlaku predstavuje diferenciálny tlak medzi hlavným vstupom 12 a recirkulačným výstupom 16 ako limkcíu hlavného prietoku hlavným výstupom 14, preneseného prevodníkom 32. Krivka 57 predstavuje zdvihnutie taniere 21 vnútri ventilu 10 a je znázomená jednoducho pre informáciu. Krivka 59 predstavuje obtok CV ventilu 10 ako funkciu hlavného prietoku a je tiež znázornená jednoducho pre informáciu.Ďalej bude uvedený vysvetľujúci príklad. Reeirkulačný ventil podľa vynalezu je určený na to, aby začal odkláňať tekutinu recirkulačným výstupom 16, keď hlavný prietok hlavným výstupom 14 poklesne pod 500 gpm (1890 l/min.), ako je znázornená v bode 61. Z tohto bodu vychádza čiarkovaná priamka 62 a prechádza zvísle všetkými tromi krivkami tlaku k indikácii záznamu predpokladaného tlaku od miest prietoku pod 500 gpm (1890 l/min.), kde je nutná recírkulácia. Nad 500 gpm (1890 l/min.) nie je nutná recirkuláeia. Čiarkovaná priamka 62 ohraničuje krivku 60 diferenciálneho tlaku V bode 64, ktorý zodpovedá záznamu 5 psi (34,5 kPa) a je označený ako nastavená hodnota díferenciálneho tlaku. Akýkoľvek záznam diferenciálneho tlaku, ktorý je zhodný s nastavenou hodnotou díferenciálneho tlaku 5 psi (34,5 kPa) alebo je vyšší, označuje, že hlavný prietok hlavným výstupom 14 je aspoň zhodný alebo vyšší ako požadovaný minimálny prietok 500 gpm (1890 1/min.),a vtedy nie je požadovaná recirkuláeia recirktllačným výstupom 16. Porovnaním krivky 56 vstupného tlaku a krivky 58 piestoveho tlaku, je zrejmé, že kedykoľvek je hlavný prietok hlavným výstupom 14 na hodnote minimálneho prietoku 500 gpm (1890 l/min.) alebo vyšší (krivky 56 a 58 znázornenej vpravo od čiarkovanej priamky 62), krivka 58 piestového tlaku je v podstate zhodné s krivkou 56 vstupného tlaku. Ale, ked hlavný prietok klesne pod hodnotu minimálneho prietoku 500 gpm (1890 l/min), (vľavo od čiarkovanej priamky 62), krivka 58 piestového tlaku klesne na menej ako polovicu krivky 56 vstupného tlaku. Táto drastická zmena píestového tlaku je priamym dôsledkom prietoku, riadeného recirkulačným výstupom 16, ked hlavný prietok klesne pod hodnotu minimálneho prietoku. Tieto krivky sa môžu použit na analyzovanie výkonu recírkulačného riadiaceho ventilu 10, Najprv sa vymedzi stav hlavného prietoku hlavným výstupom 14. Kedykoľvek je záznam diferenciálneho tlaku vyšší ako nastavená hodnota v bode 64, 5 psi (34,5 kPa) podľa uvedeného príkladu, je hlavný prietok hlavným výstupom 64 vyšší ako požadovaný minimálny prietok a vtedy nie je nutná recirkuláeia. Tento stav je označený ako vysoký prietok. Rovnako, kedykoľvek je záznam diferenciálneho tlaku nižší ako nastavená hodnota v bode 64, je hlavný prietok nižší ako požadovaný minimálny prietok a je nutné robit recirloiláciu recirkulačným výstupom 16. Tento stav je označený ako nízky prietok. Keď je známy stav prietoku hlavným výstupom 14, je vymedzený skutočný výkon riadiaceho ventilu 10. Ked je stav hlavného prietoku hlavným výstupom 14 vysoký (nie je požadovaná cirkulaeía), piestový tlak by mal byt v podstate złiodný so vstupným tlakom, ako je znázornená krivkami 56 a 58 vpravo od čiarkovanej priamky 62. Keď je piestový tlak nižší ako vstupný tlak, je to pravdepodobne preto, že tekutina presakuje regulačným ventilom riadiaceho ventilu 10 a recirkulačným výstupom 16. Keď je stav prietoku vysoký a piestový tlak je v podstate polovičný alebo nižší ako polovica vstupného tlaku, je otvorený recirkulačný obtokový ventil. Rovnako, keď je stav prietoku (je požadovaná recirkulácía), tlak V piestovej komore by mal robit polovicu vstupného tlaku alebo menej, ako je znázomené krivkami 56 a 58 vľavo od číarkovanej priamky 62. Keď piestový tlak nie je tak nízky, recirkulačný obtok je chybne uzavretý, Žiadna tekutina nerecirkuluje a nedodrži sa minimálny požadovaný prietok čerpadlem 40. Je zrejmé,že krivky znázornená na obr. 4 sú určené len pre infonnáeiu. Každý recirkulačný ventil typu podľa výhodného pre SK 279932 B 6vedenia bude mat špecifickú nastavená hodnotu diferenciálneho tlaku v bode 64 v závislosti od typu ventilu a od požadovaného minimálneho prietoku pre čerpadlo, ktoré