Listová plastová pružina a způsob její výroby

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká listová plastové pružiny kompozitu tvořeného vlákny ve tvrdítelně matrici v oblasti kolem neutrální osy namáhání vytvořenou podélnou dutinu, a způsobu její výroby.známá provedení listových plastových pružin jsou vytvořena v podstatě jako plné profilys pro dossžení proměnné tuhosti v závislosti na vzdálenosti od místa působení zatíženímění se jejich šířka a výška nebo tvar jejich pfíčného prüłezu. Pritom velikost plochy příčného průřezu však musí zůstat neměnná, což je dáno vlastnostmi kompozitu tvořeného vlákny ve vytvrditelně mstrici a technologií výroby. Tato známá provedení mají nedostatokv tom, že nejsou využity vlastnosti materiálu v oblasti neutrální osy namáhání pružiny, kde nedochází k mechanickému namáhání.známá provedení listových plastových pružin založených na principu nosníku stejného obybového odporu mají horní a spodní vrstvu kompozitu odděleny jádrem s proměnným płíčným průřezem, čímž je dosaženo, že vzdálenost mezi horní a spodní vrstvou kompozitu se podel délky pružiny mění. Nevýhodou těchto pružin je to, že při deformsci jádra se vrstvy mohou k sobě přiblížit, čímž se mění moment setrvačnosti průřezu, sníží se tuhost a pružina přestane plnit požadavky na ni kladené. Problémom je i dokonalé spojení vrstev a jádrem.Tyto známé pružiny jsou vyráběny navíjením vláken, procházejících Iázní kspalné pryskyřice na rám, který se otáčí kolem osy 1 sžící ve středu pružiny kolmo k její podélné ose. Takto vzniklý polotovar je slisován ve formě do požadovaného tvaru a zvýšenou teplotu vytvrzen. Protože se jedná o plný profil, je doba vytvrzování delší, nebot vpodstatě závisí na tlouščce vytvrzovaného materiálu. V důsledku uvedeného nuvíjení má známýgpúsob výroby větší nároky i na prostor.Cílem vynálezu je vytvořit listovou plastovou pružina, která odpovídá velikostem namáhání v jednotlivých místech s větší mírou útlumových vlastností, přičemž je zaručeno dodržaní vzdálenosti mezi horní a spodní vrstvou a dále jednoduchý erych 1 ejší způsob výroby této pružiny.uvedeného cíle se dosahuje listovou plastovou pružinou 2 kompozitu tvořeneho vláknyve tvrditelné mstrici, která má v oblasti kolem neutrální osy namáhdní vytvořenou podélnou dutinu, podle vynálezu, tím, že dutina je vyplněna jádrem. Pružina je opstřens průohozími otvory vedoucími do dutiny. Jádro může mít oválný příčný průřez, může být opatženo alespoň jednou podélnou drážkou. případně mít alespoň jednu podélnou dutinu. Tato pružina se podle vynálezu vyrábí tak, že na jádro, které se otáčí kolem své podélné osy, se navíjí ve více vrstvách předimpregnovaný kompozitní materiál v podobě pramence vláken nasyoeného pryskyřicí,přičemž pramenec svírá s podélnou osou pružiny úhel větší než 0 ° a menší než 90 °. Další způsob výroby pružiny podle vynálezu spořívá v tom, že na nekonečný pás se separětní fólií,kterým jsou ovinuty kladky, 2 nichž je jedna hnací, se navíjí předimpregnovaný pás kompozitu obsahující minimálně jedno vlákno, čímž mezi protilehlými navinutýml vrstvami vzniká dutina,do které se po sejmutí polotovaru z páru vloží jádro a tento celek se slisuje ve formě.Kromě výhod daných přímo cílem vynálezu, je dosažena úspora materiálu H menší dimenzsce tlumičů, což vede i k nižší hmotnosti pružiny a tlumicího příslušenství. zjednodušení výroby spočíva především ve zkrácení doby vytvrzování, neboř jde o menší tloušíku vytvrzovanékw materiálu, což přináší i úsporu tepelné energie.Příklady listové plastové pružiny a způsobu její výroby podle vynálezu jsou znázorněny na připojených výkresoch. kde obr. 1 je podélný řez první alternatívou pružiny podle vynálezu,obr. 2 je půdorys pružiny podle obr. 1, obr. 3 je řez A-A podle obr. 1, obr. 4 je řez B-B podle obr. 1, obr. 5 je že C-C podle obr. 1, obr. 6 je podélný řez druhou alternatívou přužiny podle vynálezu, obr. 7 je řez A-A podle obr. 6, obr. B je řez C-C podle obr. 6,obr. 9 je řez B-B podle obr. 6, obr. 10 je podělný řez alternatívou pružiny podle vynálezu,obr. 11 je řez A-A podle obr. 10, obr. 12 je řez B-B podle obr. 10, obr. 13 je podělnýřez čtvrtou alternatívou pružiny podle vynálezu, obr. 14 je řez A-A podle obr. 13, obr. 15 je řez B-B podle obr. 13, obr. 16 znázorňuje sohemstícky alternative způsobu výroby pružiny podle vynálezu, obr. 17, 18 jeou zchematioká znázornění lisování a vytvrzování pružiny.Listovd plastová pružina 1 v pžíkledu podle obr. 1 až 5 sestává z křížového návinu3 z kompozitního materiálu tvořeného vlákny ve tvrditelně matrici. V oblastí