Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu

Číslo patentu: 260536

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kazda Ota, Humplík Antonín, Kopal Jaroslav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález setýkazpůsobu přivádění anizotropně uspořádané vlakenné vrstvy k proplétání a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Vlákenná vrstva má přitom vlákna orientovaná ve směru příčném na směr jejího přivádění k proplétaoímu ústrojí. Zařízení pro provádění způsohusestává z páaového popřípadě lačového dopravníku předřazeného skluzu, na který navazují bezprostředně platiny proplétacího ústrojí.známý způsob přivádění anizotropněuspořdané vlákenné vrstvy k proplétaní je založen na tom, že se vlakenná vrstva nuceně přivádí na skluz předřazený platinám proplétacího ústro~ jí, kde se pasivně sune k proplétání. Zařízení pro provádění tohoto způsobu sestává 2 pasového popřípadě lačového dopravníku, kterým je vlákenná vrstva dopravována na skluz, jenž je bezprostředně płedřazen platinám proplétacího ústrojí. Nevýhoda uvedeného způsobu a zařízení pro provádění způsobu spočíva v tom. že pasivním posunem vlákenné vrstvy po skluzu a platinách je umožněna změna anizotropního uspořádání vlákenné vrstvy. Tato vrstva má totiž ve směru jejího přivadění k proplétacímu ústrojí velmi malou soudržnost, nebot její vlákna se dotýkají převážně pouze podélně. Proto i velmi malé rozdíly součínitele třenína skluzu a platínách způaobí zde.pž 1 paeivním posunu vláken jejich zvlnění nebo zešikmení. Tím se narušuje vzhled propletů azejména jejich příčná pevnost oproti propletům z vlákenné vrstvyDále je znánlzpůsob pžívádění útkových nití k proplétacím jehlám. Utkové nltě se průběžněpokládají příčně na směr odebírání propletu a současně se upínají za oba konce do vodorovnéhodopravníku, který je transportuje k proplétacím jehlám. zařízení pro přivádění utkových nití sestává z vodorovněho dopravníku, příčného dopravnĺku a cívečníce. vodorovný dopravník jetvořen dvěma řetězy, u nichž jsou uohyoeny na jednom upínaoí akřipoe a na druhém háčky. Příč-Vný dopravník aestává z dvou převáděcíoh líšt a vodicího zařízení. Při funkcí praoují přsváděcí lišty stłídavě a pokládají najednou 52 útků na háčky jednoho řetězu vodorovného dopŕavníku,přičemž se upínají do upínacích skřipců na druhém řetězu vodorovného dopravníku. Nevýhodou uvedeného způsobu přivádění a zařízení je okolnost, že je takto možno upínat a nuoeně dopravovat do zőny proplétajícíoh jehel pouze materiály s vysokou podélnou pevnosti, ktoré je možno napnout mezi dva dopravní řetězy a v tomto stavu nuceně dopravovat až do zóny proplétacíoh jehel. Není možno takto přivádět převážnou část vlákenných vrstev a již vůbec ne vlákennou vrstvuanizotropně uspořádanou, kde podélná pevnost je nepatrná a příčná téměř nulová.Anizotropně uspořádanou vlâkennou vrstvu je možno zhotovit příkladně na proplétacím stroji dle čsl. AO č. 201 795. zde se vlúkenná vrstva vytváří příčným ukládáním vlákenného pásu, který je vyroben z dílčích pásu vláken, zejména pramenů. Vlákna dílčích pásu jsou napřímena v podélném směru například posukovaoí hlavou s jehelním polem a v tomto stavu jsou vrst veno příčně na směr pohybu dopravníku, který taktovytvofenou vlákennou vrstvu podáva kfpro- kPodstatnoú část nevýhod dosud známého způsobu přiváděnípanizotropně.uspořádąné-vdakennévrstvy k proplétání odstraňuje způsob podle vynálézu a zařízení k provádění tohoto způsobn.Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že vlákenná vrstva se nuceně aune v celé své šíłi po skluzu a platinách proplétacího ústrojí až do zôny proplétacíoh jehel rovnoměrným pohybem. Pfítom se vlakenná vrstva současně kontinuálně přitlačuje na skluz a platiny proplé-~ tacího ústrojí až do zóny proplétacích jehel. Ä j Vzařízení pro provádění způsobu podle vynćlezu sestava ze skluzn, na který navazují platíny proplétacího ústrojí a jeho podstata spočíva v tom, že ke skluzu a platinám proplétacího stroje je uataven paskový podavač klínovitého profilu. Tento páskový podavač je výkyvně uložen na rámu proplétaoího stroje a opřen v nejužší části svého klínovitého profilu o platiny.Přítom je mezi páakovým podavačem na jedné straně a skluzem a platinami na druhé straně vytvo řena klínovitá mezera, Platlny mohou být bud odhozové nebo opěrné.Páskový podavač je tvořen nosníkem, k němuž podélně je jednak uçhycen otočné hnací válec a jednak upevněna přestavitelně a protílehle k hnaoímu válcl klínovítá lišta. Hnací valeca klínovitá lišta jsou opásány řadou nekonečných pásků, které jsou jednotlivě přitlačeny k hnacímu válci řadou pružných prostředků a na bočních plochách vedeny pevnými vodiči.Ďružné prostředky mohou být vytvořeny buü jako ploché pružiny anebo jako odpružené kladky.Výhoda způsobu podle vynálezu l zařízení pro jeho provádění spočíva v tom, že anizotropně uspořádsná vlákenná vrstva, kde vlákna této vrstvy jsou uspořádána pžičně na směr jejího pohybu, je v tétotkonfiguraci přivedena až do zóny proplétacích jehel. Vlákenná vrstva je současně při přivádäní k proplétacím jehlám äetrným způsobem zhuščuje na potřebnou Hodnotu pro proplétání, což je možno řešit nastavením polohy páskového podavače oproti skluzu.Na připojených výkreseoh je znázorněno zařízení pro provádění způsobu podle vynálezu,kde na obr. 1 je zobrazeno schematicky celkové uspořádání jednotlivých komponentů zařízení. Na obr. 2 je proveden ptíčný řez proplátacím ústrojím proplétncího stroje Maliwntt s páskovým podavačm e na obr. 3 je znłzorněn příčný rez proplětacím ustrojím proplétacího stroje Arachne s páskovým podavačem. Na obr. 4 je axonometricky zobrnzen páskový podavač podle vynálezu.Na obr. 1 je blokově znázorněno proplétací ústrojí gg s platinami gł, kterým je předřazen skluz L. Ke skluzu l a platinám gł je ustaven pâskový podavač 33 klínovitého profilu,který je jednak výkyvně uložen na rámu 3 proplétacího stroje pomocí úchytů 3 a jednak opřen v nejuäší části svého klínovitého profilu o platiny gł. Přitom je mezi páskovým podavačem 33 na jedná straně a skluzem ł a platinami gł na druhé straně vytvořena klínovitá mezera gg.úchyty gg jsou na rámu gg prestavitelné, čímž je možno regulovat jednak velikost klínovité mezery gg v závislosti na tlouščce zpracovâvané vlâkenná vrstvy 35 a jednak seřízení místa opření páskového podavače gg na platinách gł.zařízení dle obr. 2 je variantním provedením zařízení podle vynálezu pro proplétaoí stroj Maliwett e ssstávú ze skluzu l, na který navazují odhozové platiny lg proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu l I dohozovým pletinâm gg je ustaven páskový podavač gg klínovitého profilu, který je jednak výkyvně uložen na rámu 2 proplétacího stroje Maliwatt pomocí úchytů 3 I jednak opřen v nejužäí části svého klínovitáho profilu o odhozově platiny lg. Přitom je mezi páskovým podavačem gg na jedné straně a skluzem l a odhozovými platinami gg na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 32. Mezi páskovým podavačem 33 a opěrnými platínami gł je ustavenn technologickú vůle gi,-jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg a její nestejnoměrnosti.zařízení dle obr. 3 je variantou provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 pro proplétncí stroj Arachne a sestává ze skluzu l, na který navazují opěrné platiny gl proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu ł a opěrným platinám głyje ustaven páskový podavač gg klínovitého profilu, který je jednak výkyvně uložen na rámu gg proplétacího stroje Arachne pomocí úchytů 3 a jednak opłen v nejužší části svého klínovitáho profilu o opěrně platiny gł. Přitom je mezi pâskovým podavačem 3 ne jedné straně askluzem l a opěrnými platinami gl na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 33. Mezi pâskovým podavsčem gg A odhozovými platinami lg je ustavena technologické vůle gi, jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg A její nestejnonšrnosti.Na obr. 4 je páskový podeveč tvorený nosníkem lg, k němuž podélně je jednak uchycen otočné hnací válec 3 a jednak upevněna přestavitelně a protilehle k hnacímu válci 1 klínovitá lišta 1. Hnací válec g a klínovitá lišta 5 jsou opásány řadou nekonečných pásku g, které jsou jednotlivé pfitlačeny k hnacímu válci 3 řadou pružných prostředků § a na bočních plochách vedeny pevnými vodiči g. K nosníku gg jsou upevněny závěsy lg s úchyty gg pro Výkyvné uložení na rámu gg. Pružná prostředky jsou uchyceny na pomocném nosníku É spojeném závěsy lg s nosníkem lg. Pro zlepšení přenosu pohybu z hnacího válce A na pásy g je hnací válec 3 opatřen trecím obložením 1. Pružná prostředky§ jsou bud ploché pružiny dle znâzornění na obr. 4 anebo to mohou být také odpružené kladky. Mezi klínovitou lištou 5 a nosníkem lg jsou ustavenyrouhovć nsplnsče li pro možnost napnutí púsků 3. Pevné vodiče g jsou navléknuty na tyčich 3, ktoré jsou umístäny podélně k nosníku łg, na jeho koncich jsou upevněny pomoci konzol lg.K hnaoínu válci 3 jsou ustaveny podpěrné kladky łł, uložené na nosniku lg, které snlžujiprúhyb hnsctho vá 1 ce§ s dovolují jeho otočné uchycení pouze na koncích nosniku gg. Totoje výhodné zejména pro větší šířky proplétacích strojů. Pohon hnaciho válce g je odvozen od pohonu proplétsciho stroje a na výkreseoh není zobrazen. Je možno ho reallzovat například kombinaci řetězového převodu a kardanové hřídele, která umožní sežizovánĺ polohy páskovéhopodsvsče gg v závislosti na zprscovávsném materiálu. kdy se přemisčuje mimo jiná l oss hnacího válce 3.Funkce zařízení pro provádění spůsobu podle vynálezu spočtvá V tom, že vlókenná vrstva lg s anizotropním uspořádáním vláken s orlentscí płlčně na směr ptiváděnl je nuceně podávána nesnáaorněným pásovým nebo lařovým dopravnlkem na skluz l. zde je vlákenná vrstva lg zachycena po jedné-straně páskovým podsvačem gg, ktorý ji svými pásky 3 sune nuceně po skluzu ł a platlnłch 3 a současně vlastní hmotnosti na sklu l s platiny gł kontlnuálně piitlsčuje. vláken ná vrstva 35 je takto transportována v anizotropním uspořádání až do zóny proplćtacich jehel 30.Ptltlsčeni vláksnné vrstvy lg na skluz l a pldtiny gł se provádí hmotnostní páskového podsvače 33, což je umołněno jeho výkyvným zavěiením na rám gg proplétacího stroje. Přítlačnou silu js vlak možno upravit působentm nezndzorněného prídavného zařízení, např. pružinovćho nebo hydrsulického, kde sila od pružiny nebo hydraulického válce se přenáší napł. na nosník lg plskového podsvsče.Rovnonłrný pohyb pásku 3 se upraví jednak jejich napnutím pomocí šroubových neplnečůs jednak sełízením pfítlsku pásku 3 na hnaoi válec g pomocí seřízent síly pružných prostřed~ ků 5.Nucené přivedení vlákenné vrstvy lg až do zóny proplétacĺch jehel gz je umožněno klinovitým profilom páskového podavače gg, jehož kllnovltâ lišta A je opřena zsoblenou hranou konce klínu