má byť chránené.Podľa obr. 3 a 5 bude teraz opísaný analyzátor 50. Získané údaje vstupného tlaku, piestového tlaku a diferenciálneho tlaku sa prenesú do analyzátora 50 pomocou vodičov 44, 46 a 48, znázomených čiarkovane. Odborníci v tomto odbore vedia, že existuje nmoho spôsobov na prenos údajov o tlaku, zahmujúcich elektrické analógové signály, a rovnako prenosová médiá, ako sú vodiče, optické vlákna alebo rádiové signály. Spôsob prenosu použitý pri tomto vynáleze je analogický prenosu pomocou vodičov. Analyzátor 50 obsahuje indikačný svetelný panel 70 obsahujúci svetelné indikátory 94, 96,98, 100 a 102 a vnútomý neznázomený elektrický obvod, ktorý analyzuje údaje o tlaku podľa naprogramovanej logickej operácie, ako je znázornené na obr. 5, ktorý bude ďalej opísaný.Na obr. 5 je uvedený bežný vývojový diagram V blokovom usporiadaní. Jednotlivé bloky kosoštvorcového tvaru predstavujú logické operácie, ako je porovnávanie údajov a pravouhlé bloky predstavujú sekvenoiu jednotlivých krokov, ktoré sú označené svetelnými indikátormi. Logická operácia začína vstupom všetkých záznamov o tlaku do vstupného bloku 72. V tomto bode sa urobí rozhodnutie v rozhodovacom bloku 74, či je hlavný prietok ventilom 10 a výstupom 14 vysoký alebo nízky. Rozhodnutie sa urobi porovnaním záznamu diferenciálneho tlaku s vopred nastavenou hodnotou diferenciálneho tlaku. Ak je diferenciálny tlak nižší, vývojový diagram pokračuje na blok 76. Ak je diferenciálrty tlak vyšší, vývojový diagram pokračuje na blok 84. Pre tento prípad sa predpokladá, že diferenciálrty tlak je nižší a vývojový diagram pokračuje na blok 76. Blok 76 rozsvieti na svetelnom paneli 70 svetelný indikátor 94 hlavného nízkeho prietoku pre indikáciu, že je vyžadovaná recirkuláoia recirkulačným výstupom 16 na udržanie minimálneho prietoku. V rozhodovacom bloku 78 sa porovnáva piestový tlak s polovicou vstupného tlaku. Ak je piestový tlak nižší ako polovica vstupného tlaku, vývojový diagram pokračuje na blok 80, pričom sa na svetelnom paneli 70 rozsvieti svetelný indikátor 96 pre otvorený obtok, s indikáciou, že recirkulačný ventil riadne pracuje. Ked však piestový tlak nie je nižší ako polovica vstupného tlaku, vývojový diagram pokračuje na blok 82, pričom sa na svetelnom paneli 70 rozsvieti svetelný indikátor 102 pre indikáciu, že obtokje chybne uzavretý a vtedy recirkulačný ventil nepacuje riadne pri recírkulácii tekutíny.Pri návrate na blok 74 sa teraz predpokladá vysoký tlak, a že vývojový diagram pokračuje na blok 84. Blok 84 rozsvieti svetelný indikátor 100 na indikáciu, že hlavný prietok je vysoký (nie je požadovaná recirkulácia). Vývojový diagram pokračuje na bloky 86 a 90. V rozhodovacom bloku 86 sa prevedie rozhodnutie, či je piestový tlak nižší ako vstupný tlak. Ak sa rozhodnutie vyrieši kladne, pokračuje vývojový diagram na blok 88, pričom sa rozsvieti svetelný indikátor 98 na indikáciu priesaku regulačného ventilu. Ak sa v bloku 86 neurobí kladné rozhodnutie, končitáto časť vývojového diagramu.Pri návratu na blok 90 sa urobí rozhodnutie, ak je záznam priestového tlaku nižší ako polovica záznamu vstupného tlaku. Ak sa rozhodnutie vyrieši kladne, pokračuje vývojový diagram na blok 92, pričom sa rozsvieti svetehiý indikátor 96 na indikáciu, že obtok je otvorený. Svetelnýindikátor 96 v kombinácii so svetelným indikátorom 100 indikuje vážny problém ventilu.Bolo zistené, že táto logická operácia je priebežná. Keďže tieto tri záznamy tlaku sa priebežne monitorujú a analyzujú, logická operácia sa priebežne opakuje. Ked sa menia záznamy, menia sa tiež svetelné indikátory. Elektrické obvody výhodného prevedenia na vykonávanie uvedenej logickej operácie získavajú údaje ako analógové signály z prevodnikov 30, 32 a 36. Signály sa potom prevádzajú na digitálne signály a spracovávajú sa V kombinačných logických obvodoch na dosiahnutie požadovaného výstupu alebo indikácie. Odborníci V tomto odbore ľahko pochopia, ako zostaviť také zariadenie a takisto altematívne spôsoby prevedenia logickej operácie, vrátane vloženia údajov do programovateľného mikroprocesora. Altematívne spôsoby a