neutrálníosy 5 namáhání má dutinu 5. ktera je po celé délce pružiny 1 a která má proměnlivý příčný průžez ve směru podélné osy pružiny 1. V dutině g je uspołůdáno jádro 1, které je budplně nebo má vnitřní dutinu g (alternatívy jsou znázorněny v levé a pravé polovině obr. 1). Vnitřní dutina 5 je uzavłená. Pružina 1 je opatřenn průchozími otvory 1 vedoucími do dutiny 3 pro případné vytavení jádro 1. Jádro 1 je opatřeno alespoň jednou podélnou dräžkou §pro uchycení počátku křížového návinu 3.Druhý príklad listová plastové pružiny 1 podle obr. 6 až 9 se od prvně popsené alternatívy liší v tom. že je navíc cpatřena horní s spodní vrstvou g kompozitu a vlákny orientovenymi ve smeru podélně osy pružiny 1.Další płíklad listová plastové pružiny 1 podle obr. 10 až 12 je oproti płíkladu podle obr. 6 až 9 opntřen ještě bočními vrstvami lg kompozitu s vlákny orientovanými ve směru podélné ony pružiny 1. U tohoto příklądu je znúzorněna i otevřená vnitřní dutina g jadra 1.Príklad podle obr. 13 Až 15 znázorňuje listovou plestovou pružinu ł bez křížového návinu 3, kde přímo na jádro 1 je nnneeena horní a spodní vrstva g, případně i boční vrstvy lg, kompozitu tvołenáho vlákny ve směru podělné osy pružiny 1. V prave polovině obr. 13 je znůzorněne varianta jádro 1 e plným profilem, které má vnitřní důtinu V koncové části pružiny l.Dutine g e tím i jádro 1 mohou mít různý příčný průłez (napríklad čočkovitý, elipsoidní,kruhový). Jádro 1 může byt zhotoveno z různých materiálů, jejichž charakter se určí podle druhu A velikosti zatížení pružiny (kov, plast. pryžl. Z důvodů lepšího tlumení může být jádro 1, případně výplň vnitřní dutiny § jádro 1, z hmoty pohlcující vibrace (například polyuretenovú pěna).j V obr. 16 až 18 je znàzorněn příkled způsobu výroby pružiny podle vynálezu. Na nekonečnýpás gg se separátní fólií 11, kterým jsou ovinuty kladky lg, lg, z nichž jedna je hnací, se nsvíjí nekonečný pžediňpregnovaný pás ll kompozitu obsehujícího vlákna. Mezi kladkamilg, lg vzniká dutineg, do které se po sejmutí polotovaru z pásu lg vloží jádro 1 a tento polotovar se v tvárnici 11 tlakem tvárníku 1 ze teple vylisuje do požadovaného tvaru.V případě pružiny 1 opatřené samostatnými bočními vrstvami lg se nejprve (podle obr. 17) vylisují boční vrstvy lg e následně (podle obr. 18) se pružina l opotłí horní a spodní vrstvou g.Další možný způsob výroby listová plastové pružiny 1 epočívá v tom, že na jádro 1,otáčející se kolem své podélně oey, se nevíjí ve více vrstvách předimpregnovaný kompozitní materiál v podobě pramence vláken nąsyceného pryskyřicí. Pramenec vláken přitom svírá 3 podélnou osou jddra 1 úhel větší než 0 ° e menší než 90 °.Listová plastová pružina podle vynálezu je určena zejména pro odpružení motorových vozidel, železničních vagőnů a podvozků letadel. Obecně je použitelná pro ohybová namáhání.1. Listová plastová pružina z kenpozltu tvoŕenâho vlákny ve tvrditelnć metrici. která má v oblasti kolem neutrální csy nnmáhání vytvołenou podálnou dutinu, vyznnčani tim, že dutina (3) je vyplněna jádrem (7).2. Listové plastová pružina podle bodu 1. vyznačená tím. že je opatfena pzúchozími otvory (4) vedoucimi do dutiny (3).3. Listové plastová pružina podle bodu l. vyznačená tim, že jádro (7) na ovtlný přičný průřez.4. Listová plastová pružina podle bodu l, vyznačená tim, že jádro (7) je opetfeno nejméně jednou podélnou drážkou (5).5. Listová plastová pružina poąle bodu 1, vyznačená tim. že jádro (7) má alenpoñ jednu vnitřní dutinu (8).6. způsob výroby lietové plastové pružiny podle bodu 1 až 5. vyznačený tím, že na jádro (7). které ee otáčí kolem své podélné oey, ee nąvíji ve vice vrstvúch pŕedimpreqnuvąný kompozitní materiál V podobě premence vláken nesycenéąo pryekyžici. přičemž pramenec vláken evirá s podélnou osou jádra úhel větší než 0 ° a menší než 90 °.7. způsob výroby listová plastové pružiny podle bodů 1 až 5, vyznačený tím, že na nekonečný pás (16) se eepnrátní fólií ll 7), kterým jsou ovinuty kladky (12, 13, z nichž jedna je hnecí, se navlji předimpregnovený pás (ll) z kompozitu obsahující minimálně jedno vlákno, čímž mezi protilehlými navinutými vrstvami vzniká dutina (3), do které ee po eejmutí polotovaru z pásu (16) vloží jádro IT) a tento celok se elieuje ve formě tvořené tvárnici

MPK / Značky

MPK: F16F 1/18

Značky: výroby, způsob, pružina, její, listová, plastová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-260557-listova-plastova-pruzina-a-zpusob-jeji-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Listová plastová pružina a způsob její výroby</a>

Podobne patenty