přes plsky 3 o platlny gł v bezprostřední blízkosti pohybu proplétncich jehel gg.Anlzotropni vlákenná vrstva lg, sestúvajici 2 obloučkcvaných vláken polyesterových nebo/a polypropylenových paralelné uspořádaných ve směru příčném na směr posuvu, se dopravuje nuceně na ekluz A, po kterém se opět nuceně sune působentm páskověho podsvače gg rovnoměrnou rychlosti přes platlny gł do zóny proplétaclch jehel 31. Při tomto suvném pohybu je vlákenná vrstva lg stlačována z tlouäčky 30 až 50 mm vlastní hmotnosti páskového podaveče gg na tlouštku 0,8 si 1,5 mm v závislosti na plošné měrné hmotnosti vlâkenné vrstvy lg a jemnostl vláken v této vrstvě. Páskový podavač 33 v průběhu stlačováni zajiščuje stabillzacl paralelniho uspořádání vláken ve vlákenné vrstvě 33 a předává ji jehelnimu mechanlsmu.Anlsotropni vlákenná vrstva lg sestávsjlci z hladkých vláken bnvlněných nebo/a vískozových nebo/s lněných paralelné uspořádsných ve směru příčném na směr posuvu se dopravuje nuceně na skluz l, po kterém se opět nuceně une působením púskového podnvače gg rovnoměrnou rychlost přes platlny gł do sôny proplétncích jehel g 1. Při tomto suvném pohybu je vlákenná vrstva lg stlsčováns z tloułłky 10 až 20 mm na tlouštku 0,8 až 1.5 mm v závislosti na plošné něrné hmotnosti vlíkenně vrstvy 33 a jemnostl vláken V této vrstvě.P R E D M E T v Y N A L E z u 1. způsob přivádění anizotropně uapořádané vlákenné vrstvy k proplétáni, při kterémse vlákenné vrstvě uděluje nucený dopředný pohyb až ke skluzu, předřazenému platinám proplétaciho ústrojí a vlákna této vrstvy jsou orientovâna ve směru płíčném na směr jejího privádění, vyznačujici se tím, že vlákenná vrstva se jednak nuceně sune v celé své šíři po skluzu u platínách proplétacího ústrojí až do zóny proplétacich jehel rovnoměrným pohybem a jednak současně kontinuálně přitlačuje na skluz a platlny proplétacího ústrojí až do zóny proplétacích jehel.2. Zařízení pro provádění způsobu podle bodu 1, aestávající ze skluzu, na který navazuji platiny proplétacího ústrojí, vyznačující se tim, že ke skluzu (1) a platinám (31) proplétaciho ústrojí (30) je ustaven páskový podavač (22) klínovitého profilu, který je výkyvně uložen na rámu (23) proplétacího stroje a opřen v nejužší části svého klínovitého profilu o platiny(31), přičemž je mezi páskovým podnvačem (22) na jedné straně a skluzem (1) a platinami (31) na straně druhé vytvořena klinovitá mezera (29).3. zařízení podle bodu 2, vyznačujici se tím, že platiny (31) jsou platiny odhozové.4. zařízení podle bodu 2, vyznačujicí se tím, že platiny (31) jsou platiny opěrné.5. zařízení podle bodu 2. vyznačujíci se tím, že páskový podavač (22) je tvořen noaníkem(12), k němuž podélně je jednak uchycen otočně hnací válec (3) a jednak upevněna přestavitelně a protilehle k hnactmu válci (3)k 11 novitá lišta (4), přičemž jsou hnací válec (3) a klínovitá lišta (4) opásány řadou nekonečných pásků (2), které jsou jednotlivé přítlačeny k hna címu válci (3) řadou pružných prostředků (5) a na bočnich plochách vedeny pevnými vodiči (8).6. zařízení podle bodu 5, vyznačující se tím, že pružné prostředky (5) jsou ploché pružiny.7. zařízení podle bodu 5, vyznačujicí se tím, že pružné prostředky (5) jsou odpružené kladky. ~

MPK / Značky

MPK: D04B 23/10

Značky: anizotropně, způsob, zařízení, přivádění, prolétání, vlákenné, uspořádaně, provádění, vrstvy, způsobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-260536-zpusob-privadeni-anizotropne-usporadane-vlakenne-vrstvy-k-proletani-a-zarizeni-pro-provadeni-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu</a>

Podobne patenty