zariadenia na indikáciu alebo zobrazovanie výsledkov logickej operácie sú tiež dobre známe a zahmujú zobrazovanie týchto výsledkov na monitore. Analyzátor 50 sa môže umiestniť miestne alebo diaľkovo vzhľadom na riadiaci ventil 10. Okrem analyzátora 50 sa môže použiť diaľkovo umiestnený analyzátor 104, ktorý získava potrebné signály pomocou vodičov 106 znázomených čiarkovane. Na svetelný panel 70 sa môžu tiež pridať vhodné štítky pre každý svetelný indikátor.Odbomík V tomto odbore zistí, že pri opísanom prevedení sa môžu urobiť zmeny bez toho, aby do šlo k prekročeniu rozsahu vynálezeckej koncepcie. .le preto samozrejme,že tento vynález sa neobmedzuje na špecifické opísané prevedenie, ale jeho zámerom je pokryť všetky modifikácie, ktoré sú zahrnuté do rozsahu vynálezu, ako je definované V patentových nárokoch.l. Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej riadiacej sústavy, obsahujúci kroky usmerňovania tekutiny recirkulačnou riadiacou sústavou obsahujúcou hlavný vstup(12), ktorým sa udržiava minimálny prietok, hlavný výstup(14), recirkulačný výstup (16) a piest (26) v piestovej komore (26) na regulovanie prietoku tekutiny recirkulačným výstupom(16),vyznačujúcl sa tým,že sa získajú údaje o tlaku kvapaliny pretekajúcej hlavným vstupom (12), údaje o tlaku kvapaliny pretekajúcej hlavným výstupom (14), údaje o tlaku kvapaliny v piestovej komore (24) a tieto údaje sa využijú na analýzu činnosti recirkulačnej sústavy.2. Spôsob podľa nároku l, V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že údaje o tlaku kvapaliny prechádzajúce hlavným výstupom (14) sú získané vo tbrme tlakového rozdielu medzi tlakom tekutiny v hlavnom vstupe (12) a hlavnom výstupe (14).3. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že krok využitia získaných údajov obsahuje kroky výpočtu tlakového rozdielu medzi získaným tlakom kvapaliny prechádzajúcej hlavným vstupom (12) a získaným tlakom kvapaliny prechádzajúcej hlavným výstupom(14) a porovnanie vypočitaného tlakového rozdielu s dopredu určenou nastavenou hodnotou, porovnanie získaného tlaku v piestovej komore (14) so získanýrn vstupnýrn tlakom a použitie výsledku porovnania tlakového rozdielu s dopredu určenou nastavenou hodnotou a porovnanie tlakuv piestovej komore (24) so vstupným tlakom na určenie činnosti sústavy.4. Spôsob podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že krok použitia získaných údajov obsahuje kroky porovnania vypočítaného tlakového rozdielu s dopredu určenou nasmvenou hodnotou, porovnanie získaného tlaku V piestovej komore (24) so získaným vstupným tlakom a použitie týchto porovnaní na určenie činnosti sústavy.S. Zariadenie na monitorovanie činnosti recirkulačnej riadiacej sústavy, obsahujúci hlavný vstup (12), ktorým sa udržuje minimálny prietok, hlavný výstup (14), recirkulačný výstup (16), piest (26) v píestovej komore (24) na regulovanie prietoku kvapaliny do recirkulačného výstupu (16),vyznačujúce sa tým, že obsahuje prostriedok na získavanie údajov o tlaku tekutiny pretekajúcou hlavným vstupom (12), prostriedok na získavanie údajov o tlaku pretekajúcou hlavným výstupom (14) a prostríedok na získavanie údajov o tlaku tekutíny v piestovej komore (24), prostriedok na analyzovanie získaných údajov na stanovenie činnosti sústavy.6. Zariadenie podľa nároku S, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že získané údaje o tlaku tekutiny pretekajúcej hlavným výstupom (14) tvori tlakový rozdiel tlaku medzí tlakom tekutiny v hlavnom vstupe (12) a V hlavnom výstupe (14).7. Zariadenie podľa nároku 5 alebo 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že prostriedok na analyzovanie získaných údajov obsahuje logické operačné zariadenie.

MPK / Značky

MPK: F16K 37/00, G01L 17/00

Značky: spôsobu, vykonávanie, monitorovania, spôsob, tohto, recirkulačnej, činnosti, zariadenie, sústavy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-279932-sposob-monitorovania-cinnosti-recirkulacnej-sustavy-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob monitorovania činnosti recirkulačnej sústavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty